E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

Vurğun Səməd. Azərbaycan: [Mətn] /Səməd Vurğun; Rəssamı: C. Müfidzadə; Red.: F. Rzabəyova.- B.: Azərnəşr, 1976.- 95 s.


Vurğun Səməd. Körpünün həsrəti[Mətn]: [şerlər və poemalar]. yeniyetmələr üçün /S. Vurğun; tərt. ed. və red. M. Ələkbərli.- B.: Gənclik, 1989.- 232, [4]s. 1989-299


Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 264 s.


Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 248 s.


Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. III cild /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.


Vurğun Səməd. Əsərləri [Mətn]:5 cilddə. IV cild: /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı Şərq-Qərb, 2005.- 400 s.


Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri[Mətn]: 5 cilddə: [Məqalələr, məruzələr, nitqlər və oçerklər]. V cild /Səməd Vurğun; tərt. ed. S. Quliyeva, A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.


Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri[Mətn] /S. Vurğun; çapa haz. və red. Q. Namazov; ön sözün müəl. N. Cəfərov.- B.: Caşıoğlu, 2004.- 520 s. 2004/1500


Vurğun Səməd. Şairin andı/ S. Vurğun.- B.: Azərnəşr, 1930.- 43 s. 1930/182


Vurğun Səməd. Fanar /S. Vurğun; red. H. Mehdi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 52, [2] s. 1932/22


Vurgun Samad. Heart a flame Poems/S. Vurgun; transl. W. May; editor Z. Agayev.- Baku: Yazichi, 1985.- 69 p. ; 16 cm. A-24595


Vurgun Samed. Poems[Text] /S. Vurgun; designed Y. Kosmynim.- Moscow: Progress Publishers, 1976.- 84, [3] p., ill. ; 20 cm. A-16535


Vurghun Samad. Vagif[Text]: Drama in five acts and 11 scenes /S. Vurghun; trans. S. Agabekov.- Baku: Azerbaijan University Press, 2011.- 124, [6] p. of plates photo; A-33070


Самед Вургун[Текст]: библиографический указатель произведений поэта и материалов о его жизни и творчестве, опубликованных в русской печати Азер. Респ. Публичная Библиотека им. М. Ф. Ахундова; сост. М. Н. Мейльман; ред. А. Н. Лерман.- Баку: [б. и. ] 1951.- 78, [3] с. портр. см. 1-708706


Вургун Самед. Избранные произведения[Текст]: [драмы] /С. Вургун; сост. и примеч. А. С. Гусейнова; вступ. статья Б. М. Вагабзаде; ред. поэтических переводов Г. Г. Регистан; общая редакция Ч. Г. Гусейнова.- Ленинград: Советский писатель, 1977.- 640, [1] с.


Вургун Самед. Стихотворения и поэмы [Текст] /Самед Вургун; сост. А.Векилова; пер. В.Кафарова [и др.].- Баку: Язычы, 1986.- 287, [1] с.: портр., илл.


<< Geri