E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

      


Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev hər şeydən qabaq “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ibtidasından... məcmuənin ən yaxın əməkdaşlarından və məsləhətçilərindən hesab olunur. Qoca əməkdaşımızın bu günlərdə təhiyyə olunan yubileyini “Molla Nəsrəddin” öz bayramı kimi alqışlayacaqdır.

Cəlil Məmmədquluzadə,
yazıçı-dramaturqi


Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev  xalqını  böyük məhəbbətlə sevən, onun pvladlarını daim təərqqidə görmək istəyən alovlu vətənpərvər yazıçı və ictimai xadim idi.

Nadir Vəlixanov,
filologiya elmləri namizədi


Yığcamlıq, təsvir və surətlərin təbiiliyi, obrazı konkret cizgilərlə canlandırmaq, dilin oynaqlığı və lakoniklik Ə.Haqverdiyev hekayələrinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Ədibin hekayə dili, obrazı təsvir üsulu dolğun və hərtərəflidir. Bütün əsərlərində obrazı təsvir üsulunda bu dolğunluğu görmək mümkündür. Hər bir qəhrəmanın özünəməxsus geyimi və geyiminə uyğun da hərəkətləri, fərdi keyfiyyətləri var.

 Günay Qarayeva,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 


Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində dramaturq, nasir, teatr xadimi, istedadlı alim və mütərcim kimi məşhurdur. Onun ədəbi irsi ədəbiyyatımızın xəzinəsini zənginləşdirən qiymətli mirasdır. Xalqını mədəni, xoşbəxt və azad görmək arzusu Haqverdiyevin yaradıcılığında mərkəzi yerlərdən birini tutur.

Əbdül Əzizov,
filologiya elmləri namizədi
 


50 illik fəaliyyəti müddətində bir çox ədəbi və mədəni izlər buraxıb gedən Haqverdiyev daim tərəqqipərvər olmuş, yalnız yeniliklə maraqlanmaqla kifayətlənməyib, bu yeniliklərin həyata keçməsi uğrunda mübarizə aparmışdır.

Hacıbala Nəzərli,
yazıçı


<< Geri