E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 


Culfa, Ömər Tahsin oğlu. Əhməd Cavad Türkiyə ədəbi-mədəni mühitində [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 5717.01 /Ö. T. Culfa ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti..- Bakı: 2016..- 136 s.: şək.

Culfa, Ö. Əhməd Cavad Türkiyə ədəbi-mədəni mühitində: filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5717.01 / Ömər Culfa; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu. – Bakı, 2016. – 22, [1] s.


Məmmədli, Afina Əflatun qızı. Əhməd Cavad və Türkiyə [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.01 /A. Ə. Məmmədli ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu..- Bakı: 2010. 135 s.:


Məmmədli, A. Əhməd Cavad və Türkiyə: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.01 / Afina Məmmədli ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2009. – 30 s.


Həsənov, Rəhman Salman oğlu. Əhməd Cavadın yaradıcılıq yolu [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 /R. S. Həsənov ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bakı: 2008.- 138 s.


Həsənov, R. Əhməd Cavadın yaradıcılıq yolu: filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.01.01 / Rəhman Həsənov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. - Bakı: 2008. - 24 s.


Mustafayeva, Göyərçin Abid qızı. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli istiqlal problemi [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 /G. A. Mustafayeva ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu..- Bakı: 2007..- 118 s.


Mustafayeva, Göyərçin Abid qızı. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli istiqlal problemi [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.01.01 /G. A. Mustafayeva ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu..- Bakı: 2007..- 20 s.


Hüseynova, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə poeziya (1918-1920-ci illər): filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 / Maral Hüseynova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2006. – 134 s.


Hüseynova, M. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə poeziya (1918-1920-ci illər): filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.01.01 / Maral Hüseynova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. – Bakı, 2006. – 23 s.


<< Geri