E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Himni [Notlar]: /mus. Ü.Hacıbəyov; mətn S.Vurğun; S.Rüstəm; H.Arif.- Bakı: [Azərnəşr], 1978.- [7] s.


Adıgözəlov Vasif Zülfü oğlu. Estrada mahnıları [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /V.Adıgözəlov; [red. R.Rəhimova].Bakı: Azmusnəşr, 1961.- 22 s.: notlar


Azərbaycan bəstəkarları [Notlar]: qarışıq xor və fortepiano üçün əsərlər /mus. Ü.Haçıbəyov; M.Maqomayev; Q.Qarayev; Ç.Haçıyev; F.Əmirov; S.Rüstəmov; Ç.Çahangirov; S.Ələskərov; A.Rzayev; T.Quliyev; Ə.Abbasov; Ə.Hüseynzadə; söz. S.Vurgun; M.Rahimli; S.Rüstəm; R.Rza; A.S.Puşkin; T.Əliyev; Y.Əzimzadə; tərc. ed. İ.Oratorskiy.- B.: Azmusnəşr, 1951.- 135, [3] s.


Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq və xor üçün/tərt. Ş.Hüseynova.- Bakı: İşıq, 1980.- 48 s.


Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq mahnıları antologiyası [Notlar]: /F.Bədəlbəyli, O.Rəcəbov, G.Abdullazadə, F.F.Hidayətova; elmi məsləhətçilər F.Əlizadə, A.Mehrabov; rəyçilər N.Kazımov, M.Dadaşova, J.Qədimova; xüsusi red. A.Abbasov, N.Mustafayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu III cild.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 209, [2] s. , notlar; 29 sm.


Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq mahnıları antologiyası /F.Bədəlbəyli, O.Rəcəbov, G.Abdullazadə, F.F.Hidayətova; elmi məsləhətçilər F.Əlizadə, A.Mehrabov; rəyçilər N.Kazımov, M.Dadaşova, J.Qədimova; xüsusi red. A.Abbasov, N.Mustafayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu V cild.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 206, [1] s. , notlar; 30 sm.


Bağırov Zakir Cavad oğlu. "Aygün" kino-filimindən mahnı və romanslar [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /Z.Bağırov; İ.Səfərli; tərc. Al. Xaldeyev; Səməd Vurğun.- B.: Azərb. Döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1964.- 22, [1] s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. 20 mahnı [Notlar]: F.Əmirov; söz. M.Dibazi; T.Əyyubov; T.Elçin; N.Xəzri; S.Vurğun; M.S.Ordubadi; Nizami; tərc. C.Məmmədov; A.Jarov; S.Məmmədzadə; P.Pançenko; V.Qafarov; Q.Stroqanov; Y.Fidler; C.Xəndan [red. Ş.Hüseynova] B.: İşıq;1977.- 111 s.


Əmirov Fikrət. Sevdiyim yardır mənim [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar /F.Əmirov; söz. T.Əyyubov; M.Dilbazi; N.Xəzri; Nizami; S.Vurğun; M.S.Ordubadi; tərc. P.Pançenko; S.Məmmədzadə; A.Jarov; V.Qafarov; Y.Fidler; C.Xəndan [red. T.Bakıxanov]Bakı: Azərnəşr,1969.- 48 s.


Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /Ü.Ə.Hacıbəyov; tərt. ed. Ə.Abbasov; söz. Füzuli; S.Vurğun; tərc. S.Nevedov; A.Yakovlev. Bib-ID. vtls000195322. Bakı: İşıq, 1975.- 87, [1] s.: notlar


Hüseynli Qəmbər Muxtar oğlu. Mahnı və romanslar [Notlar]: fortepiano üçün /Q.Hüseynli; Ə.Əlibəyli; C.Cabbarlı O.Sarıvəlli; Səməd Vurğun; Z.Xəlil; Hüseyn Arif.- Bakı: İşıq, 1990.- 28, [1] s.


Hüseynzadə Ədilə Hacıağa qızı. Mahnı və romanslar fortepiano ilə oxumaq üçün /Ə.Hüseynzadə tərc. V.Zayseva; [red. M.Hacıyeva]Bakı: Azmusnəşr, 1961.- 18 s.


Hüseynzadə Ədilə Hacıağa qızı. Mahnı və romanslar [Notlar]: [fortepiano ilə oxumaq üçün] /Ə.H.Hüseynzadə; [red. X.Novruzov].- Bakı: [s. n.], 2016.- 81, [2] s.: notlar, 29 sm.


Xorlar [Notlar] /tərt. X.Mirzəzadə.- Bakı: İşıq, 1984.- 49 s.


Qarayev Qara Əbülfəz oğlu. Zamanın bayraqdarı [Notlar]: xor ilə simfonik orkestr üçün /Q.Qarayev; xor ilə fortepiano üçün köçürəni. F.Qarayev; soz. S.Vurğun; [red. R.Rəhimova].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 17, [1] s.: notlar


Mansurov Eldar Bəhram oğlu. Məktəbli marşı [Notlar]: solist uşaq xoru fortepiano üçün /E.Mansurov.- Bakı: "Səda", ( 2003); 2010.- 13 s.: notlar, 30 sm.


Mansurov Eldar Bəhram oğlu. Zəfər bayramı [Notlar]: Uşaq xoru fortepiano üçün Klavir/E.Mansurov.- Bakı: "Səda", ( 2003); 2003.- 8 s.: notlar, 30 sm.


Mustafayev Ramiz Hacı oğlu. "Vaqif "operasından seçilmiş parçalar [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /P.Mustafayev; söz.S.Vurğun; tərc A.Plavnik; [red. Ş.Kərimova]Bakı: Azərnəşr, 1963.- 36 s.


Pioner və məktəbli mahnıları [Notlar] /tərt. ed. R.Şəfəq.- Bakı: İşıq, 1988.- 93, [3] s.,


Rüstəmov Səid Əli oğlu. Azərbaycan [Notlar]: aşıq mahnısı: solo, xor və fortepiano üçün işləyəni /solo, xor və fortepiano üçün işləyəni S.Rüstəmov; söz. S.Vurğun; [red. B.Məmmədova]; Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- Bakı: Azmusnəşr, 1960.- 5 s.: notlar


Rüstəmov Səid Əli oğlu. Yaşa Azərbaycan aşıq mahnısı: tək oxuyan, xor və fortepiano üçün /S.Rüstəmov; söz. S.Vurğun; [red. B.Zeydman]Bakı: Azmusnəşr, 1950.- 7 s. , notlar ; 29 sm.


Rzayeva Ağabacı İsmayıl qızı. Mahnılar [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /A.Rzayeva; söz. S.Vurğun; Mirvarid Dilbazi; H.Abbaszadə; Ə.Ziyatay; tərc. Y.Fidler.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 16, [1] s.: notlar


Rzayeva Ağabacı İsmayıl qızı. Romanslar [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /A.Rzayeva; söz. N.Gəncəvi; M.F.Axundov; M.Ş.Vazeh; M.Ə.Sabir; S.Vurğun; tərc. A.Aslanov; Ə.Hüseyni [red. M.Hacıyeva]Bakı: Azərnəşr, 1968.- 20 s.


Sabitoğlu Emin. Gözümdə Leylisən [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar /E.Sabitoğlu; söz. S.Vurğun.- Bakı: İşıq, 1980.- 40 s.


Uşaq mahnıları [Notlar]: yuxarı sinif uşaqları üçün /tərt., baş red. R.Şəfəq; red. R.Xan-Sayadoğlu; mahnıları topladılar. A.P.Fəttahova, N.N.Bağırova III Cild.- B.: 2005.- 246, [2] s.


<< Geri