E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

1928


Dənizin cinayəti: [Şer, 18 iyun, Batum] //Maarif yolu.- 1928.- № 9.- S.30-31

1932


Boy: [Oçerk] //Hücum.- 1932.- № 10-11.- S.51-60


Marksın dostu: [Oçerk] //Hücum.- 1932.- № 3-4.- S.35-36


1933


Analar yarışı: [Oçerk] //Şәrq qadını.- 1933.- № 22.- S.43-45


Naxәlәf: [Hekayә] //Şәrq qadını.- 1933.- № 7-8.- S.18-20; № 9-10.- S.11-13


1968

Ürək söhbəti; Şaftalı söhbəti: [hekayələr] /Mir Cəlal //Ulduz.- 1968.- № 4.- S. 10-13.


1975


Xahiş, tələb, məsləhət; Anamın sevinci; Məhəbbətə zor yoxdur: [kiçik hekayələr] /Mir Cəlal //Ulduz.- 1975.- № 10.- S. 24-29.


İnsanlıq dünyası: [romandan bir parça] /Mir Cəlal //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 28 iyun.- S. 6-7.


Ticarət lirikası: [hekayə] /Mir Cəlal //Kirpi.- 1975.- № 22.- S. 7.


Vətən köynəyi; Səksən illiyə çağırmışdılar: [kiçik hekayələr] /Mir Cəlal //Bakı.- 1975.- 28 iyun.


1976


Bir elçi kimi: [Səməd Vurğun haqqında xatirə-hekayə] /Mir Cəlal //Bakı.- 1976.- 20 mart.


Möhür və məhəbbət; İki dəfə doğulanlar; Qəm qəmi gətirər, dəm dəmi; Axtaran tapar; Evləndilər: [Hekayələr] /Mir Cəlal //Azərbaycan.- 1976.- № 3.- S. 80-98.


Yalan qiymət: [hekayə] /Mir Cəlal //Bakı.- 1976.- 15 may.


1977


Səviyyə: [hekayə] /Mir Cəlal //Azərbaycan.- 1977.- № 8.- S.42-43


Uşaqdan muğayat ol!; Səviyyə: [hekayələr] /Mir Cəlal //Azərbaycan.- 1977.- № 8.- S. 39-43.


1978

Hesab dostları: [hekayə] /Mir Cəlal //Azərbaycan qadını.- 1978.- № 11.- S.12-13.


Məhəbbətə zor yoxdur: [hekayə] /Mir Cəlal //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 6 may.- S. 3.


Yas məsələsi; Ağ tutu ağacda yeyirlər: [hekayələr] /Mir Cəlal //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 11 mart.- S. 4.


2005

Açıq kitab: [roman] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə.- Təkrar nəşr.- Bakı, 2005.- S. 189-380.


Bir gəncin manifesti: [roman] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri.- Bakı, 2005.- S. 285-300.


Dirilən adam: [roman] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri.- Bakı, 2005.- S. 173-174.


Həkim Cinayətov; İstifadə; Təzə toyun nəzakət qaydaları; Bostan oğrusu; Dostumun qonaqlığı; Müalicə; Kəmtərovlar ailəsi; Susuzluq; Vətən yaraları; Leyla; Ər və arvad; İki ananın bir oğlu; Badam ağacları; Gərək olar; Özündən naxoş; İclas qurusu; Plovdan sonra; Elçilər qayıtdı; Nazik mətləb; İnsanlıq fəlsəfəsi; Xarici naxoşluq; Ehtiram; Heykəl ucalanda; Ay İsmayıl, başa sal!; Niyə ovdan ayaq çəkdim: [hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə.- Təkrar nəşr.- Bakı, 2005.- S. 17-196.


Təzə toyun nəzakət qaydaları; Bostan oğrusu; Kəmtərovlar ailəsi; Anket Anketov; Muştuluq; Aqil; Gərək olar; Özündən naxoş; İclas qurusu; Plovdan sonra; Elçilər qayıtdı; Nazik mətləb; Subaylıq fəlsəfəsi; İnsanlıq fəlsəfəsi; Vicdan mühakiməsi; Ərik ağacı; Gülbəsləyən qız; Ehtiram; Şaftalı söhbəti; Məsul işçinin dəftərindən; Günah kimdədir;Sevinc haqqında; Möhür; Düzəlmədi; Atan gəlsin; Dərsimi yaz!..; Kənd “Uşaqları”: [hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri.- Bakı, 2005.- S.11-172.


2008

Bir gəncin manifesti: [roman] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə.- Bakı, 2008.- C.II.- S. 15-308.


Ərik ağacı: Gülbəsləyən qız; Ehtitam; Günah kimdədir; Sevinc haqqında; Düzəlmədi; Möhür; Kənd “uşaqları”; Şaftalı söhbəti; Məsul işçinin dəftərindən; Atan gəlsin; Dərsimi yaz [hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə.- Bakı, 2008.- C.III.- S. 380-450.


nsanlıq fəlsəfəsi; Ürəkdə yazı; Qocaların uşaq söhbəti; Xarici naxoşluq; Vicdan mühakiməsi [hekayələrr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə.- Bakı, 2008.- C.II.- S. 407-462.


Möhür və məhəbbət: [roman] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə.- Bakı, 2008.- C.III.- S. 444-450.


Oğul; Aqil; Gərək olar; Özündən naxoş; İclas qurusu; Plovdan sonra; Elçilər qayıtdı; Nazik mətləb; Subaylıq fəlsəfəsi [hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə.- Bakı, 2008.- C.II.- S. 313-329.


Yolumuz hayanadır: [roman] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə.- Bakı, 2008.- C.III.- S. 15-366.


2012

Gəncliyin qədrini bilək [Mətn] İllər, sətirlər /M.Cəlal //Ədəbiyyat qəzeti 2012.- 28 aprel.- S.2.


2013

Mirzə; Həkim Cinayətov; Hacınınxəyalı; Səfər; Badamın ləzzəti;“Myaxqiy”; İstifadə; Mərkəz adamı; Qaymaq; Sara; Təzə toyun nəzakət qaydaları; “Kim”in andı; Letun; Göz; Matişgə”; Kartoşka məsələsi; Bostan oğrusu; Sınaq günü; Dostumun qonaqlığı (təsadüf); Ayaz; Yanlış barmaqlar; Kağızlar aləmi; Kərpic məsələsi; Nanənin hünəri; Gözün aydın; Hikmətdən xəbər; Anket Anketov; Söyüd kölgəsi; İgid oğlan; Vətən oğlu; Hilal dayı; Dost görüşü; Vicdan əzabı; Müalicə; Möhlətovun tərcümeyi-halı; Kimya tələsir; Mənim parlamentim; Kəmtərovlar ailəsi; Qonaqpərəst; Qəmbərqulu; Əməli saleh; Şəxsi məsələ; Mərifət dərsi; Tamaşa; İlhamın anası: [Hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə.- Bakı, 2013.- C.I.- Hekayələr.- S. 21-438.


Anaların üsyanı; Ananın köynəyi; Gülgəz; Məşriq; Boz adam; Fitnə; Ata; Qardaş qanı; Qorxu; Susuzluq; Vuran əllər; Yol açıqdır; Yollar; Şahin və sona; Şərbət; Ananın yarışı; Havalı adam; Mərcan nənə; Ana; Atlı; Baldan əvvəl; Çupçik; Çəkmə; Göylər adamı; Odlu mahnılar; Ölümdən betər; Axşam səfəri; Vətən yaraları; Xəbər-ətərsiz; Leyla; Muştuluq; Titrək bir səs; Ər və arvad; Barxudar; Çıraqlar yandı; Dissertasiya; Ailə; Həpəndovun məqaləsi; İki ananın bir oğlu; Oğul; Millətin “Müalicəsi”; İki səs; Qələmdan Silah qardaşalrı; Mənim də haqqım var; Salam; Gözətçi; Aqil; İmtahan; İki rəssam(Nizami mövzularından); İftixar; İlk vəsiqə; Gənc usta; Yaradan əllər; Çin qızı; Gilasın sevinci; Əsgər oğlu; Mərdimazar; Qələm; Əskinasın tarixi; Buz maşını; Gərək olar; İclas qurusu; Özgə uşağı; Özündən naxoş; Ulduz: [Hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə.- Bakı, 2013.- C.II.- Hekayələr.- S. 6-440.


Badam ağacları; Yuxu və külək; Anamın qeydləri; İki fermer; Hesab dostları; Plovdan sonra; Qotazlı çəkmə; Elçilər qayıtdı; Oğul anası; Subaylıq fəlsəfəsi; Qanlı torpaq; Döyüşçünün dedikləri; İtpərəstlərin həyəcanı; Hava bürosu; Lirika; Əl xətti; İki hakim; Nazik mətləb; Mən də bakılıyam; Ərəb qızı; İnsanlıq fəlsəfəsi; Naxış; Ürəkdə yazı; Xəcalət; Sancaq fabrikində; İlk hədiyyə; Qocaların uşaq söhbəti; Qəbul imtahanı; Neçə cür salam var?; O dünyada; Pioner marşı; Tövbələtmə; Vicdan mühakiməsi; Dağların qəlbi; Zəhmət, ağıl, bəxt; Havapərəstlər; Kəhərin son günləri; Gözəl barəsində; Gənc şairin ərizəsi; Xarici naxoşluq; Ərəb qardaş; Ləyaqət; Ömrün mənası; Səyyah xanım; Ərik ağacı; Gülbəsləyən qız; Ehtiram; Mən zaminəm; Mənim vəfalı dostum: Hörmətli həkimlərimiz H.Veysova və B.Abbasova; Şapalaq; Dil və əməl; Rola girib; Sözün yeri var; Heykəl uçulanda; İki qız, bir oğlan; Yad adam; Telefon dostum; Radio qabağında; El xadimləri; Müdafiə vəkili; O yana baxan; Pillələr; Məni görmürsünüz?; Bacı-qardaş; Az danışmağın faydası; Mənim dilmancım; Düz adam; Öyrəncəkli; Paho, paho – o... vayı; “İngilis” dili; Ədəb söhbəti; Xəzinədar; Maşında: [Hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə.- Bakı, 2013.- C.III.- Hekayələr.- S. 5-453.


Ay İsmayıl, başa sal; Məhəbbət, yaxud qəlp pul;Mən də bir elçi kimi; Turşuqeyrət İmzasız hekayə; Niyə ovdan ayaq çəkdim; Mən deyən; Mən necə həkimlik öyrəndim; Qulluqçu haqqında; Şirin söhbət; Düşünmək istəyirəm; Gör fələk nə sayır; Biri var idi, ikisi yox; Xoşbəxtlik barəsində; Hərənin öz işi var; Şərait yoxdur; Yaylaq məsələsi; Müsəlmanlıq və texniki tərəqqi; Əmzik; Yamanlığa yaxşılıq; Mənim utancaq tələbə; Qanadlı qızlar; Ad günü;Fərəh məclisi; Liman oğlu; Abadlıq; Yaratmaq sevinci; Bağa getmişdim; Bizim quşlar; Bizim mühəndis; İki filosof; Daha bir yadigar; Məsul işçinin dəftərindən; Səadət sarayları; Ürəkdən danışaq; Babam kərpic kəsəndə; Şaftalı söhbəti; Beş almışam!; Düzəlmədi; Pul tapmışdım; Xatalı adam; Sevinc haqqında; Şəfəqdən qalxanlar; Mühazirəçi yoldaşım; Qoltuq radiosu; Yaxşı nədir, pis nədir; Mərd və namərd; Xallı xanım; Ad axtaranlar; Nəzakət; Gülzar haqqında; Bakı günəşi; Günah kimdədir?; On bacı; Dayı; Bu xırıltı nədir; Dərsimi yaz;Möhür; Uşağın taleyi; Nəfsitox; Kənd uşaqları; Bir qəlbin yanğısı; İntizar; Maral; İsti aşa soyuq su; Nigaran qalma; Toy tədarükü; Varislər: M.Qorkiyə; Əziz kitabım; Oxutmuram, əl çəkin!; Gülmək lazımdır; Yalan ayaq tutar yeriməz; Gülcamal; Alma xanım; Götürmədilər; Anamın əzizləri; Xeyir iş; Bakı səhərləri; Xahiş, tələb, məsləhət; Anamın sevinci; Məhəbbətə zor yoxdur; Ticarət lirikası; Vətən köynəyi; Səksənilliyə çağırmışdılar; Əsərimin müzakirəsi; Yoldaşlıq məhkəməsi; Elçi kimi İmtahan; Möhür və məhəbbət; İki dəfə doğulanlar; Qəm qəmi gətirər, dəm dəmi!; Axtaran tapar; Evləndilər; Yalan qiymət; Uşaqdan muğayat ol; Səviyyə; Yas məsələsi; Tut kampaniyası;Peşmançılıq: [Hekayələr] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə.- Bakı, 2013.- C.IV.- Hekayələr.- S. 6-463.


Sərxoşlar; Məscid büsatı; İmperyalistlər Tanca üzərində boğuşurlar; Ramazan həsrəti; Dardanel: [felyetonlar] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: Hekayələr, felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələr 5 cilddə.- Bakı, 2013.- C.V.- S. 7-18.


Qızıl oktyabr; Dənizin cinayəti; Şimaldan səs; Anamın vəsiyyəti; Müxbir: [şeirlər] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: Hekayələr, felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələr 5 cilddə.- Bakı, 2013.- C.V.- S. 21-29.


Özək raport verir; Münəvvəri dinləyin; İşləməyən dişləməz; Molotovçular; Bayrağı bərk saxla; Volqanın qucağında; Zavodun tərcümeyi halı; Marksın dostu; Almas gəldi; Azad qız; Sağlam yollarda; Qələbənin açarı; Səsimizi dünya eşitsin; Boy; Analar yarışı; Qüdrət nümayişi; Xalqın ürək sözü; İsrafil; Qardaşlar; Qəzəb maşınları; Avropadan məktublar; Vətən qəhrəmanı; Snayper; Qafqazda məktub; Gil-gil çay; Yeni kəndin adamları; Qəhrəman qız; Firuzə; Tarla mənzərələri: [oçerklər] /Mir Cəlal //Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri: Hekayələr, felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələr 5 cilddə.- Bakı, 2013.- C.V.- S. 31-241.


Yasif Mirzə oğlu Nəsirovun... [Mətn] /M. Paşayev, B. Vahabzadə //Ədəbiyyat qəzeti 2013.- 13 dekabr.- S.7.- Yasif Nəsirli haqqında müəllimlərinin xatirələri


<< Geri