D

 

 

9-cu sinifdə kimyanın tədrisi [Mətn]: müəllimlər üçün metodik vəsait /Y.V.Xodokov, D.A.Epşteyn, P.A.Qloriozov [və b.]; tərc. ed. B.İ.Nuriyeva; SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqat Ümumi və Politexnik Təhsil İnstitutu.- Bakı: Maarif, 1975.- 213, [3] s.

 

9-cu sinifdə kimyanın tədrisi müəllimlər üçün metodik vəsait /Y.V.Xodokov, D.A.Epşteyn, P.A.Qloriozov [və b.]; tərc. ed. B.İ.Nuriyeva; SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqat Ümumi və Politexnik Təhsil İnstitutu.- Bakı: Maarif, 1975.- 213, [3] s. , cədv. ; 20 sm

 

IV Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki Konfransının materialları (texniki proqram və məruzələrin tezisləri), 24-26 sentyabr Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki Konfransı (IV; 2002 Bakı).- B.: 2002.- 270 s.

 

IX-XIII əsrlər Türk dünyasında təbiət elmləri: Metodik vəsait /Tərtib edən: K.Məcidova; Rəyçi: M.Babayev; A.Ələkbərov; Elmi red.: M.Babayev, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Səbail Rayon Təhsil Şöbəsi.- Bakı: Nurlan, 2004.- 88 s.

 

Dadaşlı Yədulla Beydulla oğlu. Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi [Mətn] : (sovet dövrü) : dərs vəsaiti /Y. Dadaşlı ; elmi red. və ön sözün müəl. T. Salamoğlu ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti, Cəlilabad filialı.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 468, [4] s.: portr., 20 sm.

 

Dadaşov Ağakərim. "Cinayət prosesi" fənnindən mühazirələr toplusu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ağakərim Dadaşov, E. Salayev, S.Ağayev; Rəy verənlər. C.Mövsümov, H.Qurbanov; Polis Akademiyası. B.: 2005.- 314 s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Demokratiya və islam [Mətn] /A.Dadaşov; Elmi red. F.Qasımzadə; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 280 s.

 

 Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Dramaturgiya [Mətn]: Dərslik /Aydın Dadaşov; Elmi red. Xalid Əlimirzəyev.- Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 2004.- 320 s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Folklorumuzun ilk doktoru. (Məmmədhüseyn Təhmasib). Bakı : Nurlan , 2007. 209 s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Gerçəkliyin astanasında [Mətn]: [Elmi-publisistik oçerklər] /A.Ə.Dadaşov; Elmi red. Q. Xəlilov; Red. S. İsmayılova; Rəyçilər. F.A. Mehdiyev, İ.S. Kərimov.B.: İşıq , 1992.- 136 s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Kinoşünaslıq [Mətn]: dərslik /A.Dadaşov; elmi red. R.Bədəlov; rəyçi. N.Mehdi, A.Salayev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 539, [3] s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Kütləvi informasiya vasitələrində reklam və marketinq problemləri /A.Dadaşov; elmi red. Ə.Ə.Salamzadə, İ.M.Qazızadə; red. C.M.Əliyev; AMEA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 166 s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Məhəmməd Həsən Hacınski. Bakı : BDU , 2004. 256 səh.

 

Dadaşov Aydın. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası /A.Dadaşov; elmi red. B.Nəbiyev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 303, [1] s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Müstəqillik dövrünün dramatugiyası [Mətn]: Teatr dramaturgiyasında mövzu, struktur, üslub və janr problemləri /A.Dadaşov; Elmi red.: Z.Əsgərli; MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat institutu.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 218 s.

 

Dadaşov Aydın. Rejissorluğun üslub probleməri (Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında).-Bkı, lm və təhsil, 2010. 240 səh.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Teatr-kino problemləri [Mətn] /A.Dadaşov; Elmi red.İ.Kərimov; Rəyçilər. İ.Rəhimli, İ.Qazızadə.- Bakı: 2008.- 321 s.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu . Televiziya reklamı:demokratiya və bazar iqdisadiyyatı kontekstində [Mətn]: Dərslik /Aydın Dadaşov; Elmi red. Z.Səmədzadə; Rəyçilər. A.Babayev, Q.Məhərrəmli.- Bakı Nurlan, 2008.- 272 s. , portr. ; 20 sm.

 

Dadaşov Əmrah Neymət oğlu. Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı [Mətn]: magistratura pilləsi ücün dərs vəsaiti /Ə.N.Dadaşov; elmi red. Q.S,İsmayilzadə; rəyçilər V.H.Əliyev, M.N.Rəhimova; [tərc. ed. Y.H.Gözəlova]Bakı: [Baki Unirevsiteti], 2009.- 332, [2] s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Dadaşov İdris Şabanəli oğlu. Elmi-texniki tərəqqinin istiqamətləri və onların səmərəliliyi [Mətn]: (dərs vəsaiti) /İ.Ş.Dadaşov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1992.- 104 s.

 

Dadaşov İdris Şabanəli oğlu. Real bazar iqtisadiyyatının atributları [Mətn] /İ.Ş.Dadaşov; Red. T.Məmmədov; Rəssamı. X. Mirzoyev; Rəyçi. Ə.Babaşov.- B.: Azərnəşr, 1995. 104 s.

 

Dadaşov Muxtar Hüseyn oğlu. Azərbaycan pəhləvanları [Mətn] /M.Dadaşov, S.Aslanov; red. E.Fərruxzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 158 [1] s.

 

S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu: İnstitutun 70 illiyinə həsr olunur: Elmi əsərlər toplusu /Red.hey.: S.A.Fətəliyev, F.Y.Məmmədov, F.H.Bayramov və b.; Azərbaycan Respublikası.- Bakı: 2000.- 258 s.

 

Dadaşov Yasin. İcma inkişafı üçün təlimat kitabı: İcma mütəxəssisləri və icma liderləri üçün vəsait Yasin Dadaşov, Gülbəniz Qənbərova; Red.: Məhəmməd Məhərrəmov, Ön söz: Əli Həsənov; Azərbaycan İcma İnkişafı Təşəbbüs Qrupu.- B.: 2002.- 264 səh.

 

Dadaşova Elmira. Dirijorluq və onun tədrisi metodikası E. Dadaşova, M. Əliyeva ; elmi red. J. Qədimova ; rəyçi. G. İmanova, A. Quliyev, L. Həsənova, T. Bağırova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı :[ADPU] ;2013.- 219, [1] s.

 

Dadaşova Elmira Xəlil qızı. Azərbaycan respublikasında vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında demokratik prosesin rolu [Mətn] /E.Dadaşova; Elmi red. və ön sözün müəllifi: V.Həbiboğlu.- Bakı: Elm, 2007.- 188 s. ; 21 sm.

 

Dadaşova Rəhimə İltifat qızı. Səfəvilərin son dövrü [Mətn]: ingilisdilli tarixşünaslıqda /R.İ.Dadaşova; baş elmi əsləhətçi. Seyxülislam Allahşükür Paşazadə; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: Nurlan, 2003. - 440 s.

 

Dadaşova Sevda Urxan qızı. Bakı - tarixin səhifələri [Mətn] /S.U.Dadaşova, E.Ə.Qasımzadə (lay. rəhb.), F.Q.Məmmədov; tərc. T.Kərimova; foto Y.Xəlilov, F.Xayrulin, E.Əliyev; Azərb. Resp-nın Memarlar İttifaqı.- [Bakı]: [Şərq-Qərb], [2013].- 187, [1] s. portr., fotoşək., ill

 

Dadaşova Tamilla Yəhya qızı. Pedaqoji-psixoloji düşüncələr /Tamilla Dadaşova; Elmi red.: K.Quliyeva.- B.: Nurlan, 2006.- 208 s.

 

Dadaşzadə Məmməd. Azərbaycan xalq bayramları, oyun və əyləncələri [Mətn] /M.Dadaşzadə; Red. A.Mustafayev; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 1995.- 88 s.

 

Dağıstan xalqlarının nağılları /topladı və tərcümə etdi N. Y. Səfiyev ; red. G. N. İlyasova.-Bakı : Təknur , 2013.- 75, [1] s.

 

İsmayıl Dağıstanlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

  Dağlaroğlu Rəşid. Qəlb allahın evidir [Mətn] /R. Dağlaroğlu.- B.: Araz, 2007.- 126 s.

 

  Dağlı İslam Malik Balakişi oğlu. Qanuni oğruların müharibəsi, "Qəssab"ın etirafı [Mətn]: [povest] M. B. İ. Dağlı (red.)-Dağlı, İslam Malik Balakişi oğlu. -Bakı Avropa 2014.-170, [2] s. portr., şək. 21 sm.

 

  Dağlı Rəfail Oğuztürk. Xızı-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair (arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat) : Xızı-Beşbarmaq, Göyxan, Gədik (Gədi), Quşçu və Qomişər (Gəmişər) mahallarının tarixi /Rəfail Oğuztürk Dağlı ; elmi red. A. M. Məmmədov ; [ön söz. N. Ə. Əliyev] .- Bakı : [Xəzər Universiteti] , 2011. - 285, [2] s.

 

Dağlı Rəfail Oğuztürk. Sızan həqiqətlər oğuznamə : tam həcmdə /Rəfail Oğuztürk Dağlı ; [red. F. Hüseyn].-Bakı : [Xəzər Univeristeti] , 2013.- 534, [10] s.

 

Dağlıq Qarabağ: hadisələrin xronikası (1988-1994-cü illər) /Toplayan və tərtib edənlər: F.Vahabov; V.Axundov; E.Qasımov.- Bakı: [Vətən], 2005.- 108 s.

 

Dağlıq Qarabağ: zəka qalib gələcək sənədlər və materiallar. Bakı : Azərnəşr , 1989. 463, [1] s.

 

Dağlıq Qarabağın geologiyası və faydalı qazıntıları: Magistrantlar ücün ixtisas kursunun proqramı Cəbrayıl Azadəliyev; Red.: V.M.Babazadə; Bakı Dövlət Universiteti. Geologiya fakültəsi, Faydalı qazıntılar kafedrası.- B.: 2001.- 11 səh. 20 sm.

 

Dahi rəhbər Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbəti [Mətn] /tərt. ed. və red. E.İsrafiloğlu; naşir. Q.İsmayıloğlu; buraxılışaməsul. Beyləqan rayon İcra Hakimiyyəti.- B.: Çinar-çap, 2006.- 163, [1] s. portr., fotoşək

 

Dahl Robert. Demokratiya haqqında [Mətn] /Robert Dahl; tərc. N.Səfərov, H.Hacızadə; rəssam. Ə.Hacızadə; İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi.- B.: [s.n.], 2004.- 248 s.

 

Dahl Robert. Demokratiya haqqında [Mətn]: /R.Dahl; tərt., red.və şərh. H.Hacızadə; Azərb. türkcəs. çevir. N.Səfərov, H.Hacızadə; İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi (FAR CENTRE).- Bakı: 2005.- 248 s. ; 22 sm.

 

Daxili audit [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Elmi red. V.T.Novruzov; Rəyçilər. S.Səbzəliyev, S.Süleymanov, Q.Bayramov.- B.: Nağıl evi, 2008.- 332 s.

 

 Daxili audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər [Mətn] Azərbaycan Respublikası Auditlər Palatası şurasının qərarı ilə çap olunur Layihənin rəhbəri: Vahid Novruzov; Tərtibçi və red.: Ş.Yaqubov.- B.: İqtisadiyyat və audit 2007.- 96 s.

 

 Daxili xəstəliklər [Mətn]: Tibb institutu tələbələri üçün dərslik /Red.: F.İ.Komarov, V.Q.Kukes, A.S.Smetnyov; Tərcümə: B.Ə.Əzizov, L.Q.Əmrahova.- B.: Təbib, 1998.- 732 s.: cədv., sxem, ill., 20 sm.

 

 Daxili xəstəliklər [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /R.M.Məmmədhəsənov və b.-Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 464 s.

 

 Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika fənni üzrə dərs vəsaiti [Mətn]: mühazirə mətnləri /Azəb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb Resp. Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, Daxili İşlər Orqanlarının Əməliyyat-Axtarış Fəaliyyəti Kafedrası; tərt. ed. Ş.İ.Hüseynov, R.M.Nəsirov; elmi red. M.B.Əhmədov, K.Ə.Kərimov; rəy verən. N.T.Rzayeva, M.H.Ağayev.- B.: Mütərcim, 2009.- 291, [1] s.

 

 Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Hüseynov [və b.]; məs. red. R.Nağıyev, Ş.Hüseynov; rəyçilər B.Zahidov, C.Süleymanov, M.Qəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. DİN, Polis Akad., "Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti" kafedrası Ümumi və xüsusi hissə.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 554, [3] s.

 

Daxili orqanların xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsi [Mətn]: [monoqrafiya] M.Ə.Məhərrəmov (tərt. və red.), R.M.Məmmədhəsənov (red.), A.B.Hacıyev [və b.]Cild 1 Tənəffüs sistemi orqanları və kliniki revmotologiya.- B.: [MemarNPMMC] 2014.- 899, [1] s.

 

Daxili yanma mühərrikinin detallarının bərpa olunması [Mətn]: (metodik göstəriş) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil üzrə Tədrisi-Metodika Kabineti. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. F.M.Həsənov; elmi red. A.S.Hüseynov; rəy verənlər. V.S.Əfəndiyev, A.A.Əliyev, S.N.Zexn.- Bakı: Ç.İldırım ad. Azərbaycan Poltexnik İnstitutu, 1987.- 32, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezidentlərin və idarəetmə yerinə görə rezident sayılan hüquqi şəxsin vergi uçotuna alınması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu. Burax. məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 4 səh.

 

 Dante Aligyeri. İlahi komediya [Mətn] /Aligyeri Dante; Tərcümə edəni. Əliağa Kürçaylı; Ön sözün müəllifi və redaktoru. Əkbər Ağayev.- B.: Öndər, 2004.- 592 s.

 

Dastani-Əhməd Hərami [Mətn] /tərt. ed., ön sözün və lüğətin müəl. Əlyar Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 120 s.

 

Daş dövrü və Azərbaycanda enolit [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. kol. M.M.Hüseynov, Q.S.İsmayılov, F.R.Maxmudov [və. b.].- B.: [ADU], 1984.- 94, [2] s.

 

Daşdəmirov Əfrand Firudin oğlu. Millət və cəmiyyət tarixin sərt dönəmlərində [Mətn] /Ə.F.Daşdəmirov; elmi red. C.Quliyev;Azərb. Milli Elmlər Akad., Arxeologioya və Etnoqrafiya İn-tu.- B,: Elm, 2008.- 342, [2] s.

 

Daşınmaz əmlak bazarı və rieltor: Soraq-məlumat kitabı /Tərtibçilər: E.Əsədov, N. İbrahimov, İ.Mirzəyev, M.Qasımov.- B.: REC-NAŞİR, 2005.- 80 s.  

 

 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi / Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 16 səh.

 

Daşqın Borsunlu Məzahir. Bir zaman can deyib, can eşidərdik... [Mətn]: şerlər və rəvayətlər Borsunlu Məzahir Daşqın; Tərtib edəni. B.Bağırov.- B.: Yazıçı, 1991.- 216 s.

 

Daşlarda əbədiləşən ömür Əməkdar rəssam Münəvvər Rzayevanın 80 illik yubileyinə ithaf /E.Qasımova.- [Bakı]: [s.n.], [2013?][16] s.

 

Davamlı insan inkişafı: [Mətn]: Aliməktəblər üçünproqramvə kursunqısaməzmunuTərtibedəni: U.Ələkbərov; Red.: N.Nəcəfov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 88 s.

 

Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri [Mətn] : K. 1. Kollektiv monoqrafiya.- Bakı: Elm və təhsil, 2020.- 309, [3] s.: 21 sm.

 

Davudov B. Radiofizika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Davudov, K.Daşdəmirov; elmi red. N.Ə.Məmmədov; rəyçilər. V.M.Salmanov, B.Ş.Barxalov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 392 s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Davudov Benyaməddin Bəyağa oğlu. Radioelektronikanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti B.B.Davudov, K.M.Daşdəmirov; Rəyçi. E.Eyvazov; İxtisas red. Q.Əfəndiyev.- B.: Bakı Universiteti, 1992.-294 s.

 

Davudov F.E. Xətt ekspertizası və sənədlərin texniki tədqiqatına materialların hazırlanması qaydaları milis, prokurorluq və məhkəmə orqanları işçiləri üçün vəsait /F.E.Davudov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Hüquq Komissiyası, Azərb. Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1966.- 27 , [3] s. ; 19 sm.

 

Davutoğlu Ahmet. Türkiyə xarici siyasətinin prinsipləri və regionda siyasi vəziyyət [Mətn] A.Davutoğlu; [Azərb. dilinə tərc. ed. Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi][Ankara] Stratejik Araşdırmalar Mərkəzi [2012].- 12 s. fotoşək. 30 sm.

 

Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli [Elektron resurs]: kitab Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə ithaf olunur Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; ümumi red. Ş.HAcıyev; burax. məsul Ə.İ.Bayramov III Buraxılış B.: İqtisad Un-ti 2009.- 186 s.

 

Dede Korkut kitabı [Mətn] [Yersiz]: [s.n.], [1952].- 97 s.

 

 Defo Daniel. Robinzon Kruzo [Mətn] /Daniel Defo; Ruscadan tərcümə edəni. Əkbər Ağayev; Red. Reyhan Salamova.- B.: Öndər, 2004.-464 s.

 

Dehqani M. Zindan xatirələri [Mətn] : Hizb Tudə İranın Azərbaycan təşkilatı- Azərbaycan Demokrat Firqəsinin nəşrlərindən / M. Dehqani Yersiz :[s.n.] ;1978. 60, [2] s.

 

Demidoviç Boris Pavloviç. Riyazi analizdən məsələ və misallar [Mətn]: 14-cü nəşrdən tərcümə: Dərs vəsaiti /B.P.Demidoviç; Tərcümənin elmi red. İ.M.Nəbiyev; Tərcümə edənlər. A.R.Əliyev, E.H.Xəlilov, X.R.Məmmədov, Ü.M.Məmmədova.- Bakı: [MBM], 2003.- 554 s.

 

Demokratik ölkələrin seçki təcrübəsi [Mətn] /Tərtibatçı-müəllif: O.İbrahimov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 32 s.: sxem

 

Demokratiya-Antidemokratiya: İnsan Haqları Bəyannaməsi üstündə rəmzi məhkəmə çəkişmələri /Kitabı hazırlayan: N.Mehdi, red.: Ə.Abbasov, naşir: Ş.Xuduoğlu; Rəmzi Anayasa Məhkəməsi.- Bakı: Qanun, 2003.- 211 s.

 

Demokratiya diskussiyadır [Mətn]: məlumat kitabçası /red. S.Mayers Cild Yeni demokratik eranın çağırışları və vədi II kitab.- B.: 1998.- 86 s.: 28 sm.

 

Demokratik dövlətlərin seçki prosesində televiziya və radionun rolu. Kitabın redaktoru: Nəsiman Yaqublu, Bakı-Araz-2001.- 352 s.

 

Demokratiya: dövlət və cəmiyyət [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəbləri, litsey və gimnaziyalar üçün dərs vəsaiti /N.V.Davletşina, B.B.Kimlika, R.C.Klark, D.U.Rey; tərc. və elmi red.: "Səda" nəşriyyatı.- B.: Səda, 1999.- 280 s.
 
Demokratiya: Gediləsi uzun bir yol: demokratiya və antidemokratiya antologiyası: e.ə. 430 - b.e. 1998 [Mətn] /Tərtib edəni və red. H.Hacızadə; Azərbaycan türkcəsinə çevirənlər: Akif Nağı və b.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 446 s.

 

Demokratiya nədir [Mətn]: demokratiyanı öyrənənlər üçün vəsait /Tərcüməçi. Q.Ə.Qarannı; Red. M.Çəmənli.- B.: Elnur-, 1995.-61 s. portr

 

Deportasiya: Azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından deportasiyası [Mətn]: [Toplu] /Buraxılışa məsul və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərt.: İ.Vəliyev, K.Muxtarov, F.Hüseynov.- B,: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB, 1998.- 440 s.: fotoşək., 22 sm.

 

Dədə Əzizxan [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2018.77 [3] s.: 20 sm.

 

Determinantlar nəzəriyyəsindən çalışma həllinə aid metodik göstəriş [Mətn]: /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Metodik kabinet; V. İ. Lenin adına Azərbaycan dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. M. H. Cavadov, A. H. Sultanov; red. L. Ş. Abdulkərimov.-Bakı : V. İ. Lenin adına APİ , 1989.-58, [1] s.

 

Dədə Qorqud- 1300 [Mətn] /Red. hey. A.M. Məhərrəmov, B.M. Əsgərov, E.B. Hüseynov və b.; Burax. məsulvə red. T.Hacıyev; Çapa haz. M.Əlizadə; Xəritə-sxemi tərtib ed. M.A. Müseyibov, T.İ.Hacıyev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Dövlət Universiteti, 1999.- 344 s. xəritə-sxem

 

 Dədə Qorqud araşdırmaları [Mətn] /[Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, "Dədə Qorqud elmi-tədqiqat mərkəzi"; red. hey. R. Qafarlı (məsul red. və nəşrə məsul)] Buraxılış 3. Folklor, Mifologiya və Etnoqrafiya. Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya. Pedaqogika, Fəlsəfə və Psixologiya.- B.: ADPU 2014.- 249 s. 21 sm.

 

 Dədə Qorqud dastanları: Uşaqlar üçün /Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş elmi mətni əsasında uşaqlar üçün işləyəni: Şamil Cəmşid; Red.: Möhsün Nağısoylu; Rəssam: Fəxrəddin Məmmədvəliyev; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2005.- 225 s.

 

 Dədə Qorqud dünyası [Mətn] Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU; elmi red. Q.M.Namazov; [ön sözün müəl. A.Məhərrəmov] I Kitab.- B.: [BakıUniversiteti], 2010.- 187, [1] s.

 

 Dədə Qorqud dünyası [Mətn] elmi red. Q.Namazov; red. şurası A.M.Məhərrəmov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Naz-yi, BDU. II kitab B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 245, [1] s.

 

 Dədə Qorqud dünyası [Mətn]: məqalələr /tərtib edəni və red. Tofiq Hacıyev.- B.: Öndər , 2004.- 240 s.

 

 Dədə Qorqud kitabı [Mətn]: ensiklopedik lüğət /nəşrə haz. T.Hacıyev.- B., "Öndər nəşriyyat", 2004.- 368 s.

 

 Dədəm Qorqudun kitabı" tədqiqat işığında [Mətn] : (Əzizxan Tanrıverdi qorqudşünaslıqda) /AMEA, Folklor İn-tu ; tərt. və red. İ. Abbasov. B.: Elm və təhsil, 2015. 265, [2] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

 Dədəyev Şükran Mirzəbala oğlu. Psixi enerji [Mətn] /Ş.Dədəyev; Red. V.Quliyev; Rəyçi. Ə.Bayramov.- B.: Azərbaycan, 1993.- 48 s.

 

 Dədəyev Şükran Mirzəbala oğlu. Psixika [Mətn]: İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və öyrənilməsi.Yeni fundamental psixologiyanın əsasları /Ş.Dədəyev; Rəyçilər və ön söz. C.Bryus Overmyer, Maykl C. Stevens, M.Levintova.- B.: Qanun, 2007. -452 s.

 

 Dədəyev Şükran. Psixologiya və fəlsəfə [Mətn] /Ş. Dədəyev.-B.: Qanun, 2008. -490 s.

 

Dəhləvi Əmir Xosrov. Şirin və Xosrov [Mətn] /Ə.X. Dəhləvi; Tərcümə ed., ön sözün və şərhlərin müəl. A.Sarovlu.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 248 s.

 

"Dəli Kür" romanının poetik dili ədəbi tənqiddə /tərt. və red. İ. Abbasov.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 343, [1] s.

 

Dəlidağ Şamil. Azərbaycan dilinin qafiyə lüğəti [Mətn] /Ş.Dəlidağ; Red.: H.Kürdoğlu.- Bakı: Sabah, 1997.-94 s. ; 21 sm.

 

Dəlidağlı Adil Həmid. Təmənnasız sevgi yoxmuş [Mətn] /A.H.Dəlidağlı; [ön söz müəl. E.Elatlı; red. M.Qurbanqızı ] B.: MBM, 2008.- 59 s.

 

Dəmir-beton konstruksiyaları [Mətn]: İnşaat fakültəsinin axşam və qiyabi şöbələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İnstitutu; tərtib edənlər. R.D.Əliyev, H.N.Salayeva.- B.: 1991.- 86 s. 20 sm.

 

 Dəmir yolunun cari saxlanışına dair təlimat /Tərtib edənlər: Kazim Məmməd oğlu Şərifov, İsrafil Xəlil oğlu Bağırov; Baş red.: Vasif Süleyman.- Bakı: OKA Ofset, 2004.- 236 s.

 

 Dəmirçi Ələddin. Sən kövrəlmə mən kövrəlim [Elektron resurs] /Ə. Dəmirçi ; çapa haz. və red. E. Məmmədli ; toplayanı T. Ələddin oğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 102 s.: ill.,

 

 Dəmirçi Zərəngiz. (Mənsurova Zərəngiz Dəmirçi qızı) Qayalı [Mətn]: şeirlər və poemalar Z.Dəmirçi; red. Ə.Xələfli, S.Əhmədli.- B.: UniPrint, 2008.- 359, [1] s.

 

Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı. Ailə hüququ [Mətn] /M.Dəmirçiyeva; Elmi red. .Ə.Cəfərquliyev.- Bakı: Qanun, 2003.- 384 s.

 

  Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı. Azərbaycan Respublikasının Ailə hüququ [Mətn]: ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /M.Dəmirçiyeva; [elmi red. .Ə.Cəfərquliyev; rəyçilər M.A.Mövsümov, S.Ə.Əliyev, V.Əsədov]. B.: Qanun, 2008.- 487 s.

 

Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin hüquq və vəzifələri [Mətn] /Məhəbbət Dəmirçiyeva; Elmi red.: B.Əsədov.- Bakı: Qanun, 1996.- 64 s. ; 20 sm.

 

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Azərbaycan dili orfoepiyasının əsasları [Mətn] Ə.M.Dəmirçizadə; red. A.Qurbanov; Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1969.- 82, [2] s.

 

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.Dəmirçizadə; [red. İ.Əfəndiyev, Ə.Rəcəbov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 270, [2] s.

 

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Ə.M.Dəmirçizadə; elmi red. A.Qurbanov I hissə.- Bakı: Maarif, 1979.- 267, [1] s.

 

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili [Mətn] /Ə.M.Dəmirçizadə; Red.: B.Ə.Nəbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 140 s.: 19 sm.

 

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dili. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərslik /Ə.M.Dəmirçizadə; elmi red. A.Qurbanov I hissə.- Bakı: Maarif, 1984.- 307, [5] s.

 

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya: [dərslik]/Ə. M. Dəmirçizadə; red. A. Axundov; [buraxılışa məsul Ə. Güləliyev] birinci hissə. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 253, [3] s.

 

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası Pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /Ə.M.Dəmirçizadə; red. Z.X.Tağızadə; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu.- Bakı: V.İ.Lenin adına APİ, 1960.- 142, [6] s.

 

Dəmirli Mail Abbasəli oğlu. Azərbaycan tarixi: Mühazirə mətnləri Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti Mail Dəmirli, Mahal Məmmədli; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti, Azərbaycan "Təfəkkür" Universiteti; Elmi red.: T.Vəliyev.- B.: Təfəkkür, 2000.- 472 s.

 

Dəmirov Aslan Həsən oğlu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları [Elektron resurs]: mühazirə kursu: dərs vəsaiti A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov; elmi red. S.A.Məmmədov; rəyçilər D.H.Qüdrətov [və b.]; red. A.O.Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəl. İn-tu, Salyan filialı B.: Mütərcim, 2010.- 87 s.

 

Dəmirov Aslan Həsən oğlu. Yeni təlim texnologiyaları və müasir dərs [Elektron resurs]: pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tələbləri, ümumtəhsil məktəb müəllimlərinin və ixtisasartırma və yenidən hazırlanma fakültələrinin dinləyiciləri üçün vəsait A.H.Dəmirov, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov; elmi red. N.R.Manafov; rəyçilər S.Q.İbrahimli, S.Ə.Məmmədov, F.K.Namazova.- B.: 2007.- 109 s. cədv.

 

Dəmirov İsrafil Adış oğlu. Farmakoqnoziya [Mətn]: dərman bitki biokimyası əsasları ilə: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, N.A.İslamova; rəyçilər Q.Axundov, C.Əliyev; ixtisas red. Ə.İsmayılov.-Bakı: Maarif, 1984.- 263, [1] s., [32] v. rəngli şək. , şək. ; 22 sm.

 

Dəmiryol nəqliyyatı. Ümumi kurs: Dəmiryol ixtisaslı ali təhsil məktəbləri üçün dərslik /H.Ə.Məmmədov, S.M.Bağırov, R.V.Məmmədov və b.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 328 s.

Dəniz (Dəniz Kamran qızı İsmayılova). Kollaj düşüncələr [Mətn]: Dəniz ; [ön söz G. Qocayeva].- Bakı: [AFPoliqrAF], 2019.- 109, [3] s.: ., portr, 21 sm.

 

 Dəniz Natiq. Duyğuların limanında [Mətn]: Şeirlər /Natiq Dəniz.- B.: Təhsil NPM , 2007.- 212 s.

 

 Dəniz Ramiz. Qəlblərdə yaşayan Mir Cəlal [Mətn] /R. Dəniz; Red. Ç.Abdullayev; Ön söz müəllifi. Q. Əmircanova.- B.:"Yurd"NPB, 2008.- 160 s.

 

 Dənziyeva Könül Babaş qızı. Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında /K.B.Dənziyeva ; elmi red. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti .-Bakı : Elm və təhsil , 2012. -159, [1] s.

 

 Dərd Allahverdi. (Əliyev Allahverdi Baxşalı oğlu) Gülsaranın nifrəti [Mətn] /D. Allahverdi ; red. V. Süleyman. Bakı: Azərnəşr, 2014.- 179, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

 

 Dərin sular dalğıc komplekslərinin texniki istismarı qaydaları [Mətn] /Dəniz neft və qaz yataqlarının mənimsənilməsi üzrə Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu "Dənizneftqazlayihə"; İcraçılar: N. Ə. Əliyev, R. N. Qarayev, B. İ. Marin; Tərc.: A. O. Qurbanov. B.: Elm, 1999. 296 s

 

Dərman preparatlarının hazırlanması, analizi və istifadə edilməsi üçün metodik məsləhətlər [Mətn] /Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, Baş Apteklər İdarəsi, N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1985.- 69, [1] s. , cədv. ; 20 sm.

 

Dəstğeyb Ayətullah Şəhid Seyyid Əbdülhüseyn. Merac [Mətn]: Nəcm surəsinin təfsiri Ayətullah Əbdülhüseyn Dəstğeyb; Mütərcimlər.M.Ramiz, Ş.Mətin; Nəşr edən. "Dinin fəxri" nəş-tı; Çapa hazırlayan. "Əl-qiraət" kitab mağazası.[Şiraz] Dinin fəxri, 2001.- 339 s.

 

Dəvrişova İradə Namaz qızı. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İradə Dəvrişova; Elmi red. T.B.Qurbanov; Rəyçilər. Y.R.Abdullayev, B.Q.İbrahimov, E.A.Qədirov, R.Əliyev I cild Bakı: Təhsil NPM, 2008.-438 s.

 

Dəvrişova İradə Namaz qızı. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İradə Dəvrişova; Elmi red. T.B.Qurbanov; Rəyçilər. Y.R.Abdullayev, B.Q.İbrahimov, E.A.Qədirov, R.Əliyev II cild Bakı: Təhsil NPM, 2008. 378 s.

 

Dialektik materalizmin öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu. Fəlsəfə Kafedrası; hazırlayanlar. F.F.Ramazanov, Ə.A.Niyazov, X.H. Dadaşov; rəy verənlər. Q.İ.Hüseynov, A.C.Abbasov; məsul red. A.F.Sadıxov.- B.: [s.n], 1989.- 64,[2] s.

 

Diferensial həndəsədən məsələlər [Mətn]: (metodik göstəriş) /Tərtib ed. G.A.Xudaverdiyev, B.M.Əsgərov, N.A.Acalova, Ü.L.İsmayılova; Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.- B.: 1991.- 78 s. ill

 

Diffamasiya və məhkəmə təcrübəsi /Proyektin rəhbəri, buraxılışa məsul: Ə.Amaşov; Tərt. edən və red.: M.Elyazov; Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi.- Bakı: 2002.- 152 s.

 

Dikkens Çarlz. İki şəhərin hekayəti [Mətn] : roman /Ç. Dikkens [ön söz] ; tərc. ed. R. Abbaslı.- Bakı]: [Qanun], [Əli və Nino], [2017].- 423 s.: portr., 21 sm. + Əlavə: Məktəblilər üçün oxunması vacib olan 101 əsər [1] v.

 

Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları /Çarlz Dikkens; Red. hey.: Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; Tərcümə edəni: Əkbər Ağayev; Ön sözün müəllifi və red.: Cəlil Nağayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 456 s.

 

Dil etnos və etnonimiya [Mətn] /Red. V.S.Sultanov, K.A.Vəliyeva; Azərbaycan E A Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Örnək, 1994.- 116 s.

 

Dil mədəniyyəti [Mətn] /Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. hey. V.İ.Aslanov [və b.] 3-cü buraxılış.- B.: Elm; 1979.- 150, [5] s.

 

Dilbazi Minirə. Bakının musiqi həyatı [Mətn]: (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri): [monoqrafiya] /M.Dilbazi; red. R.Zöhrabov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.- B.: [s. n.], [2014]231 s. cədv., notlar

 

Dilbazi Mirvarid Paşa qızı. Bənövşələr üstə göz yaşları...[Mətn] /M.Dilbazi; Red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1994.- 128 s.

 

Dilbazi Mirvarid Paşa qızı. Durnalar ötüşəndə [Mətn]: şerlər və poemalar /Mirvarid Dilbazi.- B.: Yazıçı, 1989.- 272,[4] s.

 

Dilbazi Mirvarid Paşa qızı. Lirika [Mətn]/Mirvarid Dilbazi; Azərbaycan SSR "Kitab" Cəmiyyətinin İdarə Heyəti.- Bakı: Yazıçı, 1990.- 72 s.

 

Dilbazi Mirvarid Paşa qızı. Seçilmiş əsərləri 2 cilddə. Şeirlər və poemalar /M.P.Dilbazi; [red. S.Əsəd] 2-ci cild.-Bakı: Gənclik, 1968.- 261, [3] s.

 

Dilbazi Mirvarid Paşa qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirvarid Dilbazi; red. Vüqar Vüqarlı.- B.: Lider, 2004.- 280 s.

 

 Dilçilik ensiklopediysı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Müəll. ön söz və red. F.Y.Veysəlli; Məsləhətçilər K.M.Abdullayev, B.B.İsmayılov, M.M.Musaoğlu; Rəyçilər F.H.Zeynalov, A.Y.Məmmədov; Azərbaycan Dillər Universiteti, Alman dilinin fonetikası, qrammatikası və tarixi kafedrası, Eksperimental fonetika və tətbiqi dilçilik laboratoriyası.- I cild.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 516 s.

 

 Dilçilik ensiklopediyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti; meəl., red. və ön söz. F.Y.Veysəlli; məsləhətçilər. K.M.Abdullayev, B.B.İsmayılov, M.M.Musaoğlu; rəyçilər. F.H.Zeynalov, A.Y.Məmmədov.- II cild.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 526, [2] s.

 

 Dilçilik məcmuəsi [Mətn]: Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri /AzSSR Elmlər Akademiyası, red. R.Ə.Rüstəmov [və b.] XIV cild.- Bakı: AzSSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1960.- 167, [2] s.

 

Dilqəm Yəhya bəy. Yarəb, o dünyada görüşərmola? [Mətn]: şeirlər /Yəhya bəy Dilqəm; Toplayıb tərt. ed. və ön söz. M.Qasımlı; Red. İ.Sadıq, Üz qabığının rəs. R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 40 s. , il. ; 14 sm.

 

Dilsuz. Şirvanşahlar sarayı /[Dilsuz; ideya müəl. Q.Qarayev; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; məsləhətçi B.Nəbiyev; məsul red. A.Dənzizadə; rəssamlar İ.Mehdiyev, Y.Kətanov; dizayn A.Abdullayev][Bakı]: [Beşik], [2008].- 14, [1] s.

 

Dilsuz. Şuşa [Mətn] /[Dilsuz; layihənin rəhbəri. Qaraqoyunlu; məsləhətçi. B. Nəbiyev; məsul red. A.Dənzizadə; rəssamlar. İ.Mehdiyev, Y.Kətanov; dizayn. A.Abdullayev][Bakı]: [Beşik], 2008.- 14 s.

 

Dilsuz. Tomris ana [Mətn] /[Dilsuz; layihənin rəhbəri. Qaraqoyunlu; məsləhətçi. V.Əliyev; məsul red. A.Dənzizadə; rəssam İ.Mehdiyev, Y.Kətanov; dizayn. A.Abdullayev] [Bakı]: [Beşik], 2008.- 14 s.

 

Din təlimləri [Mətn]:Əqaid. Tarix. Əxlaq. Əhkam: [yeniyetmələr üçün dini bilgilərtoplusu] hazırlayan Seyyid Həsən Musəvi; tərtibatçı N.Kərimli.- [Bakı] [s.n.] [2006].- 540 s.

 

Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri [Mətn] layihənin elmi rəh. A.Mustafayeva; elmi red. V.Məmmədov; tərt. G.İbrahimova, E.Rəcəbov, A.Qurbanova, N.Fərəcova; nəşrə haz.A. Mustafayev, M. Hacıyev, Z.Əliyeva, N.Yusifzadə; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 277, [1] s.

 

 Dini suallara cavab [Mətn] /Elmi Tədqiqat Birliyi; Naşir. Ümudünya İslam Elmlər Akademiyası; Çapa Hazırlayan. Qurani -Kərim Elmi Araşdırmalar Mərkəzi.- [s.l.] : [s.h.] , 2005.- 76 s.

 

"DİO-da təhqiqat" fənnindən mühazirələr toplusu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Tərtib etdilər. S.; Red. R. Nağıyev; Polis Akademiyası "Cinayət prosesi" kafedrası.- B.: 2007.- 220 s.

 

  Diplomatiya: ensiklopedik lüğət [Mətn] /Ə.V.Allahverdiyev və b.; Red. heyəti. C.T.Əhmədli və b.; [Bakı Diplomatiya Universiteti]. B.: Diplomat, 2005.- 580 s.

 

Dirçəliş illərində [Mətn]: kitab-albom.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 80 s.

 

Dirie Varis. Səhra çiçəyi [Mətn]: [roman] /Varis Dirie; ingilis dilindən tərc. Vüsalə Muxtarova.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 344 s.

 

 Divanbəyoğlu Abdullabəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Abdulla bəy Divanbəyoğlu; tərtib ed. və ön sözün müəl. İ. Bəktaşi.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 184 s.

 

 Diyarşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsinin etdiyi yazıçı arayışlarının siyahısı (1980-1990-ci illər): məlumat göstəricisi Tərtib edən. H.Zeynalova; Red. H.Həmidova; M.F.Axundovadına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası Diyarşünaslıqvə Milli Biblioqrafiya şöbəsi.- B.: 1994.- 23 s.

 

Dizayn terminlərinin izahlı lüğəti /Tərtib edənlər, R.M.Həsənov; N.C.Abdullayeva; T.Ş.Bəkirova; Elmi red.: Y.Ə.Hacıyeva; Q.V.Levçenko.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 252 səh. , 1 portr. ; 24 sm.

 

 Dmitriyev Yuriy Dmitrieviç. Salam, dələ! necəsən, timsah? [Mətn]: Hekayələr /Y.D.Dmitriyev; tərcümə ed. A.Qənbərov; red. Z.Cavanşir.- B.: Gənclik, 1989.- 149,[1]s.

 

Dobelli Rolf. Məntiqli düşünmə sənəti [Mətn]: təfəkkürünüzdəki 52 qüsura yol verməsəydiniz həyatınız kökündən dəyişərdi R.Dobelli; alman dilindən tərc. ed. Ş.Yusubov.- B.: Qanun.- 2014.- 320 s.

 

Dode Alfons. Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları [Mətn] /Dode Alfons Dode; Tərcümə edən: Ə. Ağayev; C. Bağır; Ön sözün müəllifləri: C. Nağıyev; Q. Quliyev.- B.: Öndər, 2005.- 448 s.

 

Dogel Valentin Aleksandroviç. Onurğasızlar zoologiyası [Mətn]: Universitetlərin biologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /V.A.Dogel; red. F.Q.Ağamalıyev, H.F.Quliyeva.- B.: 2007.- 528 s. şək

 

Dolxanov Allahverdi Babaş oğlu. Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları [Mətn]: dərslik /A. B. Dolxanov; elmi red. Ş.Y.Göyçaylı; rəyçilər. A.Qasımov, N.K.Mikayılov, N.A. Ağayev; tərt. və dizayn işi. F. Ə. Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2008.- 495, [1] s.

 

Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar [Mətn]/F.M.Dostoyevski; rus dilindən tərc. ed. B.Musayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 374, [2] s.

 

Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Cinayət və cəza [Mətn] /F.M.Dostoyevski; Tərt. ed. və ön sözün müəllifi. M.Qocayev.- B.: Öndər, 2004.- 560 s., 1 portr.

 

Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. İdiot [Mətn]: [Roman] /F.M.Dostoyevski; tərcümə ed. H.Şərif; [Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 728 s.

 

Doyl Artur Konan. Baskervillərin iti [Mətn] A.K.Doyl; tərc. ed. B.Musayev; uşaqlar üçün işləyən. R.İsmayılov; red. P.Allahverdiyeva; rəssam. E.Cabbarov.- B.: Altun kitab, 2007.- 127, [1] s.

 

Doyl Artur Konan. Qorxu vadisi [Mətn]: [roman] Artur Konan Doyl; ruscadan tərc. S.Bulut; red. R.Ağayev.- [Bakı] [Qanun] [2014].203 s. portr.

 

Dögini Jozef. Türklərin ümumi tarixi [Mətn]: Hunların, türklərin, monqolların, tatarların ümumi tarixi Jozef Dögini; Ərəb qrafikasından transliterasiya edəni və ön sözün müəllifi. Mir İ.Hüseynov; Red. A.Rüstəmli.- [Bakı] Qorqud, 1995.- 244 s.

 

Dönüş mərhələsində qlobal idarəetmə: dəyişilən cəmiyyətdə sülhün qorunmasına innovasiya yanaşmaları. Dönüş mərhələsində qlobal idarəetmə: dəyişilən cəmiyyətdə sülhün qorunmasına innovasiya yanaşmaları: Beynəlxalq seminarın materialları /Red. heyəti: M.Əliyev və b.; Tərt.: F.Məmmədov və b.; Buraxılışa məsul: N.Hüseynov.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 176 s.

 

Dövlət Bayrağı Meydanı [Mətn] B.: [s.n.], 2010.- 75 s

 

 Dövlət büdcəsi [Mətn]: Səhiyyə xərcləri /A.Mehtiyev; R.Ağayev; S.Əliyev; V.Bayramov; elmi red. Q. İbadoğlu.- Bakı: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, 2005.- 72 s.

 

 Dövlət büdcəsi [Mətn]: Sosial müdafiə və təminat xərcləri /A.Mehtiyev; Q.İbadoğlu; R.Ağayev; S.Əliyev.- Bakı: Ekspert jurnalı, 2005.- 80 s.

 

 "Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 8 səh.

 

Dövlət büdcəsinə nəzarət [Mətn]: Beynəlxalq təcrübə /[Müəlliflər qrupu. İ.Əhmədov, Q.İbadoğlu, R.Ağayev, K.Aslanlı]Bakı: Ekspert jurnalı, 2008.- 123 s.

 

Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında. çıxış və nitqlərdən sitatlar. [s.l.] : [s.h.] , [2008]. 40 s.

 

Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi (əsasnamə): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2006,29 səh.

 

Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.; müəl. kol., ön söz və baş red. S. Qəndilov və b.; rəyçilər. Ə. Muradov, Ə. Bayramov, Y. Abdullayev.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 550, [2] s.

 

Dövlət idarəçiliyi [Mətn]: izahlı lüğət /tərtibatçı Ə.Z.Abdullayev, E.N.Azadov, R.Şabanov; elmi red. S.T.Qəndilov; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad., "Dövlət idarəçiliyi məsələləri üzrə beynəlxalq bilik standartlarının tətbiqi- PPKN. net" Kanada- Azərbaycan layihəsi; CBİE-BCEİ Kanada Beynəlxalq Təhsil Bürosu.- Bakı: [Açıq dünya], 2006.- 394, [2] s.

 

Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm [Mətn]: [2 kitabda] B.: Azərbaycan, 2007.942, [2] s., portr., fotoşək

 

 Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 01.04.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 316 s.

 

 Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 12 avqust 2004- cü il tarixə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / Nəşrə məsul. Ş.XuduoğluB.: Qanun, 2004.- 132 s.

 

 Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 01.09.2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 160 s.

 

 Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 01.08.2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 284 s.

 

 Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 25 mart 2009-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 347, [1] s.

 

Dövlət qulluğu məsələlərinə dair normativ hüquqi aktlar /Buraxılışa məsul: S.İsmayılov.- Bakı: 2003.- 171 s.

 

Dövlət qulluqçuları [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi;[məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev] B.: [Səda], [2008].- 107, [2] s.: cədv., portr., 24 sm.

 

Dövlət qulluqçuları haqqında qaydalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.Məcmuə 1.- B.: 2001.- 20 səh.

 

Dövlət qulluqçuları haqqında qaydalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.Məcmuə 2.- B.: 2001.- 9 səh.

 

Dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,8 səh.

 

Dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi və yenidən hesablanması (qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. /Burax.məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2005,8 səh.

 

Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,28 s.

 

Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [18 noyabr 1999-cu il, 758-IQ] Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- [Bakı] [Qanun] [2012].- 23, [1] s.

 

Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında idarəetməyə verilməsi haqqında [Mətn]: əsasnamə /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 13 s.

 

 Dövlət müəssisəsini özəlləşdirmə komissiyasının fəaliyyəti haqqında [Mətn] /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s. ; 21 sm.

 

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi sənədləri: (1 - li məcmuə): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 20 s.

 

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi sənədləri: (2 - li məcmuə): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 40 s.

 

 Dövlət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlər toplusu [Mətn]: 01.02.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 128 s.

 

 Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 61 səh.

 

Dövlət rüsumunun dərəcələri [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s. ; 21 sm.

 

Dövlət rüsumunun dərəcələri: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 25 səh.

 

Dövlət rüsumunun dərəcələri: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 24 səh.

 

Dövlət rüsumunun dərəcələri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 20 s.

 

Dövlət rüsumunun dərəcələri və ödənilməsi qaydası [Mətn]: əsasnamə Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 14 s.

 

"Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 44 səh.

 

Dövlət satınalmaları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Tatyana Kuzmina, Şölə Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.Bakı 2002,49 səh.

 

Dövlət sosial müdafiə fondu haqqında (Əsasnamə): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova , Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 8 səh.

 

Dövlət sosial sığorta haqlarının toplanması (Təlimatı): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 36 səh.

 

Dövlət Sosial Sığorta ödəmələri: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 48 səh.

 

Dövlət vergi xidməti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 20 səh

 

Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında (əsasnamə): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi C.Əzizov, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 36 səh.

 

 Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti: (Mühazirələr toplusu) /Elmi red. M.Əhmədov; Tərtib ed. C.Süleymanov, N.Xəlilov, B. Nəsirov və b.; Rəyçilər. Y.Rüstəmov, N.Cəfərli; Polis Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2007.- 372 s.

 

Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti [Elektron resurs]: dərs vəsaiti G.A.Əzizova; elmi red. M.Ə.Əhmədov, A.C.Hüseyn; rəyçilər Q.Manafov, M.Meybullayev, F.Rəhmanov, İ.Mahmudova Əzizova, G.A.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2012.- 213 s.

 

Dövlətçiliyin, milli maraqların və təhlükəsizliyin Qarantı [Mətn] /[Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Naz.]; red. hey.: F.Vahabov, A.Babayev; [tərt.: H.Ağaməmmədov, T.Quliyev, E.Tağıyev [və b.]; burax. məs. S.İsmayılova; dizayner E.Qurbanov].[Bakı]: [Şərq-Qərb], [2015]- 372, [8] s. portr., fotoşək., gerb, faks

 

Dramın həyatı [Mətn] :  Bentli Erik.(Kitab Azərbaycan dilinə ixtisarlarla Fəridə Cəlilova tərəfindən tərcümə olunub). Dərs vəsaiti.- Bakı: ADMİU, 2019.271, [1] s.: 21 sm.

 

 Drayzer Teodor. Cenni Herhardt [Mətn] /T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır.- B.: Avrasiya press, 2006. - 360 s.

 

 Drayzer Teodor. Kerri bacı [Mətn]: [roman] /T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır/-B.: Avrasiya press, 2006.- 472 s.

 

 Dumbadze Nodar Vladimiroviç. Ağ bayraqlar [Mətn]: romanlar N.Dumbadze; red. G.Kərəmqızı; tərc. ed. X.Əliyev.- B.: Gənclik, 1997.- 288 s.

 

 Durdıyev Ata Durdıyeviç. Müharibənin adi günü [Mətn] : povest /A. D. Durdıyev ; tərc. ed. S. Hüseynova.B.: Yazıçı, 1983.- 120, [1] s.

 

 Durğu işarələrinin yazılı nitqdə rolu [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. Y.B.Əhmədov; elmi red. M.S.Həsənov; rəyçilər. M.Mikayılov, T.B. Həmzəyev, M.M.Həsənov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 19,[2] s.

 

 Durst L. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi [Mətn] /L.Durst, M.Vittman; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası; Rus dilindən tərc. E.Q.Qocayev, Z.M.Salmanov, A.A.Musayeva; Baş red. M.İ.Cəfərov; Elmi red. A.H.Babayev; Ön söz. A.Aslanov; İll. N.A.Əhmədova B.: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 428 s.: cədvəl, sxem., şək

 

 Dübəndi stansiyasının və terminalının açılışı [Mətn]: Ölkəmiz Qazaxıstan və Türkmənistan neftinin dünya bazarına çıxarılmasını təmin edir. /Burax. məsul: Ş.Süleymanlı; Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu.- Bakı: Göytürk, 1998.- 48 s.

 

 Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında [Mətn]: [kəlamlar, sitatlar, aforizmlər] /red. və ön söz müəl. X.Vəliyev.- B,: Adiloğlu, 2008.- 166, [2] s. portr

 

 Düma Aleksandr. Qafqaz səfəri [Mətn] /A.Düma; frans. tərc. ed. Q.Paşayev, H.Abbasov.- [Bakı]: [Qanun], [Əli və Nino], [2014].- 192 s.: portr., ill., 21 sm

 

 Düma Aleksandr. Üç müşketyor [Mətn] /A.Düma; Tərcümə edənlər. M.Rzaquluzadə, B.Musayev.- B.: Öndər, 2004.- 600 s.

 

 Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayı 16 mart 2006-cı il: Qurultay sənədlərinin layihələri.- B.: 2006,31 səh.

 

Dünya bir səhnədir [Mətn] : Ədəbi almanax.- B.: Nurlan, 2009.- 208 s.

 

Dünya dillərində Molla Pənah Vaqif şeirləri [Mətn] : 300 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Təşkilatı, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; toplayan və haz. E. Qafarlı ; ön sözün müəl. İ. Həbibbəyli ; layihə rəhb. K. Tahirov ; nəşrə haz. və tərc. ed. İ. Osmanlı [və b.] // Dünya dillerinde Molla Penah Vaqif şiirleri : Molla Pənah Vaqif şeirləri. Ankara: [s. n.], 2017.- 316 s.: 22 sm.

 

Dünya durduqca... [Mətn]: [Xalq şairi Hüseyn Arif haqqında publisistik düşüncələr, xatirələr, məqalələr, şeirlər toplusu] /toplayanı və tərt. ed. Z.Xanım Hüseynzadə; red. Ə.R.Xələfli.- B.: [Səda], 2008.- 414, [1] s.: fotoşək., portr., 21 sm.

 

Dünya ədəbiyyatı tarixi. Antik dövr. [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik D.Hacıyev, X.Yusifli, T.Musayev, A.Yusifli; Elmi red.: Ə.Səfərli; Rəyçilər: A.A.Səmədov, S.Paşayev.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 236 s.

 

 Dünya fantastika antologiyası [Mətn]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 462, [2] s.

 

Dünya Güloğlan. Azadlıq millətin səadətidir [Mətn].- Sumqayıt: Dərələyəz-M.-2009.-120 s.

 

Dünya Güloğlan. Əbəs yerə yaşamadım bu ömrü [Mətn].-Bakı, Bilik:2012.- 256 s.

 

Dünya Güloğlan. Günahını bilən dünyam [Mətn].- Sumqayıt: 2011.- 120 s.

 

Dünya Güloğlan. (Dünyamalıyev Güloğlan Dünyamalı oğlu) Oddan sıyrılmış adamam [Mətn] : Sumqayıt: Azəri, 2018.143 [1] s.: 20 sm.

 

Dünya Güloğlan. (Dünyamalıyev Güloğlan Dünyamalı oğlu) Yola obaşdan çıxasan [Mətn] : [qoşmalar, rübailər, gəraylılar] G. Dünya ; red. Ə. Veysəlli. Bakı: [Sumqayıt]: [Azəri], 2018.143, [1] s.

 

Dünya xalqları [Mətn]: Tarixi-etnoqrafik ensiklopedik məlumat kitabı /Baş red.: İ.Vəliyev; Red. heyətinin sədri: R. Mehdiyev; Red. heyətinin üzvləri: Ə.Z.Abdullayev, V.M.Arzumanlı və b.; Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi; AMEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 368 s.

 

Dünya xalqlarının mifləri və əfsanələri /Red. heyəti: Ə. Quliyev (baş red.) və b.; Tərtib edəni: A. Məmmədov; Ön sözün müəllifləri: A. Acaloğlu, A. Məmmədov; Red.: B. Abdulla; Tərcümə edənlər: Ç. Əlioğlu, A. Məmmədov, A. Acaloğlu.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 352 s.

 

Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları 15-16 may 2009-cu il.Bakı : [İqtisad Universiteti] , 2009. 273 s.

 

Dünya landşaftları və ekoloji problemlər fənnindən metodik göstəriş [Mətn] /Hazırlayan. Y.Ə.Qəribov; Red. M.A.Müseyibov; Rəyçi. R.H.Daşdiyev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [Mars-Print], 2005.- 34 s.

 

Dünya mədəniyyətinin inkişafında şərqin yolu [Mətn]: Metodik vəsait /Tərtib edən: M.Qubadova; Red.: N.Qazıyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: 1998.- 47 s.: 20 sm.

 

Dünya milli kitabxanaları. M.F. Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi üçün "Kitabxanaçılıq və informasiya" (magistr pilləsi) "050215" ixtisası üzrə metodik göstəriş /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU Kitabxanaşünaslıq kafedrası; tər. ed. K.Tahirov; elmi red. A.Xələfov; rəy. N.İsmayılov, E.Əhmədov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2013.- 40 s.

 

Dünya ölkələri [Mətn] /tərt. H.Səmədov; dizayner A.Popov.- B.: [s. n.], 2008.- 478, [1] s.: ill., portr., xəritə, 21 sm.

 

Dünya ölkələri [Mətn] /tərt. H.Səmədov, K.Əliyev.- Bakı: [s. n.], 2011.- 478, [1] s. , şək., portr., xəritə ; 21 sm.

 

Dünya Səhiyyə Təşkilatı. Sağlamlıq. Ətraf mühit Davamlı inkişafa nail olma vasitələrinin idarə edilməsi: Qərar qəbul etmə prosesində iştirak edənlər üçün vəsait: [Birgə hesabat] /[Dünya Səhiyyə Təşkilatı][İsveçrə]: Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit üzrə Proqramı, [2008.].- 83, [1] s. , portr., şək., cədv. ; 29 sm.

 

Dünya şöhrətli alim, karikaturaçı-rəssam. [Mətn] : Kərim Məmmədxan oğlu Kərimov. Bakı: Ecoprint, 2017.-123 [1] s.: 12sm.

 

Dünya təsərrüfatı və yüksək inkişaf etmiş kapitalist ölkələri kursunun proqramı [Mətn]: coğrafiya şöbəsinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. C.Məmmədov, G.Hacıyeva; elmi red. A.İbrahimov; rəyçilər. H. Soltanov, Ş. Dəmirqayayev.- B.: S.M.Kirov ad. ADU, 1989.- 28 s.

 

 Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası [Mətn]: [50 cilddə]Azərbaycan xalq dastanları /red. şurası A.Zamanov; tərt. ed. A.Vəfalı; ill. Y.Mirzəyev; [red. Z.Şahsevənli] XLIII cild.- B.: Gənclik, 1988.- 576, [4] s.,

 

Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası [Mətn]: [50 cilddə] Şeirlər, nağıllar, təmsillər /S.Marşak, K.Çukovski, A.Barto, S.Mixalkov; red. hey. A.Zamanov və b.; tərt.ed. Ç.Əlioğlu; ill. A.Ələkbərov.- 44-cü cild.- B.: Gənclik, 1989.- 382, [1] s.

 

Dünyaminqızı Qərənfil. Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan mətbuatı: 1918-1920-ci illər. / Q.Dünyaminqızı; Elmi red. və ön sözün müəllifi: A.Bayramoğlu 1 hissə. B.: ADPU, 2005. -129 s.

 

Dünyamalıyev Məmmədəli. Kartofçuluq [Mətn] /M.Dünyamalıyev, N.Məmmədhəsənov; red. Ş.Əliyev; rəyçilər. Ş.Əhmədov, Ə.Eyvazov, L.Əskərova.- Bakı: Nurlan, 2004.- 152 s.

 

Dünyamalıyeva Səbirə Səfi qızı. Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi: (bədii-etnoqrafik tədqiqat) /S.Dünyamalıyeva; Elmi məsləhətçi: R.Əfəndi; Elmi red.: A.Mustafayev; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu Bakı: Elm, 2002.- 448 s.

 

Dünyamalıyeva Sabirə Səfi qızı. Azərbaycan geyimlərinin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri [Mətn] /S.S.Dünyamalıyeva; elmi red. C.Y.Həsənzadə.- B.: Elm, 2013.- 181, [1] s. [132] v. ill., fotoşək.,portr. cədv., ill

 

Dünyani heyran qoyan insan [Mətn] /İdeyanın müəllifi və buraxılışa məsul: R. Mehdiyev; Tərtibçi-red.: A. Aslanov, V.Musayev, D.İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 2004.- 376 s.

 

"Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası" kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyələr [Mətn]: ("Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası" kursunun, "Dünyanın siaysi xəritəsi" bölməsinin mövzuları üzrə) /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi,Tədris-Metodika Mərkəzi;V. İ. Lenin adına Azərb. Dövlət Ped. İn-tu; tərt. ed. A. M. Mirzəyev, C. A. Məmmədov; məsul red. T. P. Gərayzadə; rəyçilər. L. İ. Nəsibzadə, H. B. Soltanova.B.: V. İ. LeninadınaAPİ, 1989.71, [1] s. cədv

 

Dünyanın təbəssümü [Mətn] /toplayıb tərc. ed. M.Quliyeva.- B.: Azərnəşr, 1989.- 284, [2] s.

 

Dürant Uill. Fəlsəfi hekayətlər [Mətn]: Dünya fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrinin həyat və baxışları /Uill Dürant; İngilis dilindən tərc. A.Əsədov; Red. Q.Əzizxanlı.- B.: Zəkioğlu, 2006.- 578 s.: portr., ill., 22 sm.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved