E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 Sən olasan gülüstan [Mətn] : seçilmiş əsərləri /Ə. Cavad ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2012.- 190, [2] s.: portr., 23 sm.


Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əhməd Cavad ; tərt. ed. Əli Saləddin ; [buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva].- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.: 22 sm.


Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2cilddə. I cild /Əhməd Cavad; Tərtib edəni. Əli Saləddin; Red. İ. Tapdıq; Rəssamı. S. Şatikov.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 328 s.: 21 sm.


Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 2 cilddə. II cild /Əhməd Cavad ; toplayıb tərt. və transliterasiya ed. Əli Saləddin ; rəssamı. S. Şatikov.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 240 s.: 1portr., 21 sm.


Haqq bağıran səs [Mətn] /Əhməd Cavad; Tərt. və ön söz. A.Əliyeva; Red. M.Səfərli.- Bakı: Nicat, 1991.- 32 s.: portr., 20 sm.


Sən ağlama, mən ağlaram [Mətn]: Şeirlər, poemalar /Əhməd Cavad; Tərt.ed. T. Mahmud, R. Həsənov.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 208 s.: 17 s


Şeirlər [Mətn] /Ə. Cavad ; red. M. Rahim.- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 175, [1] s.: portr., 17 sm.


<< Geri