x

 

 B

 

 

V-VIII sinif şagirdlərinin rabitəli nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək haqqında /AzSSR Maarif Nazirliyi.B.: [s.n.] , 1963.- 22, [2] s.

 

Bababəyli Etibar Yunis oğlu. Qaraciyər exinokokkozu və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri [Mətn] /E.Y.Bababəyli.- Bakı: Elm, 2006.- 208 s.

 

Bababəyli Nazim. Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli parkı [Mətn]: [monoqrafiya] /N. Bababəyli, F. İmat, A. Fətəliyev; red. X. Ə. Əsədov;[ön söz. B. Budaqov] Naxçıvan: Əcəmi, 2009.78, [2] s. şək., cədv., xəritə

 

Babaxanov Neron Aslan oğlu. Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial-coğrafi öyrənilməsi/N.A.Babaxanov, N.Ə.Paşayev; Elmi red.: M.Müseyibov.- B.: Elm, 2004.- 198 s.

 

Babaxanova Nigar Xan qızı. Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya [Mətn] : [monoqrafiya] /N. X. Babaxanova; elmi red. A. Əliyeva-Kəngərli; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. Bakı: Zərdabi, 2017.- 255, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Babanlı Vidadi Yusif oğlu. Anaintiqamı [Mətn]: Povest /Vidadi Babanlı; Red.: Raziyə Muradlı.- Bakı: Gənclik, 1996.- 96 s.

 

Babanlı Vidadi Yusif oğlu. Gizlinlər [Mətn]: gerçək roman /V.Y.Babanlı; naşir. Q.İsmayıloğlu.- Bakı: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 317 s.

 

Babanlı Vidadi Yusif oğlu. Vicdan susanda [Mətn]: roman /V.Babanlı.- Bakı: Yazıçı, 1982.- 517, [3] s.

 

Babanlı Fuad. Tənha qalmayasan [Mətn] /F.Babanlı; Red. M.Xudazarov.- Bakı: Azərbaycan, 1995.- 190 s.

 

Babaoğlu Hikmət. (Məmmədov Hikmət Baba oğlu) Akdamardan Sarı Gəlinədək erməni yalanı [Mətn] H.Babaoğlu; məs. Ə.M.Həsənov; red. Z.Cəfərov, A.Qurbanova; tərc. N.Məmmədov, S.Gültən, O.Hacımusalı.- B.: [Yazıçı] 2011.- 230, [2] s.

 

Babaoğlu Hikmət. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi [Mətn]: siyasi ideoloji və diplomatik məsələlər /H.Babaoğlu; elmi red. A.Şirinov.- B.: Elm, 2007.- 516 s.

 

Babaoğlu Hikmət. Azərbaycan Respublikasının müasir dünya səyahətində yeri və rolu [Mətn]: B., 2009. -328 s.

 

Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: Dərslik.- B.: Çinar-çap, 2010. -568 s.

 

Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər [Elektron resurs]: dərslik H.Babaoğlu; elmi. red. Ə.Həsənov; rəyçilər M.Qasımlı, A.Şirinov, E.Mirbəşiroğlu.- B.: 2010.- 587 s.

 

  Babaoğlu Hikmət (Məmmədov Hikmət Baba oğlu). Xarici siyasət [Mətn] : dərslik.- Bakı: Elm, 2019.- 322, [2] s.: 22 sm.

 

Babaoğlu Hikmət. İnfoimperializm və media [monoqrafiya] /H. Babaoğlu ; elmi red. Ə. M. Həsənov ; red. N. V. Qələndərov.-Bakı : MSA , 2013.- 191, [1] s.

 

Babaoğlu Hikmət. İnsan hüquqları və azadlıqları [Mətn]: tarixi təkamülü, beynəlxalq və politoloji aspektləri, Azərbaycan təcrübəsi /H.Babaoğlu; red.: Ə.Əhmədov; Rəyçilər: R.Mustafayev, V.Abdullayev, Q. Əliyev.- B.: Elm, 2006.- 244 s.

 

Babaoğlu Hikmət (Məmmədov). "Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma" dərslik.-Bakı : MSA , 2012.= 299[1] s.

 

Babasil və profilaktikası [Mətn]: metodik məsləhət /Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi. Respublika Sanitariya Maarifi Evi; H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, Y.C.Məmmədov, İ.M.Məmmədov.- B.: 1989.- 6 s.

 

Babayev A.M. Dilçiliyə giriş.- B.: 1992.- 502 s.

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Azərbaycan dilçiliyinin tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Babayev; Elmi red.: Ə.Ə.Rəcəbov; Rəyçilər: M.Ş.Qasımov, İ.O.Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1996. -276 s.

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /A.Babayev; elmi red. İ.Z.Qasımov; rəyçi. Y.M.Seyidov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- B.: [s. n.], 2009.-621, [1] s.

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Bəkir Çobanzadə [Mətn] /Adil Babayev; Sponsor: N. Sadıqov.-B.: Şərq-Qərb, 1998.-312 s.

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Dilçiliyə giriş [Mətn] A.M.Babayev; elmi red. K.Abdullayev.- B.: [Zərdabi LTD] 2012.- 515, [1] s.

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Dilçiliyimizin məbədi [Mətn]: BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının tarixi /Adil Babayev; Red.: Ə.Ə.Rəcəbli.- B.: Bakı Universiteti; 2002.- 265 s.

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Elimizin və elmimizin soyqırımı.- I kitab /Adil Babayev; Red.:Ə. Rəcəbli.- B.: Bakı Universiteti, 2003.- 371 s.

 

Babayev Aqşin Əlisattar oğlu. Kino...Kino...şəxsiyyətlər, talelər [Mətn] : metodiki dərs vəsaiti /A.Babayev; Red. və ön sözün müəllifi: R.SadıqovRəyçilər: H.Quliyev, A.Dadaşov. B.: İsmayıl, 1999. 88 s

 

Babayev Aqşin Əlisattar oğlu. Nazim Hikmət qalaktikası [Mətn] /A. Babayev ; tərt. ed. G. Babayev ; red. S. Əlibəyli ; ön sözün müəl. Azər Turan. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 327, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Babayev Amil Baloğlan oğlu. Fərdi kompüterin element vasitələri və periferiya qurğuları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.B.Babayev, E.V.Seyidzadə; elmi red. X.İsmayılov; rəyçi F.İsayev, A.Adamov, T.Əlizadə; dizayner S.Kazımov; Qafqaz Universiteti.- B.: Qafqaz Universiteti, 2008.- 280 s.: portr., şək., cədvl., 21 sm.

 

Babayev Amin Hacıbaba oğlu. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik A.H.Babayev, V.A.Babayev; elmi red. Q.Ş.Məmmədov; red. H.A.Abbasov; rəyçilər M.P.Babayev, M.Ə.Salmanov.- B.: Qanun, 2011.- 543, [1] s.

 

Babayev Baba. Tənqidi realist ədəbiyyatda bədii tip məsələsi [Mətn] / B. Babayev; Elmi red.: X. Əlimirzəyev B.:Şirvannəşr;1998.- 88 s.

 

Babayev Baba Hüseynəli oğlu. Maarifpərvər ədəbiyyatda xarakter problemi [Mətn]: Monoqrafiya /B.H.Babayev; Elmi red.: A.Abasov.- B,: Şirvannəşr, 1998.- 124 s.: portr., 21 sm.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu. Azərbaycan realist nəsrində satira [Mətn]: [monografiya] /B.M.Babayev; elmi red. A.Bayramoğlu; reycilər Ş.Vəliyev, D.Məmmədova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 2008.- 323, [1] s.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu. Azərbaycan satirik nəsrinə dair araşdırmalar [Mətn]: [məqalələr]/B.Babayev; elmired. Ş.Vəliyev; Azərb. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İn-tu.- Bakı: Müəllim, 2009.- 258, [2] s.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu. Ədəbiyyat məsələləri [Mətn] /B. M. Babayev (ön söz) ; elmi red. R. Məmmədov. Bakı: Müəllim, 2015.- 277, [2] s.: portr., 22 sm.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu. Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri [Mətn] /B. M. Babayev ; red. B. Nəbiyev ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı : Müəllim , 2011..-150, [1] s.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu. Romantizm və bədii xarakter problemi [Mətn]: Monoqrafiya /B.H. Babayev; Elmi red.: V.Sultanlı.- B,: Şirvannəşr, 1998.- 90 s.: portr., 21 sm.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu. Səni axtarıram [Mətn] : [hekayələr] /B. M. Babayev ; red. B. Babayeva. Bakı: [s. n.], 2017.- 157, [3] s.: portr., 17 sm.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu.Abdulla Şaiqin nəsr yaradıcılığı [Mətn] : [monoqrafiya] /B. M. Babayev ; elmi red. İ. Həbibbəyli.Bakı: [Avropa], 2018.151, [1] s.: portr., 22 sm.

 

Babayev Baba Maqsud oğlu. Ədəbi etüdlər [Mətn] : [məqalələr toplusu] /B. Babayev ; elmi red. B. Əzizəliyeva ; [dizayner K. Fərhadova ; AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İn-tu]Bakı: [Avropa], 2018.185, [3] s.: portr., 21 sm.

 

Babayev Baxış. Ağır illərin unudulmaz səlnaməsi [Mətn] /B.Babayev; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1973.- 24, [2] s.

 

Babayev Elman Bəşir oğlu. Xaliq [Mətn] /E. B. Babayev, E. B. Babayev ; rəs.-dizayn. Z. D. Əfəndiyev ; mətni yığan A. H. M. Teymurova ; N. E. Ərəblinski. Bakı: Print-S, 2016.- 444 s.: ill., 22 sm.

 

Babayev Əliheydər Xanbaba oğlu. Nizami Gəncəvinin əsərlərində geologiya məsələləri [Mətn] /Ə.Babayev; Red. A.Əlizadə; Rəyçi. Ə.Məmmədov Bakı : Nafta-Press , 1999. 140 s.

 

Babayev Fuad İlyas oğlu. Azərbaycanda vətəndaş inteqrasiyası və KİV [Mətn]: məqalələr toplusu /F.İ.Babayev; [red. G.Nəsibov]Bakı: [Apostrof], 2011.- 100, [2] s. , portr.; 17 sm.  

 

Babayev Xanəli. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi [Mətn] /H..Babayev; Elmi red.: N.Abdullayev; Naşiri: .Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2004.- 144 s.

 

Babayev İqbal Alıcan oğlu. Layihələrin idarə edilməsi: Milli kompetensiyanın əsasları; Peşəkar biliklərin əsasları; Milli sertifikatlaşdırma sistemi; NCB (az) /İqbal Babayev; Elmi red.: F. A. Atamov; Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2002.- 122 s.

 

Babayev İlyas Atababa oğlu. Bioloji müxtəliflik: Xəzərin Azərbaycan hissəsinin sudaüzən quşları [Mətn] /İ.Babayev, F.Əsgərov, F.Əhmədov; Elmi red.: Q.Mustafayev; Red.: X.Eyvazova; Sponsor: BP.- B.: Nurlar, 2007.- 136 s.: ill., 22 sm.

 

Babayev İnqilab Cəbi oğlu. S.M.Əfəndiyev-publisist S.M.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə /İ.C.Babayev; [red. Q.Həsənov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1987.- 61, [2] s.

 

Babayev İmran. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn]: XII kitab /Nəşriyyat redaktoru İ.Abbasov; .- Bakı: Səda, 1970.- 267 s.

 

Babayev Lütvəli Babaəli oğlu. Sənaye müəssisələrinin iqtisadi tənzimləyiciləri /L.B.Babayev; Rəyçi: S.H.Ağayev; Elmi red.: T.N.Əliyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.: Elm, 2000.- 140 səh.: cədvəl

 

Babayev M. P. Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi [Mətn] /M.Babayev, E.Qurbanov, V.Həsənov; elmi red. A.P.Gərayzadə; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 215, [1] s.

 

Babayev M. P. Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanılması [Mətn] /M.P.Babayev, F.H.İsayeva, S.F.Cəfərova; elmi red. A.P.Gərayzadə; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 218, [2] s.

 

Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu. Genetik məsələlər və onların izahlı həlli [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ş.Babayev, A.S.İsmayılov; Red.: N.Əliyev; Rəyçi: E. Axundova, Ə.A.Əliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 208 s. cədvəl, şək

 

Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu. Genetik məsələlər və onların izahlı həlli [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ş.Babayev, A.S.İsmayılov; Red.: N.Əliyev; Rəyçi: E.Axundova.B.: Azərbaycan, 1996.224 s. cədvəl, şək

 

Babayev Məlik Baxış Əli İkram oğlu. İdarəçilikdə riyaziyyat M-B. Ə.Babayev; Elmi red.: Hacıyev.A.S.- Bı: Elm-təhsil, 2003.- 288 səh.

 

Babayev Məlik Baxış Əli İkram oğlu. Məntiq [Mətn] : məsələ kitabı M.B.Babayev, M.Quliyev; elmi red. A.Hacıyev.- Gəncə [Gəncə Dövlət Universiteti] 2012.- 190 s.

 

Babayev Məlik Baxış Əli İkram oğlu. Orta məktəb riyaziyyatında klassiklər [Mətn] /M.B.Babayev, C.Otuziki; [elmi red. A.Cəbrayılov; rəyçi. E.Tağızadə].-B.: [s.n.] , 2009. -261 s.

 

Babayev N.İ. Mühəndisi geodinamika [Mətn]: Mühazirələrin konspekti / N.İ.Babayev; Red. B.A.Abadov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı; 1992.- 58 s.

 

Babayev Namiq. Füzuli şəminin işığında [Mətn]: (Füzuli və XX əsr Azərbaycan romantikləri) N.Babayev [red.: N.Rüstəmli; rəssamı: A.Ələkbərli] Bakı Yazıçı 1996.- 85, [3] s.

 

Babayev Nəriman. Bərdə. Tarixin aynasında [Mətn] /N.Babayev, R.Y.Nərimanov; red. M.Poladova, S.Əliyev.- B.: Elm və həyat, 1998.- 92 s.

 

Babayev Nəsir Bəyalı oğlu. İynəyarpaqlı ağac və kollar [Mətn] N.Babayev, A.Allahverdiyev.- B.: Azərnəşr, 1990.- 64 s., [4]

 

Babayev Ramiz Vahid oğlu. Elektrik təchizatından kurs layihələrinin icrası üçün [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.V.Babayev, R.K.Quluzadə, R.Z.Kazımzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: N.D.Abdullayev.- Bakı: DNA, 2000.- 108 s. , 37 ill.

 

Babayev Səfərəli Yaqub oğlu. Əfsanələr diyarı: Naxçıvan diyarının təbiət abidələri və onlarla əlaqəli əfsanələr /S.Y. Babayev; Elmi red.: B.Budaqov; Fotoşəkillər: N.S.Babayev.- B.: Elm, 2001,288 səh. 1 portr., fotoşək 

 

Babayev Sabir Həbib oğlu. Maşınqayırma texnologiyasının əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /S.H.Babayev, H.H.Eldarov; red. M. Ə. Məmmədov; rəy verənlər. S.M.Mustafayev, R.A.Qazıyev; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu. B.: NKİ, 1989.- 54, [6] s.

 

Babayev Sabir Həbib oğlu. Maşınqayırma istehsalı texnologiyası [Mətn]: Dərs vəsaiti /S.H.Babayev, A.R.Cərrahov; Red. A.M.Rəhimov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb. ADN, 1993.- 52 s.

 

Babayev Səfərəli Yaqub oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası [Mətn] /S.Babayev; elmi red. B.Ə.Budaqov; rəyçi. M.A.Museyibov.- Bakı: Elm, 1999.- 298 s.

 

Babayev Şıxəli Əli-İkram oğlu. Riyazi geologiya [Mətn]: Bakalavr pilləsi üçün dərs vəsaiti /Ş.Babayev; Elmi red.: Q.İ.Calalov; Rəyçilər: H.V.Mustafayev, H.Hüseynov.- Bakı: El-Alliance, 2006.- 315 s.

 

Babayev Tofiq. El ocaq başına yığışar [Mətn]: [Tarixi-etnoqrafik etüdlər] /T.Babayev; Elmi red.: T. Bünyadov; Rəssam: F.Fərəcov.-B.: Azərnəşr, 1998.- 204 s.

 

Babayev Yadigar Süleyman oğlu. Analitik optimallaşdırma [Mətn]: Monoqrafiya /Y.Babayev; Elmi red. və ön sözün müəllifi: M.Əliyev; Elmi rəyçilər: A.Bədəlov, Ə.Qəşəmoğlu, A.Abbasov, Ə.Amaşov.- B.: Elm, 1998.- 175 s.: 21 sm.

 

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Ana dilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epik şeirin inkişafı (XIII-XIV əsrlər) [Mətn]: /Yaqub Babayev; Elmi red. T.H.Kərimli.- B.: ADPU, 2008.- 128 s.

 

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şeirimizin inkişaf yolu [Mətn]: monoqrafiya /Y. Babayev; elmi red. N. Cəfərov.- B.: Elm və təhsil, 2009.- 255, [1] s.

 

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm [Mətn]: Ali məktəblərin filolji fakültələri üçün dərs vəsaiti /Y.Babayev; Elmi red. T.Novruzov; Rəyçilər. R.Hüseynov, M.Allahmanlı .-B.: Nurlan, 2007.- 128 s.

 

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm [Mətn] : [ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərs vəsaiti] /Y. M. Babayev ; elmi red. E. Quliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 158, [2] s., [2] v. fotoşək.: ill., portr., 20 sm.

 

Babayev Zabit Bəcan oğlu. Ermənilər və haylar. Erməni problemi /Z.B.Babayev; red. L.Cəlilqızı.- Bakı: [s.n.], 2012.- 159, [1] s. , port., xəritə., cədv. ; 21 sm.

 

Babayeva Elnurə.Əbdürrəhman Caminin "Risaleyi-əruz"unun türkcə tərcüməsi və onun tekstoloji-filoloji xüsusiyyətləri [Mətn] :-Bakı: Ecoprint, 2019.-175, [1] s.: 21 sm.

 

Babayeva Ələviyyə Hənifə qızı. Rəngbərəng yuxular: (60 ildə gördüklərim, sevdiklərim və sevmədiklərim) [Mətn]: Həyat-behişt və cəhənnəm əzabı /Ələviyyə Babayeva; Naşir. Şöhrət Səlimbəyli; Red. Arif Şamo.- B.: Araz, 2000.- 232 s.

 

Babayeva Xalidə Əli qızı. Azərbaycan folklorunda Xızır Nəbi (İlyas) obrazı türk folkloru kontekstində monoqrafiya /X. Ə. Babayeva ; elmi red. Q. M. Namazov.-Bakı : [Çaşıoğlu] , 2013..- 173, [1] s.

 

Babayeva Qızqayıt Nemət qızı. Mustafa Quliyev [Mətn]: Taleyi və irsi /Q.N.Babayeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu; Elmi red.: V.Arzumanlı.- B.: Ozan, 1999.- 136 s.: portr., 20 sm.

 

Babayeva Məryəm Şaqi qızı. Rəşid Behbudovun sənətkarlığı. Ali musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M. Ş. Babayeva; elmi red. R. Zöhrabov ; rəyçi. S. Kərimi [və b.] ; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-Bakı : [Xəzər Universiteti] , 2012.- 169, [1] s.

 

Babayeva R.A. Azərbaycan Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsində (1941-1945) [Mətn]: biblioqrafiya Az SSR EA, İctimai Elmlər Üzrə Elmi-Məlumat Mərkəzi; tərt. ed. R.A.Babayeva; elmi red. Q.Ə.Mədətov.- B.: Elm, 1975.- 117, [1] s.

 

Babayeva Şükufə. Qisas qiyamətə qalmaz... Şükufə Babayeva; Red.: Ramiz Əkbər; Naşir: Telman Vəlixanlı.Bakı Mütərcim 2002.- 248 səh.

 

Babayeva-Tağıyeva Armanusa Fərzi qızı. Musiqi dünyası [Mətn]: dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri, musiqialətləri, janrları, terminləri, və cərəyanlar haqqında məlumatlarıözündəəksetdirir /A.F.Babayeva-Tağıyeva; [red. C.İsmayıl]Bakı: [s.n.], 2011.- 379, [5] s. portr., ill

 

Babayeva Təranə Tofiq qızı. Nizami Gəncəvinin ədəbi irsində şəxsiyyət problemi:/T.Babayeva; Elmi red.: Ə.Bayramov; Rəyçilər: M.Həmzəyev, Y.Talıbov.- Bakı: [Nurlan], 2000.- 200 s.

 

Babayeva-Vəkilova Nüşabə. Cənubi Azərbaycan maarifçiləri [Mətn]: monoqrafiya /N.Vəkilova-Babayeva; red. A. K.Eyyubov.- B.: [Azərnəşr], 2009.- 108, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Babazadə Baba Hüseynəli oğlu. Bədii ədəbiyyatda pafos [Mətn]: (dərs vəsaiti) /B.Babazadə; Elmi red. X.Əlimirzəyev; Rəyçilər. Z.Salmanova, L.Əliyeva; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 60 s. ; 20 sm.  

 

Babazadə D.Ə. Gigiyena [Mətn]: Dərslik /D.Ə.Babazadə; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 148 s. ; 20 sm.

  

    Babazadə Rəxşanə. Arxaik Uş və Dəxi`nin müasir dilimizdə təzahürü [Mətn] :Riga: 2018. -53 [3] s.

 

Babazadə Vasif Məmməd Ağa oğlu. Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatınn texnikası [Mətn]: [dərslik] /V.M.Babazadə, A.İ.Xasayev; [red. S.Ə.Bəktaşi; rəyçilər. V.G.Ramazanov, Z.İ.Məmmədov]Bakı: [BDU], 2007.- 236 s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Babazadə Vasif Məmməd Ağa oğlu. Petroqrafiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /V.M.Babazadə (red.), M.N.Məmmədov, N.Ə.İmamverdiyev; [rəyçilər. S.Ə.Bəktaşi, M.İ.Rüstəmov];Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2007.- 512 s.

 

Babazadə V.M., Çıraqov M.İ., Ramazanov B.K. Riyazi statistikanın geologiyada tətbiqi. Dərslik.- Bakı: BAKI Universitetinin nəşriyyatı, 1991.- 223 s.

 

Babullaoğlu Səlim. Doktor Qarayev [Mətn] : [100] : xatirə kitabı /S. Babullaoğlu [tərtibçi, son söz. müəl., red.] ; dizayn. C. Kişiyev.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 215, [1] s.: portr., foto., ill., faksimile, 20 sm.

 

 Babullaoğlu, Səlim. İlyas Göçmənin şəkil dəftəri [Mətn] : red. F.Hüseyn ; nəşrlərin buraxılışına məsul N.Tarıq.[Bakı]: Parlaq imzalar, [2016].122, [6] s.: şək., portr., 18 sm.

         Babullaoğlu,Səlim.(Səlimov). Polkovnikə heç kim yazmır [Mətn]:-red.Narıngül,Ş.Del Gerani;dizayn    C.Kişiyev;naşir Ə.Mirzallı.Mütərcim,2013.115,[1]s:portr,şək,16x14 sm.

Babur Zəhirəddin Məhəmməd. Baburnamə [Mətn] /Z. M. Babur; red. H. İsmayılov; çağatayca, türkcə və rusca nəşrlərindən çevirən, ön sözün, qeydlər və izahların müəl. R. Əskər. TürkSOY kitabxanası seriyası; 12. B.: [s.n.], 2011.- 430, [2] s. [14] v. şək.: 24 sm.

 

Bağ təsərrüfatı hesab qiymətləri [Mətn]: 18 dekabr 1996-cı il 1633 saylı sərəncam Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.ŞükürovB.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ 1997.- 12 s.

 

Bağban nəyi bilməlidir [Mətn]: sorğu kitabı /müəlliflər. Z.M.Həsənov (tərt. ed.), İ.H.Cəfərov, F.Ə.Ağayev, Y.V.Süleymanova.- Bakı: MBM-R, 2009.- 367, [1] s. , cədv., şək.

 

Bağçaban Cabbar. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər /C.Bağçaban; Red. R.Əliyev; Tərtibçi və ön söz. Z.Əkbərov.- B.: Yazıçı, 1991.- 112 s.

 

Bağırov Abuzər. Y.E. Bertels və Azərbaycan ədəbiyyatı.[Mətn] /A. Bağırov, Elmi red. T. Kərimli; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 132 s.

 

Bağırov Adil Nəsib oğlu. Naxçıvanın hidronimləri /A.Bağırov; Elmi red.: A.Qurbanov; Rəyçi: Q.Məşədiyev, N.Əsgərov.- Bakı: Elm, 2000.- 92 s.

 

Bağırov Adil Nəsib oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onomastik vahidlər sözlüyü [Mətn] /A.N.Bağırov; elmi red. A.Qurbanov.- Bakı: Nurlan, 2003.- 231, [1] s.

 

Bağırov Adil Nəsib oğlu. Naxçıvan toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri /A.Bağırov; Elmi red.: A.Qurbanov.- Bakı: Elm, 2002.- 288 s.

 

Bağırov Adil Nəsib oğlu. Onomalogiya problemləri [Mətn]: (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında) A.N.Bağırov; elmi red. T.Hacıyev 2-ci Cild.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 413, [3] s.

 

Bağırov Adil Nəsib oğlu. Türk dillərində yarımçıq fellər [Mətn]: Oğuz qrupu türk dillərinin materialları əsasında: Dərs vəsaiti /A.Bağırov; Elmi red. T.Hacıyev; Rəyçilər. N.Xudiyev, N.Cəfərov.- Bakı: N.Tusi adına APU, 1993.- 88 s. ; 20 sm.

 

Bağırov Arif. Azərbaycan çayı [Mətn] /A.Bağırov; Red. Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1993.- 112 s.

 

Bağırov Balağa Rəzzaq oğlu. Hər kəs yüz il yaşamasa...[Mətn] /Hacı Balağa Bağırov; Red.: İsaq Əmənullayev.- B.: 1999.- 88 s.

 

Bağırov Damət Abbas oğlu. Audit [Mətn] Damət Bağırov; Elmi red.: M.M.Bağırov.- B.: Şərq-Qərb, 1996.- 68 s. 

 

Bağırov Damət Abbas oğlu Vergi auditi /D.A.Bağırov; Elmi red.: Z.Ə.Səmədzadə Bakı : Maarif , 1999.- 428 səh.

 

Bağırov Əbdulhəmid Axundbala oğlu. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı [Mətn]:Morfologiya: dərs vəsaiti Ə.A.Bağırov; elmi red. Ə.Z.Abdullayev; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1985.- 77, [3] s.

 

Bağırov Əbdülhəmid Axundbala oğlu. Mürəkkəb cümlələrin üslubi xüsusiyyətləri [Mətn] /Ə. A. Bağırov ; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti ; red. K. Əliyev.-Bakı: ADU, 1978.-51, [1] s.

 

Bağırov Əlabbas Məhəmmədhüseyn oğlu. Doğma ocaq [Mətn]: povest və hekayələr /Ə.Bağırov; red. R.Muradova.- B.: Gənclik, 1989.- 102,[1] s.

 

Bağırov Əlisalam Məmi oğlu. Ah, bu uzun sevda yolu... [Mətn] : [roman] /Ə. Bağırov ; red. F. Ağazadə. [Bakı]: [Qanun], [2016].- 463, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Bağırov Əlisalam Məmi oğlu. Başlanğıcdan başlanğıca və ya ruhun keçdiyi yol [Mətn] /Ə. M. Bağırov ; red., [ön söz] F. Ağazadə. [Bakı]: [Qanun], [2015].- 238, [2] s.: ill., portr., 21 sm.

 

Bağırov Əlisalam Məmi oğlu. Əsil insan olmaq çətindir [Mətn] : [fəlsəfi düşüncələr] /Ə. Bağırov ; red. F. Ağazadə. [Bakı]: [Qanun], [2017].- 119, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Bağırov Əlisalam Məmi oğlu. Rusiya ədəbiyyatının əbədi günəşi - A.S.Puşkin [Mətn] /Ə. M. Bağırov ; red. F. Ağazadə. [Bakı]: [Qanun], [2017].- 139, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

 

Bağırov Əlisalam Məmi oğlu. Sənsiz yaşaya bilmərəm [Mətn] : [roman] /Ə. Bağırov ; red. F. Ağazadə. [Bakı]: [Qanun], [2017].- 183 s.: portr., 20 sm.

 

Bağırov Feyruz Abdulla oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri [Mətn] /F.A.Bağırov; red. H.Bağırov Naxçıvan, 2008.- 198 s.

 

Bağırov Feyruz Abdulla oğlu. Nuh yurduna ziyarət [Mətn] /F. A. Bağırov; red. H. Bağırov.-Naxçıvan : [s.n.] , 2008.- 220, [1] s.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Afrikanın bioloji müxtəlifliyi [Mətn]: ilk Azərbaycan-Afrika Elmi Ekspedisiyasıyasının qətədə topladığı materiallardan istifadə edilmişdir: dərs vəsaiti /H. Bağırov, Q. Mustafayev, A. Muradov ; elmi red. A. İbrahimov ; baş red. Ə. Həsənov ; red. S. Mikayılqızı ; rəyçilər Ş. Göyçalı, İ. Raxmatulina .-Bakı :Ziya,2011. 411, [5] s.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Afrikanın geologiyası [Mətn]: (ilk Azərbaycan-Afrika Elmi Ekspedisiyasının qitədə topladığı materiallardan istifadə edilmişdir): dərs vəsaiti /H.S.Bağırov, Ə.F.Kərimov; elmi red. A.Əlizadə; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı; rəyçi H.Mustafayev IV kitab.- Bakı: Ziya, 2011.- 326, [1] s.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Akonkaqua gündəliyi [Mətn] İlk Azərbaycan-Cənubi Amerika elmi ekspediyası /H. Bağırov ; baş red. Ə. Həsənov ; red. S. Mikayılqızı.-Bakı : [s. n.] , 2011.-167, [1] s.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Cənubi Amerikanın geologiyası [ Mətn]: (ilk Azərbaycan-Cənubi Amerika Elmi Ensiklopediyasının topladığı materiallarından istisadə edilmişdir): dərs vəsaiti /H.Bağırov, V.Babazadə; elmi red. A.Əlizadə; rəyçilər M.Məmmədov, S.İsayev, N.İmamverdiyev; red. Ə.Həsənov (baş red.); red. X.Mirzəbəyov, S.Mikayılqızı Cild Kitab 9.- B.: [Ziya], 2011.- 283, [3] s.: cədv., şək., xəritə, portr., 21 sm.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. İlk Azərbaycan - Antarktida Ekspedisiyası. Cənub Qütbünə xizək yürüşü [Mətn]Antarktida gündəliyi /H.S.Bağırov; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı I Kitab.- Bakı: Ziya, 2009.- 255, [1] s.

 

Bağırov Hüseyn, Mahmudov Rza. İlk Azərbaycan - Antarktida Ekspedisiyası. Cənub Qütbünə xizək yürüşü. Antarktida iqlimi. Qlobal təsirlər [Mətn]: Antarktida iqliminin və meteoroloji şəraitinin tədqiqi istiqamətində bir töhfə /H.S.Bağ

ırov, R.Mahmudov; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı, elmi red. F.İmanov II Kitab.- Bakı: Ziya, 2009.- 227, [1] s.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. İlk Azərbaycan - Antarktida Ekspedisiyası. Cənub Qütbünə xizək yürüşü [Mətn]Hondvananın donmuş parçası [Mətn]: antarktida geoloji tədqiqatlar istiqamətində bir töhfə /H.S.Bağırov, V.M.Babazadə, Ə.F.Kərimov; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı, elmi red. M.Məmmədov III kitab.- Bakı: Ziya, 2009.- 243, [1] s.

 

Bağırov Quşdan Əmikişi oğlu. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. III hissə [Mətn]: Morfologiya: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Q.Bağırov; Elmi red.: N.A.Abdullayev; Rəyçi: Y.M.Seyidov.- Bakı: Maarif, 1996.- 300 s.

 

Bağırov M.N. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.N.Bağırov, Y.Q.Osmanov; Rəyçilər: M.F.Mehdiyev, H.Y.İsmayılov; Elmi red.: A.Q.Qəhrəmanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 422 s.

 

Bağırov M.M. Əmək mühafizəsi tədrisi üzrə məşğələlər [Mətn] /M.M.Bağırov; red. Ç.A.Tağızadə; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1974.- 48, [2] s. , cədv. ; 20 sm.

 

Bağırov M.M. Naxçıvan yazıçıları [Mətn]: biblioqrafiya tərt. ed. M.M.Bağırov; red. Ə.T.Əfəndiyev; Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1977.- 72, [2] s.

 

Bağırov M. S. Gəmisürücülüyün əsasları [Mətn]: Dənizçilik tədris məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M.S.Bağırov.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1996.- 388 s.

 

Bağırov Mehdi Səyabuş oğlu. Sosial-iqtisadi statistika ( dərs vəsaiti) I cild.- Naxçıvan: 2011.- 224 s.

 

 Bağırov Məcid Heydər oğlu. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.H.Bağərov, Y.Q.Osmanov; Elmi red.: .Q.Qəhrəmanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 420 s.

 

Bağırov Mikayıl Kazım oğlu. Quyuların təmiri üçün avadanlıq və alətlər: Mühazirələrin icmalı /M.K.Bağırov; Red.: Ə.X.Canəhmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 70 səh. , ill. ; 20 sm.

 

 Bağırov Musa Sərkərdənin taleyi [Mətn] /M.Bağırov; Red.: T.Aydınoğlu.- B.: Hərbi, 1999.- 272 s.

 

Bağırov Mübariz Məmmədhüseyn oğlu. Banklar və bank əməliyyatları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /..Bağırov; elmi red. .Ş.Şəkərəliyev.-B.: Nurlan, 2003.-512 s.

 

Bağırov Rövşən Asif oğlu. Avtomobillərin quruluşu və əsas nasazlıqları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R. Bağırov, V. Əsgərov ; [red. V. Kazımov ; tərt. ed. və dizayneri Ş. Əhmədli].B.: [Qismət NPM], 2010.74, [1] s. şək

 

Bağırov Səttar Nəsir oğlu. Farmakologiya tibb institutu üçün dərslik /S.Bağırov, C.Təqdisi, P.Yüzbaşinskaya.- Bakı: Maarif, 1970.- 255, [1] s.

 

Bağırov Siyavuş Musa oğlu. Ətraf mühitin qorunmasında dəmiryol nəqliyyatının ekologiyası: Dərslik /S.M.Bağırov, A.A.Xəlilov; Elmi red.: T.Vəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2000.- 210 səh.: cədvəl, şəcərə

 

Bağırov Siyavuş Musa oğlu. Hərəkət tərkibinin avtomatik əyləcləri [Mətn]: ali təhsilin bakalavr pilləsi ücün dərslik /S. M. Bağırov, Q. H. Nəzirov ; rəyçi H. M. Əhmədov, A. Q. Qasımov; elmi red. H. Ə. Məmmədov.-B.: Elm və təhsil, 2011. - 182 s.

 

Bağırov Vüsal Rafiq oğlu. Azərbaycanda kiçik formatlı heykəltəraşlığın inkişafı [Mətn]: XX əsr /V.Bağırov; Elmi red. M.Süleymanlı.- Bakı: Nurlan, 2004.- 164 s.

 

Bağırov Zaur Siyavuş oğlu. Fəlsəfə (sxemlərdə) [Mətn]: dərs vəsaiti bakalavr hazırlığı üçün /Z.Bağırov; elmi red.T.Ə.Rəsulov; rəyçilər Ə.Z.Abdullayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dğvlət İdarəçilik Akad.- Bakı: Elm, 2009.- 205, [3] s. , cədv. ; 25 sm.

 

Bağırzadə Faiq Məmməd oğlu. Geomorfologiyanın əsasları daxil olmaqla geotektonika kursuna dair metodik göstərişlər və kontrol tapşırıqlar [Mətn]: geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin qiyabiçi tələbələri üçün F.M.Bağırzadə; red. Ə.Yaqubov; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 15, [1] s.

 

Bağırzadə Faiq Məmməd oğlu. Neftli-qazlı vilayətlərin geologiyası /F.M.Bağırzadə; [red. S.H.Salayev].- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 275, [1] s.

 

Bağırzadə R.L. Nəzəri mexanika məsələlərinin həlli metodları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /R.L.Bağırzadə, R.M.Fərəcov; Red.: R.N.Mahmudov; Rəyçi: İ.A.Bəxtiyarov, K.Ə.Əliyev, R.Y.Əmənzadə.- B.: Maarif, 1997.- 304 s.

 

Bağmanov Balakişi Tağı oğlu. "Təhsildə dinamik fəzavi təfəkkür" nəzəriyyəsinə gedən yol [Mətn] /B. T. Bağmanov ; red. R. Oday. B.: Nurlan, 2009.415, [1] s. port., fotoşək

 

Bahadurqızı Yaqut. Aşıq Əhmədin yaradıcılığı [Mətn].- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 200 s.

 

Bahadurqızı Yaqut. Hay ver mənə, cənab leytenant... [Mətn] /Y. Bahadurqızı ; [ön söz Q. Nəsibov]. [Bakı]: Çaşıoğlu, [2017].- 168 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Bahadurqızı Yaqut. Mən Muradlar övladıyam... [aşıq Ağamurad İsrafilov haqqında] /Y. Bahadurqızı ; red. E. Məmmədli ; AMEA, N. Gəncəvi ad. Milli Azərb. Ədəbiyyatı Muzeyi .- Bakı : Çaşıoğlu , 2012. - 318, [2] s.

 

Bahar Sonam R. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım... [Mətn] /R. Bahar Sonam ; red. A. Məmmədova Azərb. Resp-nın Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası/C. 1 Bakı: [Elm və təhsil], 2018.255, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Bahar Sonam R. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım... [Mətn] /R. Bahar Sonam ; red. A. Məmmədova ; Azərb. Resp-nın Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası/C. 2 Bakı: [Elm və təhsil], 2018.213, [3] s.: portr., 21 sm.

 

Bahar Sonam R. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım... [Mətn] /R. Bahar Sonam ; red. A. Məmmədova ; Azərb. Resp-nın Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası/C. 3 Bakı: [Elm və təhsil], 2018.263, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Bahar Sonam R. Yanar qəlb... [Elektron resurs] /red. N. Məmmədli. vtls000613815/Bakı: Elm və təhsil, 2016.247, [5] s.: gerb, fotoşək., ill., portr.,

 

Baharlı Məhəmməd Əhməd oğlu. Məktəbdə pedaqoji işə rəhbərlik [Mətn] /M.Baharlı; Rəyçilər: Ə.Ş.Həşimov, N.A.Abdullayev. B.: Təhsil, 1999. 100 s.: 1portr

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. ABŞ-ın yeni tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Baxış; [red. M.B.Fətəliyev, M.C.Qasımlı]B,: Şirvannəşr, 2008.- 76, [2] s.: 20 sm.

 

Baxışov Məmmədağa. ABŞ-ın yeni və müasir tarixi dərs vəsaiti /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. M.C.Qasımlı, Ş.H.İslamova.- Bakı: [s.n.], 2012.- 177, [1] s. ; 20 sm.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Almaniyanın yeni tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Baxışov; [elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi F.Q.Yusifzadə; naşir Q.İsabəyli]B,: Şirvannəşr, 2008.- 104 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 274, [2] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M. Baxışov; Red. H.C. Əlibəyli; Rəyçi A.N. Abbasbəyli, M.İ. Talışlı. -B.: Şirvannəşr, 2007.116 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1871-1918- ci illər) [Mətn]: Dərslik /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçilər. F.Q.Yusifzadə, H.N.Məmmədov; naşir. Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 214 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Fransanın yeni tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçilər. F.Q.Yusifzadə, A.H.Musayev.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 100, [2] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. İngiltərənin yeni tarixi. dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. R.X.Hüseynov, A.H.Musayev.- Bakı: [s.n.], 2012.- 111, [1] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Baxışov; Elmi red.: M.B.Fətəliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 64 s. ; 21 sm.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçi F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: [s.n.], 2010.- 117, [1] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: [s. n. , 2011.- 152 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Müasir tarix: (Fransa, İtaliya, İspaniya): (1918-1945) Dərs vəsaiti M.Baxışov; Elmi red.: M.B.Fətəliyev; Rəyçi: F.Q.Yusifzadə.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 72 səh.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Müasir tarix [Mətn]: (Avstriya, Macarıstan, Ruminiya, Albaniya) Dərs vəsaiti /M.Baxışov; Red. M.B.Fətəliyev; Rəyçi H.M. Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 52 s.

 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi durumu və mədəni həyatı Evliya Çələbinin "Səyahətnamə"sində [Mətn]: (XVII yüzilin 40-cı illəri) /A.Baxşəliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: S.M.Onullahi; Rəyçilər: M.Q.Abdullayev, Z.M.Həsənalıyev, M.A.Hüseynov.- B.: ADPU, 2000.- 157 s.

 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.B.Baxşəliyev; elmi red. O.Ə.Əfəndiyev, rəyçi S.A.Məmmədov, Ş.F.Fərzəliyev, V.Z.Piriyev.- Bakı: 2009.- 274, [1] s. ; 21 sm.

 

Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.T.Baxşəliyev; Red. və rəyçi. Q.Əzimov; Rəyçi. H.Həsənov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. I hissə.-B.: 1995.- 136 s.

 

Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.T.Baxşəliyev; Red. Q.Əzimov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II hissə.- Bakı: 1995.- 141 s. ; 20 sm.

 

Baxşəliyev Ərəstun Təriş oğlu. Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü, inkişafı və müasir vəziyyəti [Mətn]: dərslik /Ə.T.Baxşəliyev; elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: [Zərdabi LTD], 2008.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 21 sm.

 

Baxşəliyev Valeh İsmixan oğlu. Mexanikadan izahlı lüğət terminlər, teoremlər, qanunlar Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərində /V.Baxşəliyev; elmi red. T.Ə.Hacıyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu; rəyçi R.S.Qurbanov, E.A.Aslanov.- Bakı: Elmin İnkişaf Fondu, 2012.- 189, [3] s. , cədv. ; 20 sm.

 

Baxşəliyev Valeh İsmixan oğlu. Nəzəri mexanikadan məsələ həlli statika, kinematika [Mətn]: dərs vəsaiti /V. İ. Baxşəliyev; elmi red. N. A. Nəsibov; rəyçilər. R. S. Qurbanov, E. A. Aslanov.- B.: Nurlan, 2009. -222, [2] s.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /V.Baxşəliyev; Məsləhətçilər. İ.Ə.Həbibbəyli, İ.M.Hacıyev; AzMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti I cild.- B.: Elm, 2007.- 238 s.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın arxeloji abidələri [Mətn] /V. B. Baxşəliyev; məsləhətçilər. İ. M. Hacıyev, İ. Ə. Həbibbəyli; elmi red. V. B. Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi. Bakı: Elm, 2008.- 301, [1] s: şək., 27 sm.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın erkən dəmir dövrü mədəniyyəti [Mətn] /V.B.Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi; elmi red. Ə.Novruzlu.- B.: Elm, 2002.

 

Baxşəliyev Vəli. Ovçular təpəsi [Mətn].- B.: Elm, 2010.- 156 s.

 

Baxşəliyev Vəli. Sirabda arxeoloji araşdırmalar [Mətn] /V. Baxşəliyev; elmi red. İ. Hacıyev; elmi məsləhətçi. İ. Həbibbəyli; rəyçilər. H. Cəfərov, A. Seyidov.-B.: Oskar, 2010. -160 s.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti [Mətn]: [e.ə. VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında] / V.B.Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti; elmi red. V.H.Əliyev.- B.: Elm, 2004.- 296 s.+[10] v.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın tarixi abidələri [Mətn] : [dərslik] /V. B. Baxşəliyev, F. Quliyeva ; elmi red. A. Seyidov ; AMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Un-ti, Naxçıvan Un-ti. Bakı: Nurlan, 2017.- 212 s.: fotoşək., şək., 30 sm.

 

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı. Ölməzliyə aparan yol [Mətn]: [Əbülfərəc İsfahani haqqında] G.Baxşəliyeva; red. A.İmanquliyeva.- B.: Adiloğlu, 2009.- 155, [1] s.

 

Baxşiyev Bahadur Ələkbər oğlu. Tibbi radiologiya [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /B.Baxşiyev II hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 307 s.

Baxşıyev Bahadur Ələkbər oğlu. Ümumi rentgenologiya I hissə, tibb institutu tələbələri üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1976.- 343 s.

Baxşıyev Murad M. Ürəyin ritm pozulmalarında elektrokardiostimulyasiya [Mətn]: dərs vəsaiti /M.M.Baxşıyev; Rəyçilər. A.Ə.Axunbəyli, A.B.Baxışəliyev; İxtisas red. X.İ.Qurbanova, E.H.Əliyev.- Bakı: Təknur, 2008.- 320 s.

 

Baxşıyeva Nərmin Ənvər qızı. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı [Mətn]: nəzəri aspektlər: [monoqrafiya] /N. Ə. Baxşıyeva; elmi red. H. S. Qurbanov.- B.: [E. L.] 2014.- 397, [1] s. 21 sm.

 

Baxşıyeva Nərmin Ənvər qızı. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı: mahiyyəti və predmeti [Mətn]: [monoqrafiya] /N. Ə. Baxşıyeva; elmi red. H. S. Qurbanov.- B.: [E. L.] 2014.- 220, [3] s. 20 sm.

 

Bakalavr hazırlığı üçün patentşünaslıq fənni üzrə tədris proqramı [Elektron resurs]: ixtisas - 050647 "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi" Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; tərt. E.M.Əfəndiyev, İ.M.Seydəliyev; elmi red. N.R.Məmmədov.- B.: [s.n.] 2011.- 12 s.

 

Bakalavr hazırlığı üçün Ritorika fənnindən proqram [Mətn] tərt. Ş.Q.Hüseynov, İ.E.Quliyev; red. T.A.Quliyev; rəy. İ.Z.Qasımov, Ş.Ə.Əhmədova, E.N.Ələkbərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti, Türkologiya kafedrası.- B.: [s.n.] 2011.- 16 s.

 

Bakalavr hazırlığı üçün Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası fənnindən proqram /tərt. ed. G. F. Əliyeva; elmi red. K. M. Abdullayev ; rəyçi. M. M. Mirzəliyeva [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti, Türkologiya kafedrası.- Bakı : [Mütərcim] , 2013.- 26, [1] s. 

 

Bakalavr hazırlığı üçün "Tribologiyanın əsasları" fənninin proqramı [Mətn] :tərt.et.F.M.Şirzadov.Bakı:AzTU,2015.16 s.: cədv.,21 sm.

 

  Bakalavr hazırlığı üçün "Tribotexniki avadanlıq və vasitələr" fənninin proqramı [Mətn] :050630 -AzTU ;tərt.et.F.M.Şirzadov.Bakı: [AzTU], 2015.17, [1] s.: cədv., 21 s.

 

Bakalavr hazırlığı üçün "Sürtünmə düyünlərinin hesablanması və layihələndirilməsinin əsasları" fənninin proqramı [Mətn] :tərt.et.F.M.Şirzadov.Bakı:AzTU,2015.13,[1] s.:cədv.,21sm.

 

Bakalavr təhsil pilləsi üçün nəqliyyat hüququ fənninin tədris proqramı elm sahəsi: 12.00.00. - "Hüquq elmləri" /tərt. ed. Ə. İ. Əliyev, E. Ə. Əliyev, F. E. Əliyeva ; elmi red. Ə. Q. Məmmədov ; rəyçilər İ. M. Abbasov [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU "Hüquq" fakültəsinin "Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ" kafedrası, Bakı Biznes Un-ti .-akı : UniPrint , 2012.- 74, [2] s.

 

  Bakalavriat təhsil səviyyəsinin "Məşq və fiziki hazırlıq" fakültəsinin 050814 Məşqçi ixtisası üçün İdman fiziologiyası fənni üzrə dərslik [Mətn] : İPF-B10 /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. ; tərt. ed.: Y. N. Quliyev, Q. Ş. Əbiyev, N. Q. Rəhimova ; elmi red. F. A. Hüseynov.- Bakı: [Kitabçapı.az], 2019.- 289 s.: cədv., 20 sm.

 

Bakı beynəlxalq dəniz limanı üzrə məcburi qərarlar [Mətn] /Tərt. A.Tağıyev, V.Qanin, A.Həsənov; Red. M.Milova, M.Bağırov, Z.Şahsevənli; Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı.- B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1995.168 s.

 

Bakı-Brüssel [Mətn] : Azərbaycan-Avropa ittifaqı münasibətləri /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma mərkəzi ; yaradıcı heyət. F. Babayev [və b.] ; elmi məsləhətçilər F. Blanşar, E. Süleymanov ; dilçi-red. M. Babayeva ; dizayn. E. İsmayılov.-Bakı : [s.n.] , 2011.- 404, [1] s

 

Bakı Dövlət Universiteti 75: 1919-1994 [Mətn]: Xüsusi büraxılış /"Xüsusi büraxılış" ın müəllifi. M.Ələsgərov, M.Mərdanov, F.Vahidov.- Bakı: BDU, 1994.- 121+10 v şəkil. s.

 

Bakı Dövlət Universiteti "90 illik yubileyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans" Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. (Humanitar elmləri) [Mətn]: 30-31 oktyabr 2009-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: [Bakı Universiteti], 2009.- 527, [1] s.

 

Bakı Dövlət Univeristeti, elmi konfrans. Bakı Dövlət Univeristeti-elmi konfransın materialları 1919-1999 /baş red. A.M.Məhərrəmov; red. heyəti E.B.Hüseynov [və b.]Bakı: Bakı Universiteti, 1999.- 541, [1] s. , cədv., il. ; 23 sm.

 

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. (Təbiət elmləri) [Mətn]: 30-31 oktyabr 2009-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU Bakı Dövlət Universiteti "90 illik yubileyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans" (2009; Bakı).- B.: [Bakı Universiteti], 2009.- 591, [1] s.: cədv., şək., 30 sm.

 

Bakı ət kombinatının kolbasa məmulatları [Mətn]: bərk hisə verilmiş (yarım hisə verilmiş) və qiyməli kolbasa məmulatları Az SSR Ət və Süd Sənayesi Nazirliyi.- B.: İşıq, 1970. [1] v. qatlanmış şək.

 

Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009 [Mətn]: proqram /[Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; foto. M.Rəhimov, B.Cəfərov, C.Qasımova, C.Rossi][Bakı]: ["Pencere" Ltd], 2009.- 103, [1] s.: fotoşək., 28 sm.
 

"Bakı qəhrəman şəhərdir", Beynəlxalq forum. Bakı qəhrəman şəhərdir, 1941-1945 Beynəlxalq forum (11 aprel, 2005) /Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; Respublika Müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə Orqanları Veteranları Şurası; Moskva Qəhrəmanlar Klubu,"Sodrujestvo" Ehtiyatda Olan Zabitlərin Hərəkatı Komitəsi.- Bakı: 2005.- 30 s.

 

Bakı kitabxanaları /Tərtib edənlər: Z.Əliyeva, A.Rüstəmova; Tərcüməçilər: T.Sadıxova, G.Xələfova, (rusdilinə): A.Zeynalova (ing. dil.); Red.: Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: 2000,92 səh.

 

Bakı muzeyləri /Tərtib edənlər: R.Tağıyeva, A.Bayramov, A.Vəkilova və b.; Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM) Azərbaycan Milli Komitəsi.- B.: 2006,123 səh. fotoşək., ill

 

Bakı-Supsa neft kəməri boyu yerləşən yüksək biomüxtəliflik və həssaslığa malik ekosistemlərin ictimaiyyət gücü ilə keçirilən ekoloji monitorinqi. [Mətn]. B.: Tbilisi: 1999. 124 s.: fotoşək., cədv., xəritə

 

Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansında olan qeyri-yaşayış sahələrinin icarə haqqı tarifi [Mətn] /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 12 s. cədv

 

Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı (2011-2013) [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. A.Vəliyev; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.Yanvar 2014. B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi], 2014.- 210, [2] s.

 

Bakı - Tbilisi - Ceyhan boru kəməri: Qərbə açılan neft pəncərəsi [Mətn] /Heydər Əliyev Fondu; Mərkəzi Asiya - Qafqaz İnstitutu, İpək Yolu Araşdırmalar proqramı; red. S.F.Starr, S.E.Kornell; [müəllif. Z.Baran və b.]Bı: MərkəziAsiya - Qafqaz İnstitutu, İpək Yolu Araşdırmalar proqramı, 2006.- 174 s. cədv., xəritə., şək 

 

Bakı Türkoloji qurultay. 1926-cı il I Bakı Türkoloji Qurultayı [Mətn]: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər /rus dilindən tərc., ön söz və şərhlərin müəl. K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 570 s.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. (Qüdsi), Bədii əsərləri [Mətn] /A. Bakıxanov Qüdsi ; tərt. ed., fars dilindən tərc., müqəddimə, lüğət və şərh. müəll. M. Sultanov ; [red. A Sarovlu].-Bakı : Azərnəşr , 1973.-390, [2] s.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. Gülüstani - İrəm [Mətn] /A. Bakıxanov; [tərc. edən. M. Əsgərli; red. Ə. Ələsgərzadə]; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: Xatun Plyus, 2010.- 300, [2] s.: 1 port., faks., 21 sm.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. Gülüstani - İrəm [Elektron resurs] A.Bakıxanov; tərc. edən. M.Əskərli; red. Ə.Ələskərzadə; burax. məs. H.Ə.D.İbrahimov.- B.: Minarə, 2000.- 94 s.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. (Qüdsi) Gülüstani-İrəm [Mətn] /A.Bakıxanov; Ön sözün müəl. R.Ağayev.- Bakı: Möminin, 2001.- 287, [1] s.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A. Bakıxanov; tərt. ed., fars dilindən tərcümə, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. Ə. Əhmədov, R. Sultanov.- B.: Avrasiya Press, 2005.-488 s.

 

Bakıxanov Tofiqin "Türk əsərləri" nin ifaçılıq xüsusiyyətlərinə dair (5 saylı "Türk sonatası", "Türk rapsodiyası", "Kuzey Kıbrıs" fəsilləri, "Kuzey Kıbrıs" süitası, "Türk ezgileri"): Metodik tövsiyələr /Tərt.: H.N.Əliyeva; Elmi red.: G.A.Abdullazadə; Rəyçilər: T.İ.Atakişiyeva, F.Əhmədbəyova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil.-Problemləri İnstitutu; Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: 2006.- 35 s.

 

Bakının ədəbiyyat muzeyləri [Mətn]: Bələdçi /Tərt. edənlər: M.Mehdiyeva, S.Mövlayeva; Red.: İ.İsrafilov; AMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B., 2002.- 75 s.

 

Balacayev M.S. Coxqat və əyrixətli inteqralın bəzi tətbiqləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] / M.S.Balacayev; Elmi red. N.Q.Əhmədov; Rəyçi. S.S.Axiyev, M.M.İslamov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.:[AzTU; 1992.- 252 s.

 

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. İnsanın normal anatomiyası Ümumi hissə və hərəkət aparatı: Osteologiya, Sindesmologia, Miologia: Tibb İnstitutu üçün dərslik /K.Ə.Balakişiyev; [elmi red. S.Həsənov] I cild.- Bakı: Maarif, 1971.- 411, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. İnsanın normal anatomiyası [Mətn]: 3 cilddə.- Daxili üzvlər və damar sistemi: Splanchnologia et angiologia /K.Ə.Balakişiyev II cild.- Bakı: Maarif, 1979.- F 431,[1] s. ,.+ 20 s.

 

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. İnsanın normal anatomiyası: 3 cilddə Sinir sistemi, daxili sekresiya və duyğu üzvləri: Neurologia, Organa Endocrinonta Et Estesıologia [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik /K.Ə.Balakişiyev; ixtisas red. G.Hacıyev; red. S.Səmimi III cild.- Bakı: Maarif, 1982.- 351 s.

 

Balakişiyev Şahbaz. Əməli yazı nümunələri [Mətn]: Metodik vəsait /Ş.Balakişiyev, İ.Namazov; Elmi red. Y.Kərimov; Rəyçilər: A.Məmmədov, A.Hacıyev, G.Xudiyeva; Ön sözün müəll. Ə.Abbasov; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: E.L. NPŞ; 2006.- 90 s.

Balasaqunlu Yusif. Qutadğu bilig [Mətn]: Xöşbəxtliyə aparan elm.- B. Avrasiya Press , 2006.-440 s.

 

Balasaqunlu Yusif Xas Hacib. Qutadqu bilik- Xoşbəxtliyə aparan elm [Mətn]: [Poema] /Y.Balasaqunlu; Türkiyə və özbək türkçəsindən istifadə etməklə xaqaniyyə türkcəsindən çevirənlər: K.Vəliyev, R.Əskər.- B.: Azərnəşr, 1994.- 492 s.

 

Balayev Alı Məhəmməd oğlu. Azərbaycanda içtimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər) [Mətn]: /Alı Balayev; Elmi red.: İ.X.Zeynalov; , ..Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Bı : Nurlan, 2005.- 190 s.

 

Balayev Aydın. 20 yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər: 1990-2000 /A.Balayev, R.Mirzə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 242 səh.

 

 Balayev Aydın. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-1955 /A.Balayev; elmi red. M.N.Qubuqlo.- Bakı: [Çıraq], 2012.-285, [2] s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.

 

Balayev Xaqan Əlirza oğlu. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XXəsrlər) /Xaqan Balayev; Elmi red.: Yaqub Mahmudov.- Bakı: "Elm və Həyat", 2002.- 199 s.

 

Balayev Məhəmməd Alı oğlu. İslam, əxlaq və siyasət [Mətn]: Metodik vəsait /M.A. Balayev; Rəyçilər. K.Hüseynov, Ş.Hacıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU-nun nəş-tı], 1994.-36 s.: 20 sm.

 

Balayev R.Ə. Urbanizasiya zonalarının ərzaq problemi [Mətn] /R.Ə.Balayev; red. Z.Ə.Səmədzadə, Y.R.Abdullayev.- B.: Şərq-Qərb, 1998.- 168 s.: cədv., ill., 21 sm.

 

Balayeva Validə Gülməmməd qızı. Azərbaycan dili Az.DBTİA-nın bakalavr təhsil pilləsində I kurs rus bölməsi tələbələri üçün dərslik /V.G.Balayeva, S.S.Hüseynov, E.M.Qaracayeva; elmi red. A.M.Babayev; rəyçilər N.Ə.Abdullayev [və b.]Bakı: Mütərcim, 2012.- 215, [1] s.

 

Balıyev Həsən Balı oğlu. Ali məktəblərin rus qruplarında Azərbaycan dili təlimi [Mətn]: Azərbaycan dili müəllimləri və ali məktəblərin rus qrupu tələbələri üçün vəsait /H.B.Balıyev, S.N.Qasımova; elmi red. Y.Seyidov.- Bakı: Maarif, 1983.- 195, [1] s.

 

 Balıyev Həsən Balı oğlu. Morfologiyanın tədrisində üslubiyyat işləri [Mətn]: metodik məktub H.B.Balıyev; red. B.Əhmədov; AzSSR Maarif Nazirliyi, Tədris-Metodika İdarəsi.- B.: [s.n.] 1965.- 37, [2] s.

 

Balıyev Həsən Balı oğlu. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: Ali məktəb üçün dərslik /H.B.Balıyev; rəyçi. B.A.Əhmədov; elmi red. Y.M.Seyidov.- Bakı: Maarif, 1988.- 285, [3] s.

 

 Balzak O. İfritə [Mətn] Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı.- B.: 1965.- 71 s.

 

Balzak Onore de. Qorio Ata [Mətn]: roman /O.Balzak; tərc. ed. M.Rəfili; red. S.Həbibzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 263, [1] s.

 

Balzak Onore de. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /O. de Balzak; Tərc. edəni. M.Rəfili Bakı : Şərq-Qərb , 2006. 408 s.

 Banin. Qafqaz günləri /Banin; fransızcadan çevirəni və ön sözün müəl. H.Qoca; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Qafqaz, 2006.- 239, [1] s. , portr. ; 22 sm.

 

Banin. Paris günləri /Banin; frans. çevirəni: H.Qoça; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İnstitutu.- : " Qafqaz", 2006.- 207, [1] . , portr. ; 21 sm.

 

Banklar haqqında sənədlər [Mətn] /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 128 s.

 

Banklar haqqında normativ-hüquqi aktlar toplusu [Mətn] /tərt. R. M. Rzayev və b.; elmi red. və məsləhətçi. Z. F. Məmmədov Bakı : Qanun , 2009. 1091, [1] s.

 

Barxalov Ş.Ə. Botanika terminləri lüğəti /tərt. ed. Ş.Barxalov (red.), Z.Əzizbəyov, Y.İsayev; Azərb. SSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi.- Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1963.- 220 s.

 

Bartazlı Mirzəxan. Sən şəhid olmasan... [Mətn] Mirzəxan Bartazlı.- B.: Qorqud, 1997.- 112 s.

 

Barto Aqniya. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.L.Barto; rus dilindən tərc. ed. T.Mahmud, H.Ziya, M.İsgəndərzadə, Z.Sarıtorpaq.- B.: 2007.- 184 s.

 

Baş Haydar. Əhli-beyt tövhidin mərkəzidir [Mətn]: prof. dr. Haydar Başın III Beynəlxalq Əhli-Beyt Simpoziumunda çıxışı /Haydar Baş; tərc. R.Məmmədov; [dizayn F.Məhərrəmov].- B.: Təknur, 2013.- 55, [1] s.

 

Baş Haydar. İmam Əli [Mətn] /Haydar Baş; türkcədən tərc. ed. və red. R.Məmmədov.- B.: Təknur MMC, 2014.- 463, [1] s.

 

Batman Əhməd. Səhər yuxum [Mətn] : səhər yuxusu qədər sevə biləcəyi birisi lazımdır insana. Sən kimi, sənin kimi, bir az da sənə bənzəyən... Ə.Batman; türkcədən tərcümə N.Zöhrabi; red. S.Şahbazov.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 271, [1] s.

 

Baturin A.T. Maşın detalları: Qeyri-maşınqayırma texnikumları üçün dərslik /A.T.Baturin; Tərc.: Y.Abdullayev.- Bakı: Maarif, 1967.- 436 s.

 

Bayat Füzuli. Xoca Əhməd Yəsəvi və xalq sufizminin bəzi problemləri [Mətn] F.Bayat; Red.: V.Nərimanoğlu.- B.: Ağrıdağ, 1997.- 102 s.

Bayat Füzuli. Oğuz epik ənənəsi və "Oğuz Kafan" dastanı [Mətn] /F.Füzuli; Sponsor. Ş.Qasimi; Red. A.Acalov; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Sabah, 1993.- 194 s.

 

Bayatılar [Mətn] /Top. M.Ə.Fərzanə Təbriz: 1991.- 188 s.

 

Bayındır Əbdüləziz. Quran işığında təriqətçiliyə baxış /Əbdüləziz Bayındır; Türkcədən tərc. edən.: Ağayar Şükürov; Elmi red.: Rasim Osmanzadə.- B.: 2004.- 178 s.

 

Bayram Akif. Qərb ədəbiyyatı Azərbaycan filoloji fikrində /A.Bayram; Elmi red.: Ş.Vəliyev Birinci kitab.- Bakı: Nurlan, 2006.- 172 səh. , 1 portr. ; 21 sm.

 

Bayram Tofiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Tofiq Bayram; tər. ed.: Svetlana Bayramova; ön sözün müəl. Şamil Salmanov.- B.: Lider, 2005.- 328s.

 

Bayramlı Zabil Həsrət oğlu. (Bayramov) Azərbaycan Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Z.H.Bayramlı; elmi red. Y.M.Mahmudov.- B.: Avropa, 2015.- 348 s. xəritə

 

Bayramlı Zakir Həmid oğlu. Arzuları qovuşduran məkan [Mətn] : bu kitab Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu Gəndov kənd tam orta məktəbinin 85 illik yubileyinə həsr olunur /Z. H. Bayramlı ; red. A. Tağıyev ; məsləhətçi red. M. Balayev ; baş məsləhətçi O. Paşayev. Bakı: Müəllim, 2016.- 353, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Bayramlı Zakir. Bir ömür yaşadım... [Mətn]: şeirlər və poema /Z. Bayramlı; red. V. Balağa; [ön söz B. Novruz].- B.: Müəllim 2012.- 141, [1] s. portr., ill. 22 sm.

 

Bayramlı Zakir Həmid oğlu. Dünyaya açılan pəncərə [Mətn] /Z. Bayramlı ; red. A. Tağıyev ; məsləhətçi red. M. Balayev ; dizayn Ç. Xalidoğlu. Bakı: Müəllim, 2017.- 454, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 22 sm.

 

Bayramlı Zakir Həmid oğlu. Günəşdən nur alanlar [Mətn] /Z. H. Bayramlı ; red. A. Tağıyev ; dizayn Ç. Xalidoğlu. K. 1 Məktəbin dünəni, B.: Müəllim, 2015.446, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

Bayramlı Zakir Həmid oğlu. İkinci görüş [Mətn] : şeirlər, qəzəllər və poemalar /Z. H. Bayramlı. Bakı: Müəllim, 2015.- 196 s.: portr., ill., 20 sm.

 

Bayramlı Zakir Həmid oğlu. Mən çağlayan bir bulağam [Mətn] : (şeirlər, qəzəllər və poema) /Z. H. Bayramlı ; red. V. Balağa ; [ön söz A. Tağıyev] : Bakı: Müəllim, 2017.- 112, [2] s.: 20 sm.

 

Bayramlı Zakir. Min ilə bərabər yüz il [Mətn] /Z. Bayramlı ; red. A. Tağıyev (öz sözün müəl.). Bakı: Müəllim, 2014.- 514, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Bayramlı Zakir Həmid oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : şeirlər, qəzəllər, təmsillər, bayatılar və poema /Cild 1,Bakı: Müəllim, 2018.218, [2] s.: portr., 22 sm.

           Bayramlı, Zakir Həmid oğlu. Uğurlara gedən yollar [Mətn] : Bakı: Müəllim, 2018.478[] s.: 21sm.

Bayramoğlu Alxan. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat /.Bayramoğlu; Elmi red.: B.Nəbiyev; Ön sözün müəllifi: Y.Qarayev; , Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2003.- 276 s.

 

Bayramoğlu Alxan. Azərbaycan mühacirət mətbuatına dair mühazirələr (1920-1990-cı illər) [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /.Bayramoğlu; Red.: C. Məmmədli; Rəyçilər. A. Tahirli, P. Məmmədli; Bakı Dövlət Universiteti.-B.: [Bakı Universiteti], 2004.- 102 s.

 

Bayramoğlu Alxan. Qafqaz imdadına çatan türkün könül nəğmələri [Mətn] /.Bayramoğlu; red. T. ƏR, Ə.Mustafayev; zərb., Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: [İqtisad Universiteti], 2002.- 162, [1] s.

 

Bayramoğlu Alxan. (Məmmədov, Alxan Bayram oğlu.) M.Ə.Sabir mətbuatda [Mətn] /A.Bayramoğlu; Elmi red. Ş.Vəliyev.- B.: Nafta-Press, 2006.- 128 s. fotoşək., faks

 

Bayramoğlu Alxan. (Məmmədov, Alxan Bayram oğlu.). Mirzə Ələkbər Sabir [Mətn] (həyatı və əsərləri) A.Bayramoğlu; Elmi red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Qismət, 2003.- 320 s.

 

Bayramoğlu Alxan. Mirzə Ələkbər Sabir [Mətn]: qısa tərcümeyi-hal /A.Bayramoğlu; Elmi red.: Ə.Mirəhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Nurlan, 2001.- 139 s.

 

Bayramoğlu Alxan. (Məmmədov, Alxan Bayram oğlu.) Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerki (Qədim dövrdən 1930-cu illərədək) [Mətn]: [dərs vəsaiti] A.Bayramoğlu; elmi red. T.Kərimli; rəy. X.Yusifli, T.Salamoğlu, Y.Balayev, M.Osmanoğlu.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 199, [1] s.

 

Bayramoğlu Zaur. Döyüşlə kəşfiyyat [Mətn] /Z. Bayramoğlu [ön söz].- Bakı: [Avropa], 2020.- 117, [1] s.: portr., 20 sm.

 

  Bayramoğlu Zaur. Öz üzərində qələbə [Mətn] /Z. Bayramoğlu.- Bakı: [Avropa], 2019.- 254, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Bayramoğlu Alxan. Şamaxıda maarif və maarifçilik [Mətn] : XIX əsrin ortalarından mart 1918-ci ilə qədərki ədəbi mühit /Alxan Bayramoğlu; Elmi red.: Əziz Mirəhmədov.-Bakı : Maarif , 1997.- 240 s.

 

Bayramov A.A. Avtomatik layihələndirmə sistemlərinin əsasları: Dərslik kitabı A.A.Bayramov, K.Ş.Ramazanov; Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu.- B.: ABA QRUP 2006.- 262 səh.

 

Bayramov Adilxan Hüseynəli oğlu. Səməd Vurğun: milli və ümumbəşəri [Mətn] /A.H.Bayramov; Elmi red. C.Abdullayev.- B.: Səda, 2006.- 316 s.

 

Bayramov Adilxan Hüseynəli oğlu. Səməd Vurğun: ömür yolu və yaradıcılığından səhifələr [Mətn] : A.H. Bayramov; red.: R. Nəbioğlu; Bakı: Vətənoğlu, 2015.-251 s.: 20sm

 

Bayramov Adilxan Hüseynəli oğlu. Sənət, sənət məbədləri, sənət fədailəri [Mətn] /A. H. Bayramov; red. T. Vəliyev; rəssam A. Həsənov.- B.: Vətənoğlu, 2015.- 333, [3] s.: portr., 21 sm.

 

Bayramov Adilxan Hüseynəli oğlu. Tariximiz, yaddaşımız, sərvətimiz [Mətn] /A.Bayramov; Elmi red. R.Tağıyeva; Rəyçi. A. Hüseynova; Az. Res-sı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi/- B.: [E.L. NPŞ ] , 2007.- 140 s.

 

Bayramov Akif. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. Bayramov, Z. Məhərrəmov, M. İsgəndərzadə ; red. A. Hacıyev ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B.: [ULU İKF], 2015.- 235, [1] s.: 21 sm.

 

Bayramov Akif Əmirxan oğlu. Fridrix Bodenştedtin Mirzə Şəfi Vazeh haqqında xatirələri [Mətn] /Akif Bayramov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 108 s. , ill. ; 21 sm.

 

Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu. Ağbaba şivəsi sözlüyü. [Mətn]: dərs vəsaiti /A. Ə. Bayramov, A. A. Bayramova ; elmi red. və ön söz. C. Cəfərov ; SDU, Azərb. dili və dilçilik kafedrası, Folklorşünaslıq Elmi-Tədqiqat laboratoriyası. Sumqayıt: [s. n.], 2014.- 80[] s. sm.

 

Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu. Azərbaycan onomastikası [Mətn]:dərs vəsaiti /A.Bayramov; elmi red. H.Mirzəyev; Sumqayıt Dövlət Un-ti, Azərb. dili və dilçilik kafedrası Folklorşünaslıq Elmi-Tədqiqat laboratoriyası.- Bakı: ["AM965" MMC], 2015.- 319, [1] s. portr., cədv

 

Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu. Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırım [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Bayramov; red. Avdandil Ağbaba; Sumqayıt Dövlət Un-ti, Folklorşünaslıq Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası.- Sumqayıt: AM965 MMC, 2015.- 415, [1] s. cədv

 

Bayramov Azad Ağalar oğlu. Ətraf mühitin, təbii ehtiyatların öyrənilməsində aerokosmik üsullar [Mətn] A.Bayramov; red. A.M.Paşayev.- B.: Elm, 2006.- 159 s.

 

Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu. Xəmirin hazırlanma üsulları [Mətn]: [ali təhsil məktəblərində T 270.200-"Qida məhsullarının texnologiyası" istiqamətində müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti] E.Ə.Bayramov; elmi red. N.İ.Əmiraslanova; rəyçi B.M.Bağirov [və b.]; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm 2011.- 191, [1] s.

 

Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu. Makaron istehsalının texnologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti E.Bayramov, M.Abadov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəy. Ə.Ə.Nəbiyev, H.K.Fətəliyev, N.R.Əsgərov, N.M.Nuriyev; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2012.- 116 s.

 

Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu. Yarma istehsalının texnologiyası. Laboratoriya praktikumu [Mətn]: dərs vəsaiti E.Ə.Bayramov, M.K.Abadov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəyçi H.K.Fətəliyev [və b.]; Azərbaycan Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2012.- 120 s.

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Etnik psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə. Bayramov; elmi red. Ə. Əlizadə; rəyçilər. B. Əliyev, M. Həmzəyev.-Bakı : RENESSANS , 2001. -375 s. , şək. ; 20 sm.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Hüquq psixologiyası [Mətn] :ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Bayramov, B.Əliyev; ümumi red. B.Əliyev; rəyçilər K.Əliyeva [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: Təhsil, 2012.- 655, [1] s. cədv

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin inikası [Mətn] Əkbər Bayramov; Elmi red.: Ə.Ə.Əlizadə.- B.: Elm, 2000.- 136 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə. S. Bayramov, Ə. Ə. Əlizadə; rəyçilər: M. Ə. Həmzəyev, İ. Ə. Seyidov, C. A. Təhmasib.-B.: Maarif, 1989.- 540 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 620 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 620 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov (red.), Ə.Ə.Əlizadə; rəyçilər. M.Ə.Həmzəyev, İ.Ə.Seyidov, C.A.Təhmasib.- B.: Çinar-Çap, 2009.-622, [2] s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Sosial psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə; rəyçi: B.H.Əliyev, R.F.İbrahimbəyova; ixtisas red. M.Ə.Həmzəyev.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 356 s.

 

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Şəxsiyyətin təşəkkülünün aktual psixoloji problemləri [Mətn] /Ə.S.Bayramov.- B.: Azərnəşr, 1981.- 188, [4] s.

 

Bayramov Əvəz İslam oğlu. İnhisarizm [Mətn]: monoqrafiya /Ə.İ.Bayramov; elmi red. İ.Ə.Feyzullabəyli.- Bakı: Elm, 2002.- 390 s.

 

Bayramov Əvəz. Regional iqtisadi inteqrasiya: Nəzəriyyə və praktika [Mətn]: monoqrafiya /Ə. Bayramov; elmi red. İ. Ə. Feyzullabəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 208 s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Bayramov Hüseyn Abbas oğlu. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /H.A.Bayramov; elmi red. Y.Seyidov.- Bakı: Maarif, 1978.- 174, [2] s.

 

Bayramov Hüseyn. Müasir Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr [Mətn] Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının mətbəəsi, B.: 1960.- 126 s.

 

Bayramov İbrahim Məhəmməd oğlu. Azərbaycan dilinin dialekt leksikası. Dərs vəsaiti.- .- Bakı: Elm və təhsil, 2011.-120 s.

 

Bayramov İbrahim Məhəmməd oğlu. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri [Mətn] /İ. Bayramov; red. B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, S. A. Məmmədov.-Bakı : Elm , 2002.- 696 s.

 

Bayramov İbrahim Məhəmməd oğlu. Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi /İbrahim Bayramov; Elmi red.: A.M.Qurbanov; H.İ.Mirzəyev; Rəyçilər: V.H.Əliyev; Q.İ.Məşədiyev.- Bakı: Elm, 2005.- 432 s.

 

Bayramov İlyas Oruc oğlu. Rus məktəblərində Azərbaycan dili üzrə nitq inkişafı metodikası [Mətn]: Müəllimlər üçün vəsait /İ.O.Bayramov; rəy. Y.S.Əfəndiyev, Ə.M.Abbasov.- Bakı: Maarif, 1988.- 244, [4] s.

 

Bayramov Qurban. Əli İldırımoğlunun yaradıcılıq yolu: milli mənəvi dəyərlərin bədii salnaməsi və yaxud, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında avtobioqrafik roman janrının təkamülü...[Mətn]: [monoqrafiya] /Q.Bayramov; elmi red. və ön söz. müəl. Q.Kazımov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 559, [1] s.

 

 Bayramov Qurban Balı oğlu. İnsan və zaman [Mətn]: [İnsan həyatının dialektikası]/Q.Bayramov; Red.: M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 181 s.

 

 Bayramov Qurban Fərman oğlu. Poeziyanın sirri: çaylar geri axmır dənizə can atır və yaxud qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair Şahməmmədin poeportreti [Mətn] Q. Bayramov; red. N. Şəmsizadə. Bakı: MBM, 2009.- 103, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Bayramov Qurban, Qurbanqızı Jalə (Rzayeva). Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə.- B.: Yazıçı 2014, 270 s.

 

Bayramov Mayıl Abbas oğlu. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.Bayramov; Elmi red. və ön söz: M.Cəfərquliyev; Rəyçilər: İ.İsmayılov və b.- B.: Qanun, 2004.- 408 s.

 

Bayramov Nuru Yusifoğlu. Qaraciyərin cərrahi xəstəlikləri /N.Y.Bayramov; [ön söz H.A.Sultanov, S.Yılmaz].- Bakı: [Nurlar], 2012.- 324 s.

 

Bayramov, Oqtay Nəsib oğlu.Heydər Əliyev və Azərbaycan şahmatının zəfər salnaməsi [Mətn] /O. Bayramov ; red. İ. Abbasov ; [dizayn.: F. Əhmədov, R. Məhərləmov].Bakı: [Zərdabi LTD MMC], 2018.95, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Bayramov Razim Paşa oğlu. Yol hərəkət qaydaları [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.P. Bayramov, Cəfərov R.; Elmi red. İ.R.Əliyev.- Bakı: MVS NƏŞR, 2007.- 154 s.

Bayramov Şamil Baxış oğlu. Sosial təminat hüquq münasibətləri [Mətn] /Ş. Bayramov; elmi red. İ.İ.İsmayılov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 151, [1] s.

 

Bayramov Taleh Zakir oğlu. İddia ərizələri: sənədlərin nümunələri və kommentariyaları [Mətn] / T.Z.Bayramov. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012. 183, [1] s.

 

Bayramov Vüqar Avtandil oğlu. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığı [Mətn] : Monoqrafiya.- Bakı: Avropa, 2019.- 304, [1] s.: 20 sm.

 

Bayramova Etera Nazim qızı. Windows. Word. Excel. [Mətn]: Kompüteri müstəqil öyrənənlər üçün praktik vəsait /Etera Bayramova, Abdullayeva, Sədaqət;Rəyçilər. Axundov Tofiq, Nəsibov Nəsib; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2005.- 96 s. , ill. ; 20 sm.

 

Bayramova Nailə. Şamaxı xanlığı [Mətn] /N.Bayramova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; elmi red. T.T.Mustafazadə; [ön söz. Y.Mahmudov].- Bakı: Təhsil, 2009.- 393, [3] s.

 

Bayramova Nərgiz Ladən. Elçin nəsrinin poetikası [Mətn] /Nərgiz Ladən Bayramova; Elmi red. Şamil Salmanov; Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Ozan, 2003.- 183 s.

 

Bayramova Pərvanə. Fövqəladə vəziyyət şəraitində insan hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: [Monoqrafiya] P.Bayramova; Elmi red.: Lətif Hüseynov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2004.- 184 s.

 

Bayramova S.R. Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti [Elektron resurs]: dərslik S.R.Bayramova, S.Ə.Qurbanova; ADİU, Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası.- B.: [İqtisad Un-ti] 2009.- 330 s.

 

Bayramsız Laçın, Laçınsız Bayram [Mətn] : Bakı: Ecoprint, 2017.- 449, [1] s.: 21 sm.

 

Bayramzadə Xanlar. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə dair nəzarət [Mətn]: Dərs vəsaiti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 140 s.

 

Bayron Corc Qordon. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ç.Q. Bayron; tərcüməçi. A. Aslanov və b..- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 224 s.

 

Baytarlıq sanitariyasının əsasları [Mətn] /A.H.Yusifov, Ç.Ə.Əhmədov, C.Ə.Əsgərov, Ə.T.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 2006.- 232 s. cədvəl

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin inkişafı və təkmilləşdirilməsi [Mətn] /Elmi red.: Ş.M.Muradov; AMEA. İqtisadiyyat İnstitutu; Rəyçilər: A.K.Ələsgərov, M.A.İibrahimov.- B.: Elm, 2006.- 250 s.

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn]: [monaqrafiya] /Elmi red. Ş.M.Muradov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2008.- 188 s.

 

Bazar islahatları və milli iqtisadiyyatın inkişafproblemləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, İqtisadiyyat İn-tu; red. heyəti: Ş.M.Muradov [və b.]Hissə 1.- B.: Elm, 2004.- 818, [2] s. cədv., şək

 

Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi /T.Quliyev, F.Qurbanov, A.Abbasov, A.Babayev; Elmi red. və rəyçi: Sübhan Seyfullayev.- B.: Qanun, 2002.- 60 s.

 

Bazar şəraitində kooperasiyanın inişafının sosial-iqtisadi problemləri [Mətn] : məqalələr toplusu: [40: Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları] Azərittifaq, Azərb. Kooperasiya Un-ti.; elmi red. E.İ.Zülfüqarov, E.N.Kərimov; elmi red. heyyəti G.Ə.Gənciyev [və b.]B.: Kooperasiya, 2004.-720 s. şək., cədv

 

Ənvər Behbudov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu. Həsən bəy Zərdabinin siyasi-hüquqi görüşləri /Q.Behbudov; Elmi red.: A.Rzayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- Bakı:Elm, 2000.- 116 s.

 

Behbudov Sefi Maxış oğlu. Azərbaycan dili şivələrinin omonimlər lüğəti/S.Behbudov; Red.: Q.Ş.Kazımov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 206 s.

 

Behbudov Tahir Rza oğlu Polis etiketi [Mətn]: tövsiyə /T.R.Behbudov; elmi red. F.T.Məmmədov; məsləhətçi. Q. P. Zapletin. B.: Mütərcim, 2005.- 68 s.

 

Behbudova,Aypara Novruz qızı.Vətənə bağlı şair ömrü [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2018.166 [2] s.: 21 sm.

 

Behrudi Rüstəm. Şaman duası [Mətn]: Şerlər və poema /R.Behrudi; red. Z.Yaqub.- B.: Yazıçı, 1989.- 152 s.

 

Beqdeli Qulamhüseyn. Şərq ədəbiyyatında "Xosrov və Şirin" mövzusu [Mətin] /B.Qulamhüseyn; red. M.Quluzadə; Azəarb. SSR Elmlər Akademiyası Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1970. 371 s.

 

Belinski Vissarion Qriqoryeviç. Seçilmiş məqalələri [Mətn] /V.Belinski; tərc. ed. Ə.Ağayev.- Bakı: Gənclik, 1979.-226, [2] s.

 

Belskix Vasiliy İliç. Kənd təsərrüfatı texnikasının diaqnostlaşdırılması və ona xidmət [Mətn]: Kütləvi peşə kadrları üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri /V.İ.Belskix ; tərc. ed. T.M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1988.- 607, [1] s.

 

Belyakov V.D. Hərbi gigiyena və epidemiologiyadan dərs vəsaiti [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsati /V.D.Belyakov, Y.Q.Juk; tərc. ed. İ.H.Səmədov, T.Ə.Tağızadə.- Bakı: Maarif, 1987.- 365, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm.  

 

Belyankin A.Q. Fizika praktikumu fizikadan praktiki məşğələlər üzrə vəsait /tərt. ed. A.Q.Belyankin, Y.S.Çetverikova, İ.A.Yakovlev; red. V.İ.İveronova; [tərc. S.Məmmədxanlı, F.Xudaverdiyev]Bakı: Azərnəşr, 1962.- 693, [3] s.

 

Belyayev Nikolay Mixayloviç. Materiallar müqaviməti məsələləri ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Belyayev; [tərc. ed. B.Hacızadə, Ə.İbrahimov]Bakı: Maarif, 1972.- 362, [2] s.

 

 Benjamin J.Cohen. Pulun coğrafiyası [Mətn] /Benjamin, J.Cohen; tərcüməçi. P.Orucova; elmi red. R.Məmmədli; tərtibçi. A.Kərimov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 192 s.

 

Berestov Valentin. Oxumağa gedirəm. [Mətn] /V.D.Berestov; [tərc. ed. V.Nəsib; red. M.Namaz] Bakı: Gənclik, 1987.- 18 s.

 

Berxin İlya Borisoviç. SSRİ tarixi [Mətn]: 1938-1977-ci illər: dərs vəsaiti /İ.B.Berxin; red. A.Atakişiyev.- Bakı: Maarif, 1978.- 486, [2] s. ; 20 sm.

 

Berlin - Bakı qalereyası. Arif Hüseynov; Orxan Hüseynov. Arif Hüseynov; Orxan Hüseynov [İzomaterial]: rəngkarlıq: qrafika /Azərbaycan Mədəniyyət Fondu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı; [ön söz. M.Əliyeva, Ə.Qarayev, P.Şahbazov, F.Xəlilov]Bakı: Berlin, 2009.- 56 s.

 

Berman Georgiy Nikolaeviç. Riyazi analizdən məsələlər ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /G.N.Berman; [tərc. ed. İ. Zərgərli; elmi red. T.Abdullayev].- Bakı: Maarif, 1966.- 460 s.

 

Bernua-Romer Florans. Avropa şurası hüququ Pan-avropa hüquqi məkanına doğru F.Bernua-Romer, H. Klebes; Azərb. dilinə tərc. və red. ed. K.Bədəlov; [ön söz T.Devis]B.: [2006].- 270, [2] s.

 

Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 10 aprel- 8 may 2007-cı il /burax. məs. H.Babayev Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 5-ci Sessiya 2007 Cild IX cild Beşinci sessiya. Yaz.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 510 s.: 20 sm.

 

Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 22 may-16 iyun 2007-cı il /burax. məs. H. Babayev Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 5-ci Sessiya 2007 Cild X cild Beşinci sessiya. Yaz. Növbədənkənar altıncı sessiya.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 448 s.: 20 sm.

 

Beton və dəmir-beton məmulatları texnologiyası [Mətn]: beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyaları istehsalı ixtisası (1207) üzrə kompleks kurs lahiyəsini aparmaq üçün metodik göstəriş Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. Mühəndis-İnşaat İn-tu, Yapışdırıcı materiallar və betonların texnologiyası kafedrası; tərt. ed. İ.M.Yusufov (elmired.), B.Ə.Əliyev, F.N.Yusubov [və b.]B.: [s. n.] 1978.- 72, [1] s.

 

Beydiyeva Yaqut Zahid qızı. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları [Elektron resurs]: dərs vəsaiti Y.Z.Beydiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.-B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2011.- 217 s.

 

Beyləqan 70 il. 1939-2009 [Mətn]: rayon haqqında qısa məlumat [Beyləqan rayon İcra Hakimiyyəti] [Beyləqan] [2010] 30 s.

 

Beyləqanlı Səmədxan. Kirs dağının mərd oğulları / Səmədxan Beyləqanlı, Tünzalə, Umudqızı.- B.: Təfəkkür, 2004.- 80 səh.

 

 Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans: "Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu" Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu [Mətn]: III beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 23 oktyabr 2009-cu il, Bakı ş. /AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.- Bakı: Elm, 2009.- 452, [1] s. , cədv., şək. ; 29 sm.

 

 Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin rolu [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 16 sentyabr 2006 /Elmi red.: V. Novruzov; Tərt. və red.: Ş.Yaqubov.- B.: İqtisadiyyat və audit, 2006.- 244 s.

 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə bələdçi [Mətn] /Red. Walter Carlsnaes, Thomas Risse və Beth A. Simmons; Tərc. S.Babazadə, V.Qliyeva; Red. H.Hacızadə.- London Thousand Oaks New Delhi: SAGE Publications, [2005].- 477 s.

 

Beynəlxalq Hüquq [Mətn]: [dərslik] /Məsul red., ön sözün müəll. və tərcüməçi: R.F.Məmmədov; Naşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2002.- 752 s.

 

Beynəlxalq hüquq: Dərs vəsaiti /Tərtib edən: İ.Balayev; Azərbaycan Universiteti Ümumi hissə.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2000.- 340 s.

 

Beynəlxalq xüsusi hüquq [Mətn]: Dərs vəsaiti /Müəlliflər. L.P.Anufriyeva və b.; Rus dilindən Azərb., dilinə tərc., edəni və elmi red. Ə.İ.Əliyev, A.İ.Məhərrəmov; Rəyçilər. R.F.Məmmədov, S.R.Zeynalov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 952 s.

 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.M.Məmmədov, M.K.Ramazanov; elmi red. M.Sadıqov; rəyçılər H.M.Musayev, M.M.Bağırov, E.Ə.Balayeva; Odlar Yurdu Un-ti.- B.: Çaşıoğlu, 2010.- 377, [6] s.

 

Beynəlxalq konfrans, "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" Beynəlxalq konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 3-4 Mart 2003 /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.- B.: [s.n.], 2003.- 309, [1] s.

 

Beynəlxalq konfrans materialları, "Ekstremal Şəraitdə Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi və Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının Rolu" (2009; Bakı) Ekstremal Şəraitdə Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi və Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının Rolu mövzusunda [Mətn]: Avropa Şurasının 60 illiyinə, BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul olunmasının 20 illiyinə və Azərbaycanda "Uşaq ili" nə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları Bakı, 25-27- may 2009-cu il /Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); red. E. Süleymanova; red. hey. Z. Əliyev və b. B:. [s.n.], 2009.160 s

 

Beynəlxalq mədəni əlaqələr [Mətn]: dərslik /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; [ müəl. kol. M.Manafova və b.; elmi red. V.İ.Məmmədova; rəyçilər. N.M.Mehdi, O.Ə.Əfəndiyev, F.T.Məmmədov, Ş.M.Məmmədov]Bakı: Sabah, 2008.- 652, [4] s. ; 22 sm.

 

Beynəlxalq mədəni əlaqələr [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; [ müəl. kol. M.Manafova və b.]; elmi red. V.İ.Məmmədova; rəyçilər. N.M.Mehdi, O.Ə.Əfəndiyev, F.T.Məmmədov, Ş.M.Məmmədov II cild.- Bakı: Sabah, 2009.- 398, [2] s. , cədv., bayraqlar ; 22 sm.

 

Beynəlxalq müqavilələrin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

 

"Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi" fənninin proqramı [Mətn] Müəllif: M.Ə.Baxışov; Red.: H.C.Əlibəyli, H.N.Rzayev; Rəyçilər: M.F.Fətəliyev, M.Talışlı; Azərbaycan Universiteti.- B.: [AzərbaycanUniversiteti] 1997.- 10 s.

 

Beynəlxalq münasibətlər üzrə bələdçi [Mətn] tərc. ed. S.Babazadə, V.Guliyeva; red. H.Hacızadə; red. W.Carlsnaes, T.Rısse, B.A.Sımmons (müəl.).- B.: Kitab Klubu Apostrof Çap Evi, 2013.- 477, [1] s.

 

Beynəlxalq münasibətlərin Qlobal problemləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi -Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu; elmi red. H.Əlibəyli.- B.: [s.n.], 2006.- 241, [1] s.

 

Beynəlxalq olimpiya komitəsi və beynəlxalq federasiyaların fəaliyyəti [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt. ed. A.Əliyev, R.Quliyev, C.Yaqubob, G.Bədirbəyli; rəyçi. S.Ə.Bağırova; red. Y.Səmədov.- B.: 1989.- 54,[2] s.

 

Beynəlxalq sənədlər toplusu [Mətn]: [yeddi cilddə] [tərt. və nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu] I cild.- B.: Qanun, 2008.- 959, [1] s.

 

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri [Mətn]: İTU 150: 1865-2015: Bakı, 14 may 2015-ci il /Azərb. Resp. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, AMEA; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu; elmi red. R.Alıquliyev, Y.İmamverdiyev. İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı (2; 2015 Bakı).- [Bakı]: [İnformasiya Texnologiyaları], [2015].- 270 s.: şək., cədv., 29 sm.

 

Beynəlxalq təşkilatlar ixtisas kursu üzrə metodik vəsait [Mətn]: Alit əhsilin bakalavr pilləsi üçün: İxtisas HS 160 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən. E.Əhmədov; Elmi red. S.Qəndilov; Rəyçilər. N.Axundov, V.İbayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Bakı : Mütərcim , 2005.- 104 s.

 

Bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçotu: Qaydalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 21 səh.

 

Bədbin Mürşüd. Elə baxdın baxanda ki... [Mətn]: [Şeirlər] Mürşüd Bədbin.- B.: Nafta-Press, 2002.- 128 s.

 

Bədbin Mürşüd. (Mürşüd Həzi oğlu Həziyev) Şəbnəmin dastanı [Mətn] /Mürşüd Bədbin; Red. və ön sözün müəll. A.Laçınlı; N.Vahid qızı.- B.: Təhsil MM, 2003.- 260 s.

 

Bədəlov Şakir Şahpur oğlu. Büdcə sistemi [Mətn]: Dərslik /Ş.Ş.Bədəlov, R.B.Məhərrəmov, F.Ə.Qurbanov; Red.: A.F.Musayev. B: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 420 s.

 

Bədəlov Yusif Aslan oğlu. İstilikötürmə [Mətn]: Texniki universitetlər üçün dərslik /Y.A.Bədəlov, Y.M.Naziyev; Rəyçilər: F.İ.Kəlbəliyev, K.D.Hüseynov; Red.: T.S.Axundov. B.: Maarif, 1999.- 452 s.

 

Bədəlbəyli Əfrasiyab Bədəlbəy oğlu. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti /Ə.Bədəlbəyli; red. Ə.Abbasov; AzSSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi.- Bakı: Elm, 1969.- 245, [2] s.

 

Bədəlbəyli Əfrasiyab. Musiqi haqqında söhbət[Mətn]. Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı, Bakı: 1953.- 78 s.

 

Şəmsi Bədəlbəyli [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

 

Bədəlov M.F. Mexanika, rəqslər və dalğalar [Mətn]: dərs vəsaiti /M.F.Bədəlov, Ə.Y.Cahangirov; elmi red. Q.Ağayev, Q.Həsənov, Ə.Əbdürrəhimov; Ç.İldırım adına Azərbaycan Mühəndis-Texniki Universiteti Fizika kafedrası.- Bakı: [s.n.], 1991.- 156 s. , şək. ; 20 sm.

 

Bədəlov T.A. İnformatika, proqramlaşdırma və ehm [Mətn]: dərs vəsaiti T.A.Bədəlov, A.M.Hacıyev, F.A.Atamov; Azərbaycan İnşşat-Mühəndisləri İnstitutu.- B.: AzTU, 1992.- 196 s.  

 

Bədəlov T. A. İnformatika və tətbiqi proqramlaşdırma: Dərs vəsaiti /T. A.Bədəlov, A. M. Hacıyev, F. A. Atamov; Elmi red.: T. A. Əliyev; Rəy verən: F. Q. İsayev, N. S. Əliyev; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti. B.: 2000. 232 səh.: sxemlər, cədvəllər

 

Bədəlova Əsmər Sadıq qızı. Azərbaycan xalq pedaqogikası [Mətn] : mühazirə mətnləri və seminar məşğələləri üçün materiallar /Ə. S. Bədəlova ; red. R. L. Hüseynzadə ; F. B. Sadıqov, M. M. Həsənov, A. M. Nəzərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: Müəllim, 2009.- 188 s.: 21 sm.

 

Bədəlova Əsmər Sadıq qızı. Qloballaşma şəraitində böyüməkdə olan nəslin milli özünüdərk tərbiyəsi [Mətn] : [metodik vəsait] /Ə. S. Bədəlova ; red. R. L. Hüseynzadə ; [dizayn M. Hacıyev] Bakı: [s. n.], 2013.- 97, [1] s.: 20 sm.

 

Bədəlova Əsmər Sadıq qızı. Təlim-tərbiyə [Mətn] : mühazirə mətnləri : [dərs vəsaiti] /Ə. S. Bədəlova ; red. R. L. Hüseynzadə ; [dizayn M. Hacıyev] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: [s. n.], 2015.- 291, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Bədəlzadə Ağasən Mehdi oğlu. Bu dünyanın hər üzünü görmüşəm [şeirlər] /A. M. Bədəlzadə ; red. O. Rza.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 279, [1] s.

 

Bədəlzadə Ağasən Mehdi oğlu. Elə gəzməyə də Vətən yaxşıdır [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2019. 235, [1] s.

 

Bədəlzadə Ağasən Mehdi oğlu. Hələ yaşamağa dəyər dünyada [Mətn] : [şeirlər] A. Bədəlzadə ; red. M. Hüseynov.- B.: Elm və təhsil 2014.- 350, [2] s.

 

 Bədəlzadə Ağasən Mehdi oğlu. Qorxuram bu dünya sevgisiz qala /A. M. Bədəlzadə ; red. T. Novruzov. -Bakı : Elm və təhsil , 2011.-330, [2] s.

 

   Bədəlzadə Ağasən Mehdi oğlu. Məhərrəm Hüseynov: elmi və poetik təfəkkürün parlaq işığı [Mətn] : -Bakı: Elm və təhsil, 2018.103 [1] s.

 

 Bədəlzadə,Ağasən.Yapon ədəbiyyatı tarixi [Mətn] :dərs vəsaiti/A.Bədəlzadə ; elmired.O.B.Cəlilbəyli ;Bakı:Mütərcim,2017.189,[1] s:20 sm.

 

 Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı hüquqi sənədlər [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, qanunlar, dövlət proqramları, qərarlar və normativlər: 1994-2008-ci illər /Azərb. Resp-nın Gənclər və İdman Nazirliyi; nəşrə haz. Q.Mehdiyev.- B.: [Avropa], 2008.- 256 s.: portr., cədv., 22 sm.

 

Leyla Bədirbəyli [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Bədiyev Sədrəddin. Fizikadan test məsələləri həlli metodikası və testlər [Mətn] /S.Bədiyev; Elmi red.: Y.Şükürlü. B.: Təhsil, 1999. 140 s.: cədvəl, ill

 

Bəhərçi Tofiq. Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji iymətləndirilməsi dərslik /T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva ; elmi red. N. A. Babaxanov ; rəyçi. A. A. Qurbanzadə, Ə. M. Əhmədov ; red. İ. Xəlilov, T. Q. Süleymanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-2012.-301, [3] s.

 

Bəhərçi Tofiq. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi dərslik /T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva ; elmi red. N. A. Babaxanov ; red. İ. B. Xəlilov, Ə. M. Əhmədov (rəyçi) ; rəyçi. A. A. Qurbanzadə, X. K. Tanrıverdiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı : [İqtisad Universiteti] , 2012.- 525, [1] s.

 

Bəhmənli Vaqif. Vətənin İlhamı [Mətn]: ömürdən reportaj /V.Bəhmənli; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə.Qarayev; red. U.Rəhimoğlu; naşir B.Axundov. Bib-ID. vtls000243458.- Bakı: Çağdaş As, 2011.- 310, [2] s.: portr., fotoşək Azf-266290

 

Bəhramov Tofiq Bəhram oğlu. 1001 matç [Mətn] T.B.Bəhramov; [tərc. ed. Ə.Quliyev; red. İ.Əsgərov].-B.: Azərnəşr, 1967.- 157, [3] s.

 

Bəhruzər. Keçmiş gələcək /Bəhruzər ; red. M. Qasımlı, B. Əlibəyli [K.1].-Bakı : [s.n.] , 2012.- 419, [1] s.

 

Bəxtiyar Xankişi. Dağların qədrini hardan bilərsən Bakı : ADPU-nun mətbəəsi , 2010.- 382[] s.

 

Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn]: Biblioqrafik göstərici elmi red. Ə.T.Xələfov; red. Rüzgar Əfəndiyeva; tərt.: İ.S.Əliyeva.- B.: Maarif, 1997.- 199 s.

 

Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn]: foto-kitab /Müəllif-tərtibçi. N. İbrahimov; Red. A. Bağırov; Rəssam. S.Pirayeşi. B.: Azərbaycan, 1995. 26 s., 102 v. fotoşək.: portr

 

Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn]: Foto-kitab /Tərtib edəni: N. İbrahimov; Red.: A. Bağırov; Rəssam: Z. Əliyev. B.: Azərbaycan, 2000. 312 s.: fotoşək., portr

 

Bəxtiyar Vüsal. Sevinclə yaşanan ömür: [Bədii publisistika] V.Bəxtiyar; Red.: Z.Bəxtiyar.- B.: 2001.- 80 səh.

 

Bəxtiyarlı İxtiyar Bəhram oğlu. İşıqlı zirvə /İ., Bəxtiyarlı; Red.: M.Əhmədov.- B.: Təhsil, 2004.- 308 səh.: 1 portr.

 

Bəkirov Bəkir Tahir oğlu. Fövqəladə hallara dair termin və anlayışlar [Mətn] B.T.Bəkirov, H.O.Ocaqov; Rəy verən. F. Əliyev, K. Əsgərov; İxtisas red. G. Babayev.- B.: Çaşıoğlu, 2002.- 156 s.

 

Bəkirov Bəkir Tahir oğlu. Mülki müdafiədən məlumat kitabı [Mətn] B.Bəkirov.- B.: Azərnəşr, 1977.- 158, [2] s.

 

Bəkirov Novruz Kamal oğlu. Azərbaycan-Gürcü ədəbi əlaqələri və Molla Cümə yaradıcılığı [Mətn] /Bakı: [Nafta-Press],2018.225,[1] s:portr.fotoşək., faksimile, 21 sm.

 

Bəkirova Təranə Şaiq qızı. Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü /T.Ş.Bəkirova; Elmi red.: Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; Red.: A.N.Əliyeva.- Bakı: 2005.- 291 s.

 

Bəktaşi Sübhi Əli oğlu. Azərbaycanın bəzək daşları [Mətn] /S.Bəktaşi, E. Mütəllibov ; elmi red. Ə. Şəkinski.- B.: Azərnəşr, 1981.- 64, [4] s.

 

Bəktaşi Sübhi Əli oğlu. Geokimya dərs vəsaiti /S.Ə.Bəktaşi; red. Q.M.Sultanov, Ə.S.Heydərov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1972.- 329, [3] s.

 

Bələdiyyə bələdçisi /H.Hacılı, Ə.Əhməd, Q.İbadoğlu, F.Quliyev, O.Mehdizadə; Red.: A.Nağı; Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzi; Azərbaycanı Modernləşdirmə Mərkəzi. B.: Yeni nəsil, 2000. 166 səh.: cədv

 

Bələdiyyə Qanunvericiliyinin Mövcud Vəziyyəti və İnkişaf İstiqamətləri /Məsul red.: Elşən Məmmədli; Tərt.: Əsmər Bayramlı; Mülki Cəmiyyətə Doğru Mərkəzi, Avrasiya Fondu, Dünya Bankı, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu.- Bakı: "Nağıl Evi" şirkəti, 2004.- 216 s.

 

"Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul. Ə.Babayev.Bakı BUSİNESS PRESS 2002.- 8 s.

 

Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: [2003-cü il iyuna qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə] /Tərtibçi və naşir: Şahbaz Xuduoğlu.- Bakı : Qanun , 2003.- 228 səh.

 

Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: 2005-ci il 1 sentyabra qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Tərt. və naşir: Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,312 səh. cədvəl

 

Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 2007-ci ilin sentyabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Tərtibçi və naşir. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 620 s. cədvəl

 

Bələdiyyələrdə biznes işinin təşkili [Mətn]: Metodik göstəriş /Tərtib edən Q.İ.Bayramov; Red. R.Ə.Ağayev Birinci hissə.- B.: Adiloğlu, 2004.- 32 s.

 

Bələdiyyələrdə mühasibat uçotu /M.Əhmədzadə, Ə.Ağayev və b.; Vətəndaş Təşəbbüsləri Mərkəzi.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 286 s.

 

Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 1999.- 37 s.

 

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Ş.Quliyeva, N. Belova Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 13 səh.

 

Bəndəroğlu Əbdüllətif. Göylər unutmuşdu yağacağını [Mətn]: Şerlər və poemalar /Ə.Bəndəroğlu; Ön söz. B.Vahabzadə.- B.: Yazıçı, 1991.- 127 s.

 

Bəndəliyev Nurəddin Səməndər oğlu. Dağlıq Şirvanın toponimləri [Mətn] /N.S.Bəndəliyev; elmi red. B.Ə.Budaqov; Azərb. Müəllimlər İn-tunun Şamaxı Filialı.- Bakı: Elm, 2009.- 350, [2] s.

 

Bərdə və bərdəlilər [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. X. İsmayılova ; elmi red. K. Tahirov ; red. A. Novruzova, Y. Sadıqova, E. Bəşirova, M. Cəfərova ; elmi məsləhətçilər. Q. Hacıyev, Ə. Eyvazov.- Bakı : Nərgiz , 2010. - 446, [2] s.

 

Bərdəli Bahar. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 3 cilddə /B. Bərdəli ; red. və ön söz müəl. Z. Xəlil. C. 1. Bakı: Nurlan, 2017.- [1] v. portr., 218, [2] s.: ill., 21 sm.

 

Bərdəli Bahar. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 3 cilddə /B. Bərdəli ; red. V. Əhməd. C. 2. Bakı: Nurlan, 2017.- [1] v. portr., 455, [1] s.: ill., 21 sm.

 

Bərəkət Əbülfəz. (Qasımov) İki liderin siyasi portreti [Mətn] /Əbülfəz Bərəkət; Red. F.Qasımzadə.- B.: [CBS], 2008.- 104 s. portr., fotoşək

 

Bərəkət Əbülfəz. (Qasımov) Mənim çörəkli dünyam [Mətn] Ə.Bərəkət; elmi məsləhətçi N.Cəfərov; red. N.Dünyamalıyev.- B.: [İqtisad Universiteti], 2003.- 632, [2] s.

 

Bərgüşad Cəlal. Siyrilmiş qılınc [Mətn]: roman C.Bərgüşad.- B.: Gənclik, 1981.- 373, [3] s.

 

Bərk cisimlər fizikası [Mətn]: İxtisas kursu: (inşaat-texnologiyası fakültəsinin tələbələri üçün mühazirələr) /Tərt. A.O.Mehrabov, K.Ə.Quliyeva, A.İ.İbrahimov; Elmi red. A.O.Mehrabov; Rəyçi. M.B.Məmmədov; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İnstitutu.- Bakı: 1991.- 108 s.

 

Sofya Bəsirzadə [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 18 sm.

 

Bəstəkar və zaman [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi; Bakı Musiqi Akademiyası; [F.Ş.Bədəlbəylinin ümumi redaktəsi ilə; elmi red. G.Abdullazadə; red. hey. F.Tahirova, N.İsmayılzadə] III buraxılış.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 283, [1] s.

 

Bəsti aşıq. Bənövşələr [Mətn] Aşıq Bəsti ; toplayanı və tərt. ed. S. P. Pirsultanlı ; red. S. Paşayeva.- Gəncə [s. n.] 2013.- 76 s. ill.

 

Bəşirbəyli Ədalət İsmayıl oğlu Kainatın bioqrafiyası /Ə. Bəşirbəyli ; elmi red. Ə. Məmmədov.- Bakı : [Təhsil] , 2013.- 66 s.

 

Bəşirli Aynur Əlövsət qızı. Azad mətbuatın çərçivəsində [Mətn]: "The Nyu York Tayms" Azərbaycandan. Nə? Nə zaman? Necə?: Monoqrafiya /A.Bəşirli; Elim red.: Y.Məmmədov; Məsləhətçi: H.Hüseynova; Red.: D.Vəkilova.-Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 224 s. , faksimle ; 21 sm.

 

 Bəşirli Aynur Əlövsət qızı. Xəbərçilik [Mətn]: Xəbərin toplanması və yazılması: Dərslik /A.Bəşirli, A.Kərimova, D.Vəkilova; Elmi red.: Z.Məmmədli; Məsləhətçi: D.Kosper; Rəyçilər: Q.Məhərrəmli, E.Şıxlı, A.Əliyev; Rəssam: L.Salamova.- Bakı: 2007.- 196 s.

 

Bəşiroğlu Əşir Ağır faciə hekayələr, poemalar, xatirələr və şeirlər /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avılov.- : Təknur , 2012. - 303 s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Cəsur qardaşlar sənədli roman : [Xosrov bəy ; Sultan bəy] /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avilov.-Bakı : Təknur , 2013.- 503, [1] s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Dünya düzəlməz [Mətn] : şeirlər, poemalar, təmsillər /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avilov.-Bakı : Təknur , 2011.- 303, [1] s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Xatirəyə dönən günlər: Sənədlər və xatirələr /Red.: B. S. Avılov. B., 2005.- 225 səh.

 

Bəşiroğlu Əşir Hamının sevimlisi H.Z.Tağıyev haqqında /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avilov .- Bakı : Təknur , 2012.- 198, [2] s.

 

Bəşiroğlu Əşir. İşıqlı şəxsiyyətlər unudulmur: Sənədlər və xatirələr /Red.: B.S.Avılov.- B.: 2006.- 300 s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Qəm karvanı [Mətn] : hekayələr, xatirələr, poemalar və şeirlər /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avılov.-Bakı : Hərbi nəşriyyat , 2011.- 423, [1] s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Qoşa qartal [Mətn] : roman Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avilov.-Bəşiroğlu, Əşir. (Fətəliyev Əşir Bəşir oğlu) 1935-Bakı Təknur 2014.-367, [1] s. portr., ill., cədv. 21 sm.

 

Bəşiroğlu Əşir. Mənim ana dilim [Mətn]: Şerlər və poemalar /Ə.Bəşiroğlu; Red. B.S.Avilov.- B.: [Hərbi, 2007.- 196 s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Mətanət [Mətn]: Hekayələr və olmuş əhvalatlar /Əşir Bəşiroğlu; Red. B.S.Avilov.- B.: Hərbi Nəşriyyat, 2008.- 184 s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Neft milyonçuları [Mətn] : roman /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avılov. Bakı: Təknur, 2016.- 352 s.: portr., fotoşək., ill., cədv., 21 sm.

 

Bəşiroğlu Əşir. Nəbi yurdu [Mətn]: hekayələr, şeirlər və poemalar /Ə. Bəşiroğlu; red. B. S. Avilov.- B.: Hərbi nəşriyyatı, 2009. - 418, [1] s.

 

Bəşiroğlu Əşir Pələng, şir və ayı təmsillər, satirik və vətən həsrətli şeirlər /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avilov .-Bakı : Təknur , 2012.-375, [1] s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Şəhidlər unudulmur mərsiyə, hədis, qəsidə, qəzəl, bayatı və şeirlər /Ə. Bəşiroğlu ; red. B. S. Avilov.-Bakı : Təknur , 2013.- 311, [1] s.

 

Bəşiroğlu Əşir. Yarımçıq ömür [Mətn]: (xatirələr, şeirlər və poemalar) /Əşir Bəşiroğlu; Red. B.S.Avılov.- B.: Hərbi, 2007.- 176 s.

 

Bəşirov Arif. Azərbaycanın xarici əlaqələrində sosial-siyasi münasibətlər [Mətn] /A. Bəşirov, H. Həmidov; elmi red. və ön sözün müəl. V.Həbiboğlu, Ə.Tağıyev.- B.: Qartal, 2003.- 233, [1] s.

 

Bəşirov Eyyub Balaməmməd oğlu. Azərbaycanda damazlıq heyvanların biologiyası və yetişdirilməsi [Mətn] /E.B.Bəşirov; elmi red. M.A.Musayev; AMEA, Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi.- B.: Avropa, 2005.- 319, [1] s.: cədv., portr., şək

 

Bəşirov Mahir Məcnun oğlu. İstilikdəyişdirici aparatlar və qurğular [Mətn]: Texniki profilli ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.M.Bəşirov, Ş.Y.İmanov, V.H.Həsənov; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, A.A.Abasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 152 səh. , ill., cədv. ; 21 sm.

 

Bəşirov Novruz. İnformatika elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Ə.Bəşirov; Rəyçi. R.A.Mahmudzadə; Red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 200 s.

 

Bəşirov Vidadi Paşa oğlu. Azərbaycan maarifpərvərlərinin mütərəqqi pedaqoji ideyalarının inkişafı (1870-1920-ci illər) [Mətn] /V.Bəşirov; elmi red. F.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı: OKA-Ofset, 2008.- 102, [2] s.

 

Bəşirov Vidadi Pasa oglu. Azərbaycan pedaqoji fikrində milli tərəqqi ideyaları. (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: [Monoqrafiya] /V.Bəşirov; Elmi red. ə.Agayev; Rəyci. F.Sadıqov və b.;Azərbaycan Respublikasənən Təhsil Problemləri Institutu.- Bakı: [Oka-Ofset], 2008.- 228 s.

 

Bəşirova Adilə Qulu qızı. Azərbaycan dilində texniki termin yaradıcılığı [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Q.Bəşirova; Elmi red. N.Xudiyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1993.- 122 s.

 

Bəyannamələrin kameral yoxlamasının aparılması qaydaları haqqında metodiki göstəricilər: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu.- B.: 2003.- 16 s.

 

Bəylərova Aytən Müslüm qızı. Bədii dildə üslubi fiqurlar [Mətn] /A. M. Bəylərova; elmi red. T. Əfəndiyeva M. İslamzadə; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.- B.: Nurlan, 2008.- 210, [2] s.

 

Bəyzadə Q. "Kitabi Dədə Qorqud" dastanlarında frazafövqi vahidlərin antisinasiyası /Q.Bəyzadə; Elmi red.: N. Cəfərov.- B.: Nurlan, 2000.- 228 s.

 

Bəyzadə Qənirə. Bir qəlbin himni Ey türk qızı [Mətn] /Qənirə Bəyzadə; Ön söz: M.Araz.- Bakı: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 1999.- 72 s.

 

Bəyzadə Qənirə Musa qızı. Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər [Mətn] : mətn sintaksisinin aktual problemləri adlı beşcildliyin əsasında : 2 cilddə /Q. M. Bəyzadə ; elmi red. K. M. Abdullayev, N. Q. Cəfərov (ön söz) ; [rus dilinə çevirəni M. İ. Mehdiyeva ; ingilis dilinə çevirəni G. B. Abdullayeva]C. 1. Mülahizələr, isbatlar, sübutlar.B.: [s. n.], 1999.799, [1] s

 

Bəzək bitkilərinin xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn] /AzSSR Bakı Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsi, Baş Yaşıllaşdırma Müəssisələri İdarəsi; tərt. ed. T. Axundov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41, [1] s.

 

Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi[Mətn].- B.: 2002.- 20 s.

 

Bibi Robert. Əxlaqi dəyərlərə dair mühazirələr [Mətn] /Robert Bibi; Red.: Rafiq Əliyev; Tərcümə çilər: A.M. Məmmədov, Ramiz Mürsəlov. B.: İrşad, 2000. 140 s

 

Biblioqrafik göstəricilərin tərtibi metodikası [Mətn]: metodik məsləhət /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. K.Ənvərqızı, A.Karapınar; red. N.İsmayılov, F.Hüseynova.- Bakı: MEK, 2009.- 25 s.

 

Biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi metodikası [Mətn]: metodiki tövsiyələr /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. K.Ənvərqızı.- B.: 2008.- 36 s.

 

"Biblioqrafiyaşünaslıq" [Mətn]: Mədəniyyət institutları, pedaqoji ali məktəblər, universitetlər və incəsənət institutları üçün. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya üzrə 2113-li ixtisasın proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Naziriliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. O.P.Korşunov; tərc. ed. N.İ.İsmayılov.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- 23,[1]s.

 

Biblioqrafiyaşünaslıq. Ümumi kurs" fənninin öyrənilməsinə dair metodiki göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biblioqrafiya kafedrası; tərt. ed. Z.H. Əliyev; red. Ə.T. Xələfov; rəyçi. N.İ.İsmayılov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 24,[1] s.

 

Bilalov Bahadur Ənvər oğlu. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi: Dərs vəsaiti /B.Bilalov; Elmi red.: H.B.Soltanova; Elmi məsləhətçi: A.M.Qasımov; Rəyçilər: C.A.Məmmədov, S.H.Rəhimov.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 275 s. , cədvəl ; 20 sm.

 

Bilalov Bahadur Ənvər oğlu. Turizmin menecmenti [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Ə.Bilalov; elmi red. C.A. Məmmədov.-Bakı: Mütərcim, 2005.- 372 s. , 1 portr., cədvəl, ; 20 sm.

 

Bilalov Bahadur Ənvər oğlu. Turizmin tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Ə.Bilalov; red. İ.Z.Əliyev; rəyçilər. C.A.Məmmədov, H. F. Hüseynov.- B.: Mütərcim, 2008.- 326, [2] s. cədv., şək., portr

 

Bilalov Beydulla Vəzir oğlu. Musiqi dünyasından səslər: Kitab M.Bülbül adına uşaq incəsənət məktəbinin 30 illik yubileyinə həsr olunub B.Beydulla; Red.: S.Kazımlı; Rəssam: S.Bağırova.- Sumqayıt: 2001.- 154 səh.

 

Bilqamıs dastanı [Mətn]: [Hər şeyi bilən adamın dastanı] /tərcümə edəni İ.Öməroğlu; red. H.Sadıqova; son söz. F.Ağasıoğlu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1999.- 92 s. , ill. ; 20 sm.

 

Billuri Həkimə Qurban qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Həkimə Billuri; tərt.ed. və ön sözün müəllifi. Aybəniz Kəngərli.- B.: Şərq-Qərb , 2005.- 224 s. 

 

Binnətoğlu Alxan. Teatr haqqında söhbətlər [Mətn]: Heydər Əliyev adına Tbilisi Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının (keçmiş M.F.Axundov adına Tbilisi Dövlət Azərbaycan Musiqili Dram Teatrı) həyatından səhifələr /A.Binnətoğlu; nəşrə hazır. və red. R.Hümmət; ön söz. müəl. F.Həsənov; Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin Gürcüstan bölməsi.-1-ci Kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 225, [1] s.

 

Biocoğrafiya kursuna aid metodik göstəriş Universitetin coğrafiya fakültəsinin II-IV kurs tələbələri üçün /S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Un-ti; rəy ver. B.H.Məmmədov, V.Ə.Məmmədov.- Bakı: ADU, 1986.- 32 s. ; 22 sm.

 

Bioetika [Mətn]: sənədlər... terminlər... /AMEA, İnsanHüquqları İn-tu.; layihəninelmirəhbərivə tərt. A. Mustafayeva (ön söz əvəzi); red. A.Qurbanov; işçi qrup R.Sadıqzadə [vəb.]B.: Elm, 2009.- 335, [1] s.

 

Bioetika, elm və texnologiyaların etikası problemləri [Mətn]: məruzələr toplusu /Elmi red.: C.Ə.Əliyev, Ə.Əmiraslanov, A.Əfəndiyev və b.- B.: Elm, 2005.- 272 s.

 

Biokimya [Mətn]: Metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsil Nazirliyi.S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. N.V.Aleksaxina; tərcümə ed. T.H.Həsənov; rəyçi: Q.İ.Əhmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 62 s.

 

Biologiya. Bitkilər, bakteriyalar, göbələklər, şibyələr [Mətn]: [abituriyentlər, şagirdlər və müəllimlər üçün vəsait-sorğu kitabçası] /tərt. T. M. Eybatov, T. Ə. Məmmədxanlı; elmi red. F. A. Ağayev; rəyçi A. Ş. İbrahimov [və b.] B.: [TQDK], 2010. 194, [2] s.: şək

 

Biologiya lüğəti [Mətn]: izahlı və illüstrasiyalı tərt. ed. M.Ş.Babayev, A.R.Əliyev, A.İ.Həsrət; [dizayner V.F.Nağıyev][B.:] Çaşıoğlu, 2011.- 479, [1] s.

 

Biologiyadan 500+1 test [Mətn]: Abituriyentlər üçün metodik vəsait /M.Ş.Babayev, Ş.M.Mahmudov, A.H.Batıyeva, M.Ə.İbadova, L.C.Babayeva; Elmi red. A.S.İsmayılov; Rəyçilər: Ə.H.Əliyev, M.M.Məcidov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s. cədv

 

Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /H. M. Hacıyeva, Ə. M. Məhərrəmov, Q. K. İsmayılov, İ. V. Qafarova; elmi red. Ə. M. Hüseynov; rəyçilər R. Ə. Əliyev, Z. M. Quliyev, T. Q. Abdullayeva.- B.: [s.n.], 2009.- 197 s.

 

Bioloji kimya [Mətn]: [dərslik] /Ə.S.Həsənov, N.A.Rzayev, F.Q.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev; rəyçilər. Q.M.Qəhrəmanov, A.Z.Babayev.- Bakı: Maarif, 1989.- 564 s.

 

Bioloji kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /Ə.S.Həsənov, N.A.Rzayev, F.Q.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 494, [2] s.

 

Bioloji kimya kursu üzrə metodik göstərişlər, yoxlama işləri və praktik məşğələlər planı [Mətn] /AzSSRSəhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. DövlətTibb İn-tu ;tərc. ed. Ə.Ə.Əhmədli; red. H.A.Şahbazov.- B.: [s.n.], 1964.- 27, [1] s. cədv

 

Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə, A.Qarayev, A.Ə.Eyyubova; elmi red. G.İ.Əzizova; rəyçilər. A.Ə.Quliyev, F.İ.İslamzadə.- B.: Müəllim, 2006.- 364 s.

 

Bioloji terminlər lüğəti [Mətn] /M.A.Axundov, Ə.Ə.Mehrəliyev, A.R.Əliyev, E.Ə.Muradova; elmi red. M.Ə.Qasımov.- B.: MBM, 2005.- 259, [1] s.

 

Bir ağacın yarpaqları [Mətn] toplayanı və çapa haz. Nəbi Qəlbi; red. E.Əlibəyzadə; rəssamı. Ə.Əliyev I cild.- B.: Çıraq, 2001.- 120 s.

 

Bir xalçanın rəngləriyik [Mətn]: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası: talış, ləzgi, avar, tat, udin, kürd, dağ yahudiləri, saxur /Açıq Cəmiyyət İn-tu-Yardım Fondu, "Sənət və Mədəniyyət" Şəbəkə Proqramı; ön söz. A.Xan; tərt. və [red.] A.Əhmədoğlu və b.- B.: Avropa, 2007.- 350, [2] s.

 

Bir ömrün səhifələri [Mətn] /tərt. Ş.Balakişiyev; red. Ş.Məmmədov.- B.: [QAPP-Poliqraf Korporasiyası], 2002.-119, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Bir şer bulağıydım... : Şair Hüseyn Kürdoğlu haqqında məqalələr, xatirələr, şerlər /Red.: Ş.Alışanlı; Tərtib edəni: İ.Alışanlı. Bakı: Sabah, 2005.- 364 səh.: fotoşək., ill., 21 sm.

 

Bir tərəfdən Avropa Birliyi və onun Üzvü olan Dövlətlər və digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi Aİ-Azərbaycan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi Aİ-Azərbaycan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS Aİ).- B.: 2002.- 133 səh.

 

Birgə istismar olunan layların hidrodinamiki tədqiqat məlumatlarının interpretasiya üsulları [Mətn] /A.M.Quliyev, B.Z.Kazımov, R.M.Əfəndiyev, M.A.Hacıyev; Elmi red. Q.Ə.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2007.- 203 s.

 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-1970 [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sov. Döv. Mətbuat Komitəsi, Azərb. Dövlət Kitab Palatası; tərt. ed. N.Ağayeva [və b.].- B.: [s.n.], 1971.- 338, [2] s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1992 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 144 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1996 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2011.- 215 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1998 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.- B., 2011.- 229 s.

 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -1999 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva; red. Z. Qulamova, L. Bağırova.-B.: M. F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010. -255 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2001-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 260 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2002 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş redaktor K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 288 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2003-cü il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 318 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2004-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 320 s. 

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2005-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 382 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2006 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 362 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2007 /baş redaktor K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- B., 2009.- 280 s.

 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -2008 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva.-B., 2010.- 318 s

 

Birinci Türkoloji Qurultay-80 [Mətn]: mövzu sərgisinin ədəbiyyat siyahısı /AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt. F.Xanlarova [və b.]; red. G.Xələfova; materialı toplayan. Z.Naibova [və b.].- B.: MEK, 2009.- 42, [1] s.

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nədir? [Mətn] B.: Azərbaycan, 1994.- 24 s.

 

Birma iqtisadiyyatının indiki vəziyyəti və gələcək inkişaf strategiyası [Mətn] /Sasakava Sülh Fondu, Azərbaycan-Yaponiya Elmi Tədqiqatlar və Mədəni Əlaqələr Mərkəzi; kitabın burax. məsul R.Bəşiroğlu; elmi red. A.Seki; [önsöz F.Nişino].- B.: [s. n.], 2003,135, [1] s.

 

 Bisyarina Valentina Pavlovna. Uşaqların anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: dərslik /V.P.Bisyarina; tərc. ed. M.Kərimov.- Bakı: Maarif, 1974.- 214, [2] s.

 

 Bitdi çiçək, oldu yaz [Mətn] /tərt. ed. və red. M.Əvəzqızı; rəssam. A.Dadaşov.- B.: Təhsil, 2009.- 16 s. ill

 

Bitki fiziologiyası terminlərinin və anlayışlarının izahlı lüğəti [Mətn]: Azərbaycanca- rusca- ingiliscə /AMEA Botanika İnstitutu; Elmi red. C.Əliyev; Tərt. Ə.Mərdanov və b.; İngiliscə terminlərin tərt. T.Şirvani.- Bakı: Elm, 2005.- 408 s.

 

Bitki fiziologiyası və biokimyası fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün .- Bakı : Qanun , 2011. - 16 [] s.

 

Bitki morfologiyasından metodiki göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. P.M.Əfəndiyev; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. S.A.Əliyev, E.M.Qurbanov, S.H.Musayev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 54, [1] s.

 

Bitkiçilik fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı : Qanun , 2011. - 16 [] s.

 

Bitkiçilik məhsulları istehsalının texnologiyası fənni üzrə metodik göstəriş və yoxlama işinin sualları [Mətn]: 15 09 - kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi ixtisası üzrə və 1510- kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi ixtisası üzrə təhsil alan qiyabiçi tələbələr /SSRİ Dövlət Aqrosənaye Komitəsi, S. Ağamalıoğlu ad. Azəarb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərcümə və tərt. ed. S.C.Əliyev, A.P.Xudiyev, C.H.Cəlilov, G.S.Abbasov , 1989.- 39,[2] s.

 

Bitkiçilikdə əl ilə görülən işlərin istehsal normaları və tarif dərəcələri [Mətn] /AzSSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Respublika Normativ- Tədqiqat Stansiyası ; buraxlışa məs. A. Ə. Şəmçi-zadə.- B.: [s. n.] , 1981.- 501, [1] s.

 

Bitməyən ömür [Mətn] / Məsləhətçi. Ş.Əsgərov; Tərt. S.Kərimli, Ə.Hüseynzadə; Red. S.Aran.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları; 2004.- 140 s.

 

Biz İslamı öyrənirik [Mətn]: Uşaqlar üçün tədris vəsaiti /Red. heyəti: V. Məmmədəliyev, R. Aslanova, A. Göyüşov və b.; Nəşrə hazırlayan: Azərbaycan Respublikası Dini Araşdırmalar Mərkəzi.- B.: 1997.- 104 s.

 

Biz öz yurdumuza qayıdacağıq [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlərinin materialları /Buraxılışa məsul. R.Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 520 s. fotoşək., + [12] v.

 

Bizim bir şeyximiz var [Mətn] : Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə haqqında məqalə, müsahibə, etüd və şeirlər /rəyçi və məsləhətçi Hacı Vasim Məmmədəliyev ; red. və naşir Hacı Ağəddin Mansurzadə. Sumqayıt: [Mütərcim], 1999. 266, [6] s.: portr., fotoşək

 

Bizim Bülbül - dünyamızın Bülbülü [Mətn] /Çapa hazırlayan və red.: N.Hacızadə.- B.: Nağılevi, 2006,516 s. şəkilli, + 16 s.

 

Bizim Sovet sosialist həyat tərzi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət kitabxanası, Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. A.İsmayılova, N.S.Qriqoryan.- B.:[s.n.] 1986.[7] s.

 

Biznes-Planlaşdırma [Mətn]: Kiçik özəl müəssisələrin sahibləri, müdirləri və mühasibləri üçün tədris-metodik vəsait /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu; Tərtibçi: E.Məmmədov; Layihənin rəhbəri: S.Bağırov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi. B.: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi], 1998.-40 s.

 

Biznesdə kontrollinq. Təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodiki və praktiki əsasları/A.M.Karminski, A.Q.Primak, S.Q.Falko - 2-ci nəşr /rus dilindən tərcümə.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2008.-129 s.

 

Biznesmenlər üçün ingilis dili. dərs vəsaiti tərtib edən Antonov O.İ.- Moskva: 1999.- 96 s.

 

Bjezinski Zbiqnev Kazimej. Böyük şahmat taxtası [Mətn]: Amerikanın hökmranlığı və onun geostrateji imperativləri / Zbiqnev Bjezinski; tərc. ed. Y.Əsədov.- B.: Qanun; [2013].- 328 s.

 

Bjezinski Zbiqnev. İkinci şans [Mətn]: üç prezident və Amerika fövqəldövlətinin böhranı /Z.Bjezinski; tərc ed. Əli Qara; red. A.Məmmədov; dizayn. İ.Məhəmmədov; [Starteji Araşdımalar Mərkəzi SAM] B.: Oğuz eli, 2009.- 267, [1] s.

 

Blauq Mark. Keynsə qədər 100 böyük iqtisadçı [Mətn] /M. Blauq ; tərc. red. Ç. Ş. Hacıyeva ; tərc. ed. N. Xankişiyeva, F. Şükürova, A. Əlixanov, E. Mürsəlov. B,: [İqtisad Universiteti], 2009. 310 s. portr

 

Blok Aleksandr Aleksandroviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.A.Blok; Rus dilindən tərcümə ed. E.Borçalı, C.Novruz, T.Mahmud, İ.İsmayılzadə; Ön söz. C.Novruz.- B.: Şərq-Qərb, 2007. - 144 s.

 

Bodyajina Vera İliniçna. Ginekologiya [Mətn] /V.Bodyajina, K.N.Jmakin; tərc. ed. Ə.M.Rəştiyev.- Bakı: Maarif, 1987.- 355, [1] s.

 

Bokkaçço Covanni. Dekameron [Mətn] Covanni Bokkaçço; tərc. ed. B.Musayev.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 716 s.

 

Bokov Fedor Yefimoviç. Azərbaycan övladlarının ölməz igidliyi [Mətn]: Böyük Vətən müharibəsi illərində Qırmızı Bayraq və Suvorov ordenli 416-cı taqanroq atıcı diviziyasının döyüş əməliyyatları və 5-ci zərbə ordusunda onunla birlikdə qarşılıqlı surətdə fəaliyyət göstərən digər döyüşçülərin hünərləri haqqında qısa hərbi-tarixi oçerk F.Y.Bokov; tərc. ed. R.Nağıyev; red. Ə.Ağayev.- B.: Azərnəşr, 1975.- 216, [4] s.

 

Boks [Mətn]: idman kollektivlərində yeniyetmələrin boks bölmələri üçün tədris vəsaiti / Müəlliflər. T.M.Rızayev,O.A.Quliyev; Elmi red. E.Q.Məmmədov.- B.: AzTU; 1992.- 99 s.

Boqomolova O.B. Məntiq məsələləri [Mətn] /O.B.Boqomolova; tərc.ed. V.Ə.Rzayev; red. Ə.Cəfərli.- B.: Çıraq, 2007.- 239 s.

 

Bolşakov A.Q. Təşkilatların konfliktologiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.Q.Bolşakov, M.Y.Nesmelova; rəyçilər M.R.Safiullin, Y.R.Xayrullina.- Moskva: [MZ Press] 2001.- 216 s.

 

"Bolşeviklərin müharibə illərində inqilabi fəaliyyəti (1914-1917-ci illər)" mövzusunun öyrədilməsinə dair materiallar [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. H.Ə.Əliyev; rəyçilər. Ə.Kərimov, S.Mustafayeva; red. N.Saniyev.- B.: 1989.- 23,[1] s.

 

Bon Güstav le. Sosializm psixologiyası [Mətn]: tam və dəqiq tərcümə /G. le Bon; tərc. ed. N.Əbdülrəhmanlı On ikinci Kitab.- B.: Zəkioğlu, 2011.- 414, [2] s.

 

Borçalı Ziya. Tiflis Azərbaycan mətbuatı tarixindən [Mətn]: 1830-1920 /Z.Borçalı; red. A.Zeynalzadə.- Bakı: Borçalı, 2004.- 117, [1] s.

 

Borçalı dünən, bu gün və sabah [Mətn] /[tərt. S. Kərimova]; ön söz. müəl. G. Hacıbəyli.- B.: Adiloğlu, 2009.- 94, [2] s., cədv.

 

Borçalı folklor örnəkləri [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; toplayanlar V. Hacılar, E. Məmmədli (tərt. ed.); red. M. Allahmanlı, 1-ci Kitab, B.: [Elm və təhsil], 2013.- 328 s.: 21 sm.

 

Borçalı folklor örnəkləri [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; tərt. ed. və çapa hazırlayanı E. Məmmədli; red. M. Allahmanlı, Dastanlar Kitab 2, B.: [Elm və təhsil], 2013.- 389, [1] s.: 21 sm.

 

Borçalı Nəbi Oruc oğlu. Sığındım Mövlaya /N.Borçalı; toplayanı H.Məmmədli; tərt. edən və çapa hazırlayan E.Məmmədli; red. F.Salim; [sponsor A.K.Xəlilov]; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Çıraq], 2013.- 247, [1] s.

 

Borev Yuri Borisoviç. Estetika [Mətn] /Y.B.Borev; tərc. R.S.Ulusel; elmi red. Dr. Ş.Alışanlı; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2010.- 253, [3] s. ; 22 sm.

 

Borodetski L.S. Sovet xalqının alman faşizmi üzərində böyük qələbəsi [Mətn]: /L.S.Borodetski, A.A.Qritçenko; [tərc. ed. A.Cəfərov; red. M.Süleymanlı]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1975.- 44, [2] s.: 20 sm

 

Borovikov Vasiliy Aleksandroviç. Elektrik şəbəkələri və sistemləri [Mətn]: texnikumlar üçün dərslik /V.A.Borovikov, V.K.Kosarev, G.A.Xodot; [tərc. ed. A.Hüseynov, T.Məmmədov, Y.Abdullayev; elmi red. F.Sadıqov]Bakı: Maarif, 1975.- 446, [2] s.

 

Bostrum Ketlin Lonq. Allah necədir? [Mətn] /K. L. Bostrum ; tərc. İ. Məlikova ; şəkil. Y. Kucharik.- Bakı: [Ecoprint], 2016.- 76, [2] s.: ill, 19 sm.

 

Botanika: Ali məktəblər üçün dərslik /A.Ş.İbrahimov, C.Ə.Əliyev, R.İ.Bəşirov, A.Q.Qarayeva; Elmi red.: V. Hacıyev.- Sumqayıt, 2004.- 582 s.

 

Boyalarda yaşayan ömür /Tərt. ed. B.Ələsgərov. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 28 s.

 

 Bozqurd [Mətn] /[Tərtib ed. R.İsmayılov; Red. Q.Zahidov; Rəssam. M.Avşar] Bakı : Azadlıq , 1992.- 48 s.

 

 Böyük Azərbaycan yolçusu /tərt. F. Seyidbəyli ; red. M. Tahir, E. Qərib.-Bakı : Elm və təhsil , 2014.-173, [3] s.

 

Böyük Bakı və Sumqayıtın sahillərinin ekoloji monitorinqi. Böyük Bakı və Sumqayıtın səhillərinin ekoloji monitorinqi: seminarın materialları /Red. heyyəti: Vəliyev S.S.,Kərimov T.A.,Sultanov E.Q.,Eyvazov A.F..- B.: [Aysar-Azərbaycan], 1999.- 168 s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] I Cild ABCÇD.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 610, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] II cild EƏFGHXİ.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.-630, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] III cild İJKQLM.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb] 2012.- 606, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] IV Cild. MNOÖPRS.- B.: Azərbaycan İqtisadçılarİttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 590, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş. red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] V cild SŞTUÜVYZ.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 628, [4] s.

 

Böyük insan haqqında /Red.: Varis Yoiçiyev.- Bakı: Azərbaycan, 2004.- 296 s.

 

Böyük övliyalar [Mətn]: Həyatları, rəvayətləri, hikmətli sözləri.[Toplu] /Toplayanı: Rəcəb Dikici, Məsməxanım Nemət; Elmi red.: Hacı Vasim Məmmədəliyev.- B,: Vətən, 1998.- 144 s.: 18 sm.

 

Böyük sənətin böyük dayağı [Mətn]: /Məsləhətçi. Anar; Tərtibçi müəll. S. Hüseynov, A. Novruzov; Buraxılışa məsul. Ə. Əsgəroğlu; Red. H. Aslanoğlu.II hissə.B.: Nurlan, 2006.200 s. 1portr

 

Böyük sənətkar /[tərt. Ş.Abbasov; red. F.Sahib].- Bakı: Gənclik, 1976.- 231, [1] s. , portr. ; 21 sm.

 

Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 60 illiyi və kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr [Mətn]: Metodik tövsiyələr İxtisas red. K.Tahirov; Tərt. ed. D.Bayramov; Red. S.İsayeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2005.- 20 s.

 

Böyükağa Talıblı [Mətn]: anadan olmasının 70 illiyi Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axudov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; [ tərt. ed. Ə.H.Paşayev, N.İ.Əlizadə; red. S.M.Rzayev].- B.: [s.n.] 1967.- [10] s.

 

BP Azərbaycanda [Mətn]: davamlı inkişaf haqqında hesabat 2012 /BP; [ön sözün müəl. Q.Birrell]; [foto-şək. Ş.Abasəliyev, S.Konvey, Ç.Səmədzadə][Bakı]: [Max Offset], [2013].- 52 s.: cədv., fotoqr., portr

 

Braun Den. Da Vinçi şifrəsi [Mətn]: [roman] /Den Braun; tərc. ed. S.Bulut.- B.: Qanun, [2013].- 519 s.

 

Braun Den. İtirilmiş simvol [Mətn]: [roman] Den Braun; ruscadan tərc. Y.Əsədov Braun, Den. 1964- Bakı Qanun [2013].- 652 s.

 

Braun Den. Yalan nöqtəsi [Mətn]: [roman] Den Braun; rus dilindən tərc. Y.Əsədov; red. M.Məmmədov.- B.: Qanun.- 2012.- 628 s.

 

Bray Filip. Beynəlxalq münasibətlər [Mətn] /F.Bray, M.R.Cəlili; [tərc. N.İlgün; red. L.Məmmədəliyeva; məsləhətçi. T.Qurbanov] B.: Azərbaycan, 2010.- 126, [2] s.

 

Britaniya adalarının xalq nağılları [Mətn] /ingiliscədən tərcümə edənlər və ön sözün müəllifləri. Şahin Xəlilli, Zakir Səfəroğlu; red. Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.- 376 s.

 

Brodski İosif Aleksandroviç. Odissey Telemaka [Mətn]: şeirlər, esselər, Nobel nitqi /İ.Brodski; tərc. ed. S.Babullaoğlu.- B.: Mütərcim; 2009.- 53, [3] s.

 

Bualo. Poeziya sənəti [Mətn] /Bualo; Tərcümə edən və ön söz. Ə.Ağayev. B.: Şərq-Qərb, 2006.- 112 s.

 

Budaq Ziyadxan. Bir kəndin naxışları [Mətn] : (oçerklər) /Z. Budaq ; red. M. Qarabağlı. Bakı: [Vətən], 2014. 317, [1] s., [4] v. rəngli fotoşək.: portr., şək., 21 sm.

 

Budaq Ziyadxan. Bir ömrün zirvə yolu [Mətn ]: sənədli povest /Z.Budaq; red. M.Tahir.- B.: Vətən, 2011.- 293 s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

Budaq Ziyadxan. Çiçək yağışı [Mətn] : (şeirlər və poemalar) Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi, 2017.- 279 [1] s.: 21sm.

 

Budaq Ziyadxan. Könlümün dedikləri [Mətn]: [şeirlər] /Z.Budaq; red. R.Kamal.- B.: [Vətən], 2011.- 298 s.: 21 sm.

 

Budaq Ziyadxan. Mən elə bağlıyam.. [Mətn] : şeirlər və poema /Z. Budaq ; red. Ş. Qoca, B.: [Vətən], 2014.- 231, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Budaq Ziyadxan. Yel dağında qalan izlər [Mətn] /Z.Budaq; red. M.Qarabağlı.- B.: Vətən, 2010.- 264 s.: portr., şək., fotoşək., 21 sm.

 

Budaq Ziyadxan. (Budaqov Ziyadxan Qurban oğlu)Zamanın sorağında [Mətn] : şeirlər və poemalar /Z. Budaq ; red. M. Cəfərova.Bakı: [n. y.], 2018.244, [1] s.: portr., ill., 21 sm.
 

Budaq Ziyadxan. (Budaqov Ziyadxan Qurban oğlu)Talelər [Mətn] : sənədli povest /Z. Budaq ; red. və ön sözün müəll. M. Cəfərova.Bakı: [n. y.], 2018.186 s., [6] v. fotoşək., portr., faksmile: portr., şək., 21 sm.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası 8-ci sinif üçün dərslik /Budaq Budaqov, Yaqub Qəribli; Red.: M.Müseyibov; Rəyçi: O.Alxasov.- B.: Təhsil, 2004.- 184 s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Böyük İpək (karvan) yolu [Mətn] /B.Budaqov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 15 s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Dözümlü, dözümsüz təbiət... [Mətn] /B.Ə.Budaqov.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 119, [1] s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Əsrin yaşıdı müəllimimiz [Mətn]: (M. İbrahimbəylinin anadan olmasının 100 illiyi; -1898-1973) B.Budaqov; red. R.Kərimova; sponsor. A.Zeynalov.- B.: [Oğuz eli] 2001.- 23, [1]s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Coğrafiya elminin uğurları /B.Budaqov; AMEA, H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu I kitab.- Bakı: İsmayıl NPM, 2001.- 320 s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Gürcüstanda türkmənşəli toponimlərin izahlı lüğəti [Mətn] /B. Ə. Budaqov; Q. Ə. AMEA, H. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B.: İsmayıl NPM, 2002. -318 s.

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Heydər Əliyev fenomeni [Mətn] /B.Budaqov.- Bakı: İsmayıl NPM, 2002.- 136 s.

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Heykəli xalq məhəbbətindən qoyulmuş yenilməz alim: Akademik Şəfaət F.Mehdiyev-95 /B.Budaqov.- B.: Nafta-Press, 2006,32 səh. fotoşək

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Şəhriyarın "Heydər babaya salam" poemasında təbiət [Mətn] /B.Ə.Budaqov; Red.: R.Kərimova. B.: Oğuz eli, 1998.- 30 s.

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Təbiətin yanar şamı [Mətn]: akademik Həsən Əliyev-100 /B.Budaqov; elmi red.Q.Məmmədov; AMEA, H.Ə.Əliyevad. Cografiya İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 74, [1] sportr

 

Budaqov R.A. Dilçiliyə dair oçerklər /R.A.Budaqov; [tərc. ed. Ə.Abasov, R.Rüstəmov, A.Vəliyev; red. M.Şirəliyev].- Bakı: Azərnəşr, 1956.- 286, [5] s.

 

Budaqova Sahibə. Naxçıvan diyarının siyasi tarixi [Mətn] /Budaqova S.; elmi red. İ.HAcıyev.- B.: Elm və təhsil, 2014.- 112s.

 

Budaqova Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası. XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci qərinəsi. Bakı : Elm , 1995. 96 s.

 

Budaqova Zərifə İsmayıl qızı. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə /Zərifə Budaqova; red. M.H.Hüseynzadə; Azərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1963.- 223, [1] s.

 

Buxovtsev B.B.. Fizika [Mətn]: Orta məktəbin 9-cu sinfi üçün dərslik /B.B.Buxovtsev, Y.L.Klimontoviç, G.Y.Myakişev,; tərcümə edən. A.İ.Muxtarov, İ.M.Nəcəfov.- B.: Maarif , 1989.- 290, [3] s.

 

Buqa P.Q. Mülki, sənayevə kənd təsərrüfatı binaları [Mətn]: inşaattexnikumları üçün "Sənayevə mülkibinalar" ixtisası üzrə dərslik /P.Q.Buqa; tərcümə ed. R.Əbdülrəhimov.- Bakı: Maarif, 1989.- 408 s.

 

 Bulka və qənnadı məmulatlarının reseptura məcmuəsi [Mətn] [tərt. ed. H.A.Abdulla-zadə, K.Məmmədov]; Azərittifaq.- B.: [s. n.] 1967.- 80, [2] s.

 

Bulqakov Mixail Afanasyeviç. Master və Marqarita [Mətn] /A.M. Bulqakov; Rus dilindən tərc. S. Budaqlı.- B: Şərq-Qərb, 2006. -376 s

 

Bulut Cihan. İnfliyasiya, faiz, valyuta məzənnəsi arasındakı münasibət və Azərbaycan: ( Nəzəri və praktiki analiz) /Dr. Cihan Bulut, N.Kamalov; Red: Ə.Abbasov, Y.Həsənli.-B.: Qafqaz Universiteti, 2000. -232 s.

 

Bunin İvan Alekseyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.A.Bunin; rus dilindən tərcümə edəni. H.Şərif.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 456 s.

 

 Bunin Konstantin Vladimiroviç. İnfeksion xəstəliklər orta tibb məktəbləri üçün dərslik /K.V.Bunin; [tərc. ed. S.Məmmədov; red. Ə.Salahov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 486, [2] s.

 

 Buniyatov A.R. Süni intellekt və ekspert sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti A.R.Buniyatov, Ə.Q.Pələngov; elmi red. Z.Ə.Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. Pedaqoji Un-ti.- B.: [s. n.] 2014.- 119, [1] s.

 

 Buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə metodiki rəhbərlik Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; tərt.: M.Ə.Rzayev Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. B.: 2002.- 20 s.

 

Buraq Bəkir. Qadınlıq aləminin sultanı həzrəti Xədicə (r.a.) [Mətn] /B.Buraq; red. İ.Quliyev; tərc. A.Məmmədova.- Bakı: Xəzər, 2008.- 92, [3] s. , şək. ; 20 sm.

 

 Burenina Tatyana Anatolevna. İnternet texnologiyaları əsasında marketinq [Elektron resurs]: [monoqrafiya] A.Burenina rus dil. tərc. ed. A.Məmmədova; tərc. elmi red. Ə.Kərimov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2009.- 224 s.

 

 Butler Eamon. Adam Smit - iqtisadiyyatın əlifbası [Mətn] E.Butler; İngiliscədən Azərb. dilinə çevirənlər. T.K. Vəliyev, S.Cahangirli; red. T.K.Vəliyev.- B.: Azad Düşüncələr Assosiasiyası, 2008.- 136 s.

 

 Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev. Ensiklopediya [Mətn]: Dünya naşirləri, jurnalistləri, poliqrafçıları,... /B. R. İmaməliyev; Red.: V. İmaməliyeva. B.: Boz oğuz, 1999. 508 s.: 1 portr

 

Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev. İslam ensiklopediyası [Mətn] /B.R.İmaməliyev.- Bakı: Boz oğuz, 1997.- 554 s. ; 20 sm.

 

Büdcə işi [Mətn] /Q. Bayramov, İ.Əhmədov, A.Mehtiyev, F.Rəsulov; Milli Büdcə Qrupu; İqtisadi və Biznes Tədqiqatları və Təhsil Mərkəzi.- B.: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 96 s.

 

Büdcə sistemi. (dərslik) B.: 2003.- 409 s.

 

 Büdcə-vergi sferasında şəffaflığın təmin olunması üzrə tövsiyə [Mətn] /Tərcümə: "Turan-98" firması; Büdcə məsələləri üzrə idarə; Beynəlxalq Valyuta Fondu, OXFAM-GB Beynəlxalq Humanitar təşkilat.- Bakı: 2005.- 104 s. 27 sm.

 

Budcədən qaytarılası vəsaitlər üzrə əlavə dəyər vergisi bəyannamələrinin düzgünlüyünün səyyar vergi yoxlaması haqqında metodiki göstəricilər: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu.-B.: 2003.- 12 s.

 

Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat [Mətn] /Tərtibçilər. S.Y.Müslümov, S.N.İsmayılov.-Bakı : Ulu , 1999. 298 s.

 

Bülbülün nağılı [Mətn]: [nağıl] /rəssam U.Zeynalova; [red. M.Namaz]Bakı: Gənclik, 1978.- [16] s.

 

Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəğməsidi... [Mətn] : dörd cilddə /T. Bünyadov ; red. M. Allahmanlı, Ə. Əliyev ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu, Folklor İn-tu. C. 4. Bakı: [Elm], 2017.- 327, [1] s.: 20 sm.

 

Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu. Azərbaycan arxeologiyası oçerkləri [Mətn] /T. Bünyadov ; [red. İ. Nərimanov, M. Müştaq]. B.: Azərnəşr, 1960. 236, [4] s.: şək

 

Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu. Dedim ki, yadigar qalsın [Mətn] : [düşüncələr, deyimlər, kəlamlar] /T. Ə. Bünyadov ; red.: Q. Paşayev, M. Allahmanlı ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu, Folklor İn-tu. B.: [Səda], 2015.204, [1] s., [1] v. portr.: ill., 21 sm.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] Ziya Bünyadov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 336 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] /Z. Bünyadov; AMEA, Akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; red. G.Baxşəliyeva [və b.].- B.: Pedaqogika, 2004.- 392 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] /Z.Bünyadov; Rus dilindən tərcümə ed. C.Cabbarov, H.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 424 s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəylər dövləti [Mətn]: (1136-1225-ci illər) /Z.M.Bünyadov; red. V.M.Beylis; tərc. edəni. C.V.Qəhrəmanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Elm, 1985.- 266, [2] s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti [Mətn]: (1136-1225-ci illər) /Z.Bünyadov; məsul red. Ş.Mustafayev; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Pedaqogika, 2004.-248 s.: şəcərə, xəritə.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti [Mətn]: 1136-1225-ci illər /Z.Bünyadov; rus dilindən tərcümə ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2007. -312 s. 

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəylər dövləti: 1136-1225-ci illər [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.M.Bünyadov; məsul red. Ş.Mustafayev; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Elm, 2006.- 248 s.: şəcərə, xəritə, 22 sm.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər [Mətn]: [ensiklopedik soraq kitabı] /Ziya Bünyadov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 336 s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Qırmızı terror [Mətn] /Z.Bünyadov; Red. R.Mirqədirov, S.Cabbarova; Rəssamı. E.İsmayılov; Tərtib edən. İ.Əliyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 331 s.

 

Bünyadova Şirin Teymur qızı. Azərbaycan qonaqpərvərliyi /Şirin Bünyadova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Red.: Tofiq Babayev.- Bakı: Elm, 2005.- 152 s.

 

Bünyadova Şirin Teymur qızı. Azərbaycanın təsərrüfatı və maddi mədəniyyəti [Mətn]: XII-XVI əsrlər /Ş.T.Bünyadova; Red. Q.Rəcəbli; AzEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 360 s.+11 s.

 

Bünyadova Şirin Teymur qızı. Orta əsr Azərbaycan ailəsi /Ş. T. Bünyadova ; red. N. Quliyeva.-Bakı : Elm , 2012.- 383, [1] s.

 

Bünyadova Tahirə. Ziya-mənim taleyim [Mətn] /T.Bünyadova; Ruscadan tərcümə edən. F.Süleymanoğlu.- Bakı: Pedaqogika, 2002.- 240 s.

 

Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu. Bir ölümün acığına [Mətn] Ülvi Bünyadzadə; Tərt. edəni. Almaz Ülvi; Red. Z.Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1993.- 256 s.

 

  Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu. Qəhərlənmiş könlüm [Mətn] : (dünya ədəbiyyatından tərcümələr) : [şeirlər, hekayələr] /Ü. Bünyadzadə ; red. və ön sözün müəllifi : A. Ülvi.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 119, [1] s.: portr., ill., faks., 17 sm.

 

Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu. Sənin oxşarın bənövşədi... [Mətn]: seçilmiş əsərləri /Ü. Bünyadzadə; tərt. ed., red. və ön sözün müəl. A. Ülvi.-Bakı : Ağrıdağ , 2005.- 496 s.

 

Bünyatzadə Rəfiqə. Nur-Namaz [Mətn] /Məşədi Rəfiqə Bünyatzadə; Naşir: İsabəyli Qəşəm.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 256 s.

 

Bünyətov Yunis Heydər oğlu. Əməyin mühafizəsi: Məlumat kitabı /Y.H.Bünyətov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 127 s.

 

Bünyatova Fatma xanım. Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr [Mətn] /F.Bünyatova; red. Ş.H.Məmmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, "İdrak Məktəbi". B,: [Ziya-Nurlan], 2008.- 217, [1] s. port., cədv., fotoşək

 

Bürcəliyev Anar Məmmədoğlu. Azərbaycan kinosunun tarixi və inkişafı /A.M.Bürcəliyev; Red.: Ş.Əmirli.- Bakı: BSU, 2001.- 138 səh.

 

Bürhanəddin Qazi. Divan [Mətn] /Qazi Bürhanəddin; tərtib ed. Ə.Səfərli; red. S.Əlizadə.- B.: Öndər, 2005. -728 s.

 

Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası [Mətn]. B.: 1999. 72 s.: cədv

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved