E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

YUNESKO-NUN 2008-2009-CU İLLƏRDƏ GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİN VƏ ƏLAMƏTDAR HADİSƏLƏRİN QEYD EDİLMƏSİ PROQRAMINA AZƏRBAYCANLA BAĞLI DAXİL OLMUŞ YUBİLEYLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI


XIZI ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏT  SARAYINA MİR CƏLAL PAŞAYEVİN ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI


MİR CƏLAL PAŞAYEVİN 90 İLLİK YUBİLEYİ HAQQİNDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI


YAZIÇI MİR CƏLALIN (PAŞAYEV MİR CƏLAL ƏLİ OĞLU) OKTYABR  İNQİLABI ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA: SSRİ ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏRMANI


YAZIÇI MİR CƏLAL ƏLİ OĞLU PAŞAYEVİN “ŞƏRƏF NİŞANI” İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ  HAQQINDA SSRİ ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏRMANI