E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

 

Qidaş, Anatol. Sevgi [Mətn]: [şeirlər] /A. Qidaş; çevirən. S. Vurğun; red. H. Mehdi.- Bakı: Azərnəşr, 1932.- 24 s.: 13 sm.


Nizami Gəncəvi. Şeirlər: Gələcək nəslə xitab; Az danışmağın gözəlliyi; Oğluma nəsihət /Nizami; çevirəni. S.Vurğun.- Bakı: Pioner şur.-1939.- 10 [2] s.


Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun [Mətn] /N. Gəncəvi; tərc. ed. S. Vurğun; ön sözün müəl. X. Yusifli; Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı..- Bakı: Lider, 2004.- 288 s.: 21 sm.


Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun [Mətn] /N. Gəncəvi; tərc. ed. S. Vurğun; izahların müəl. M. Əlizadə; ön söz müəl. və elmi red. X. Yusifli.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 279, [1] s.: portr., 24 sm.


Rustavelli, Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan [Mətn] /Ş. Rustaveli; tərc. S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm; Dünya ədəbiyyatı.- Bakı: Avrasiya Press, 2006.- 232 s.: 22 sm.


Rustavelli, Şota.  Pələng dərisi geymiş pəhləvan [Mətn]: [poema] /Ş. Rustaveli; tərc. S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm; red. M. İbrahim.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 299, [1] s., [20] v. şək.: şək., 22 sm.


<< Geri