E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 


 

Bayramov Ələmdar Qənbər oğlu. Səməd Vurğunun obrazlar sistemi [Mətn]: filol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.01.01 /Ə. Q. Bayramov ; AMEA, Nizami ad. Dilçilik İn-tu.- B.: 2012.- 28 s.


Bayramov, Ələmdar Qənbər oğlu. Səməd Vurğunun obrazlar sistemi [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 /Ə. Q. Bayramov ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: 2012.- 147 s.


Bayramov, Adilxan Hüseynəli oğlu. Səməd Vurğun yaradıcılığında insan: millilik və ümumbəşərilik [Mətn]: filol. e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10. 01. 01. /A. H. Bayramov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: 2007.- 271 s.


Əhmədov, Ramin Muxtar oğlu. Azərbaycan dramaturgiyasının janr poetikası (H. Cavid, C. Cabbarlı və S. Vurğunun pyesləri əsasında) [Mətn] : filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01 /R. M. Əhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B.: 2009.- 304 s.


Hüseynova, Həcər Emin qızı. S.Vurğunun bədii əsərlərində onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn] : filol. е. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.02.02 /H. E. Hüseynova ; BDU.- B.: 2002.- 23 s.


Kərimova, İradə İsrafil qızı. Müasir ədəbiyyatda insan konsepsiyası: (S. Vurğunun "İnsan" mənzum dramı və E. Mejelaytisin "İnsan" şeirlər silsiləsində əsasında) [Mətn]: filologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis.: 10.01.03. /İ. İ. Kərimova; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B.: 1995.- 192 s.


Mərdanova, Samirə Misir qızı. XX əsr Azərbaycan poemalarında lirik ricətlər sistemi (S. Vurğunun, M. Müşfiqin və B. Vahabzadənin əsərləri üzrə) [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.01.01 /S. M. Mərdanova.- B.: 2006.- 23 s.


Mərdanova, Samirə Misir qızı. XX əsr Azərbaycan poemalarında lirik ricətlər sistemi (S.Vurğunun, M.Müşfiqin və B.Vahabzadənin əsərləri üzrə) [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /S. M. Mərdanova; BDU.- B.: 2005.- 173 s.


Mustafayeva, Aynurə İbadullah qızı. Səməd Vurğun dramaturgiyasında tarixilik və müasirlik [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al .üçün təq. ol. dis.: 10.01.01 /A. İ. Mustafayeva ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: 2012.- 151 s.


Namazova, Nübar Qara qızı. Səməd Vurğun və uşaq ədəbiyyatı [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 10.01.01 /N. Q. Namazova ; BDU.- B.: 2005.- 25 s.


Namazova, Nübar Qara qızı. Səməd Vurğun və uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 10.01.01. /N.Q.Namazova; BDU.- B.: 2005.- 131 s.


<< Geri