C

 

 

 Cəfər Cabbarlı [Mətn]: Anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə: Metodik-biblioqrafik tövsiyələr /AzSSr Mədəniyyət Nazirliyi; M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; tərt.ed. C.Adıgözəlov; red. D.Baframov.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, 1989.- 7,[1] s.

 

Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. I cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 328 s

 

Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. II cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.

 

Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. III cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 368 s.

 

Cabbarlı Cəfər. Əsərləri: 4 cilddə. IV cild [Mətn] /Cabbarlı Cəfər; Tərt.ed., ön sözün və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 288 s.

 

Cabbarlı Cəfər. Ölkəm [Mətn] /C.Cabbarlı; rəssam. A.Hüseynov; red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1989.- 12 s.

 

Cabbarlı Cəfər Qafar oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Cəfər Cabbarlı; tərt.ed.Gülarə Cabbarlı; red. Dilsuz I cild.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 248 s.

 

Cabbarlı Cəfər Qafar oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Cəfər Cabbarlı; tərt. ed., ön sözün müəllifi. Asif Rüstəmli; red. T.Əfəndiyev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 568 s.

 

Cəfər Cabbarlının dramaturgiya dili ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Ali və Orta İxrisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; S.M.Kirov adına ADU; tərt. ed. N.K.Abbasova; red. K.Əliyev.- Bakı: [ADU], 1986.- 6, [1] s. ; 22 sm.

 

Cabbarlı Nərgiz. (Cabbarova Nərgiz Mərdan qızı) Yeni nəsil ədəbiyyatı-2 [Mətn] /N.Cabbarlı; G.Cəmaləddin. B.: Qanun, 2008.- 218, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu. Azərbaycan mühacirət nəsri /N. Cabbarlı; elmi red. Ş. Alışanlı; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2011. -138, [2] s.

 

Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu. Mühacirət və klassik ədəbi irs: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında klassik irs proqramı /N.Cabbarlı; Elmi red.: Kamal Talıbzadə; ; Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2003 -172 səh.

 

 Cabbarov Cabar Ələsgər oğlu. Farmakologiya və reseptura [Mətn]: Baytarlıq farmakologiyası üzrə dərslik /C.Ə.Cabarov; Rəyçilər: F.F.Məlikov, Ş.M.Qafarov, F.Zülfüqarov.- B.: Maarif, 1996.- 384 s.

 

 Cabbarov Əli Xeybər oğlu. Turizmin iqtisadi əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /Ə. X. Cabbarov ; elmi red. Ə. Q. Əlirzayev. Bakı: ADPU, 2015.- 267, [1] s.: portr., sxem, cədv., 21 sm.

 

Cabbarzadə Zeynal Əliabbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Zeynal Cabbarzadə; Ön sözün müəllifi R.Rza; Tərtib edəni: İ.Qasımzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 224 s.

 

Cahan Gülarə. Düşən yarpaqlar /Gülnarə Cahan; Red.: Sürəyya Bədrəddin qızı.- B.: Adiloğlu, 2004.- 72 səh.

 

Cahangir Cahangirov: Biblioqrafiya /tərt. ed. T.Məmmədova; burax. məs. və ixtis. red. K.Tahirov; red. N.Şahbazova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2011. - 99 s.

 

Cahangir Əsəd. Ağ saç, qara saç [Mətn]: Red. və son sözün müəllifi: A.Əmrahoğlu.- B.: Nurlan, 2006.- 173 s.

 

Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /C. X. Cahangirli; Elmi red.: A.N.Abbasbəyli.- B.: Araz, 2006.- 109 s.

 

Cahangirli Hacı Cahangir. Azərbaycan - Türkiyə... H.C.Cahangirli; Red.: N.Cəfərov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 104 səh.

 

Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlu. Qəzəl [Notlar]: qarışıq xor ilə fortepiano üçün /C. Cahangirov; söz. N. Gəncəvi; tərc.C. Xəndam; [red. M. Əhmədov] Bakı: Azmusnəşr, 1952. 14 s.

 

Calal Mehdi. Başın üstə dolan bulud [Mətn] : şeirlər /M. Calal ; red. A. Paşayev ; naşir M. Xan. [Bakı]: Hədəf Nəşrləri, [2013].- 197, [3] s.: fotoşək., ill., 16 sm.

 

Calallı İsmayıl. Kompüter. Bunu öyrənməyə nə var ki!.. [Mətn] /İ.Calallı; Elmi red. Ə.Abbasov.- Bakı: Nurlar, 2008.- 384 s. , ill. ; 24 sm.

 

Calallı İsmayıl. Kompüter? Bunu öyrənməyə nə var ki! [Mətn] Özü öyrənənlər üçün /İ.Calallı; Elmi red. Ə.Abbasov; Rəy. İ.Babayev, İ.Əliyev; Dil red. Ə.Tahirzadə.- B.: Nurlar, 2005.- 352 s.

 

Camalova Dilruba. Qadın hərəkatının ön cərgələrində [Mətn] /Dilruba Camalova, Möminat Ömərova, Sabir Gəncəli; Red. Sabir Gəncəli; Rəssam. Nazim Rzaquliyev.- B.: Azərbaycan, 2004.- 224 s.

 

 

 

Cami Əbdürrəhman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əbdürrəhman Cami; fars dilindən tərc. ed. Mübariz Əlizadə, Rəhim Sultanov B.: Öndər, 2004.- 320 s.

 

Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu. Qazıma maşın və avadanlıqları [Mətn]: [Ali texniki məktəblər üçün dərslik] /Ə.X. Canəhmədov; Red.: A.P. Həsənov; Rəyçilər: R.İ. Quliyev, M.K. Bağırov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 291 s.: fotoşək.,cədvəl., ill

 

Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu. Qazıma və neft-mədən maşınlarının istismarı və təmiri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.X. Canəhmədov, H.H. Hümbətov, A.C. Ağayev; Red.: Ə.X. Canəhmədov; Rəy verənlər: A.P. Həsənov, V.T. Məmmədov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 150 s.: ill., cədvəl

 

Canəli Əkbərov-70 [Elektronresurs] /Heydər Əliyev Fondu; [tərt. ed. B.Axundov; mətnin müəl. M.Çəmənli; red. G.Mehdiyeva ;tərc. B. Hacıyev ] CD; DVD Bakı [Heydər Əliyev Fondu]: [Təhsil NPM], 2010.- 4 CD: 12 sm. , 8 sm. + Qoşmakitab (104 s., şəkilli)

 

Canmirzəyev Ağaməmməd Canyar oğlu. Avtomobillərin texniki istismarı [Mətn]: Dərslik. "Avtomobillər və avtomobil təsərrüfatı" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün yazılmışdır. A.C.Canmirəzyev; Azərbaycan Texniki Universiteti; Rəy verənlər. S.K.Gözəlov, Z.A.Rüstəmov; Red. M.M.Hüseynov.- B.: 1996.-386 s. cədvəl, sxem. ill. 21 sm.

 

Cari və digər hesabların açılması [Mətn]: qaydaları Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.Bakı BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 

Carçıyev, Sərxan (Carçı) Bir kəndin repressiyası [Mətn] : məxfi sənədlər əsasında : /S. Carçıyev ; red. A. Aşırlı [ön söz], M. Həsənli.[Bakı]: [Nərmin Yayın Evi], [2018].149 [1] s.: portr., şək., 20 sm.

 

Carçı, Sərxan Nəriman oğlu. (Carçıyev).Cümhuriyyət xilaskarları - əmanət məzarlar [Mətn] /S. Carçı ; red. və ön sözün müəl. E. Həsənli ; məsləhətçi M. SüleymanovBakı: Elm və təhsil, 2018.163, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Cavad Ağamir. Yanmış budaq üstə oxuyan bülbül [şeirlər] /A. Cavad; nəşrə hazırlayan M. Bahadır; red. İ. Saleh.- B.: [s. n.], 2013.- 199, [1] s.

 

Cavad Əhməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əhməd Cavad; Tərtib edəni: Əli Saləddin.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 

Cavad Heyət. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir baxış [Mətn] /H.Cavad.-Tehran: [s. n.], 1979.- 376 s. portr

 

Cavad Heyət. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir baxış [Mətn] /Doktor Cavad Heyəta. II cild Tehran: [s.n.], 1990.- (1369 h.)534 s.

 

Cavad Heyət. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn] Cavad Heyət; Transkripsiya edən. M.Aslanov; Red. Y.Qarayev.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 167 s.

 

Cavad Heyət Mirzəli oğlu. Dilimiz, ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda (məqalələr toplusu) /C.Heyət; red. Şəlalə Ana; farsca mətnlərin tərc. ed. Ş.Abdullayeva; transliterasiya edən A.Acalova.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 703, [1] s., portr., cədv.; 25 sm.

 

Cavad Heyət. İki dilin müqayisəsi [Mətn]: "Varlıq elmi" toplusunun əlavəsi /C.Heyət; Red. heyəti. M.İbrahimov və b.; Tərc. Ç.Sasani, M.Mənafi; Tərt. F.Parənci; AzEA Nizami adına Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1991.- 100 s.; 22 sm.

 

Cavad Heyət. Müqayisətül-lüğəteyn [Mətn] /C.Heyət.- Tehran: [s. n.], 1983.- 87 s.

 

Cavad Heyət. Türk dili və ləhcələrinin tarixi [Mətn] /C.Heyət; tərc. İ.Əsədov; məsləhətçi. Ş.Səlimov; red. R.Kəbirli.- B.: Şəms, 2006.- 321, [1] s.

 

Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış [Mətn]: islamdan əvvəl və islam dövrü: başlanğıcdan XVI əsrə qədər /C.Heyət; trans. ed. və qeyd və şərh. müəl. E.Mirzəyeva; elmi red. O.Əfəndiyev; AMEA A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 181, [3] , cədv.; 22 sm

 

Cavadlı Cavad Ələsgər oğlu. Sürgün [Mətn] /C. Cavadlı; red. H. Kürdoğlu, J. Cavadqızı.- I kitab.- B.: Sabah, 1996.-456 s.

 

Cavadlı Qəmər Xanım Aydın qızı. İslam və kütləvi informasiya vasitələri [Mətn]: monoqrafiya /Q.Cavadlı; elmi red. V.Məmmədəliyev; məsləhətçi. Y.Əlizadə; dizayn. C.Qasımov.- B.: [s.n.], 2009.- 176, [9] s.

 

Ağahüseyn Cavadov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Cavadov Əli Cavad Vahab oğlu. Kvant mexanikası [Mətn]: dərs vəsaiti /Əli Cavad Cavadov.- B.: Maarif, 1975.- 348, [4] s.; 22 sm. + [1] v. qat. cədv.

 

Cavadov Əlivahub Əlisahib oğlu. Avtomobil yük daşımaları [Mətn]: dərslik /Ə.Ə.Cavadov; rəyçi Ə.H.Tağızadə; İ.M.Əliyev; elmi red. Ş.H.Heydərov.- B.: Təhsil, 2009.- 354, [1] s.

 

 Cavadov Fuad Musa oğlu. Müxtəlif ölkələrdə məhkəmə ekspertiza idərələrinin quruluşu və fəaliyyətlərinin təşkilati-metodik aspektləri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /F.M.Cavadov, F. M. Abbasova; Məsul red.: Q. H.Kazımov; Rəyçilər: Y.S.Abdullayev, Ə.N.Osmanov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu.- B.: 1998.- 46 s.: 20 sm.

 

Cavadov Qəmərşah Cəllad oğlu. Azərbaycanda əkinçilik mədəniyyəti: ənənələr və müasirlik [Mətn] Q.Cavadov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti; [red. T.Ə.Bünyadov] B.: [s.n.] 1986.- 39, [1] s.

 

Cavadov Qəmərşah Cəllad oğlu. Xalq təbabətimiz məişətimizdə [Mətn] /Q.Cavadov; Rəyçi. T.Bünyadov; Red. V.Hüseynov; Rəssam. R.Əzizov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 84 s.

 

Cavadov Maqsud Əli Simran oğlu. Vektor hesabı [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Cavadov; [elmi red. B.Süleymanova]Bakı: Maarif, 1974.- 205, [3] s.

 

Cavadov Nuru Ağahüseyn oğlu. Hisslərin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn] Nuru Ağahüseyn oğlu Cavadov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Yaş və Pedaqoji Psixologiya kafedrası; Elmi red.: Ə.T.Baxşəliyev.- B.: Elm, 1998.- 168 s.

 

Cavadov Rövşən Əli oğlu. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.Ə.Cavadov, G.B.Tağıyeva; Elmi red.: M.V.Əliyev; Rəyçilər: Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə.- B.: [ADPU], 2006.- 259 s.

 

 Cavadova Esmira. Həsən bəy Zərdabinin etnoqrafik görüşləri /E.Cavadova; red. P.Kərimov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 164, [2] s.

 

 Cavadova Esmira. O həm də görkəmli etnoqraf idi [Mətn]: (Teymur bəy Bayraməlibəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr) /E.Cavadova; red. A.Ş.Musayeva; AMEA M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2009.- 203, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Cavadova Esmira. Sətirlərdə döyünən ürək /E.Cavadova; rəy ver. T.Bünyadov, İ.Rüstəmov; [red. T.Məmmədov].- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 159, [1] s.

 

Cavadova İradə Arif qızı. Beynəlxalq məhkəmələr və kvaziməhkəmələr [Mətn]: hüquqşünaslar və QHT fəalları üçün məlumat kitabı /İ.Cavadova, S.Məmmədov; sənədlərin tərc. K.Abbasov, H.Xəlilov; Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu; İnsan Hüquqları Üzrə Maarifləndirmə.- B.: Qanun, 2005.- 268 s.

 

Cavadova İradə Arif qızı. İnsan hüquqlarının müdafiəsi: BMT sistemi Avropa sistemi ölkədaxili mexanizm /İradə Cavadova, Sahib Məmmədov.- B.: Adiloğlu, 2004.- 313 s.

 

Cavadova Zərifə. XI-XV əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti [Mətn]: metodik vəsait /Z.Cavadova; red. S.Mustafayeva; rəyçilər. Q.Bəşirov, M.Alıcanov, V.Xanəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi Prob. İn-tu.- B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2008.- 69, [2] s.

 

Cavadova Zərinə Ələkbər qızı. Şimal-Qərbi Azərbaycan [Elektron resurs]: tarixi-demoqrafik araşdırma Z.Ə.Cavadova; naşir, elmi red., ön söz. müəl. Y.Mahmudlu; [M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU, Tarix Fakültəsi] B.: [Altay]1999.- 87 s.

 

 Cavadzadə Mir-Məmməd Cavad oğlu. Urologiya: Tibb İnstitutu üçün dərslik /M.C.Cavadzadə, K.A.İsmayılov; Rəyçilər: X.Quliyeva, B.Ağayev.- B.: Maarif, 1974.- 400 s.

 

Cavid Hüseyn. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə Hüseyn Cavid; Baş red. Kamal Abdulla1-ci cild.- B.: Azərbaycan Mədəniyyət Fondu, 2003.- 504 s.

 

Cavid Hüseyn. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Hüseyn Cavid; Baş red. Kamal Abdulla 2-ci cild.- Bakı: Azərbaycan Mədəniyyət Fondu, 2003.- 488 s. , portr., şək. ; 21 sm.

 

Cavid Hüseyn. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə HüseynCavid; Baş red. KamalAbdulla 3-cü cildBakı Azərbaycan Mədəniyyət Fondu, 2003.- 632 s.

 

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. I cild /Hüseyn Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 256 s.

 

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. II cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 352 s.

 

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. III cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 304 s.

 

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. IV cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 256 s.

 

 Hüseyn Cavid. Əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. V cild /H.Cavid; Tərt. ed. Turan Cavid; Red. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2005.- 288 s.

 

Cavid Hüseyn. Topal Teymur /H.Cavid; tərt. və ön söz müəl. G.Babaxanlı; red. T.Kərimli; AMEA, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi.- Bakı: Elm, 2010.- 104, [4] s.

 

 Cavidi xatırlarkən məqalələr və xatirələr /tərt. ed. İ. (Orucəliyev) Atilla; red. A. Zamanov, H. Məmmədzadə; qeydlərin müəl. A. Zamanov, İ. Orucəliyev; lüğətin tərtibçisi H. Məmmədzadə.- B.: Zərdabi LTD, 2012. -591, [1] s.

 

 Cavidşünaslıq [Mətn]: araşdırmalar toplusu / tərt., transliterasiya, lüğət, ön söz G. Babaxanlı (məsul red.); red. hey. M.Kərimov [və b.]; AMEA, H.Cavidin Ev Muzeyi II Cild.- B.:[Proqres]; 2012.- 255, [1] s.

 

 Cavidşünaslıq [Mətn]: araşdırmalar toplusu /tərt. red. G.Babaxanlı; çapa məsul. F.İbrahimqızı; AMEA, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi V Cild.- B.: Qoliot Qrup, 2009.- 319, [1] s.

 

 Ceyhun Orucəliyev : şəhidlik zirvəsi [Mətn] : məqalələr və bədii əsərlər toplusu /topl. və burax. məsul X. Kərimli ; nəşrə haz. və red. N. Əbdülrəhmanlı. Bakı: [Qanun], 2015.- 95, [1] s., [8] v. portr., fotoşək.: fotoşək., portr., 20 sm. + [1] CD ROM

 

 Ceyms E.L. (Ceyms Erika Leonard) Azadlığın əlli çaları [Mətn] /E.L.Ceyms; tərc. ed. Cahan Əliyeva; red. S.Əhmədbəyli. [Bakı]: [Qanun], [2015].- 750, [2] s. portr

 

 Ceyms E.L. (Ceyms Erika Leonard) Zülmətin əlli çaları [Mətn]: [18+] E.L.Ceyms; ruscadan tərc. Ə.Rzazadə.-[Bakı] [Qanun] [2014].-755 s. portr. 21 sm.

 

 Ceyms E.L. (Ceyms Erika Leonard) Bozun əlli çaları [Mətn] /E.L.Ceyms; ruscadan tərc. Ə.Rzazadə[Hissə 1][Bakı]: [Qanun], [2013].- 646, [1] s. portr

 

Cəbiyev Qafar Cəfər oğlu. Girdiman tarixi [Mətn]: IV-IX əsrlər /Q.C.Cəbiyev; red. Y.M.Mahmudov; rəyçilər. İ.A.Babayev, V.H.Əliyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 615, [1] s. , şək., cədv.,

 

Cəbiyev Rauf Mirzə oğlu. Azərbaycanda bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı [Mətn]: Monoqrafiya /Cəbiyev, Rauf Mirzə oğlu; Elmi red.: M.H.Meybullayev, R.T.Həsənov.- B.: 2000.- 234 s.

 

Cəbiyev Rizvan İsrafil oğlu. Erkən türklər yaxud Şumer kilidinə türk açarı /R.İ.Cəbiyev; elmi red. F.Cəlilov; red. H.Musabəyli.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 479, [1] s.

 

Cəbiyeva Təranə Kommuna qızı. Bakı kəndlərinə səyahətim [Mətn] T.K.Cəbiyeva; red. İ.Əliyev (önsöz) B.: [Şəms], 2013.- 477, [1] s.

 

Cəbiyeva Təranə Kommuna qızı. İçərişəhərin əbədi sakini [Mətn] /T.Cəbiyeva; naşiri və red. M.Borçalı.- B.: Borçalı, 2010.- 108 s.: portr., şək., fotoşək., 22 sm.

 

Cəbr 8 [Mətn]: orta məktəbin 8-ci sinfi üçün dərslik /red. S.A.Telyakovski.- B.: Maarif, 1989.- 283,[3] s.

 

Cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: orta ixtisas təhsili məktəbləri üçün dərslik /M.İ.Kaçenovski, Y.M.Kolyaqin, A.D.Kutasov [və b.]; tərc. ed. E.K.Dadaşova, İ.İ.Əliyev.- B.: Maarif, 1985.- 354, [2] s.

 

Cəbrayılov Fazil Bəynişan oğlu. Mədəniyyətə xidmət edən təhsil ocağı [Mətn] /F.B.Cəbrayılov.- B.: [Vətən ], 2005.- 223 s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədrisinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: monoqrafiya İ.Cəbrayılov; elmired. A.Abbasov.- B.: Mütərcim, 2008.- 262, [2] s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: ən qədim zamandan XIX yüzilliyin sonunadək: [ali məktəblər üçün mühazirə mətnləri] İ.H.Cəbrayılov; elmi red. T.Dostiyev.- B.: Mütərcim, 2009.- 414, [2] s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Azərbaycan tarixinin tədrisi metodikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /İ.Cəbrayılov; elmi red. A.Abbasov, T.Dostiyev; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: Mütərcim, 2006.- 236 s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərinin təhsil standartları. Tarix. İnsan və cəmiyyət: Layihə /İ.Cəbrayılov , İ.M.Məmmədov, S.A.Məmmədov və b.- Bakı: Ünsiyyət, 2004.- 55 s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Müəllim kadırları hazırlayan ali məktəblərdə azərbaycan tarixi təliminin müasir problemləri /İ.Cəbrayılov; Red.: T.Dostiyev.- B.: Nərgiz, 2004.- 63 s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Şəxsiyyət yönümlü təhsil və vətəndaş cəmiyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] İ.Cəbrayılov; elmi red. A.Mehrabov.- B.: Mütərcim, 2011.- 216, [2] s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Tarix fənni üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələr [Mətn] İ.H.Cəbrayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: Mütərcim, 2012.- 186, [2] s.

 

Cəbrayılov Qubad Əli oğlu. Ağırlıqqaldırma idmanında idmançıların taktiki, texniki və psixoloji hazırlığı [Mətn] : Dərs vəsaiti. Bakı: Victory, 2014.- 104 [] s.: 22 sm.

 

Cəbrayılov Malik Saday oğlu. Ədədi üsullardan mühazirələr [Mətn]/M.S.Cəbrayılov; Elmi red. R.Y.Şükürov;N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1993.- 140 s.

 

Cəbrayılov Malik Saday oğlu. Riyazi analiz [Mətn]: birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı: dərs vəsaiti /M.S.Cəbrayılov, B.Ə.Əliyev; elmi red. V.M.Qurbanov; rəyçi. Y.C.Salmanov, H.İ.Aslanov.- B.: ADPU, 2010.- 448, [1] s.

 

Cəbrayılov Şakir Abış oğlu. Hansı idarəetmə forması daha faydalıdır? [Mətn] /Ş.A.Cəbrayılov.-Bakı: Azənəşr, 1990.- 36, [4] s.

 

Cəbrayılov Üzeyir Cəbrayıl oğlu. Qanlı fevral [Mətn] /Ü.Cəbrayılov; red. Ə.Kəlbəcərli.- Bakı: [s.n.], 2010.- 159, [1] s.

 

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi -75 il [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Muzeyi; C.Cabbarlı Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi; [layihənin rəhbəri. N.Nurullayeva; mətnin müəl. S.Mikayılova; ön sözün müəl. A.P.Nemət; dizayn. A.Babiç]Bakı: [s.n.], 2009.- 35 s.

 

 Cəfər Əkrəm. Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu [Mətn]: ərəb, fars, tacik, türk və özbək əruzları ilə müqayisədə /Ə.Cəfər; red. M.S.Sultanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akad. Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutu.- B.: Elm, 1977.- 416 s.

 

Cəfər Əkrəm. Mirzə Ələkbər Sabir şerinin qafiyə lüğəti [Mətn] /Ə.Cəfər; nəşrə haz. və ön sözlərin müəl. S.Cəfər; red. T.Quliyev.- B.: Qanun, 2006.- 128 s.

 

Cəfər Əkrəm. Yandım avazeyi eşqinlə sənin [Mətn] /Ə. Cəfər; tərt və ön söz müəl. G. Əliyeva-Kəngərli, elmi red. T. Quliyev, Red. S. Cəfər.-B.: Çaşıoğlu, 2010. -349 s.

 

Cəfər Məmməd. XIX əsr rus ədəbiyyatı [Mətn]: Ali məktəblərin filoloji fakültələrinin tələbələri üçün dərslik: [3 hissədə] /M.Cəfər; elmi red. Ə.Ağayev I hissə.- B.: Maarif, 1970.- 316 s.; 22 sm.

 

Cəfər Məmməd. XIX əsr rus ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərslik: [3 hissədə] /M.Cəfər; elmi red. Ə.Ağayev II hissə.- B.: Maarif, 1974.- 324, [4] s.

 

Cəfər Məmməd. XIX əsr rus ədəbiyyatı: [3 hissədə] XIX əsr rus ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərslik /M.Cəfər; elmi red. Ə.Ağayev III hissə.- B.: Maarif, 1975.- 304, [4] s., portr.; 21 sm.

 

Cəfər Məmməd. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm /C.Məmməd; red. M.Rzaquluzadə; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1963.- 216, [3] s.

 

Cəfər Məmməd. Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri tarixindən /C.Məmməd; [red. S.Hüseynova].- B.: Azərnəşr, 1964.- 153, [3] s.

 

Cəfər Məmməd. Estetik zövq haqqında [Mətn] M.Cəfər; red. Ş.Mirbağırova.- B.: Azərnəşr, 1965.- 71, [1] s.

 

Cəfər Məmməd. Həyatın romantikası /M.Cəfər; red. S.Hüseynova.- B.: Azərnəşr, 1968.- 170, [2] s.

 

Cəfər Məmməd. Rus klassikləri /M.Cəfər; [red. F.Məmmədov].- B.: Azərnəşr, 1964.- 196, [4]s.

 

Cəfər Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [3 cilddə] /M.Cəfər; elmi red. Elçin; red. İ.İsrafilov; tərt.ed. T.Fərzəliyev I cild.- Bakı: Çinar-Çap, 2003.- 360 s. , 1 portr. ; 22 sm.

 

 Cəfər Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [3 cilddə] /M. Cəfər; elmi red. Elçin; red. İ. İsrafilov; tərt. ed. T. Fərzəliyev.- II cild.- B.: Çinar-Çap, 2003.- 283 s.

 

Cəfər Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [3 cilddə] /M.Cəfər; elmi red. Elçin; red. İ.İsrafilov; tərt. ed. T.Fərzəliyev III cild.- Bakı: Çinar-Çap, 2003.- 319 s. , 1 portr. ; 22 sm.

 

 Cəfərxan Firdovsi. Ölmə... ölsən, məni də götür [Mətn]: roman /F. Cəfərxan; red. R. Məmmədov.-B., 2010. -167 s.

 

Cəfərxan Firdovsi. Səndən qalan bir sevgidir...[Mətn] /F. Cəfərxan; red. Ə. Xəlilov.- B.: [Nurlan], 2009.- 263, [1] s., fotoşək., portr.

 

 Cəfərxan Firdovsi. Taleyimdən qorxuram [Mətn]: [roman] /F. Cəfərxan; red. və ön söz müəl. V. Yusifli.- B.: Dərələyəz-M, 2010.- 223 s.

 

Cəfəri Ustad Məhəmmədtəqi. Nizami Gəncəvinin şeirlərində Hikmət, İrfan və Etik mövzular [Mətn] /Ustad Məhəmmədtəqi Cəfəri; Red. M.Qaradağlı; Naşir. İslam Maarifi və islami əlaqələr təşkilatı [Tehran], 1996.- 377 s.

 

 Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi: [Dərslik]/.Ə.Cəfərquliyev; Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2002.- 904 s.

 

 Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi [Mətn]: ali məktəblərin hüquq fakültəsi üçün dərslik /M.Cəfərquliyev; rəyçilər. C.H.Mövsümov; F.Y.Səməndərov; R.Q.İsgəndərov.- B.: Qanun, 2005.- 852 s.

 

 Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cinayət prosesi [Mətn]: Ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /M.Ə.Cəfərquliyev; Rəyçilər. C.H.Mövsümov və b.- B.: Qanun, 2008.- 768 s.

 

 Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Cinayət prosesi: [2 cilddə] Xüsusi hissə: Ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /Mirağa Cəfərquliyev.- B.: Qanun, 2001.- 328 s.

 

 Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Milli dil və məhkəmə icraatı [Mətn]: Problemləri və həlli /M.Ə.Cəfərquliyev.- B.: Azərnəşr, 1991.- 264 s.

 

 Cəfərli Elman. Nəsillərə örnək həyat yolu [Bu kitab Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Bakı və Kəndlər Birliyinin yaradıcılarından biri və ilk sədri, tanınmış ziyalı, tarixçi, Xalq Hərəkatı Partiyasının sədri Nəsir bəy Ağayevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir] /E. Cəfərli, T. Ağayev.-[Bakı]: Qanun, 2011. -383, [1] s.

 

Cəfərli Əliağa Qafar oğlu. Puç olmuş arzular [Mətn]: Roman /Ə.Cəfərli; Red. İntiqam; Məsləhətçi N.Məmmədov.-Bakı: Çıraq, 2007.- 402 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

Cəfərli Hənifə Alhüseyn oğlu. İqtisadi təhlil dərslik /A.H.Cəfərli; rəyçilər. S.M.Səbzəliyev, C.B.Namazova, R.N.Kazımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 559, [1] s. , portr., cədv 86358

 

 Cəfərli Məhərrəm Allahqulu oğlu. Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası /M.Cəfərli; Elmi red.: İ. Abbaslı.- B.: Elm, 2000.- 265 s.

 

 Cəfərli Məhərrəm Allahqulu oğlu. Dastan və mif /Hacı Məhərrəm Cəfərli; Elmi red.: B.Abdulla; Rəyçi: M.Qasımlı.- B.: Elm, 2001.- 188 s.

 

 Cəfərli Məhərrəm Allahqulu oğlu. Dastan yaradıcılığı [Mətn]: Metodiki vəsait /M.Cəfərli; Elmi red. İ.Həbibbəyli; Rəyçi. H.İsmayılov, H.Həşimli; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- B.: Elm, 2007.- 108 s.

 

 Cəfərli Nazim Həsən oğlu. Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: Dərs vəsaiti. Hüquqşünaslıq ixtisası /N.H.Cəfərli, N.Q.Xəlilov, B.R.Nəsirov; Rəy verən. E.Q.Nəbiyev, R.A.Əkbərov; Red. M.B.Əhmədov; Polis Akademiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 240 s.

 

Cəfərli Nazim Həsən oğlu Müsəlman hüququnun əsasları [Mətn]: Dərslik /N.Cəfərli, R.Rüstəmov; Elmi red. A.H.Qəhrəman; Rəyçilər. V.M.Məmmədəliyev, Ş.İ.Şirəliyev.- B.: [MBM], 2008.- 256 s.

 

 Cəfərli Nazim Həsən oğlu. Müsəlman hüququnun əsasları [Mətn]: dərslik /N.Cəfərli, R.Rüstəmov; elmi red. A.H.Qəhrəmanov; rəyçi V.M.Məmmədəliyev, Ş.İ.Şirəliyev.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 270, [2] s.

 

 Cəfərli Yadigar Mikayıl oğlu. Azərbaycan dilinin onomastikası müstəqillik dövründə [Mətn]: [monoqrafiya] /Y.M.Cəfərli; elmi red. Q.Məşədiyev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 385, [7] s. portr., cədv

 

 Cəfərli Yeqzar. Uçurum [Elektron resurs] : hekayələr /Y. Cəfərli ; red. və ön söz müəl. Ə. Qoşalı. Bakı: Nurlan, 2012.- 109 s.

 

Cəfəroğlu Əhməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Cəfəroğlu; Elmi red. K.Abdulla; Tərtibçi, çevirən, müqəddimə və şərhlərin müəllifi. V.Quliyev; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 408 s.

 

 Cəfərov Aqil Gülağa oğlu. Nəbi Xəzrinin poetik dili [Mətn]: [dərs vəsaiti] A. Cəfərov; elmi red. R. Məhərrəmova; rəyçilər N. Cəfərov, T. Əfəndiyeva, F. Şahbazlı, İ. Vəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.-Bakı.- Elm və təhsil.- 2012. -143, [1] s.

 

Cəfərov Azər. Bəhai dini Azərbaycanda [Mətn] /A.Cəfərov; Elmi red. Cəlal Zahidi.- B.: Təhsil NPM, 2004.- 80 s.

 

 Cəfərov B.A. Bələdiyyələrin işinin təşkili /B.A.Cəfərov,Ə.Ə.Cavadov, C.D. Məmmədov və b.- B.: [yersiz], 2004.- 163 s.

 

 Cəfərov Bəhlul Surxay oğlu. Materiklərin fiziki coğrafiyası [Mətn]: [dərslik] / B.S.Cəfərov; red. M.M.Əsgərova.- B.:[s. n.] 2014.- 279 s.

 

 Cəfərov Cavid Ağalar oğlu. Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq [monoqrafiya] /C.Cəfərov; elmi red. A. Xələfov; red. H.Hüseynov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- B.: Proqres, 2012.- 223, [1] s.

 

 Cəfərov Cəfər. Azərbaycan teatrı [Mətn]: 1873-1973 /C.H.Cəfərov; tərt. və red. Y.Qarayev; Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: Azərnəşr, 1974.- 313, [3] s.

 

 Cəfərov Cəfər. Həyat burulğanı və ondan çıxış yolu [Mətn] /C.Cəfərov; Tərtib ed.: X.Quliyeva; Elmi red.: K.Talıbzadə; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Yazıçı; 1999.- 212 s.

 

 Cəfərov Cəfər Əsəd oğlu. İrəvanda milli maarifçilik mühiti [Mətn] /C. Cəfərov, C. Allahverdiyev ; elmi red.: B. Xəlilov, N. Mustafa. Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 439, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

 Cəfərov Cəfər İsmayıl oğlu. Milli-etnik yaddaşın izi ilə [Mətn] /C.İ.Cəfərov; red. və ön sözün müəl. H.İsmayılov; toplayıb tərt. ed. A.Cəfərova; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2005.- 171 s.; 20 sm.

 

 Cəfərov Çərkəz Məmiş oğlu. Ümumi cərrahlıq [Mətn]: Dərslik /Ş.Cəfərov; Elmi red. N.Rzayev, M.Süleymanoğlu.- B.: Azərbaycan, 2006.- 550 s., ill.; 24 sm.

 

 Cəfərov Elimxan Süleyman oğlu. Radiobiologiya. [Mətn]: Dərs vəsaiti.- B.: Elm 2014.- 324 [2] s. 25sm.

 

 Cəfərov Əli Səttar oğlu. Birdəyişənli funksiyanın deferensial hesabı [Mətn]: dərs vəsaiti / Ə.S.Cəfərov, C.N.Süleymanov; Red. A.X.Babayev; Rəyçilər. M.Cavadov, M.Cəbrayılov; Tusi N. adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti III hissə.- B.: N.Tusi adına ADPU-nun nəşri; 1992.- 87 s.

 

 Cəfərov Faiq İlahi oğlu. Fiziologiya terminləri lüğəti [Mətn]: Rusca-ingiliscə- fransızca- almanca- azərbaycanca /F.İ.Cəfərov, Ş.Q.Abdullayev; Elmi red. G.İ.Axundova.- B.: Təbib, 1995.- 312 s.

 

Cəfərov Faiq İlahi oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: iki cilddə: dərslik /F.İ. Cəfərov; rəyçilər. T.D. Qayıbov, S.C. Əliyev, Ş.H. Hüseynov.- I cild.- B.: Tibb Universiteti, 2001.- 482 s.

 

Cəfərov Fəxrəddin Adil oğlu. Erməni vəhşiliyi [Mətn] : [monoqrafiya] /F. A. Cəfərov ; elmi məsl. İ. Hacıyev ; ön sözün müəl. və red. M. Cəfərli, R. Babayev ; nəş. məs. Ə. Ələkbərli. B.: Nurlan, 2009. 186 s.: portr., cədv

 

Cəfərov Firuddin Nəsrəddin oğlu. Funksional qida məhsullarının texnologiyası. [Mətn]: (Dərslik).- B.: Elm 2014.- 381 [3] s.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı (XX əsr) [Mətn] /H.Cəfərov; ön sözün müəl. İ.Hacıyev; elmi red. N.Vəlixanlı.- B.: Nurlan, 2009.- 457, [1] s.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı yeni inkişaf mərhələsində [Mətn]: (1940-2007-ci illər) /H.Cəfərov; Elmi red. və ön sözün müəl. İ.Hacıyev; Rəyçilər. İ.Həbibbəyli, O.Sultanov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 224 s., portr.; 21 sm.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatının təşəkkülü və inkişafı (XIX əsrin sonları-1940-cı ilədək) [Mətn] /H.Cəfərov; Elmi red.: İ.Hacıyev; On sözün müəllifi: C.Qasımov.- B.: Nurlan, 2007,500 s.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Milli müstəqillik və azdlıq uğrunda mübarizə tarixinin Naxçıvan səhifələri XX yüzilliyin 80-90-cı illəri: dərs vəsaiti /H.R.Cəfərov, A.Mustafayev; elmi red. İ.Hacıyev; rəyçi. Hacı Q.Qədirzadə [və b.]; Azərb. Respb. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 167, [5] s.; 21 sm.

 

 Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu. Azərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı - I minilliyin əvvəllərində: Qarabağın Qarqarçay və Tərtərçay hövzələrinin materialları əsasında /Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu; Elmi red.: İ.Nərimanov; Rəyçilər: İ.Əliyev, V.Əliyev, H.Kəsəmənli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. B.: Elm, 2000.- 187 səh. + [101 s. əlavə ill.], cədvəl.

 

 Cəfərov Hikmət Arif oğlu. Həcc ziyarəti toplusu [Mətn] /H. A. Cəfərov.- B.:, 2010. -249 s.

 

 Cəfərov İbrahim. Fitopatologiya dərslik /İ.Cəfərov; elmi red. T.H.Talıbov; rəyçilər M.Babadost, B.X.Jerukov, F.S.Cəlilov, T.T.Jumabayeva.- B.: Şərq-Qərb, 2012.- 566, [1] s.

 

 Cəfərov İbrahim Məmməd-Tağı oğlu. Tarla bitkilərinin xəstəlikləri [dərs vəsaiti] /İ.Cəfərov; elmi red. T.H.Talıbov; rəyçilər A.Ş.İbrahimov, Ş.A.Əliyev, C.Ə.Quliyev.- B.: Elm, 2009.- 326, [2] s.

 

 Cəfərov İbrahim. Ümumi fitopatologiya [Mətn] /İbrahim Cəfərov; Elmi red. B.B.Xəlilov; Rəyçilər. M.R.Qurbanov, V.S.Novruzov, B.M.Əliyev.- B.: Elm, 2007.- 390 s.

 

 Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya hüququnun əsasları.(Məntiqi-struktur sxemlər): Ali və orta ixtisas tədris müəssisələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /İlqar Cəfərov; Elmi red.: Qorxmaz Vəliyev.- B.: Adiloğlu, 2002.- 230 s.

 

Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi /İ..Cəfərov; Elmi red.: ..Əfəndiyev.- Bı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 488 s.

 

Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikasında təqaüdçülərin, veteranların, əlillərin və şəhid ailələrinin hüquqları. İlqar Cəfərov, İmran Vəliyev, Elxan Əsədov; İqtisadi-hüquqi Maarifçilik Mərkəzi. - Bı: 2002.- 64 səh.

 

 Cəfərov İlqar. "Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komisiyyalar haqqında" əsasnamənin kommentariyası /İ.M.Cəfərov; Azərbaycan Gənc Hüquqsünaslar birliyi.- B.: 2003.- 231 s.

 

Cəfərov İlqar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi [Mətn] /İ.M.Cəfərov; elmi red. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 723, [1] s.: gerb, şək

 

Cəfərov İlqar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi [Mətn] /İ.M. Cəfərov ; elmi red. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 723, [1] s.: gerb, şək

 

Cəfərov İsgəndər Həsən oğlu. Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /elmi red. N. A. Quliyev; rəyçilər. S. A. Hacıyev, M. İ. Murquzov.- B.: Nurlar, 2009.- 285, [3] s.

 

Cəfərov İsgəndər Həsən oğlu Neytrino /İ.H.Cəfərov; N.A.Quliyev; Elmi red: Ş.M.Nağıyev; Rəyçilər: S.A.Hacıyev; R.E.Hüseynov.- B.: Elm, 2005.- 116 s.

 

Cəfərov Qara Mustafa oğlu. Mexanika və molekulyar fizika [Mətn]: qısa mühazirələr kursu: dərs vəsaiti / Q.M.Cəfərov (ümumi red.), S.F.Cəfərov, Y.İ.Alıyev; elmi red. C.Ş, Abdinov.- B.: [İqtisad Universiteti] ;2011. 117, [1] s.

 

 Cəfərov M.İ. Torpaq fondu və ondan səmərəli istifadə [Mətn]: [Dərslik] /M.İ.Cəfərov, R.M.Quliyev; Red.: Q.Ş.Məmmədov; Rəyçilər: Ə.Ç.Verdiyev, Z.İ.Süleymanov.- B.: Elm, 1997.- 452 s.

 

 Cəfərov M.İ. Torpaqşünaslıq [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Cəfərov; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu IV hissə.- Kirovabad: [s. n.], 1979.- 95, [1] s.

 

 Cəfərov M.İ. Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları [Mətn]: dərsvəsaiti /M.İ.Cəfərov, A.H.Babayev; SSRİ KəndTəsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalı oğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu I hissə.- Kirovabad: [s.n.], 1981.- 40, [2] s.

 

 Cəfərov Mansur Xanbaba oğlu. Daxili işlər orqanlarında xüsusi texnika [Mətn]: DİN Polis Akademiyasının tələbələri üçün dərslik /M.X.Cəfərov; Rəyçilər: Z.V.Dünyamalıyev, R.İ.Rəsulov, Ş.İ.Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası.- B.: Maarif, 1996.- 224 s. cədvəl

 

 Cəfərov Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu. Sənət yollarında [Mətn] /M.Z.Cəfərov.- B.: Gənclik, 1975.- 366, [2] s.; 20 sm.

 

 Cəfərov Məmmədrza Əhliman oğlu. Analitik kimya praktikumu [Mətn]: Texniki ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.Ə.Cəfərov, İ.M.Cəfərov; Red.: E.İ.Süleymanova; Rəyçi: M.M.Hüseynov, Məmmədov R.M.- B.: Maarif, 1998.- 284 s.: fotoşək., cəd. və ill., 22 sm.

 

 Cəfərov Məmmədtağı İbrahim oğlu. Torpaqşünaslıq [Mətn] /M.İ.Cəfərov I hissə.- B.: Maarif, 1982.- 222 s.

 

 Cəfərov Məmmədtağı İbrahim oğlu. Torpaqşünaslıq [Mətn] /M.İ.Cəfərov; ixtisas red. M.P.Babayev II hissə.- B.: Maarif, 1988.- 236 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Anar [Mətn]: Yazıçı, Mütəfəkkir-Alim, İctimai xadim /Nizami Cəfərov; Elmi red. P.Məmmədov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.-B.: AzAtaM, 2004.-59 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan: Dil, ədəbiyyat və mədəniyyət N.Cəfərov; Elmi red.: H.İmanov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 78 səh.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı [Mətn]: [Azərbaycan, rus və ingilis dillərində] /N.Q.Cəfərov; [rus dilinə tərc. ed. A.Ələkbərova; ingilis dilinə tərc. ed. S.Əliyev]; red. D.Osmanlı.- B.: AzAtaM, [Elm və təhsil], 2014.- 141, [3] s. cədv

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanlılar: Etnokulturoloji birliyin siyasi-ideoloji üfüqləri N.Cəfərov.- B.: YNE, 2001.- 176 səh.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş/N.Cəfərov; Elmi red.: H.İmanov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 120 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları. Bakı : Pedaqogika , 2005. 256 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn] /N. Cəfərov. B.: Azərbaycan, 1996. 80 s.: portr., fotoşək

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Cənubi Azərbaycanda ədəbi dil: normalar, üslublar...[Mətn] /N.Cəfərov; red. Z.İ.Budaqova; ön söz. N.Həsənzadə; AzSSR EA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1990.- 126 s.

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Eposdan kitaba [Mətn]: /Nizami Cəfərov; Elmi red.: A. Nəbiyev;Rəyçilər: N.Xudiyev, M.Qasımlı; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Unvesiteti; "Dədə Qorqud" laboratoriyası. B.: Maarif, 1999. 220 s

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Ədəbiyyatdan siyasətə. /N.Cəfərov; Elmi red.: N.Əhmədli; Red.: S.Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: zt, 2003.- 105 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Füzulidən Vaqifə qədər [Mətn] /N.Cəfərov; Red. M.Axundov.- B.: Yazıçı, 1991.- 168 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Genezisdən tipologiyaya [Mətn]: [Məqalələr məcmuəsi] /Nizami Cəfərov; Elmi red.: H. İmanov. B.: Bakı Universiteti, 1999. 161 s

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. İlham Əliyev [Mətn]: Siyasi portret çizgiləri /N.Cəfərov, D.Osmanlı; elmi red. N.Əhmədli; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 76 s.

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. "Kitabi-DədəQorqud" da islamakeçidinpoetikası [Mətn]: /NizamiCəfərov; Elmi red.: H.İmanov; "Kitabi-DədəQorqud" Dastanının 1300 illiyiÜzrəDövlətKomissiyası.- Bakı:Yeniəşrlərvi: Elm, 1999.- 60 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Qədim türk ədəbiyyatı [Mətn] /N.Cəfərov; Red.: O.Musayev, P.Məmmədova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 323 s.; 20 sm.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Molla Pənah Vaqif [Elektron resurs] /N. Q. Cəfərov ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı: Renessans-A, 2017.- 238, [2] s.

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Türk dünyası: xaos və kosmos [Mətn]: [Məqalələr məcmuəsi] /N.Cəfərov; Elmi red.: T.Hacıyev; Rəyçilər: H.İmanov, K.Vəliyev, İ.Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti, 1998.- 216 s.

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Türk dünyasının yeni lideri [Mətn]: [İlham Əliyev haqqında] /N. Cəfərov, O.Musayev, D.Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2009. 758, [2] s.

 

Cəfərov Nizami. Zəhmətkeş alim,tanınmış dilçi-türkoloq.- B.: Elm və həyat, 2012.-135[] s.

 

Cəfərov Rüstəm Xanlar oğlu. Biofizika kursu [Mətn]: dərs vəsaiti /R.X.Cəfərov; rəyçi. Ə.Hacıyev, F.İ.İslamzadə.- B.: Təbib, 2008.- 199, [1] s.

 

Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı /S.Ə.Cəfərov; red. M. Hüseynzadə; Azərb.SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1960.- 203, [1] s. , cədv. ; 23 sm.

 

Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: Leksika: Ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərslik /S.Cəfərov.- B.: Maarif, 1970.- 234 s.

 

Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Leksika: ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərslik /S.Cəfərov; elmi red. F.Zeynalov.- II hissə.- B.: Maarif, 1982.- 216 s.

 

Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Leksika /S.Cəfərov; red. B.Əhmədov; [burax. məsul. Ə.Güləliyev] II hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 191, [1] s.

 

Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası /S.Ə.Cəfərov; red. N.Məmmədov; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- B.: ADU, 1958.- 166, [2] s.

 

Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: Leksika: Ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərslik /S.Cəfərov.- Bakı: Maarif, 1970.- 234 s.

 

Şəddat Cəfərov biblioqrafiya /tərt. ed. A. Abdullayev; red. R. Qurbanov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi "Gənclik" nəşriyyatı.- B.: Gənclik, 2011. - 104 s.

 

 Cəfərov Şəddat Muğdat oğlu. Sərlövhə Hadisələr... Düşüncələr [Mətn]: [hekayələr] /Ş.Cəfərov, Ş.Ağayev.- B.: Gənclik, 2008.- 60 s., portr., ill.

 

 Cəfərov Taleh Vəzir oğlu. Qondarma erməni soyqırımı [Mətn]:faktların diliilə: [monoqrafiya] T.V.Cəfərov; elmired. O.B.Sultanov; red. M.İ.Əmrahov.- B.: [Apostrof] 2013.- 217, [1] s.

 

Cəfərov Telman Həmzağa oğlu. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti [Mətn] /T.Cəfərov, Ş.Əhmədova, Ç.Məmmədova; ExsonMobil Exson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, ExsonMobilin törəmə şirkəti.- B.: Ayna Mətbu Evi, 2007.- 220 s.

 

Cəfərov Yasin İsa oğlu. Elektrolit məhlulları nəzəriyyələri [Mətn]: Mağistrlər üçün dərs vəsaiti /Y.İ.Cəfərov; Elmi red. E.İ.Əhmədov; Rəyçi. C.İ.Mirzai, Y.X.Şahverdiyev.- B.: UniPrint, 2007.- 131 s.

 

Cəfərov Yasin İsa oğlu. Fiziki və kolloid kimya [Mətn]: [ali məktəblərin biologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti] Y.İ.Cəfərov; elmi red. E.İ.Əhmədov; rəyçilər. Y.X.Şahverdiyev, Ə.İ.Yaqubov.- B.: 2009.- 180 s.

 

Cəfərova Bahar Cumay qızı. English [Mətn] : (İxtisası ingilis dili olmayan ali məktəblərin I kurs tələbələri üçün dərslik) Bakı: CBS, 2009.- 245 [1] s.: 22sm.

 

Cəfərova İradə Əhməd qızı. Sibelius 2 not redaktoru [Mətn]: metodik vəsait /İ.Cəfərova, Ş.Alıyeva; elmi red. S.Kərimi, A.F.Əliyev; rəyçi. N.M.Mahmudov, H.N.Tağıyev, O.İ.Mazanova.- B.: Adiloğlu, 2004.- 74 s.

 

Cəfərova Laləzar Kazım qızı. Uşaqları ətraf aləmlə tanış edək [Mətn]: [Metodik vəsait] /L.Cəfərova; Elmi red. Y.Ş.Kərimov.- B.: Maarif, 1992.- 36 s.

 

Cəfərova Nabat Beydulla qızı. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn] : dərslik /N. B. Cəfərova ; elmi red. N. Q. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. H. 1. Bakı: [s.n.], 2016.- 403, [1] s.: cədv., sxem., ill., 21 sm.

 

Cəfərova Raisə Rəşid qızı. Mərkəzi Asiya Respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi [Mətn] : +CD ROM.- Bakı: Turxan, 2019.- 169, [3] s.: 21 sm.

 

Cəfərova Svetlana Məmməd qızı. Qadın geyimlərinin konstruksiya edilməsinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /S.M.Cəfərova, Z.İ.Xəlilova; elmi red. K.Əliyeva; rəyçilər B.Zalov, F.Əmirov, N.Yunusov.- B.: [Elm və təhsil], 2011.- 127, [1] s., [4] s. ill., şək.; 21 sm.

 

 Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Bazar iqtisadiyyatına keçid: ziddiyyətlər və onların həlli yolları [Mətn] /V. M. Cəfərova; Elmi red.: Ə. M. Tağıyev.- B.: Azərbaycan, 1996.-198 s.

 

 Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Sosial təsisatlar [Mətn]: /V.Cəfərova; Red.: A.Mustafayev.- B.: Elm, 2000.- 27 s.

 

Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Türkiyə Respublikası [Mətn]: /Vəsxanım Cəfərova; Elmi red.: A.Mustafayeva; Rəyçi: Ə.F.Abbasov, Ə.M.Tağıyev.- B.: Elm, 2000.- 44 s.

 

Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Yaponiya [Mətn] /V.Cəfərova; Elmi red.: A.Mustafayeva.- Bakı: Elm, 2000.-35 s. , cədvəl; 20 sm.

 

Cəfərsoylu İlhami. Türk, Urartu, Alban etnolinqvistik uyğunluqları [Mətn]: [monoqrafiya] /İlhami Cəfərsoylu; elmi red. T.İ.Hacıyev.- B.: 2008.- 327 s.

 

Cəfərsoylu İlhami. Türklər rusların soy kökündə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.Cəfərsoylu; Elmi red. İ.Q.Quliyev; Rəyçilər. Q.Məşədiyev, F.Əhmədov; N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusiad. ADPU, 1995.- 116 s.

 

Cəfərzadə Ə. Sabir [Mətn] /Ə.Cəfərzadə.- B.: Azərnəşr, 1989.- 227, [2] s.

 

Cəfərzadə Əhməd Məmməd oğlu. Şirvan şairləri [Mətn]: məlumat kitabçası /Ə.Cəfərzadə, S.Qəniyev; Red. A.Allahverdiyev.- B.: 1994.- 50 s.: cədvəl, 18 sm.

 

 Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı. Aləmdə səsim var mənim [Mətn]: [tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə; [Ön sözün müəllifi: Vaqif Sultanlı; Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyeva; Nəşriyyat red.: Ə.Şükürlü; Tərtibçi rəssam: N.Əliyeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 432 s.

 

Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı. Bir səsin faciəsi [Mətn]: [roman] /Ə.Cəfərzadə; tərtibçi və red. A.Zeynalov.- B.: Udulu, 1997.- 144 s.

 

Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı. Eldən-elə[Mətn]: [Tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə;[Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev] Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 384 s.

 

Cəfərzadə Əzizə Məmmədqızı. Eşq sultanı [Mətn]: Roman /Ə.Cəfərzadə; Red.: V.Sultanlı.- Bakı: Şirvannəşr, 2005 204 s.

 

Cəlal Kərim. Yeni nəfəs: [foto albom] /Mətnin müəllifləri: E.İsgəndərzadə, M.Səməd; Fotoların müəllifi: Məhəmməd.- Bakı: Vektor, 2004.- 104 s. , şəkilli foto albom ; 29 sm.

 

 Cəlaloğlu Elbəyi. Eşq dənizləri qovuşanda [Mətn] : dərvişnamə /E. Cəlaloğlu ; red. V. Yusifli ; A. Ozan ; məsləhətçi R. Kamal. Bakı: [Vətən], 2013.- 224 s.: portr., 23 sm.

 

Cəlaloğlu Elbəyi. Mehralı bəy [Mətn]: dastan-poema /E. Cəlaloğlu; red. R. Kamal; R. Nəsiboğlu; rəssam. M. Dəmirçioğlu. Bakı: Vətən, 2010.- 290 s.: ill., portr., 21 sm.

 

Cəlaloğlu Elbəyi. (Mehdiyev Elbəyi Cəlal oğlu) 9-cu meydan [Mətn] : [povest] /E. Cəlaloğlu ; red. N. Tağısoy. Bakı: [s. n.], 2016. 359, [1] s.: fotoşək., ill., cədv., 20 sm.

 

Cəlil Məmmədquluzadə [Mətn]: Biblioqrafiya /İ.Həbibbəyli; Elmi red.: İman Cəfərli; Red.: Vaqif Məmmədov.-Bakı: Elm, 2005.- 160 s.

 

Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. Anar [və b.]Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 318, [2] s.

 

Cəlil Məmmədquluzadə və ədəbi mühit [Mətn]: Metodik göstəriş Tərt. ed. İsa Həbibov; Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: 1990.- 30 s.

 

Cəlilbəyli Oqtay Babəli oğlu. Altay dilləri nəzəriyyəsi və yapon dili [Mətn] /.Cəlilbəyli; elmi red.: V.Məmmədəliyev; , Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2004.- 112 s. ; 20 sm.

 

Cəlilli Şərəf. Daşda çiçək açan dilbər Ş.Cəlilli; Red.: Nərman, Qocatürk.- B.: Nurlan, 2004.- 232 səh.

 

Cəlilov Firidun Ağası oğlu. Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.A.Cəlilov; rəyçi. Ə.M.Cavadov, Y.Q.Məmmədov; elmi red. A.Q.Ələkbərov.- B.: Maarif, 1988.- 285, [3] s.

 

Cəlilov Mehdi. İdealımız babamızdır /M. Cəlilov; red. L.Cəlilqızı.- Bakı: [s.n.], 2009.- 104 s. , fotoşək. ; 21 sm.

 

 Cəlilov Mərdan Fərəc oğlu. Alternativ regenerativ enerji sistemləri [Mətn]: dərslik /M. F. Cəlilov; elmi red. Ə. M. Quliyev; rəyçilər. H. Q. Feyziyev P. F. Rzayev.- B.: NPM Təhsil, 2009.- 405, [2] s., cədv., şək., portr.

 

 Cəfərova Nabat Beydulla qızı. İbtidai siniflərdə morfologiyanın tədrisinin nəzəri və praktik əsasları [Mətn]: [monoqrafiya] /N.B.Cəfərova; elmi red. Y.Ş.Kərimov.- B.: Elm, 2006.- 343, [1] s. cədv

 

 Cəlilov Elman. Azərbaycanın dövlət və hüququ [Mətn]: XIII-XIV yüz illər /E. Cəlilov; Rəyçi. M. Nağıyev. B.: DövlətKitabPalatası, 1995.- 420 s. + [1] qat. v.

 

 Cəlilova Nərminə. Zirvədən baxış 80 seçmə hədis /N. Cəlilova; red. L. Cəlilqızı; dizayn, tərt., ideya müəl. Cəlilovlar ailəsi.- B.: [s.n.], 2012.- 208, [8] s.

 

 Cəmil Altay. Beşikdən behiştə [Mətn] /A. Cəmil. Cild 5. [Bakı]: [Oskar], [2017].- 311, [1] s.: 22 sm.

 

Cəmilli İmam. Adım Vətən, sözüm Ana [Mətn] : [şeirlər] /İ. Cəmilli ; red. F. Sənan ; [ön söz R. Murovdağlı].- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 206, [2] s.: portr., il., 20 sm.

 

Cəmilli İmam. Seçilmiş əsərlər [Mətn]: C.1- İ.Cəmilli ; red. F. Sənan [ön söz] ; bədii red. S. İsayeva [dizayner].- Bakı: Elm və təhsil, 2018. 240, [2] s.: portr., 21 sm.

 

Cəmilli İmam. Sevgimin şahidi [Mətn] /İ. Cəmilli ; red., [ön söz] F. İdrisqızı.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 131, [1] s.: portr., ill., 18sm

 

  Cəmilli İmam. Təbriz həsrəti [Mətn] /İ. Cəmilli ; red. F. Sənan.- Bakı: [E. L. NPŞ MMC], 2013.- 132, [4] s.: portr., ill., 21 sm.

 

 Cəmiyev İsaxan Cəmil oğlu. Dövlətçiliyin iqtisadi təməl prinsipləri /İ.C.Cəmiyev.- B.:[s. n.]; 2006.- 103, [1] s.

 

 Cəmiyyət. İdeologiya. Təfəkkür. [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu "Sosial fəlsəfə" şöbəsi; Baş red.: Ə.Abbasov.- B.: Bakı Universiteti, 2004.- 201 s.

 

 Cəmiyyət keçid dövründə [Mətn]: Sosioloji və sosial-psixoloji aspektlərAMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Red.-tərtibatçı: R.D.Əzimova.- B.: Ziya-Nurlan, 2003.- 140 s.

 

Cəmiyyət keçid dövründə [Mətn]: Sosioloji və sosial-psixoloji aspektlər /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Elmi red.: R.C.Əzimova II buraxılış.- B.: Elm, 2005.- 222 s.

 

 Cəmşidov Şamil Allahverdi oğlu. Kitabi Dədə Qorqud [Mətn] Ş.Cəmşidov; red. H.Araslı; Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Respublika Əlyazmalar Fondu.- B.: Elm, 1977.- [174], 2 s.

 

Cəmşidov Şamil Allahverdi oğlu. "Kitabi Dədəm Qorqud" [Mətn]: Tarixi, coğrafi, tekstoloji tədqiq və Drezden əlyazmalarının dürüstləşdirilmiş elmi mətni /Ş.Cəmşidov; Red.: B.Nəbiyev; AEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 680 s.

 

Cəmşidov Şamil Allahverdi oğlu. Azərbaycan yazılı dastan abidələrinin tədqiqi: [Monoqrafiya]. /Ş.Cəmşidov; Red.: A.Əliyev; Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2002.- 188 səh.; 20 sm.

 

Cənizadə Müxlis. Səhnə danışığı texnikası haqqında bəzi mülahizələr [Mətn]: oxunulmuş mülahizələrin icmalı /M.Cənizadə; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu.- B.:[s. n.];1970.- 23, [1] s.

 

Cənub həsrəti [Mətn]: [şeirlər toplusu] /tərt. ed. və red. M. Çəmənli. B.: Təhsil, 2009. 87, [1] s.: ill

 

Cənubdan səslər [Mətn]: şeirlər. (müasir Cənubi Azərbaycan şairlərinin seçilmiş əsərləri) tərt. ed. H.Məmmədzadə; red. B.Azəroğlu.- B.: Yazıçı, 1987.- 198, [2] s.

 

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: üç cilddə AzSSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; tərt. ed. M.Mənafi [və b.]; red. M.İbrahimov II cild.- B.: Elm, 1983.- 579, [1] s.

 

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: dörd cilddə Az SSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; tərt. ed. Z.Ələkbərovvə b.; red. M.İbrahimov III cild [1941-1953]B.: Elm, 1988.- 549, [3] s.

 

Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Antologiyası [Mətn]: Dörd cilddə Tərtib ed. Z.Əkbərov və b.; Red. M.İbrahimov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu IV cild.- B.: Elm, 1994.- 404 s.

 

Cərulla qızı Nigar. Qədim Şərqdə və Azərbaycanda şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Cərulla qızı; [red. İ.Vəliyev; rəyçilər N.Mehdi, V.Məmmədova]Bakı: [s.n.], 2007. (üz qabığında 2008).- 247, [1] s.

 

Ciddi Hüseyn. Buğurt qalası. Bakı : Azərnəşr , 1973. 53, [3] s.

 

Cihazqayırmada mikrokontrollerlər [Mətn]: dərs vəsaiti R.Q.Məmmədov (elmi red.) [və b.]; rəy verən. M.Ə.Babayev, T.M.Qasımzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası B.: [ADNA] 2010.- 250, [2] s.

 

Cinayət hüququ üzrə albom-sxem [İzomaterial]: Müdavim və dinləyicilər üçün tədris vəsaiti /Ə.İ.Əliyev, R.Ə.Şəmsizadə, İ.F.Məmmədli; Elmi red.: M.B.Əhmədov; Polis Akademiyası Sxem. Ümumi hissə.- B.: Qanun, 1997.- 96 s.

 

Cinayət hüququ üzrə məsələlər toplusu [Mətn]: Xüsusi hissə: müdavim və dinləyicilər üçün tədris vəsaiti /Tərtib ed. M.B.Əhmədov, Ə.İ.Əliyev, M.M.Məmmədov,İ.F.Məmmədli; Elmi red. X.C.Əlikbərov, R.İ.Rəsulov; Polis Akademiyası.- B.: Qanun, 1996.- 88 s.

 

Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (1dekabr 1998- ci il, 585-IQD) Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Qanun, 2002.- 12 səh.

 

Cinayət və cinayət-prosessual qanunvericililiyin təkmilləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: Elmi əsərlərin mövzu toplusu Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Bakı Dövlət Universiteti red; red. hey. T.M. Qafarov, C.H. Mövsümov, R.Ə.Güləliyeva.- B.: Bakı Universiteti, 1990.- 115 s.

 

Coculu Seyraqif. Bu yol hara gedir görən... [Mətn] /Seyraqif Coculu; Red.: Q. İlqar.- B.: Nərgiz, 2007.- 164 s.

 

Coculu Seyraqif. Türküstan: Poema və şeirlər /Seyraqif Coculu.- B.: Nərgiz, 2006.- 160 s.

 

Coğrafi kəşflər [Mətn] layihənin rəhbəri M.Əliyev; red. Ə.Yusifqızı; tərtibatçı. A.Əsədov, K.Əliyev.- B.: Çıraq, 2013.- 125, [3] s.

 

Coğrafiya [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimləri üçün dərs vəsaiti /M.A.Müseyibov [və b.]; red. heyəti. R.N.Novruzov [və b.]; elmi red. M.A.Müseyibov; rəyçilər. F.Ə.İmanov [və b.]; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: TQDK, 2010.- 347, [1] s. şək., xəritə, fotoşək

 

Coğrafiya: [3 hissədə] Ümumi fiziki və iqtisadi coğrafiya [Mətn]: Məlumat kitabı I hissə /Azərb. EA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; işləyəni və tərt. ed. Z.N.Eminov; elmi red. E.Q.Mehrəliyev, N.D.Uluxanlı; rəyçilər. F.Ə.İmanov, M.C.İsmayılov, Ə.H.Abdullayev.- B.: 2000.- 396 s.

 

Coğrafiya [Mətn]: [3 hissədə]: məlumat kitabı Azərb. EA H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; işləyəni və tərt. ed. Z.N.Eminov; elmi red. E.Q. Mehrəliyev, N.D.Uluxanlı; rəyçilər. F.Ə.İmanov, M. C.İsmayılov, Ə.H.Abdullayev. Materiklər və ölkələr. Türk dünyası ölkələri 2-ci hissə.- B.: 2000.- 263 s.

 

Coğrafiya: [3 hissədə] Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası [Mətn]: Məlumat kitabı III hissə /Azərb. EA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; işləyəni və tərt. ed. Z.N.Eminov; elmi red. E.Q.Mehrəliyev, N.D.Uluxanlı; rəyçilər. F.Ə.İmanov, M.C.İsmayılov, Ə.H.Abdullayev.- Bakı: 2000.- 194 s. , cədv. ; 20 sm.

 

Coğrafiya: Abituriyentlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün vəsait /M.A.Müseyibov, E.K.Əlizadə, R. H. Daşdiyev və b.- Bakı: 2005.- 416 səh. , ill.; 21 sm.

 

Coğrafiya [Mətn]: abituriyentlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün vəsait /M.A.Müseyibov və b.; Elmi red.: M.A.Müseyibov; Rəyçi: Z.F.Əmirov; Ön söz: M.Abbaszadə; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: 2006.- 416 s.

 

Coğrafiyanın təlimi metodikası AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərc. ed. N.N.Allahverdiyev, D.M.Ələsgərov, O.K.Alxasov; red. H.Ə.Sadıxlı.- B.: APİ, 1988.- 43, [1] s.

 

Cordaq Corc. İmam Əli [Mətn]: insan ədalətinin səsi Əli (ə) və insan hüquqları C.Cordaq; fransızcadan tərc. F.Şirvanov; red. M.Şahbazov.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 312 s.

 

Covanyoli Rafaello. Spartak [Mətn]: roman R.Covanyoli; tərc. ed. B.Musayev; tərc. ixtisas red. C.Məmmədov.- B.: Maarif, 1982.- 605, [3] s.

 

 Covanyoli Rafaello. Spartak [Mətn]: [Roman] /Rafaello Covanyoli; Tərcümə ed. B.Musayev; Ön sözün müəll. Ə.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 584 s.

 

 Cuvarlı Toğrul. Qanun: Orta sinif şagirdləri üçün vəsait Toğrul Cuvarlı;Tərtibat: Tərlan Qorçu; Redaktor: Zeynal Məmmədli.- B.: TUTU, 2001.- 39 səh.

 

 Cücələr, balıqlar, quşlar I kitab /Red.: Gülər Ələkbər qızı; Rəssam: A.Matonini, İ.Kərimov Heyvanlar aləminin ensiklopediyası: [ Məktəb yaşı çatmayan uşaqlar üçün] B.: Maarif ;2006,64 səh.

 

Cümə xütbələri [Mətn]: Axundlar və imamlar üçün /Yeni nəşrin tərt. R.Əliyev; Red. A.Məmmədov, E.Quliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 75 s.

 

 Cümənov Dəyanət. Böyük Azərbaycanşünas alim, professor Mirəli Seyidovun ədəbi nəzəri görüşləri.- B.: Təknur, 2013.- 79 s.

 

Cümşüdov Sabir Qənbər oğlu. Avtomobil nəqliyyatının iqtisadiyyatı və təşkili [Mətn]: 1617- "avtomobil nəqliyyatının istismarı" ixtisası üçün dərs vəsaiti /S.Q.Cümşüdov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1983.- 82, [2] s. ; 19 sm. 50120

 

Cümşüd Sabir. Bahar nəfəsi [Mətn]: şerlər /S.Cümşüd.- B.: Yazıçı, 1989.- 78,[1] s.

 

Cümşüdov Sabir Qənbər oğlu. Nəqliyyatda biznes və menecment [Mətn]: Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə dərs vəsaiti /S.Q.Cümşüdov; Red.:Hacıyev, F.M.; Rəyçilər:Tağızadə, Ə.H.,tağıyev, K.B.;Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 114 s.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved