E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

 

2013

Xaqani, Ə. Rübailər /Əfzələddin Xaqani; tərc. ed. Səməd Vurğun //Nəzirli Ş. Beş günlük qonaq: (Xatirələr və arxiv sənədləri əsasında).- Bakı, 2013.-S.434.


Zako-Çayüpi, A. Vətən: [şeir] /Andon Zvko-Çayupi; tərc. ed. Səməd Vurğun //Nəzirli Ş. Beş günlük qonaq: (Xatirələr və arxiv sənədləri əsasında).- Bakı, 2013.-S.435.


1955

Andon, Zako-Çayuni. Vətən: [şeir] /Zako-Çayuni Andon; tərc. ed. S.Vurğun //Azərbaycan.- 1955.- №1.- S.113.


1944

Sovet İttifaqının himni /S.Mixalkov, El-Reqistan; tərc. ed. S.Vurğun //Vətən uğrunda.- 1944.- №1.- S.8.


1943

Qorki, M. Qız və ölüm /M.Qorki; tərc. ed. S.Vurğun //Ədəbiyyat qəzeti.- 1943.- 9 aprel.


1939

Xaqani. Rübailər /Xaqani; tərc. ed. S.Vurğun //Ədəbiy¬yat qəzeti.- 1939.- 12 oktyabr.- S.2.


Nizami, G. Leyli və Məcnun: [bir parça] /Nizami Gəncəvi; tərc. ed. S.Vurğun //Ədəbiyyat qəzeti.- 1940.- 6 mart.


1938

Cambul, C. Ellər baharı: [poema] /C.Cambul; tərc. ed. S.Vurğun //Ədəbiyyaqt qəzeti.- 1938.- 20 may.

Qorki, A. Qız və ölüm: [poema] /M.Qorki; tərc. ed. S.Vurğun //Ədəbiyyaqt qəzeti.- 1938.- 18 iyun.


1937

Çavçavadze, İ. Şair: [şeir] /İ.Çavçavadze; tərc. ed. S.Vurğun //Kommunist.- 1937.- 29 may; Yeni qüvvə.- 1937.- №5.- S.9.


Çavçavadze, İ. Vətən: [şeir] /İ.Çavçavadze; tərc. ed. S.Vurğun //Ədəbiyyat qəzeti.- 1937.- 29 may.


1936

Puşkin, A. Yevgeni Onegin /A.Puşkin; tərc. ed. S.Vurğun //Ədəbiyyat qəzeti.- 1936.- 8 iyun; Kommunist.- 1936.- 12, 16, 18, 23, 27 sentyabr; 2, 4, 11, 15 oktyabr; 12, 27 noyabr; 9 dekabr.


1932

Qidaş, A. Sevgi: [A.Qidaşdan iqtibas] /Anatol Qidaş; tərc. ed.: S.Vurğun //Hücum.- 1932.- №3-4.- S.27-31.