E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 


2018

Əhməd Cavad haqqında xatirələr  /tərt. və ön söz. müəl. S. Ədalətqızı ; layihə rəhb. Ş. Sadiq ; naşir M. Xan ; rəssam D. Zakirli ; dizayn T. İsmayılzadə. [Bakı]: XAN, [2018].- 92 s.: portr., fotoşək., 20 sm. + [1] əlfəcin


2017

Ədalətqızı, Sevinс. Cavad və Şükriyyə dastanı  : türk dünyasının unudulmaz şairi Əhməd Cavadın 125 illiyinə ithaf edilir! /S. Ədalətqızı ; red. R. Sadıqov ; dizayner İ. Norouzi ; rəssam E. Cabbarov. Bakı: Gənclik, 2017.- 135, [1] s.: portr., 21 sm.

 


2015

Ədalətqızı, Sevinс. Fırtınalı ömür  : sənədli romanı /S. Ədalətqızı ; red. R. Sadıqov ; dizayner İ. Norouzi. Bakı: Gənclik, 2015.- 431, [1] s.: portr., 21 sm.


İstiqlal uğrunda  : şeirlər məcmuəsi : [mühacirət şairləri Əhməd Cavad, Gültəkin, Xanım, Gülsənəm, Sənan, Əli usta, Məsud Səfvət, H. Həmidzadə, Ə. Yusif, Nafe Şükri, Azərizadə, Gülsüm xanım, İsmayıl Zöhdi] /translit. haz., izah. və son söz əvəz. müəl. H. Rüstəm ; red. İ. İlyaslı ; nəşrin rəh. P. Eyyubov ; üz qabığının tərt. Ö. Məmmədov [Bakı]: [Qələm], [2015.]- 136 s.: 19 sm.


2012


Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əhməd Cavad  : Əhməd Cavadın 120 illik yubileyi münasibətilə /B. Nəbiyev ; red. T. Kərimli. Bakı: Proqres, 2012.- 130 s.: portr., 20 sm.


2011

Ədalətqızı, Sevinс. İstiqlal abidəsi - Əhməd Cavad  : (publisistik əsər) /toplayan və tərt. ed. S. Ədalətqızı ; ön söz müəl. F. Xəlilzadə ; red. E. Abdalov. Bakı: Nurlan, 2011.- 271, [1] s.: portr., şək., not, 20 sm.


Kənan, Aslan. XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar  /A. Kənan ; red. və ön sözün müəl. N. Şəmsizadə ; rəssam. O. Sadıqzadə. Bakı: Azərnəşr, 2011.- 299, [1] s.: fotoşək., portr., 21 sm.


2010

Məmmədli, Afina Əflatun qızı. Əhməd Cavad və Türkiyə  : [monoqrafiya] /A. Ə. Məmmədli, B. Nəbiyev. Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 167, [1] s.: portr., 21 sm.


2007

Ələkbərli, Nazif. Üç budaq: Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Almas İldırım  /N.Ələkbərli; Red. A.Bağırov, R.Kərimova; Ön sözün müəllifi. H.Vəliyev. Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 224 s.: portr., fotoşək., 21 sm.


2004

Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Əhməd Cavad  /B. Nəbiyev ; red. A. Rüstəmli. Bakı: Ozan, 2004.- 128 s.: portr., 20 sm.


2000

Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Çətin yollarda : ədəbiyyatımıza dair araşdırmalar /B. Nəbiyev ; red. Ş. Alışanlı ; Azərb. EA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu. Bakı: Elm, 2000.- 780 s.: 1 portr., 20 sm.


1999

Ələkbərli, Nazif. Üç budaq: Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Almas İldırım  /Nazif Ələkbərli; Rəyçi: H. Vəliyev; Red.: R. Kərimova. Bakı: Gənclik, 1999- 192 s.: fotoşək., portr., 20 sm.


1998

Salamoğlu, Təyyar. Faciəli talelər : Azərbaycan repressiya və mühacirət şeirinə dair portret-oçerklər /Təyyar Salamoğlu ; elmi red. A. Hacıyev ; rəyçilər: H. Qasımov, T. Novruzov, E. Quliyev. Bakı: Elm, 1998.- 100 s.: portr., 20 sm.


1993

Saləddin, Əli. Bir kərə yüksələn bayraq  : Əhməd Cavadın həyat və yaradıcılığı haqqında /Ə. Saləddin; red. Z. Balayev; rəssam A. Ələkbərov.Bakı: Yazıçı, 1993.- 64 s.: 16 sm.


1992

Saləddin, Əli. Əhməd Cavad  /Ə. Saləddin ; red.: Hidayət, V. Həbiboğlu. Bakı: Gənclik, 1992.- 328 s.: portr., fotoşək., 22 sm.    

<< Geri