E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 
1918

Qara Əbülfəs oğlu Qarayev 1918-ci il, fevralın 5-də Bakı şəhərində məşhur həkim, təbabət professoru Ə.F.Qarayevin ailəsində anadan olmuşdur.

1926

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki musiqi məktəbinin şagirdi olmuşdur.

1930

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı musiqi fəhlə fakültəsinin fortepiano sinfinə (profes. Q.Q.Şaroyevin sinfi) daxil olmuşdur.

1935

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsində professor L.İ.Rudolfun sinfində oxumuşdur;

Təhsil müddətində professor Ü.Hacı- bəyovdan Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları üzrə dərs almışdır.

1937

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına üzv qəbul edilmişdir.

1938

 Moskva Dövlət Konservatoriyasının tələbəsi olmuşdur (Professor A.P.Alek- sandrovun sinfində);

İlk böyük əsərini xor, simfonik orkestr və rəqs ansamblı üçün Rəsul Rzanın sözlərinə “Könül mahnısı” kantatasını bəstələmişdir;

Moskvada keçirilən Azərbaycan incə- sənəti ongünlüyünün iştirakçısı olmuşdur.

1941

M.Maqomayev adına Azərbaycan Döv- lət Filarmoniyasının bədii rəhbəri vəzifə- sində işləmişdir.

1943

Birinci simfoniyanı yazmışdır.

1944

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının idarə heyəti sədrinin müavini olmuşdur;

“Qafqazın müdafiəsi uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

1946

 P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında D.D.Şostakoviçin bəstəkarlıq sinfini bitirmişdir;

Azərbaycan Dövlət Konservatoriya- sının bəstəkarlıq sinfində müəllim işləmişdir;

SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyə- tinin katibi seçilmişdir;

“Vətən” operasına görə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur (Cövdət Hacıyevlə birlikdə);

“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

1948

SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir;

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının dosenti olmuşdur;

“Leyli və Məcnun” simfonik poemasına görə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür;

Ümumittifaq Sovet Bəstəkarlatının I qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.

1949

Ü.Hacıbəyov adına İncəsənət İnstitu- tunun musiqi bölməsinin rəhbəri seçilmişdir.

1950-1953

Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru vəzifəsində çalışmışdır.

1952

Sülh uğrunda Müdafiə Komitəsinin üzvü seçilmişdir;

Sovet mədəniyyət və incəsənəti nümayəndə heyətinin tərkibində Alban Xalq Respublikasında olmuşdur.

1953

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri seçilmişdir;

Ümumittifaq Sülh həmrəyliyi tərəfdarlarının IV konferensiyasının nümayəndəsi seçilmişdir;

Leninqrad Dövlət Kiçik (“Malıy”) opera teatrında “Yeddi gözəl” baletinin ilk tamaşası qoyulmuşdur.

1954 -1982

SSRİ Lenin və Dövlət mükafatları komitəsinin üzvü olmuşdur.

1955

Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülmüşdür.

1955-1976

IV-IX çağırış SSRİ Ali Sovetlərinin deputatı olmuşdur.

1956 – 1973

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının birinci katibi işləmişdir.

1956

 Azərbaycan Bəstəkarlarının I qurultayına nümayəndə seçilmişdir.

1957

Birinci Ümumittifaq Sovet filmləri festivalının laureatı (“Bir məhəlləli iki oğlan” kino musiqisinə görə) olmuşdur;

SSRİ kinematoqraf işçilər ittifaqının üzvü seşilmişdir;

Ümumittifaq Sovet Bəstəkarlatının II qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.

1958

Azərbaycan SSR-nin Xalq artisti fəxri adını almışdır;

İkinci Ümumittifaq Sovet filmləri festi- valının laureatı (“Uzaq sahillərdə” kinofilminin musiqisinə görə) olmuşdur.

V çağırış SSRİ Ali Sovetlərinin deputatı olmuşdur.

1959

SSRİ Xalq artisti fəxri adını almışdır;

Azərbaycan SSR Elmlər Akademi-yasının həqiqi üzvü seçilmişdir;

Ü.Haçıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq kafedrasının professoru olmuşdur;

Moskvada Azərbaycan incəsənət dekadasının iştirakçısı olmuşdur;

Çexoslovakiada “Yeddi gözəl” baletinin premyerasında iştirak etmişdir.

1960

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü seçilmişdir;

Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXIV qurultayının nümayəndəsi olmuşdur

1961

“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif olunmuşdur;

Cənubi Afrika yazıçısı Piter Abrahamsın eyniadlı əsəri əsasında yazdığı “İldırımlı yollarla” baletindən İkinci süitanın ifası ilə bağlı Los-Ancelesdə I beynəlxalq çağdaş musiqi festivalının iştirakçısı olmuşdur;

Leninqrad Kiçik (“Malıy”) Opera Teatrının qastrolları zamanı Qahirədə “Yeddi gözəl” baletinin tamaşaya qoyulması ilə bağlı Misir Ərəb Respublikasında səfərdə olmuşdur;

Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXV qurultayının nümayəndəsi olmuşdur;

SSRİ KP XXII qurultayının nümayəndəsi olmuşdur;

Azərbaycan KP MK üzv seçilmişdir.

1962

SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmişdir (VI çağırış);

Azərbaycan Bəstəkarlarının İkinci Qurultayının nümayəndəsi olmuşdur;

SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi seçilmişdir;

P.İ.Çaykovski adına skripkaçıların İkinci Beynəlxalq müsabiqəsinin juri üzvü olmuşdur;

Sovet mədəniyyət və incəsənət nümayəndə heyətinin tərkibində Afrika ölkələrində olmuşdur; 

Sovet mədəniyyət və incəsənət nümayəndə heyətinin tərkibində Amerikada olmuşdur.

1963

“Yeddi gözəl” baleti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səhnəyə qoyulmuşdur;

Leninqrad Kiçik (“Malıy”) Opera Teatrının qastrolları zamanı Qahirədə “Yeddi gözəl” baletinin tamaşaya qoyulması ilə bağlı Misir Ərəb Respublikasında səfərdə olmuşdur;

“Yeddi gözəl” baleti CAR-da səhnəyə qoyulmuşdur;

Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXVI qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.

1964

SSRİ Böyük teatrının qastrolları zamanı “İldırımlı yollarla” baletinin tamaşaya qoyulması ilə bağlı “Varşava payızı” çağdaş musiqi festivalında iştirak etmişdir.

1965

Kamera orkestri üçün məşhur 3-cü Simfoniyanı bitirmişdir;

M.F.Axundov adına Respublika mükafatı laureatı (“Antoni və Kleopatra” dram əsərinə bəstələdiyi musiqiyə görə) olmuşdur;

Aprelin 21-i Moskvada, iyunun 2-i Bakıda Üçüncü simfoniyanın ilk ifası baş tutmuşdur.

1966

SSRİ Ali Sovetinin deputatı (VII Çağırış) seçilmişdir;

Dirijorların İkinciÜmumittifaq müsabiqəsində münsiflər heyətinin sədri olmuşdur;

Sovet mədəniyyət və incəsənət ustaları arasında İspaniyaya səfər etmişdir;

Bakıda “Klassik süita”nın ilk ifası olmuşdur.

1967

“İldırımlı yollarla” baletinə görə Lenin mükafatına layiq görülmüşdür;

Aprelin 21–də Qorki (indiki Nijni Novqorod) şəhərində, aprelin 28-i Moskvada Violino ilə simfonik orkestr üçün Konsertin ilk ifaları olmuşdur;

“Lenin”ordeni ilə təltif olunmuşdur;

Monrealda keçirilən Beynəlxalq sərgidə Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində olmuşdur;

Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət həftəsində iştirak etmişdir.

1969

III Simfoniyası Yaponiyada səslən- mişdir;

“Yeddi gözəl” baletinin və “Leyli və Məcnun” simfonik poemasının musiqisinə balet tamaşasının göstərilməsi ilə bağlı Parisdə keçirilən ümumdünya rəqs festivalına, sovet mədəniyyət və incəssənət ustaları arasında Yaponiyaya səfər etmişdir.

1971

Moskvada açılan Beynəlxalq Musiqi Konqresinin yekun konsertində III Simfoniya böyük uğur qazanmışdır;

“Qoyya” filmininə yazdığı musiqi ilə bağlı çəkiliş bölüyü ilə Almaniya Demokratik Respublikasında səfərdə olmuşdur.

1972

“Varşava payızı” çağdaş musiqi festivalında və bəstəkarlar ittifaqları katibliklərinin toplantılarında keçirilən balet artistlərinin İkincı beynəlxalq musabiqəsində münsiflər heyətinin üzvü olmuşdur.

1973

“İldırımlı yollarla” baleti Odessa Opera və Balet Teatrında səhnəyə qoyulmuşdur;

P.İ.Çaykovski adına V beynəlxalq musiqi musabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvü, modal musiqi məsələləri ilə bağlı Türkiyədə keçirilən beynəlxalq konqresdə iştirak etmişdir.

1975

Leninqradda yaradıcılıq gecəsi konserti keçirilmişdir.

1976

III Simfoniya Praqa şəhərində uğurla səsləndirilmişdir;

“Gənc bəstəkarların yetişdirilməsi” simpoziumunun işində iştirak etmiş, sovet və italyan bəstəkarlarının ikitərəfli iştirakı ilə bağlı İtaliyanın Pezaro şəhərinə səfər etmişdir.

1978

60 illiyi münasibətilə Moskvada müəllif konserti təşkil edilmişdir;

Yaradıcılığına həsr olunmuş televiziya filmi çəkilmişdir;

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür;

Azərbaycan KP MK-nın Birinci katibi Heydər Əlirza oğlu Əliyev bəstəkara təntənəli surətdə Sosialist Əməyi Qəhrə- manının simvollarını: Lenin ordeni və “Oraq və çəkic” qızıl medalını təqdim etmişdir;

Ümumdünya müəllif hüquqları agentliyi konqresinin iştirakçısı kimi Parisdə səfərdə olmuş, Moskva operetta teatrında “Çılğın qaskoniyalı” müziklinin ilk tamaşası qoyulmuşdur.

1979

“Don Kixot” filminə musiqi bəstələmişdir.

1982

Mayın 13-də Moskva şəhərində vəfat etmiş, Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur;

Azərbaycan Dövlət kamera orkestrinə bəstəkarın adı verilmişdir.

1984

“Bəstəkar Qara Qarayev” gəmisi dənizə buraxılmışdır.

1989

8 illik orta musiqi məktəbinə Qara Qarayevin adı verilmişdir.

1991

Bakı şəhərinin “Avrora” metro stansiyasının adı dəyişilərək böyük bəstəkarın xatirəsinə “Qara Qarayev” stansiyası adlandırılmışdır;

Bakı şəhərinin küçələrindən birinə Qara Qarayevin adı verilmişdir.

1998

“Qara Qarayev” poçt markası buraxılmışdır.

2007

Q.Qarayev adına Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilmişdir.

2010

6-10 dekabr tarixlərində Qara Qarayev adına pianoçuların birinci Beynəlxalq Elmi-İfaçılıq müsabiqəsi və “Fortepiano Qara Qarayev yaradıcılığında” Beynəlxalq Elmi – İfaçılıq konfransı keçirilmişdir.

2011

2-8 aprel tarixlərində Qara Qarayev IV Beynəlxalq Müasir musiqi festival keçirilmişdir.

2013

14-19 apreldə Qara Qarayev V Beynəlxalq Müasir musiqi festival keçirilmişdir;

Qara Qarayev adına musiqi məktəbinin bazasında Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdir.

2014

Bakının “28 May” küçəsində bəstəkarın abidəsi ucaldılmışdır (heykəltaraş Fazil Nəcəfov);

1973-1982-ci illərdə Moskva şəhərində yaşadığı evin divarına vurulan xatirə lövhəsinin (heykəltəraş H.Haqverdi, arxitektor P.Kozlov) açılış mərasimi olmuşdur.

2018

TÜRKSOY 2018-ci ili azərbaycanlı bəstəkar “Qara Qarayev İli” elan etmişdir

 

<< Geri