E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 


 

Səməd Vurğun (Səməd Yusif oğlu Vəkilov) [Mətn: biblioqrafiya /tərt. ed.: M.Vəliyeva və b.; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2016.- 582[2] s.: 22sm.


Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti [Mətn] AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu; red. və ön sözün müəl. İ.Məmmədlı; tərt. İ.Məmmədlı [və b.]; rəyçilər M.Mahmudov, F.Ləman, S.Əhmədli.- Bakı: [Elm], 2011.- 670, [2] s.  


Səməd Vurğunun ev muzeyi 100 [Mətn] /tərt. A.Vurğunqızı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], [2006].- 77,[1] s., fotoşək.; 14x20 sm. ar2006/2057


Səməd Vurğun: milli və ümumbəşəri [Mətn] /A. H. Bayramov; elmi red. C. AbdullayevBayramov, Adilxan Hüseynəli oğlu.- B.: Səda, 2006.- 316 s.: portr., 21 sm.


Səməd Vurğun və Azərbaycan etnoqrafiyası.[Mətn] /F. Vəliyev, R. Əfəndiyev; red. A. VurğunqızıVəliyev, Fəzail İmran oğlu.- - B.: Çinar-Çap, 2006.- 202, [1] s.: 21 sm.


Səməd Vurğun-Aşıq Şəmşir dastanı [Mətn] /C. Çiçək (toplayanı və işləyəni); ön söz müəl. İ. Həbibbəyli; elmi red. F. Bayat; məsləhətçi Q. Şəmşiroğlu.Çiçək, Cəmilə. (İsbəndiyarova) filoloq-publisist.- B.: Yazıçı, 2014.- 208 s.: portr., ill., 18 sm.


Səməd Vurğun [Mətn]: biblioqrafya /tərt. ed. N. Axundov; [red. M. C. Paşayev]; M. F. Axundov adına Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ümumi kitabxanası.Axundov, Nazim. prof.- B.: [s. n.], 1949.- 50, [2] s.: portr., 20 sm.


Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [Mətn] : [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; red. B. NəbiyevAbdullayev, Cəlal Mehdi oğlu. Cild 2. Səməd Vurğunun sənət dünyası.- B.: [Çaşıoğlu], 2011.- 326, [2] s.: portr., 24 sm.


Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [Mətn]: [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva; red. A. Əliqızı. Cild 5.- B.: [Elm və təhsil], 2012.- 263, [1] s.: portr., 24 sm.


Beş günlük qonaq [Mətn]: xatirələr və arxiv sənədləri əsasında Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğun haqqında 1937-1952-ci illərin araşdırmaları /Ş. Ə. NəzirliNəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. jurnalist, polkovnik-leytenant.- B.: OKA Ofset, 2013.- 445, [3] s. [24] v. portr., fotoşək.: portr., ill., 24 sm. 


Xalq şairi Səməd Vurğun [Mətn]: 1906-1956: qısa ədəbiyyat göstəricisi /A. K. Quliyev, H. A. Rzaquliyev; [red. Q. Məmmədov, B. A. Abdullayev]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi Mədəni-Maarif Müəssisələri İdarəsi Resp. Mədəni-Maarif işləri Metod Kabinəsi.Quliyev, A. K.- B.: [s. n.], 1956.- 70, [4] s.: portr., 21 sm.


Mahnı və romanslar [Notlar]: fortepiano üçün /Q. Hüseynli; Ə. Əlibəyli; C. Cabbarlı O. Sarıvəlli; Səməd Vurğun; Z. Xəlil; Hüseyn ArifHüseynli, Qəmbər Muxtar oğlu.- B.: İşıq, 1990.- 28, [1] s.: notlar., 23 sm.


Səməd Vurğun 1906-1956 [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana; tərt. ed. N. Axundov; red. M. A. Dadaşzadə, B. Vahabzadə.- B.: AzSSR EA, 1965.- 189, [3] s.: portr., 17 sm. 


Səməd Vurğun [Mətn]: anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə: yaddaş /[tərt. ed. Ş. M. Əfəndiyeva, V. A. Tsitovin; red. H. Həsənov, M. N. Meylman]; M. F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası, Məlumat-Biblioqrafiya şöbəsi.Əfəndiyeva, Ş. M.- B.: [s.n.], 1956.- 11, [1] s.: portr., 20 sm.


Yaddaşlarda yaşayan Vurğun [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. G. Əmrullah qızı; rəssam N. RəhimovNəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu.- B.: Şərq-Qərb, 1996.- 292 s.: fotoşəkil., 20 sm.Самед Вургун [Текст]: библиографический указатель произведений поэта и материалов о его жизни и творчестве, опубликованных в русской печати /Азер. Респ. Публичная Библиотека им. М. Ф. Ахундова; сост. М. Н. Мейльман; ред. А. Н. Лерман. -Б.: [б. и.], 1951.- 78, [3] с.: портр., 19 см.


<< Geri