E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 Rable, Fransua. Qarqantua və Pantaqruel  : tərcümə ədəbiyyatı /F. Rable ; ideya müəll. Q. Qarayev ; layihənin rəhbəri Qaraqoyunlu ; tərc. ed. Ə. Cavad ; məsul red. A. Dənzizadə ; dizayn G. Axundova. Bakı: Beşik, 2008.- 171, [1] s.: ill., 29 sm.


Rable, Fransua. Qarqantua və Pantaqruel  : [roman] /F. Rable ; tərc. ed. Ə. Cavad ; ön sözün müəl. C. Nağıyev ; [rəssam. Q. Dore ; buraxıl. məsul Ə. Güləliyev ; tərtibatçı-rəssam N. Əliyeva].. Bakı: Öndər, 2005.- 304 s.: ill., 22 sm.


Şekspir, Vilyam. Pyeslər və sonetlər  /V. Şekspir ; [ön sözün müəll. Elçin ; tərcümə ed. S. Mustafayev, M. İbrahimov, Ə. Cavad]. Bakı: Yazıçı, 1980.- 443, [5] s.: portr., 17 sm.


Rustaveli, Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan  /Ş. Rustaveli ; tərc. Ə. Cavad ; tərt. D. Əliyeva ; red. Ə. Ziyatay, Ə. Mirəhmədov ; AzSSR EA Nizami adına Azərbaycant Ədəbiyyatı Muzeyi. Bakı: Elm, 1978.- 199, [9] s.: 20 sm.


Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. Kapitan qız  /A. Puşkin ; tərc. Ə. Cavad ; red. M. Arf ; bədii tərtibat M. Vlasov. Bakı: Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1934.- 222 s.: ill., 15 sm.


Novikov-Priboy, A. Sualtı səfəri  /A. Novikov-Priboy ; çevirəni. Ə. Cavad ; red. A. Əfəndizadə. Bakı: Azərnəşr, 1930.- 136 s.: 19 sm.


Roni Böyük. Od uğrunda mübarizə  /Böyük Roni ; çevirəni. Ə. Cavad. Bakı: Azərnəşr, 1930.- 211, [1] s.: şək., 21 sm.


Qorki, Maksim. Çocuqluk  /M. Qorki ; çevirəni. Ə. Cavad ; [ön söz. M. Rəfili]. Bakı: Azərnəşr, 1929.- 203 s.: 22 sm.


Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. Kapitan qızı  /A. S. Puşkin ; tərc. ed. Ə. Cavad.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 174 s.: 18 sm.

 


<< Geri