E

 

 

Ekologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik F. Əliyev, A.Bədəlov, E.Hüseynov, F.Əliyev; elmi red. B.Budaqov (rəyçi); red. M.Babayev, N.Məmmədov, F.Mustafayev; elmi məsləhətçilər Ə. Əsgərov [və b.]B.: Elm, 2012.- 827, [1] s.

 

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn] : elmi məqalələr məcmuəsi /AzEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi ; red. heyəti A. Şükürov, M. Seyfəddini, M. Dövran [və b.] ; burax. məs. A. Şükürov, A. Gözəlov. 25-ci buraxılış. B.: Elm, 2000. 229 s.: cədvəl

 

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn] : elmi məqalələr məcmuəsi /AzEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi ; red. heyəti A. Şükürov, M. Dövran, N. Hacıyev [və b.] ; burax. məs. A. Şükürov, A. Gözəlov. 26-ci buraxılış. B.: Elm, 2000. 286 s.: cədvəl, ill

 

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi, AMEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi, "Ekomədəniyyət (Ekokultura)" Elmi Araşdırma Fondu; 27-ci buraxılış.- B.: Elm, 2001.- 334 səh.

 

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi, AMEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi, "Ekomədəniyyət (Ekokultura)" Elmi Araşdırma Fondu; 28-ci buraxılış.- B.: Elm, 2001.- 306 səh.

 

"Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi" III Beynəlxalq elmi konfransının materialları (14-16 noyabr 2000-ciil) [Mətn] Baş red.: N.F.Qəhrəmanov; Red.heyəti: A.A.Əfəndiyev, Y.Y.Hüseynov, Y.Ə.Yüzbəyov və b.; Sumqayıt Dövlət Universiteti, AzərbaycanRespublikası ElmlərAkademiyası PolimerMaterialları İnstitutu.- Sumqayıt: 2000.- 191 s.

 

Ekologiya və siyasət [Mətn] /Tərt.-müəll.: S.Məmmədov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 24 s

 

Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi tədris proqramları: Tədris vəsaiti /Elmi red.: Y.Mustafayev; Red.: L.Dadaşova; Respublika ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik mərkəzi. B.: 1999. 152 səh.: cədvəl, not

 

Ekoloji problemlərin mühəndis əsasları [Mətn]Su mənbələrinin çirklənmədən qorunmasının mühəndis əsasları: dərs vəsaiti /R.S.Mahmudov, M.S.Alosmanov, M.B.Qənbərov, M.Ş.Atayev; red. A.C.Kəngərli; rəyçilər Ç.Ş.İbrahimov, A.M.Əzizov I cild- Bakı: Təhsil, 2009.- 450, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Eksperimental psixologiya [Mətn] : 050121. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. N. T. Rzayeva. Bakı: [s. n.], 2015.- 29, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

El çələngi [Mətn]: xalq şerindən seçmələr /tərt. ed. Q.Namazov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

 

Elatlı Elxan. Bakıdan gələn xəfiyyə [Mətn]: roman E.Elatlı.- B.: MBM-R 2009.- 246, [2] s. port. 20 sm.

 

Elatlı Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs [Mətn]: roman Elxan Elatlı; [rəssam Y.Rəhimov].- B.: MBM, 2009.- 367, [1] s.

 

Elatlı Elxan. Dilənçi qadının sirri [Mətn]: roman E.Elatlı.- B.: MBM MMC, 2009.- 159, [1] s.

 

Elatlı Elxan. Düşün bir az [Mətn]: Məntiqi-riyazi məsələlər /E.Elatlı; Rəyçi. R.Babayev.- Bakı: [MBM], 2007.- 32 s.

 

Elatlı Elxan. (Osmanov Elxan Əbdürrəhman oğlu) Xəyanət [Mətn]: roman E.Elatlı B.: MBM, 2006.- 336 s. 1 protr. 20 sm.

 

Elatlı Elxan. İtmiş qızın axtarışı [Mətn] /E.Elatlı.- Bakı: MBM-R, 2009.- 103, [1] s.

 

Elatlı Elxan. Qan ləkəsi [Mətn]: Roman /E.Elatlı; Naşir. R.Xan-Sayad oğlu.- Bakı: MBM, 2008.- 638 s. , portr. ; 21sm.

Elatlı Elxan. Yeddinci mərtəbədə qətl... [Mətn] /E.Elatlı; [naşir. R.Xan-Sayadoğlu; rəssam. Y.Rəhimov]Bakı: [MBM-R], 2009.- 115, [1] s.

 

Elaydi Əhməd Sami. Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı [Mətn] : mövzu, problematika və sənətkarlıq məsələləri (1991-2005) : monoqrafiya /Ə. S. Elaydi ; elmi red. V. Sultanlı ; ön sözün müəl.: V. Sultanlı, S. Məmmədli. Bakı: [Nurlar], 2017.- 191, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.

 

Elcan Şıxbala. Qoşa nur [Mətn] : Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı : Həsən Bəsrinin zikri /Ş. Elcan ; [elmi red. N. Məmmədli]. Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 271, [1] s.: şək., portr., cədv., 21 sm.

 

Elcan Şıxbala. Quran-i Kərimin anlamı [Mətn] : qafiyəli nəsrlə /Ş. Elcan ; elmi red. N. Məmmədli ; red. H. Y. Babayev. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 466, [2] s.: 25 sm.

 

Elçibəy Əbülfəz. Bu mənim taleyimdir [Mətn] /Ə.Elçibəy; Tərtib ed. B.İbrahimoğlu, Ə.Tahirzadə; Red. Hidayət, V.Həbiboğlu.- B.: Gənclik, 1992.- 304 s.
 

 Elçibəy Əbülfəz. Bütöv Azərbaycan yolunda /Əbülfəz Elçibəy; Nəşrə hazırlayanlar: Ə. Tahirzadə, Ç.Göytürk; Naşirlər: Mirmahmud Mirəlioğlu, Hacı İsmayıl; Elmi red.: Ə.Tahirzadə.- B.: Nurlan, 2004.- 376 s.

 

 Elçin bəy Əbülfəz. Deyirdim ki, bu quruluş dağılacaq.- Bkı: Gənclik, 1992.- 96 s.

 

 Elçibəyin bütöv Azərbaycan düşüncələri [Mətn] /Tərtibçi: Ə.Tahirzadə; Red.: A.Rəhimoğlu.- Bakı; 2003.- 44 s.

 

 Elçin. Ağ dəvə [Mətn]: [roman] /Elçin; red. Dilsuz; naşir. Q.İsmayıloğlu.- Bkı: Çinar-Çap, 2003.- 238, [2] s.

 

 Elçin. Azərbaycan ədəbi tənqidinin və ədəbi prosesin problemləri /Elçin; Red.: Dilsuz; Naşir: Q.İsmayıloğlu.- Bkı: Çinar-Çap, 2003.- 302 s. ; 22 sm.

 Elçin.
Balaca qırmızı çiçək və Gilas qız [Mətn] /layihənin məsləhətçisi Elçin; [rəssam A.Qasımov; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; dizayn E.Əfəndiyev][Bakı]: [Beşik], [2010].- 23 s.

 Elçin.
Baladadaşın ilk məhəbbəti. (Son otuz iki ilin hekayələri) Bakı: Qapp-Poliqrqaf, 2000.-480 s.

 

 Elçin. Baş [Mətn] : roman /Elçin [Bakı]: [Qanun], [2015].- 367 s.: 20 sm.

 

Elçin. Bayraqdar [Mətn]: povest /lçin; red. Dilsuz.- Bakı: Qapp Poliqraf, 2004.- 170 s. , 1 portr.
 

 Elçin. Bir görüşün tarixçəsi [Mətn]: povest, kinopovest və hekayələr /Elçin; [red. Z.Qiyasbəyli]Bakı: Azərnəşr, 1977.- 337, [3] s.

 

 Elçin. Bu dünyada qatarlar gedər [Mətn] /Elçin; [red. Z.Qiyasbəyli]Bakı: Azərnəşr, 1974.- 232, [4] s.


 Elçin.
Ədəbi düşüncələr [Mətn] /Elçin; Naşir. Q.İsmayıloğlu.- Bkı: Qapp-poliqraf, 2002.- 296 s.

 

 Elçin. Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı - Abbas Zamanov [Mətn] /Elçin ; red. M. Seyidov. Bakı: Gənclik, 2016.- 142, [2] s.: portr., fotoşək., faksim., 22 sm.

 

 Elçin. Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq problemləri [Mətn]: Seçilmiş əsərlər /Elçin; Naşir: B.Axundov; Red.: Təranə Tofiq qızı.- Bakı: Təhsil, 1999.- 564 s. ; 22 sm.

 Elçin.
Gümüşü narıncı [Mətn]: [hekayələr] /Elçin; [red. İ.Məlikzadə]Bakı: Gənclik, 1973.- 153, [3] s. ; 16 sm.

 Elçin.
Günay, Humay, bir dənə günəbaxan və qırt toyuğun cücələri [Mətn] /layihənin məsləhətçisi Elçin; [rəssam İ.Mehdiyev, L.Vəliyeva; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; dizayn R.Hüseynov][Bakı]: [Beşik], [2009].- 18 s.

 Elçin.
Xoruzbanı gedirəm [Mətn]: [uşaq xalq oyun mahnıları və yanıltmaclar] /[tərt. ed. və rəssam Elçin; red. F.Sadıq]Bakı: [s.n.], 1973.- 14, [2] s.

 

Elçin. Kaşeyin taleyi [Mətn]: [hekayə] / Elçin.-2012

 

 Elçin. "Kitabi-Dədə Qorqud" aliliyi [Mətn] /Elçin; Red.: N.Əliyev; Kitabın layihəsi, dizaynı və nəşrə hazırlanması: N.İbrahimov.- Bakı: Azərnəşr, 1999.- 142, [32] s. , ill. ; 29 sm.

 

Elçin. Klassik aşıq poeziyasında "Dünya" obrazı [Mətn] /Elçin; Red.: A.Hüseynova.- B.: Azərnəşr, 1996.- 48 s.


 Elçin.
Küləyin, çinarın və qaranquş balasının nağılı /Elçin (layihənin məsləhətçisi); [ideya müəl. Q.Qarayev; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; rəssamlar İ.Mehdiyev, L.Vəliyeva; dizayner R.Hüseynov].- [Bakı]: [Beşik], [2009].- 19 s. , ill. ; 22 sm.

 Elçin. Mahmud və Məryəm [Mətn]: [roman] /Elçin; Çapa hazırlayan. Dr.Ə.Bəndəroğlu; Ön söz. Q.Paşayev; Dizayn. C.Polad.-Kərkük: Yurd, 2007.-216 s.

 

 Elçin. Mahmud və Məryəm.- B., 1984.- 358 s.

 

Elçin. Məmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: Oçerk /Elçin; Red. G.Əmrullahqızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 24 s.

 

 Elçin. Mənə niyə gülürlər? /Elçin; [ideya müəl. Q.Qarayev; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; rəssamlar A.Qasımov, İ.Salmanov; dizayner R.Hüseynov].- [Bakı]: [Beşik], [2009].- 27 s.

 

 Elçin. Min gecədən biri [Mətn]: [gənc yazıçının ilk kitabı] /[ red. S.Tahirova]Bakı: [s.n.], 1966.- 99 s.

 

 Elçin. Nəriman Nərimanov: Şəxsiyyəti və fəaliyyəti [Mətn] /Elçin; Red.: İslam Sadıq.- B.:Azərnəşr; 1997.- 28 s.

 

 Elçin. Ölüm hökmü [Mətn]: roman /Elçin.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 364, [4] s.

 Elçin.
Ömrün anları [fotoalbom] /Elçin; tərt. ed. A.Əfəndiyeva.- Bakı: Çinar-çap, 2009.- 655, [1] s.

 

 Elçin. Özümüz və sözümüz [Mətn] /Elçin; red. B.Abdulla.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 115 s. ; 20 sm.


 Elçin.
Pyeslər /Elçin; red. Dilsuz; ön söz. M.Əlizadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 943, [1] s.

 

Elçin. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Elçin; ön sözün müəl. V.Bəhmənli.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 424 s.


Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 1-ci cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 626 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 2-ci cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 523 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 3-ci cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 590 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 4-cü cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 598 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 5-ci cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 494 s.


Elçin. Seçilmiş əsərləri (10 cilddə), 6-cı cild /Elçin; Red. Dilsuz.- Bakı : Çinar-Çap , 2005.-583 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 7-ci cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 570 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 8-ci cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 551 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 9-cu cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 509 s.

 

Elçin. "Seçilmiş əsərləri" (10 cilddə), 10-cu cild./ Red.: Dilsuz.- B.: "Çinar-Çap" nəşriyyatı, 2005.- 476 s.

 

Elçin. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Elçin; Red. şurası: Misir, Mərdanov (sədr) və b.; Red. heyəti: Əsgər, Quliyev (baş red.); Tərt. və red.: Dilsuz; Ön sözün müəllifi: İsa, Həbibbəyli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 600 s.
 

 Elçin. Sos [Mətn]: [povest] /[ red. Reyhan Hacıyeva]Bakı: [s.n.], 1969.- 95 s.

 

 Elçin. Sosrealizm bizə nə verdi? [Mətn]: sovet dövrü ədəbiyyatı haqqında. Məsələnin qoyuluşuna dair /Elçin. Bakı: Mütərcim, 2010.- 72, [2] s.: portr

 
Elçin.
Şəxsiyyət və istedad: Cəfər Cabbarlının həyatı və yaradıcılığı haqqında düşüncələr /Elçin; Red.: Dilsuz, D.Tahirli; Tərcüməcilər: S.Məmmədzadə (rus.), T.Mustafayev, K.Barnet (ing).- Bkı: Qapp-poliqraf, 2000.- 78 s.

 Elçin.
Tənqid və ədəbiyyatımızın problemləri [Mətn] /Elçin ; Ön sözün müəllifi və red. K.Talıbzadə.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 359, [5] s.

 

Elçin. Tənqid və nəsr [Mətn]: Azərbaycan bədii nəsri tənqiddə: 1945-1965 /Elçin; Elmi red. İ.Vəliyev.- Bakı: Günəş, 1999.- 216 s. , portr. ; 21 sm.
 

Elçin. Ustad Bülbül /Elçin; red. Z.Salahova; Azərb. Resp. "Kitab cəmiyyəti".- Bakı, 2005.- 245, [3] s.

 

 Elçin-60. Elçin yaradıcılığının mədəni-maarif müəssisələrində təbliği [Mətn]: Metodik vəsait /B. Ələsgərov; Burax. məsul: L.Qafurova; Red. Dilsuz; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı Qapp-Poliqraf, 2003.- 64 s.

 

 Elçin - Zaman səddini aşmış sənətkar [Mətn] /Tərtib edən: V.Hüseynov; Red.: Dilsuz.- Bakı: Təhsil, 2004.- 372 s.

 E
lçinlə ədəbiyyat söhbəti Yaşarın Xalq yazıçısı Elçin ilə müsahibəsi /ön söz Yaşar; son söz Elçin.- Bakı: Təhsil, 2012.- 199, [1] s.

 

Elçin Nəsib. "Əkinçi" də maarifçilik ideyalarının təbliği.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 32 s.

 

Elçin Rəhilə. Məmməd Araz-öz dünyam, Məmməd Araz-söz dünyam poema /Rəhilə Elçin; naşir və red. Ə.Sayılov; [ön söz müəl. Rafiq Oday]Bakı: Araz, 2011.- 315, [1] s.
 

Elçin Rəhilə. Səndən sonra [Mətn]: Əsərləri dörd cilddə I cild /E.Rəhilə; Red. R.Odat.- Bakı: Nurlan, 2006.- 576 s. , port. ; 20 sm.

 

Elçin Teymur. Babalar, nənələr, nəvələr [Mətn] /Teymur Elçin; red. Hidayət.- Bakı: Gənclik, 1995.- 108 (4) s., şək.

 

Elçin Teymur. Bahar, adlar, uşaqlar [Mətn]: məktəb yaşı çatmamış kiçik yaşlı uşaqlar üçün /T.Elçin; red. İ.Tapdıq; rəs. N.Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 110, [2] s. , şək. ; 22 sm.


Elçin Teymur. Balaca Aytən [Mətn] /T.Elçin.- Bakı: Gənclik, 1983.- [14] s. şək.; 29 sm.
 

Elçin Teymur. Bip-bip [məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün] /T.S.Əliyev; rəss. P.Şandin; [red. İ.Tapdıq].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 228, [4] s. , ill. ; 24 sm.

 

Elçin Teymur. Din dan /T.Elçin; [rəss. N.Babayev; red. İ.Tapdıq].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- [16] s. , ill. ; 27 sm.

Elçin Teymur. Qızulduz, Yaşar və Nur nənə poema-nağıl /T.Elçin; rəss. N.Axundov; red. İ.Tapdıq.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 30, [2] s. , şək. ; 19 sm.

Elçin Teymur. Qulaq asın danışım poemalar /T.Elçin; [red. İ.Tapdıq]; rəss. N.Axundov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 65, [2] s. , şək. ; 21 sm.

 

Elçin Teymur. Laylalar şeirlər /E.Teymur; [red. İ.Tapdıq]Bakı: [s.n.], 1971.- 14, [1] s. , şək. ; 29 sm.

Elçin Teymur. Mənim kiçik ulduzlarım [şeirlər, nəğmələr ] /T.Elçin; [red. M.Namaz].- Bakı: Gənclik, 1985.- 349, [3] s.

 

Elçin Teymur. Nar nağılı /T.Elçin; layihənin məsləhətçisi Elçin; [ideya müəl. Q.Qarayev; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; rəssamlar Vüqar, L.Vəliyeva; dizayner R.Hüseynov][Bakı]: [Beşik], [2009].- 51 s. , ill. ; 21 sm.

 

Elçin Teymur. Oğul Buğac /T.Elçin; red. M.Namaz; rəssam. G.Əlizadə.- Bakı: Gənclik, 1988.- 40 s. , şək. ; 22 sm.


Elçin Teymur. Sözlər, nəğmələr, nağıllar, laylalar /T.Elçin; [red. Ə.Salahzadə]Bakı: Gənclik, 1969.- 77, [3] s.


Elçin Teymur. Şəkərim, duzum [Mətn] /T.Elçin; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1977.- 223, [1] s. , şək. ; 15 sm.

 

Elçin Teymur. Toğrul babanın nağıl ağacı [Mətn]: [nağıllar və şeirlər] /T.Elçin; rəs. T.Nərimanbəyov; [red. M.Namaz]Bakı: Gənclik, 1981.- 58, [3] s.

Elçin Teymur. Torağayın nəğməsi [Mətn]: [şeirlər və poemalar] /T.Elçin; [red. Ə.Kürçaylı]Bakı: Yazıçı, 1979.- 199, [5] s. , portr.; 17 sm
 

Elçin Teymur. Tuk-tuk, tak-tak [Mətn] /Teymur Elçin; layihənin məsləhətçisi Elçin; [rəssam M.Hüseynova, L.Vəliyeva; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu; dizayn R.Hüseynov][Bakı]: [Beşik], [2009] 30 s. , rəngli şək. ; 21 sm.

 

Elçin Teymur [Mətn]: oxucuya yaddaş /Azərb. SSr Mədən. Nazirliyi, F.Köçərli ad. Resp. Döv. Uşaq Kitabxanası, Elmi metodika Şöbəsi; tərt. S.Osmanzadə; red. A.Abbasov.- Bakı: [s.n.], 1985.- 10, [1] s.; 17 sm.

Eldarov Nəzər Şəfa oğlu. Coğrafiyanın tədrisi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin bakalavr pilləsi ücün dərs vəsaiti /N.Eldarov; elmi red. B.C.Ələsgərov; red. R.N.Nuriyev; rəyçilər T.D.Ağayev, S.Ə.Allahverdiyeva Ümumi hissə.- Bakı: [Qanun], 2008.- 190, [2] s.
 

Eldarov Nəzər Şəfa oğlu. Coğrafiyanın tədrisi metodikası test tapşırıqları: ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün /N.Ş.Eldarov; elmi red. S.N.Seyfullayeva; rəy. B.C.Ələsgərov, T.D.Ağayev, T.M.Məmmədov, S.Ə.Allahverdiyeva.-Bakı: [Bilik], 2011.- 102, [2] s. , ill. ; 22 sm.

 

Eldarova Əminə. Azərbaycan aşıq sənəti [Mətn] /Ə. Eldarova; Red.: İsazadə; Ön söz: H.Arif; AEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu B.: Elm, 1996.- 192 s.

 

Eldən-obadan eşitdiklərim [Mətn] /Toplayanı və tərtib edəni: S. Paşayev (Pirsultanlı); Red. S.İbrahimli.- Bakı: Agah, 2006.- 138 s. ; 20 sm.

 

Elduası Edar. (Abbasov Eldar Əli oğlu) Xilaskar [Mətn] /Eldar Elduası; Red.: A. Şirin. I kitab.- B,: Dünya, 1998.- 168 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul Əflatun Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,68 səh.

 

Elektrik ölçü vasitələrinin yoxlanılması [Mətn]: laboratoriya işləri /Tərtib edənlər və b.; Red. N.H.Fərzanə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1993.- 126 s.

 

"Elektrik şəbəkə və sistemləri" kafedrası "Elektri sistemlərində keçid prosesləri" fənni üzrə kurs işini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş [Mətn] /Azərb. Respub. Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Sumqayıt ATTM- M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Filialı; tərt.ed. A.B.Əmrəliyev, M.H.Həmidov, A.Ə.Talıbov və b.- B.: [s.n.], 1990.- 85 s.

 

Elektroenergetika haqqında. sənədlər toplusu /Nəşrə məsul: Ş.XuduoğluB.: Qanun, 2006,184 səh.: cədv.

 

Elektrofizika terminləri lüğəti [Mətn]: Azərbaycan-rus-ingilis-türk dillərində /AMEA, Fizika İn-tu; tərt. A.M.Həşimov, E.N.Zamanova, K.B.Qurbanov; baş red. M.K.Kərimov.- Bakı: Elm, 2010.- 452 s.
 

Elektromaqnit sahəsi nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstiututu; Azərbaycan Neft Akademiyası; tərtib edənlər: R.Z.Kazımzadə, R.Ə.Muradova, S.B.Yusifova və. b.; red.A. M.Həşimov.- Bakı: Azər.DNA, 2003.- 200 s. , şək. ; 21 sm.

 

Elektron qurğularının əsasları [Mətn] : ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tələbələri üçün dərslik /A. M. Paşayev, A. R. Həsənov, İ. Ə. İsgəndərov, F. A. Abdurəhimov ; elmi red. Z. Ə. İsgəndərzadə ;Cild.C. 1. Elektron qurğularının element bazası.Bakı: [MAA], 2014.311, [1] s.: cədv., il., portr., 30 sm.

 

Elektron qurğularının əsasları [Mətn] : ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tələbələri üçün dərslik /A. M. Paşayev, A. R. Həsənov, İ. Ə. İsgəndərov, F. A. Abdurəhimov ; elmi red. M. Ə. Babayev ; Cild.C. 2. Analoq və impuls qurğuları.Bakı: [MAA], 2014.322, [2] s.: cədv., il., portr., 30 sm.


Elektron qurğularının əsasları [Mətn] : ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tələbələri üçün dərslik /A. M. Paşayev, A. R. Həsənov, İ. Ə. İsgəndərov, F. A. Abdurəhimov ; elmi red. M. Ə. Babayev ; Cild.C. 3. Rəqəm qurğuları.Bakı: [MAA], 2014.335, [1] s.: cədv., il., portr., 30 sm.
 

Elektron dövrələri və mikrosxem texnikası [Mətn]: Laboratoriya işləri /Tərtib ed.: F.H.Ağayev, M.B.Namazov, A.M.Mehdiyeva; Red.: İ.M.Abdullayev; Rəyçilər: R.M.Əhmədov, Ə.N.Abiyev; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: [ADNA], 1999. 56 s.: cədvəl., şəkil

 

Elektronika və mikrosxemotexnika: Harmonik rəqs generatorları. Metodik vəsait [Mətn]: Ali məktəblərin avtomatik və elektrotexnika ixtisaslarının tələbələri üçün: Tərtib edəni: R.T.Hümbətov; Red.: İ.M.Abdullayev; Rəy verənlər: M.Ç.Paşayev, B.Q.İbrahimov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb. DNA, 1999.- 40 s.

 

 Elektronikada nanotexnologiyalar və nanomateriallar [Mətn] : dərs vəsaiti /H. S. Orucov, Ç. İ. Əbilov, O. M. Sadıqov, M. Ş. Həsənova.Cild.H. 1 Nanotexnologiyalar.Bakı: [AzTU], 2017.194, [1] s.: şək., 20 sm.
 

Elektrotexnika, elektrik avadanlığı və sənaye elektronikası. [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1977.- 434 s.

 

Elektrotexnika və elektrik avadanlığı kursundan [Mətn]: hesabat-qrafik işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər /Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Sumqayıt ATTM - M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun filialı; R.B. Babayev, S.Ə. Əfəndiyev, N.H. Həmidov [və b.].-B.: 1990. -78 s.

 

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları. (Elektrik dövrələri və elektronikanın əsasları) [Mətn]: Ali texniki məktəblərin qeyri-elektrotexniki ixtisasları üçün dərs vəsaiti /R.Ə.Feyzullayev, P.Ə.Ələkbərov, T.H.Səmədov, A.Ə.Qarabağlı; Elmi red. T.M.Məmmədov; Rəyçi T.İ.Ağqlarov, R.V.Babayev; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: 1991.- 132 s.

 

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları. Metodik göstəriş və yoxlama işləri proqramla [Mətn]: ali məktəblərin inşaat və kimya-texnologiya ixtisaslı qiyabiçi tələbələri üçün / AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi Respublika Tədris Metodika Mərkəzi; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləi İnstitutu; tərt.ed. T.F.Hüseynov, S.R.Əhmədov; elmi red. A.Q.Əbiyev.- B.: AzPİ;1990.- 77 s.

 

Elektrotexnikadan laboratoriya işlərinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodik Kabineti; V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. M.M.Əliyev, K.İ.İbrahimov, A.Ə.Sadıxova, S.S.Rzayev; elmi red. H.İ.Həşimov, M.Ə.Əliyev I hissə.- Bakı: APİ, 1987.- 59, [2] s.

 

Elementlərin ümumi xassələri. Metallar bölməsi [Mətn]: hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün metodik rəhbərlik /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu tərt. ed. H.F.Əsgərov, G.A.Abbasova, T.M.Əliyeva; red. M.Y.Abdullayev; rəy verən. B.H.Həsənov.- I hissə.- B.: Azərb. NKİ, 1988.- 44 s.

 

S - elementlərinin kimyasına giriş [Mətn]: (Qiyabiçilər üçün metodik göstəriş) /tərt. İ.O.Nəsibov, T.İ.Sultanov, B.N.Mardaxayev, A.Z.Məmmədova; elmi red. B.H.Həsənov; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1990. - 41 s.

 

Elgün Nəsimi. Mən düzü belə gördüm: Şerlər Nəsimi Elgün; Red.: A.Nurmənməd.- B.: Şuşa, 2001.- 112 səh.

 

Elxan Elçin Muxtar. Gün çıx, çıx, çıx [Mətn] /E.M.Elxan.- B.:Nurlan;2009.- 69, [3] s.

 

Elin oğlu [Mətn]: Akademik Həsən Əliyev haqqında xatirələr /tərt. ed. və red. Budaq Budaqov, Zahid Əhmədov; AzMEA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 183 s. portr.foto

 

Elitalar və hakimiyyət [Mətn] /Müəllif: R.Musabəyov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 24 s

 

Elkin Etibar. Etibarın dünyası, dünyanın etibarı [Mətn]: Seçilmiş əsərləri /Etibar Elkin.- Bakı: Zərdabi LTD, 2008.- 128 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Elladanın qəhrəmanları [Mətn].-B.: Öndər, 2004.- 152 s.

 

Elm və din [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası; tərt. S.H.Salmanova; red. Ş.M.Əfəndizadə.- B.: [s.n.] 1974.- 31, [1] s.

 

Elm və elmi xidmət sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası [Mətn] /Qanun info; [burax. məs. M. Əliyev; baş red. İ. Baharov]. [hissə76] B.: [MMC Meqabayt], 2009. 28 s

 

Elm və praktikanın qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: Elm konfransının tezisləri. [Bakı, 26-28 aprel 1988-ci il.] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. İsmayılov, Ç.N. və b.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- 131, [l] s.

 

Elm və sənət adamları Səndik Paşa Pirsultanlı haqqında [Mətn] /Elmi red. M. Qasımlı; Red. S. Paşayeva II cilddə I hissə.-Gəncə : Pirsultan , 2003.- 409 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] /red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli III toplu.- B.: Elm, 2001.- 306 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli IV toplu.- B.: Elm, 2001.- 291 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov [və b.]; məsul red. Ə.Ələkbərli V toplu.- B.: Elm, 2001.- 279 s.
 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət /red. hey. A. Rüstəmova, Ş. Salmanov, Q. Namazov və b.; məsul red. Ə. Ələkbərli VI toplu.- B.: Elm, 2001.- 300 s.

 

Elmi ateizm [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /müəl. kol. A.F.Okulov [və b.]; tərc. ed. P.H.Mahmudov, İ.Ə.Rüstəmov.- B.: Maarif, 1981.- 322, [2] s.

 

Elmi-ateizm məsələləri[Mətn]. Bakı.:1961.- 140 s.

 

Elmi konfrans, "Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük" Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük [Mətn]: elmi konfransın materialları: 29 oktyabr 2005-ci il. Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə /Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt. ed. O.Musayev; red. S.Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2006.- 73, [1] s. , fotoşək., portr. ; 21 sm.

 

Elmi konfrans, "Pedaqoji elmlər təhsilin xidmətidə". Pedaqoji elmlər təhsilin xidmətində [Mətn]: 2008-ci ildə yerinə yetirilmiş tədqiqat işlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları /tərt. və red. Y.Kərimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: [ARTPİ], 2009.- 335, [1] s. , cədv. ; 20 sm.
 

Elmi-texniki fəaliyyətin təşkilati-iqtisadi mexanizminin formalaşması üzrə metodiki göstərişlər toplusu [Mətn] /Azərbaycan Elmlər Akademiyası İnnovasiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1994.- 136 s.

 

Eloğlu Səbahəddin. Zəngəzur hadisələri.-Bakı: Azərnəşr ;1992. 60 s.

 

Emialıyev Eyvaz Məhəmmədəli oğlu. Məmməd Araz. (Monoqrafiya).- Bkı: 2006.- 130 s.

 

 Embriologiya əsasları ilə histologiya [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. H. Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. K. M. Əkbərov, F. M. Hacıyev, C.X.Lətifov.- Kirovabad: [s.n.], 1987.- 45, [2] s.

 

Eminesku Mixay. Ulduzlardan pay istərəm [Mətn]: [Şerlər və poemalar] /M.Eminesku; Tərc. edən: F.Hacıyeva; Red.: Q. Məhərrəmli, İ.Qəhrəman; Rəssam: Y.Mirzə.-B.: Səda , 2001 124 s., şəkilli; 20sm.

 

Eminbəyli İ. İkinci il [Mətn]: əmək məktəbləri üçün tədris və pedoqoji kitabları /İ.Eminbəyli, H.Q.Sanılı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 119 s.

 

Eminov Allahverdi İsgəndər oğlu. Elşad Səfərlinin poeziyası: düşüncələr, mülahizələr [Mətn] /A. İ. Eminov ; elmi red. Ş. Fazil ; [red. A. Cəmil]. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 214 s.: portr., ill., 22 sm.

 

Eminov Allahverdi İsgəndər oğlu. Pedaqogika dərs vəsaiti /A.İ.Eminov, P.Mədədov; elmi red. F.Əliyev; [red. H.Rüstəm]; rəyçi M. Həsənov [və b.]; [naşir X.Həsənoğlu]Bakı: Kövsər, 2012.- 316, [4] s.

 

Eminov Allahverdi İsgəndər oğlu. Səməd Vurğunun poetikası [Mətn] /A. İ. Eminov ; elmi red. V. Xəlilov; red. T. Şirinov. B.: Nərgiz, 1999. 265 s
 

Eminov Fərhad. Neft sənayesinin ətraf mühitə təsiri və neft gəlirləri [Mətn] /F.Eminov; Red və ön söz. İ.Mustafayev; "Rüzgar" Ekoloji Cəmiyyəti.- Bakı: 2005.- 76 s.

 

Eminov Sabir Cəmil oğlu. Qartallar yurdu Mahmudlu Sabir Eminov; Red.: M.Poladova.- B.: Nurlan, 2001.- 268 səh.
 

Eminov Zakir Namin oğlu. Azərbaycanın əhalisi [Mətn]: İqtisadi, sosial və demoqrafik problemlər: [Monoqrafiya] /Z.N.Eminov; Elmi red.: E.Q.Mehrəliyev.- B.: 2005.- 560 s.

 

Eminov Zakir Namin oğlu. Coğrafiya: [Məlumat kitabı ] /Z.N.Eminov; Elmi red.: E.Q.Mehrəliyev.- Bakı: Çıraq, 2004.- 656 s.

 

Energetika avadanlıqlarına xidmət lisenziyası: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 12 s.

 

Energetika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (24 noyabr 1998- ci il, 541-IQ) Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Qanun, 2002.- 28 səh.

 

Enerjinin istehsalı və ətraf mühit [Mətn] /K.L.Şirinov, K.A.Abbasov, Ə.N.Quliyev [və b.]; elmi red. Ə.M.Ağalarov, K.D.Hüseynov.- B.: [s. n.], 2011.- 214 [2] s.

 

English [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait R.B.Əhmədova (elmi red.) [vəb.]; red. N.A.Sadıqova; rəyçilər R.H.Əliyeva [və b.]; Tələbə Qəbulu üzrəDövlətKomissiyası.- B.: [TQDK-"Abituriyent"] 2010.- 731, [1] s.

 

English for beginners [Mətn]: giriş kursu. metodik göstərişlər /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. T.İ.Hidayətzadə, A.H.Qarayev, A.Q.Abbasov; red. S.M.Babayev; rəyçilər. Ə.Rəcəbov, S.Babayev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 52 s.

 

Ensklopedik təqvim 1998 [Mətn] /Təqvimdəki materialları toplayanlar: İ.Qəribli, A.Salmansoy, C.Rəhmanov və b. B.: 1998.-[739] s.: ill., portr., 14x20 sm.

 

Entomologiya fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı : Qanun , 2011.- 8[] s.

 

Epidemioloji təhlilə dair metodiki göstəriş [Mətn] /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Resp. Sanitariya Maarif Evi; tərt. Ş.H.Şahbazov; red. A.H.Zahirov.- Bakı: Maarif, 1978.- 42, [2] s.

 

 

Erdene Sengiyn. Ürəkdə daş S. Erdene ; tərc. edən. N. Y. Səfiyev ; red. C. S. Vəliyeva, G. N. İlyasova.-Bakı :Təknur ;2013.- 41, [1] s.

 

Erivanski Mehdi Məmməd oğlu. Qədim Yunanıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M. Erivanski.-B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 122 s.

 

Erməni cinayətləri [Mətn]: Sənədlər əsasında /Ön sösün müəllifi: Yaqub Mahmudov; İdeyanın müəllifi və elmi red.: Məımməd Cəfərli I cild.- Bakı: Vətən, 2004.- 164 s.

 

Erməni xəyanəti: terror, soyqırım və deportasiya siyasəti [Elektron resurs] layihənin rəhbəri, tərtibçi-müəllif S.Hüseynov; red. A.Şirin; buraxılışa məs. A.Xankişiyev, M.Nağıyev.- B.: [Avropa nəşriyyatı servis MMC] 2009.-121 s.

 

Erməni qəsbkarlığının qanlı fəsadları [Mətn] : Xocalı qətliamı /ideya rəhbəri, tərt. et. və ön söz. müəl. A. Xankişiyev ; red. A. Rəhimov ; [naşir R. Xan-Sayad oğlu] B:. MBM, 2009. 83, [1] s. fotoşək


Erməni terroru /baş məsləhətçi: E. Mahmudov ; məsləhətçilər: F. Vahabov, Ş. Sayılov ; tərt. E. Səmədov, E. Ağayev, A. Həsənoğlu ; red. qrupu: F. Sadıqov [və b.] ; ön söz Ə. Abdullayev.- Bakı: Vətən , 2005. 168 s.

 

Ermənistan Azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası [Mətn] /Tərt. edəni. S.Əsədov; Elmi red. B.Budaqov, Q.Qeybullayev.- Bakı: Gənclik, 1995.- 464 s. , xəritə, fotoşək

 

Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə və Ermənistan silahı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın 20 faiz ərazisinin işğalı nəticəsində yaranmış bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında məlumat: (1988-2005-ci illər) /Red. və tərt.: Q.Sadıqov, M.Məhərrəmov, E.Ağayev, R.Talıblı.- B.: Qismət, 2005.- 152 səh. fotoşək
 

Eroziya təhlükəli torpaqlardan səmərəli istifadə etmə yolları: Tövsiyyələr /Tərtib edənlər: B.H.Əliyev, Ə.Ə.İbrahimov, V.Ə.Məmmədov; Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu.- B.: 2002.- 29 s.

 

Esxil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /tərt. ed. Ə. Sultanlı; red. T. Novruzov; [tərc. edən. R. Rza, Ə. Məmmədxanlı, Ə. Sadiq; buraxılışa məsul.U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.- 200 s.

 

"Estetik təlimlər tarixi" fənni üzrə metodik göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M.A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. N.İ.Ələkbərova; rəy verənlər. B.O. Qurbanov, C.V. Mustafayev, N.M. Mehdiyev.- B.: [s.n.], 1989.- 69, [1] s.

 

Estetik tərbiyə [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti /müəl. V.İ.Tolstıx (red.), K.V.Şoxin, K.A.Makarov [və b.]; [tərc. ed. Q.Adıgözəl]Bakı: Maarif, 1972.- 405, [3] s.

 

Etibar İskəndər. Balaca böyüklər [Mətn]: [Şeirlər].- B.: Yazıçı, 2006.- 128 s.

 

Etibar İskəndər. Gecikən kitab [Mətn] /İ. Etibar; red. Ə. Ziyyəddinoğlu.-B.: Kooperasiya, 2009.- 259 s.

 

Etibar İskəndər. Gənc ailə üçün yaddaş [Mətn] /İ. Etibar.- B.: MBM, 2009. -75 s.

 

Etibar İskəndər. Sevənlərə məktub [Mətn].- B.: 2006.- 320 s.


Etibar İskəndər. Sözün sehri [Mətn]: [şeirlər] /İ. Etibar; red. H. Məlikzadə; dizayner. N. Quliyev.-B.: 2010.- 151 s.

 

Etik və estetik cəhətlərin incəsənətdə vəhdəti [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. heyəti A.M.Aslanov, C.V.Mustafayev, T.İ.Əhmədov [və b.].- B.: [S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Un-nin nəşri], 1981.- 65, [3] s.

 

Etnoqrafiyadan etnologiyaya doğru: Azərbaycanda müasir etnoloji tədqiqatlar [Mətn] : məqalələr toplusu /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu ; Ə. Məmmədli [və b.] ; elmi red. Ə. Məmmədli. Bakı: [s. n.], 2013.- 262 s.: 23 sm.

 

Etnopsixologiya və etnopedaqogika: mənbələr və müasir problemlər. Respublika elmi konfransının tezisləri [Mətn]: 9-10 noyabr 1992-ci il. Bakı şəhəri /Red. H.M.Əhmədov, Ə.Ə.Əlizadə, S.F.Şabanov, F.A.Rüstəmov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1992.- 144 s.

 

Etologiya [Mətn] [tərt. ed. E.H.Sultanov, S.K.Cəfərova, Z.C.Vəliyeva; red. Q.T.Mustafayev]; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: [s.l.] 1990.- 49, [1] s.

 

Evdarlıq [Mətn]: (cehizlik kitab) /tərt.ed.-müəl. M.Quliyeva; red. İ.Abdullayeva.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 271, [1] s. , şək., cədv. ; 25 sm.

 

Evdə qulluq [Mətn]: Metodik vəsait /Rus dilindən tərcümə: A.Əliyeva; Azərbaycan Yəhudi Qadın Təşkilatı.- B.: Larisa Yefimovna Reyxrudelin rəhbərliyi altında AYQ Təşkilatının nəşriyyatı, 2000.-92 s.

 

Eynəli bəy Sultanov: taleyi və sənəti [Mətn] /elmi red. İ.Həbibbəyli; red. E.Yurdoğlu.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 239, [1] s. portr

 

Eyni Ramazanov M. Ə. Nano texnologiyadan laboratoriya işləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti: fizika, kimya, biologiya fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov; elmi red. K.M.Daşdəmirov, F.H.Paşayev; rəyçi. V.M.Salmanov, B.Ş.Barxalov.- B.: [B.: Universiteti] 2009.- 223, [1] s.

 

 Eyniyev Tahir Təriş oğlu. Tikintidə keyfiyyət və səmərəlilik [Mətn] /T.T.Eyniyev; [elmi red. A.Abbasov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1976.- 42, [2] s.

 

 Eynqorn Aleksandr Qriqoryeviç. Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya [Mətn]: dərslik /A.Q.Eynqorn; tərc. ed. G.Hüseynov; red. Ə.Salahov.- Bakı: Maarif, 1976.- 523, [1] s.

 

 Eyvaz Avşar. (Həsənalıyev Eyvaz Muxtar oğlu). Həyatın rəngi [Mətn] /A. Eyvaz ; red. Y. Paşazadə. Ağcabədi: ["Sarvan"çap evi], 2012.- 224 s.: ill., portr., fotoşək., 20 sm.

 

 Eyvaz Avşar. (Həsənalıyev Eyvaz Muxtar oğlu) Toxunma, sınarsan! [Mətn] /A. Eyvaz ; red. İ. Kəbirli. Ağcabədi: [Sarvan], 2013.- 202, [1] s.: ill., portr., 20 sm.

 

 Eyvaz Ələddin. Xilaskar [Mətn]: Poema I hissə /Ə.Eyvaz.- Bakı: Səda, 1998.- 52 s.

 

 Eyvazlı Ələddin. Naxçıvan qədim türk torpağıdır [Elektron resurs]: Ə.Eyvazlı; elmi red. N.M.Xudiyev.- B.: Elm, 2006.- 65 s.

 

Eyvazlı Fərman. Qaçaq Kərəm [Mətn]: roman; /F.Eyvazlı; önsöz. İ.Şıxlı; [red. V.Babanlı].- Bakı:Yazıçı, 1986.- 414, [2] s.
 

Eyvazov Anar. Misli bərabəri olmayan ibadət Oruc [Mətn] /A.Eyvazov; Üz qapağı. İ.Abdulla.- B.: Xəzər, 2008.- 77, [3] s.

 

 Eyvazov Aslan. Çağdaş oğuz qrupu türk dillərində sifətin morfoloji yolla inkişafı: Dərs vəsaiti /A.Eyvazov; Elmi red.: K.N.Vəliyev; Rəyçilər: R.S.Əhmədov, Ə.M.Əliyev, H.M.Sadıqov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1999.- 111 s. ; 20 sm.

 

Eyvazov B.Y. Metalların korroziyası və mühafizəsi kursuna aid laboratoriya praktikumu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Y.Eyvazov; Elmi red. Q.M.Əhmədov; Rəyçilər. R.S.Həmidov, F.M.Mustafazadə; Ç.İldırım adına Azərbaycan Mühəndis-Texniki Universiteti I hissə.- B.: AzMTU, 1991.- 160 s.

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Bərk cisimlər fizikası [Mətn]: [dərs vəsaiti] E.Ə.Eyvazov [elmi red.]; rəyçi. E.Ə.Məsimov, Y.Q.Əsədov, Q.C.Sultanov.- B.: [Təhsil] 2012.- 449, [4] s.

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Bərk cisimlər fizikasının məsələlərlə şərhi [Mətn] /E.Ə.Eyvazov, V.Y.Nəsirov, Y.M.Abbasov; Rəyçilər: E.Ə.Məsimov, Y.Q.Əsədov, U.S.Paşabəyova; Elmi red.: B.H.Tağıyev. B.: Çaşıoğlu, 1999. 209 s.: ill

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Fizikadan məlumat kitabı [Mətn]: mexanika və molekulyar fizika /ümumi red. E.Ə.Eyvazov[I hissə]B.: [Çaşıoğlu], 2012.-292, [12] s.: şək., cədv

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Kristalloqrafiyanın elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Eyvazov, V. Nəsirov; Elmi red. Y.Q.Əsədov; Rəyçilər: D.M.Qəmbərov, S.T.Əmirov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.B.: 1995.- 184 s. cədvəl., şək

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Molekulyar köçürmə hadisələri [Mətn]: dərs vəsaiti E.Ə.Eyvazov (red.); rəyçi A.A.Qəribov, E.Ə.Məsimov.- B.: [Təhsil NPM] 2013.- 200, [1] s. cədv., şək. 21 sm.
 

Eyvazov Əli. Bir batalyonun tarixi: Hadisələr. İnsanlar. Faktlar.- B.: NURLAR, 2010.-240 s.- şəkilli.

 

Eyvazov Edil Əli oğlu. Yarımkeçiricilər fizikasına giriş [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Ə.Eyvazov (red.), V.C. Fərəcov, S.Ş.Qurbanov; Rəyçilər Z.A.İbrahimov, H.B.İbrahimov.- Bakı: ÇİNAR-ÇAP, 2007.- 393 s.


 Eyvazov Seyfəddin İbrahim oğlu. Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası [Mətn] /S.Eyvazov; [rəyçivə önsözünmüəl. İ.Ə.Həbibbəyli, red. H.Həşimli]B,: [ADPU], 2008.- 207 s.

 

Eyvazova Roza Hüseyn qızı. Orta əsr ədəbi dil əlaqələrinin Kişvəri əsərlərində təzahürü: Linqvistik təhlil /Roza Eyvazova; Red.: M.Ş.Rəhimov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 1999.- 293 s.

 

Eyvazova Yeganə Məhəmməd qızı. Muzey ekspoziyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Eyvazova; elmi red. V.Məmmədova, rəyçi. R.Ağayev, R.Tağıyeva, İ.İsrafilov, A.Ələsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Mars Print, 2009.- 227, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Eyvazova Yeganə Məhəmməd qızı. Müzeydənkənar tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və istismarı [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.M.Eyvazova; elmi red. R.Ağayev; rəyçi C.Qiyasi, R.Bayramov, M.C.Manafova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: [Mars-Print], 2010.- 344 s.

 

Eyyubqızı Məleykə. Ə.Məmmədxanlı və Azərbaycan nəsrində lirik-romantik üslub [Mətn] M.Eyyubqızı; red. və ön söz. müəl. B Nəbiyev.- B.: Nurlan, 2002.- 117, [1] s.

 

Eyyubov Anar. Diplomatiyanın əsasları [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.Eyyubov; red. R.M.Qurbanov; rəyçilər B.M.Abdullayev, Ə.İ.Abdullayev, Z.R.Bayramov; ADİU.- B.: [İqtisad Un-ti] 2010.- 85 s.

 

Eyyubov İsmayıl. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /İ.Eyyubov; elmi red. M.Əfəndiyev; red. V.Cəfərova; rəyçi N.M.Mikayılov, Ə.M.Tağıyev, N.S.İbadov.- Bakı: [s.n], 2011.- 351, [1] s. , portr. ; 21 sm.

 

Eyyubova Mələkxanım. Muğam sənətinin inkişafına dövlət qayğısı [Mətn]: metodik vəsait /M.Əyyubova; elmi red. C.Əkbərov; rəyçilər V.Məmmədəliyev, S.Kərimi; Azərb. Resp.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Nafta-Press, 2009.- 60, [1] s. ; 20 sm.

 

Ezamiyyə xərcləri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 8 s.

 

Ezamiyyə xərcləri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Burax. məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 16 səh.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved