F

 

 

Faber Adel. Necə danışmalı ki, uşaqlar qulaq assınlar və necə dinləməli ki, uşaqlar danışsınlar [Mətn]: [Valideynlər! Uşaqlarınızla düzgün ünsiyyət üçün vasitə!] /A.Faber, E.Mazliş; rus dil. tərc. A.Qasımova; rəssam Kimberly Ann Coe.[Bakı]: [Qanun], [2014].255 s.: portr., ill., cədv., [1] əlfəçin.

 

Faxralı Rəşid. Müharibə nə vaxt qurtaracaq? [Mətn]: (Publisistik məqalələr) /R.Faxralı; Sponsor. E.Məmmədova.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 88 s.
 

Faxralı Rəşid. Ömrün üfüqləri [Mətn] /Rəşid Faxralı.-B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s.

 

Faiq Kərim. Balaca bənna. [Mətn] Azərnəşr, 1964.- 20 s.

 

Fars dili: (IV-X siniflər üçün) AzSSR Maarif Nazirliyi, Proqram-metodika idarəsi; tərt. ed. T. Seyidov.- B.: [s.n.] 1984.- 66 s.

 

Farsca-Azərbaycanca lüğət lüğətə təxminən 35000 söz və söz birləçməsi daxil edilmişdir /tərt. ed. M. Nağısoylu, Ə. Bağırov, A. Ramazanov, Ş. Abdullayeva; red. və ön söz. M. Nağısoylu. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 636, [4] s.

 

 Faruq Abdulla. Sahilsiz qəlbimin dalğaları [Mətn]: şerlər və poemalar /Abdulla Faruq; tərt.ed. və ön söz yazanı. M.A. Teymurov.- B.: Yazıçı, 1989. -106, [3] s.

 

 Fasiləsiz milli təhsil konsepsiyası və şagirdlərin peşəyönümünün aktual problemləri [Mətn]: tematik məcmuə /Red. H.M.Əhmədov və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1992.- 81s.

 

 Fatimə Ağanisə. Qadınların qürur tacı [Mətn] Ağanisə Fatimə; Red. İ.Əsədova; Rəssam. T.Qasımov.- B.: Qorqud, 2002.- 160 s.

 

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /V.M.Babazadə və b.; [red. S.Ə.Bəktaşi; rəyçilər. D.M.Əhmədov, Ş.D.Musayev]Bakı: [BDU], 2007.- 395, [1] s.
 

Fayql Erix. İpək yolu üzərində odlar yurdu - Azərbaycan tarixi [Mətn]: /E.Fayql; elmi red. F.Vahabov, K.Şükürov; red. D.İsmayılov, T.Nuriyeva.- Bakı: 2009.- 183, [1] s.
 

Fazili Abdulla Həsənalı oğlu. Atropatena er. əv. IV-er VII əsri Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz /A.H.Fazili; elmi red. S.M.Onullahi; AEA, Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1992.- 216 s. , 8 v. şəkil, portr. ; 21 sm.

 

 Fazilzadə,Anar. Uşaqlıqdan boylanan xəyallarım [Mətn] :Bakı:Təknur,2018.124 [2] s: 14 sm.

 

Fedotova L.N. Kommunikasiya prosesində reklam [Mətn]: dərslik: [rus dilindən tərcümə] L.N.Fedotova; rus dilindən tərc. M.Q.Əkbərov [və b.]; elmi red. K.P.Paşayev.- B.: [İqtisad Universiteti] 2008.- 471, [4] s.
 

Fel İ.İ. Səhiyyədə iqtisadiyyat, planlaşdırma, idarəetmə, maliyyələşdirmə və əməyin elmi təşkili [Mətn]: mühazirələr /İ.İ.Fel, A.Ə.Əliyev, Q.L.Truman; red. Ə.T.Ağayev; N.Nərimanov ad. Azərb. Döv. Tibb İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1978.- 58, [2] s. ; 19 sm.
 

Felthem Ralf Corc. Diplomatın stolüstü kitabı [Mətn]: [sorğu kitabı] /R.C.Felthem; Azərb. dilinə tərc. red. A.Qırxıyev; tərc. Ə.Əliyev, V.Rzayev.- B.: Çıraq, 2008.- 283, [5] s.

 

Feodosyev Vsevolod İvanoviç. Materiallar müqaviməti ali texniki məktəblər üçün dərslik /V.İ.Feodosyev; [tərc. ed. A.Vəliyev; elmi red. İ. Bəxtiyarov].- Bakı: Maarif, 1965.- 563, [1] s.
 

 Feyziyev Fikrət Güləli oğlu. Diskret riyaziyyatın bəzi fəsilləri [Mətn]: dərs vəsaiti /F. G. Feyziyev; elmi red. K. B. Mənsimov; rəy verən. K. Ş. Məmmədov, H. V. Şimiyev.- B.: Təhsil, 2008.- 241, [1] s. , portr., cədv., şək.

 

Feyziyev Həsən Qulu oğlu. İstilik təchizatı [Mətn]: Dərslik /H.Q.Feyziyev, M.F.Cəlilov; Elmi red.: N.Y.Məmmədov; Rəy verənlər: F.İ.Kəlbəliyev, İ.Q.Əliyev.- Bakı: Yurd NPB, 2007.- 584 s.
 

Feyziyev Sərxan Aslan oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları: Dərs vəsaiti II hissə /S.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov; İxtisas red.: Ə.M.Məmmədov.- Bakı: Şirvannəşr, 2003.- 438 s.

 

Feyziyev Sərxan Aslan oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik /S. A. Feyziyev, R. Y. Şükürov ; red. B. Cəbrayılov. B.: Apostroff, 2014. 565, [3] s.: şək., cədv
 

 Feyzullabəyli İsmayıl Əli oğlu. Beynəlxalq ticarət işi: Ali məktəblər üçün dərslik /İ.Ə.Feyzullabəyli, E.İ.İbişov, H.A.İsrafilov; Elmi red.: Ə.İ.Bayramov; Red.: T.Məmmədov. B.: Zaman , 2001. -370 s.

 

Feyzullabəyli İsmayıl Əli oğlu. Real bazara doğru [Mətn] /İ.Ə.Feyzullabəyli; Rəyçi. N.Novruzov; Red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 174 s.
 

 Feyzullayev İsmayıl Əli oğlu. Ticarətin iqtisadiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Ə.Feyzullayev.- B.: Maarif, 1973.- 359, [1] s.

 

 Feyzullayeva F.R., Q.H.Əliyev. Bitkilərin ekologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti F.R.Feyzullayeva, Q.H.Əliyev; Red. Y.K.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Feyzullayeva, F.R.- B.: 1991.- 85 s. 20 sm.


  Feyzüllahzadə, Şıxəli (hacı) Təzkirətül-Övliya [Mətn] : on dörd mə`sumun tərcümeyi-halı /Hacı Şıxəli Feyzullazadə ; kitabı nəşrə haz. Hacı Rauf Şeyxzamanlı [ön söz] ; red. Hacı Müqəddəs Payızova.Bakı: Ecoprint, 2018.51, [1] s.: 19 sm.
 

 Feyzullazadə Vəcihə. Füzulinin ömür yolu [Mətn] /V.Feyzullazadə; Elmi red. R.Azadə, A.Bağırov; Rəssam. A.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1951.- 52 s.

 

Fəcri Fətulla Abdulla oğlu. Od oğullar [Mətn]: [Bədii - sənədli - publisistik roman] /F.Fəcri; Red.: Nisəxanım Mirzə.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 144 s.
 

 Fədai. Bəxtiyarnamə [Mətn] /Fədai; Tərtib və ön sözün müəllifi. Q.Məmmədli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 168 s.

 

 Fəhmi İlqar. Aktrisa [Mətn]: roman /İ.Fəhmi.- B.: Adiloğlu, 2006.- 160 s.

 

 Fəxrəddinqızı Gülnarə. Türk dillərində zaman kateqoriyası [Mətn].- B.: Nurlan, 2010.- 264 s.

 

 Fəxri xiyaban [Mətn]: [soraq kitabı] /Heydər Əliyev Fondu .-Bakı , 2007.- 208 s.

 

 Fəlsəfə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /F.F.Ramazanov və b.; Məsləhətçi və elmi red. F.Ramazanov.- B.: Azərbaycan, 1997.- 374 s.

 

 Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti [Mətn] /M.Ə.Babayev, Y.A.Qaraməmmədli, G.K.Qocayeva və b.; Baş red.: İ Vəliyev; Red.: İ.Ə.Rüstəmov, Ə.F.Abbasov və b.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 520 s.

 

 Fəlsəfə və həyat: Elmi məqalələr toplusu /Redaksiya heyəti: Yusif Rüstəmov, Əbülhəsən Abbasov, Afaq Rüstəmova, Dilqəm İsmayılov Həlimə Məmmədova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. "Sosial fəlsəfə" şöbəsiI buraxılış.- B.: Təknur, 2005, 244 s.

 

 Fəlsəfənin gender aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəblərin müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: A.B.Əzimov; Elmi red.: E.Ş.Hüsey.- B.: 2001.- 12 səh.

 

 Fənlərin inteqrasiyası [Elektron resurs]: [metodik vəsait] /M.Həsənov, Ş.Ağayev, V.Məmmədova, Y.Fərzəliyeva; elmi red. A.Həsənov.- B,: MM-S müəssisəsi, 2013.- 64 s.

 

 Fərdi kompüterlər və proqramlaşdırma [Mətn] /S.Q.Kərimov, Ə.Y.Babanlı, Ə.Ə.Pənahov və b.; Rəyçilər. T.A.Əliyev, T.M.Əsgərov.- Bakı: Maarif, 1992.- 242 s.

 

Fərəcov Ə. Müxtəsər dilçilik lüğəti /Ə.Fərəcov; [red. S.Cəfərov, T.Babayev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1960.- 159, [1] s. ; 17 sm.
 

Fərəcov Əli Abbas oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: üçillik ibtidai məktəbin 3-cü sinfi üçün dərslik /Ə.A. Fərəcov, M.S.Həsənov; elmi red. Y.Kərimov.- B.: Maarif, 1989.- 168 s.

 

 Fərəcov Əli Abbas oğlu. Qrammatik məfhum və onun mənimsənilməsinin bəzi məsələləri /Ə.A.Fərəcov; [elmi red. B.Əhmədov].- B..: Maarif; 1970.- 132, [4] s.

 

 Fərəcov Əli Abbas oğlu. Qrammatik məfhumların mənimsənilməsi /Ə.A.Fərəcov; [xüs. red. B.Əhmədov].- B.: Maarif. 1967. 120, [3] s.

 

 

Fərəcov Rzabala Hüseyn oğlu. Elektron hesablama maşınları və proqramlaşdırma [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R.H.Fərəcov, R.T.Paşayev, C.K.Kazımov.- Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 1992.- 296 s.


 

Fərəcov Yalçın. XXI əsrin parlaq günəşi [Mətn] /Y.Fərəcov, İ.Əzizxanoğlu; Red. V.Süleymanov, S.Orucov.- B.: Azərbaycan, 2007.- 192 s.

 

 

 Fərəcova Məlahət Novruz qızı. Qobustan Çalaları [Mətn] /Elmi red. Q.S. İsmayılzadə; Azərbaycan Respublikasının YUNESKO üzrə Milli Komissiyası; Qobustan Dövlət tarixi-bədii qoruğu.-B.: 2007.-128 s.

 

 Fərəcullayeva M. Akademik Yusuf Məmmədəliyev [Mətn] /M.Fərəcullayeva; red. S.Məmmədəliyeva; foto R.Bağırov.- B.: TUTU; 2005.- 96 s.

 

 Fərhadi Püstə Oruc qızı. Bakalavr hazırlığı üçün "Kommersiya fəaliyyətinin əsasları" fənnindən metodik vəsait [Mətn] P.O.Fərhadi; tərt. ed. P.O.Fərhadi; red. R.F.Sadıqov; rəy. A.Əhmədov, A.Səmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Un-ti] 2012.- 317 s.

 

 Fərhadi Püstə Oruc qızı. Marketinqin kommunikasiya sistemi fənnindən metodik vəsait :bakalavr hazırlığı üçün [Mətn] tərt. ed. P.O.Fərhadi; red. R.F.Sadıqov; rəyçi A.Əhmədov, A.Səmədov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı BiznesUn-ti.- B.: [Bakı BiznesUnivesiteti] 2012.- 363 s.

 

 Fərhadi Püstə Oruc qızı. Meyvə-tərəvəz yarım kompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /P.O.Fərhadi; elmi red. R.Balayev.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 225, [3] s., [4] v. portr., fotoşək., şək.: portr., cədv

 

Fərhadoğlu İsgəndər.(Səklikov İsgəndər Fərhad oğlu).Arı kəşfi [Mətn]: [Təmsillər] /İ. Fərhadoğlu; Red. Z. Şahsevənli. Bakı: Gənclik, 1993.72 s.: 1portr., 20 sm.
 

 

Fərhadoğlu Kamil. İçərişəhər Bakı [Mətn] /Kamil Fərhadoğlu; [Elmi red. F.Ə.İbrahimov]; Ön söz. Bünyadov Teymur; Rəyçi. Məşədixanım Nemət; Kitabda rəssam Mir-Teymurun fotoarxivindən istifadə olunub.-Bakı: Çinar-Çap: Ş-Q, 2006.- 256 s.
 

Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.Fərhadoğlu; Elmi red.: Ə.R.Bayramov, Q.Talıbov.- B.: Maarif, 1998.- 440 s.

 

Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Fərhadoğlu; Elmi red. Ə.Bayramov, Q.Talıbov.- B.: Nurlan, 2002.- 392 s.

 

 Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: dərslik /M. Fərhadoğlu; elmi red. Ə.Bayramov; rəyçi A. Şükürov, V. Paşayev.- B.: Nurlan, 2006.-400 s.

 

Fərhadoğlu Maqsud. Tərəqqi, insan və şəxsiyyətin dünya görüşü /M.Fərhadoğlu; Elmi red.: Q.Talıbov.- B.: Qanun, 2001.- 400 s.

 

Fərhadzadə Eldar Mehdi oğlu. Komplekt elektrik intiqalları [Mətn]: Dərs vəsaiti /E. M. Fərhadzadə, Z. Ə. Həsənov, F. X. Vəzirov; Red.: E. S. Əliyev; Rəy verənlər: R. İ. Mustafayev, E. S. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: ADNA, 1999. 56 s.: ill., cədv, sxem

Fəridə Hacıyeva biblioqrafiya : 60 illik yubileyi münasibətilə /tərt.-müəl. Ş. İ. Nağıyeva ; red. M. Ə. Vəliyeva.-Bakı : Nərgiz , 2013.-113, [1] s.
 

 Fərrux Zahid. Maliyyə, pul tədavülü, kredit [Mətn]: Dərs vəsaiti /Dr.Z.Fərrux, V.Zeynalov B.: Azərnəşr, 2007. -400 s.

 

 Fərrux Zahid. Pul, kredit, banklar, qiymətli kağızlar və valyuta [Mətn] /Dr. Z. Fərrux, H. Z. Zeynalov. B.: Nasir, 2005.- 198 s.

 

 Fərzəli Əjdər Qorqud. (Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu) Dədə Qorqud sözü [Mətn] /Ə.F.Qorqud; ön söz müəllifi və elmi red. Q. Məşədiyev; rəssam A. Ələkbərov, B. Qasımov:üçüncü kitab.- B.: Maarif, 1999.- 348 s. portr.Seriya Kitabi-Dədə Qorqud - 1300

 

 Fərzəli Əjdər. "Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti"nin işığında [Mətn] /Ə. Fərzəli ; red. A. Seyidov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bakı: Şəms, 2010.- 117, [1] s.: fotoşək., ill., cədv., 20 sm.

 

 Fərzəli Əjdər Qorqud. (Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu) Hamı yenidən doğulmalıdır [Mətn]: şeirlər və poemalar /Ə.Fərzəli; Red.: O.Rza.- B.: Ozan, 1997.- 208 s.: 1 portr., 20 sm.

 

 Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layihələndirilməsi [Mətn]: dərslik /M.H.Fərzəliyev (elmi red.), E.N.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.Bakı: İqtisadUniversiteti, 2012.237, [1] s.: portr., şək., cədv.

 

 Fərzəliyev S.A. 100 sual - 100 cavab [Mətn]: hüquqlar, güzəştlər, imtiyazlar S.A.Fərzəliyev, F.İ.Şivəxanov.- Sumqayıt: [s. n.] 2001.- 102, [1] s.

 

 Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsinin "Halay" rəqs-mahnıları [Mətn]: dərs vəsaiti /S. İ. Fərziyeva; elmi red. G. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: Mütərcim 2014.- 214, [2] s., [2] v. şək. portr., fotoşək., not.

 Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Doğma elin halayları [Notlar]: dərs vəsaiti /S. İ. Fərziyeva; elmi red. G. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirıiyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: Mütərcim 2014.- 191, [1] s. notlar, portr., cədv.
 

Fərzəlibəyli Şahin Fazil. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası [Mətn]: XV-XVI əsrlər /Şahin Fazil Fərzəlibəyli; Elmi red.: O.Əfəndiyev; Red.: E.Fərəcov; Rəssamı: S.Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 200 s.

 

Fərzəlibəyli H.M. Üzvü aləmin təkamülü haqqında Çarlz Darvin təlimi fəslinin tədris üsulü [Mətn]: qiyabiçi üçün metodik göstəriş /H.M.Fərzəlibəyli; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İn-tu; [red. K.M.Əkbərov]Kirovabad: [s. n.], 1974.- 36, [2] s.

 

Fərzəliyev Çingiz Əbdülməcid oğlu. Natürmort janrı haqqında [Mətn]: metodik vəsait /Ç.Fərzəliyev; red. N.D.Həbibov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- B..:[s.n.]; 2003.- 118, [2] s.

 Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu.
Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.B.Fərzəliyev; red. G.A.Abbasbəyli; rəyçi. R.A.Əliyev [və b.]Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 290, [1] s.

 

 Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu. Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik.- B.: "İqtisad Universiteti" 2014.- 365[1] s. 21 sm.


 Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu.
Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası: Ali məktəblər üçün dərslik /E.B.Fərzəliyev, Ə.Y.Əliyev; Red.: M.Ə.Məhərrəmov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2005.- 392 s.

 

Fərzəliyev M.H. Tərsimi həndəsə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Fərzəliyev, T.M.Əsədov, E.Ç.Sultanov; red. M.H.Fərzəliyev; rəy verənlər. N.R.Məmmədov, O.Ş.Şamxalov, Z.Q.Quliyev, Z.S.Qələndərov.- Bakı: İqtisad universiteti, 2010.- 150, [1] s.

 

Fərzəliyev Mahir Neman oğlu. Daxili yanma mühərriklərinin ekoloji təhlükəsizliyi [Mətn]: Dərslik /M.N.Fərzəliyev, F.M.Həsənov; Elmi red. M.Ə.Talıbov; Məsləhətçi. R.M.Zeynalov; Rəyçi. H.O.Ocaqov və b.- B.: Təhsil, 2007.- 360 s.

 

Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Əyricilik istehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları [Mətn]: dərslik /M.H.Fərzəliyev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2008.- 350, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.


Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Maşın hissələri [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Fərzəliyev.- Bakı: "İqtisad universiteti", 2004.- 72 s.

Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Toxuculuq istehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları[Mətn]: [dərslik] /M.H.Fərzəliyev; rəy. Ə.Əzizov, Ə.Hüseynov, V.Hüseynov, H.Hacıbalayev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 529, [1] s.

Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşınlarının və avadanlıqlarının layihələndirilməsi [Mətn]: dərslik /M.H.Fərzəliyev; elmi red. F.Ə.Vəliyev; rəyçilər Ş.Əliyev, Ə.Hüseynov, V.Hüseynov, H.Hacıbalayev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 359, [1] s. , şək., cədv., portr. ; 21 sm.
 

Fətəliyev Xəlil Qənimət oğlu. Ailədə milli tərbiyə [Mətn] /X.Fətəliyev; Elmi red. V.C.Xəlilov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.- Bakı: 1996.- 187 s. ; 22 sm.
 

Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə [Mətn]: Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt-təvarix əsəri üzrə. /Ş.Fərzəliyev; red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan SSR, Elmlər Akademiyası Tarix İn-tu.- Bakı: lm, 1983.- 150, [2] s.

 

Fərziyev Teymur Füzuli oğlu. İnformatika [Mətn]: magistraturaya hazırlaşanlar üçün vəsait T.Fərziyev; elmi red. S.Fərziyev; ixt. red. T.Əliyev; rəyçi Ə.Nuriyev; dizayn M.Əliyeva.- B.: Hədəf Nəşrləri, 2012.- 322, [6] s.

 

Fərzullayev Mehman. Şərəfli ömür yolu [Mətn] /Hacı M. Fərzullayev ; red. Hacı Q. Piriyev.-Bakı: Vətən, 2011.- 79, [1] s.

 

Fətəli Xan Xoyski [Elektron resurs]: həyat və fəaliyyəti: sənəd və materiallar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyası; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Yanında Baş Arxiv İdarərsi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 124 s.

 

Fətəli qızı Gülxanım. Məmməd Arazlı günlərim [Mətn]: Xatirələr /G.Fətəliqızı; Red. Q.Əzizxanlı.- Bakı: Zəkioğlu, 2008.- 216 s. , fotoşək. ; 21sm.
 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Alkoqollu içkilərin texnologiyası [Mətn]: Dərslik /H.Fətəliyev; Elmi red.: M.İ.Cəfərov, F.N.Cəfərov; Rəy verənlər: S.Q.Verdiyev, M.M.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2007.- 516 s.
 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum dərs vəsaiti /H. K. Fətəliyev ; elmi red. V. Ş. Mikayılov ; rəy verənlər Ə. Ə. Nəbiyev [və b.].-Bakı : Elm , 2013.-227, [1] s.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. tex. e. d-ru, prof. Biotexnologiya [Mətn] : dərslik /H. Fətəliyev, Ş. Əliyeva, T. Musayev ; elmi red. P. Z. Muradov ; [naşir C. Əliyev ; dizayner İ. Əhmədova].- Bakı: [Ecoprint], 2019.- 359, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.
 

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. İçkilərin ekspertizası [Mətn] : dərslik /H. K. Fətəliyev ; elmi red. V. Ş. Mikayılov.- B: [Elm], 2015.- 442, [2] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Meyvə və tərəvəzlərin emalı texnologiyası [Mətn] : dərs vəsaiti /H. K. Fətəliyev, A. Əsgərova, İ. Əsgərova ; elmi red. F. N. Cəfərov. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 366, [2] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu.Meyvə-giləmeyvə şərablarının texnologiyası [Mətn] : dərs vəsaiti /H. Fətəliyev, T. Musayev, G. Əliyeva ; elmi red. V. Ş. Mikayılov.Bakı: [Ecoprint], 2018.311, [1] s.: şək., cədv., portr., 21 sm.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Süfrə şərablarının müasir texnologiyası [Mətn] : Dərs vəsaiti. Bakı: Ecoprint, 2017.- 335, [1] s.: 21 sm.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabçılıq [Mətn]: dərslik /H.Fətəliyev. I hissə.- B.: İrşad, 1995.- 258 s. şək., cədv
 

 Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabçılıqdan praktikum dərs vəsaiti /; elmi. /Hasil Fətəliyev ; elmi red. S. X. Həsənova ; rəyçi E. M. Mövsümov, M. M. Cavadov.-Bakı : Elm , 2013.- 326, [2] s.

 

 Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabın mikrobiologiyası [Mətn]: dərslik /H.K.Fətəliyev; elmi red. F.N.Cəfərov. Bib-ID. vtls000484387.- Bakı: Elm, 2016.- 340, [2] s.: cədv., şək
 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabın texnologiyası [Mətn] : dərslik /H. Fətəliyev ; elmi red. Ə. Ə. Nəbiyev ; rəyçi. F. Y. Əliyev, B. M. Bağırov, Ş. A. Əliyev, H. Y. Quliyev.-Bakı : Elm , 2011.-595, [1] s.

 

Fətəliyev Xəlil Qənimət oğlu. Məktəbdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi [Mətn] X.Fətəliyev.- B.: Maarif, 1987.- 146, [1] s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dəslik: 2 hissədə /M.Fətəliyev, M.Qasımlı; elmi red. M.Fətəliyev; rəyçi E.Hüseynova; F.Yusifzadə 2 hissə.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 338, [1] s.
 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə diplomatiyası və Balkanlar [Mətn] /Məmməd Fətəliyev; Red.: M. Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1995.- 128 s.

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu.
Türkiyə və Balkan dövlətləri 1929-1938-ci illərdə [Mətn]: Türkiyənin Balkanlarda xarici siyasət problemləri /M.Fətəliyev; elmi red. S.T.Hacıyev, rəyci. E.Ə.Hüseynova, F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- B.: Elm, 2010.- 207, [1] s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanıstan və Böyük dövlətlər Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində. /.Fətəliyev; Elmi red.: Y.Mahmudov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 359 s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanıstan və Böyük Dövlətlər Lozan konfransında [Mətn] M.Fətəliyev; elmi red. S.T.Hacıyev, M.C.Qasımlı.- B.: Elm, 2013.- 234, [2] s.
 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Yunanıstan, Türkiyə və böyük dövlətlər 1919-1922-ci illərdə [Mətn] /M. B.Fətəliyev; Elmi red.: H.Əlibəyli.- Bakı: BDU, 2005.- 177 s. ; 20 sm.

 

Fətiyev Yaşar Qurban oğlu. Dolub, boşalan Qubadlı [Mətn] /Yaşar Fətiyev.B.: [Ziya-Nurlan], 2004.- 294 s. portr., fotoşək

 

Fətiyev Yaşar Qurban oğlu. Qubadlı, görüşünə gəlmişəm [Mətn]: Xatirələr, düşüncələr Y.Q.Fətəliyev B.: Zaman, 2002.- 516 s.
 

Nüsrət Fətullayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Fətullayev Ş. Gəncə abidələri [Mətn] Ş.Fətullayev; red. M.Nəcəfov.- B.: Gənclik, 1969.- [10] s.

 

Fətullayev Şamil. Şəki abidələri [Mətn] /Ş.Fətullayev; red. M.Nəcəfov.- B.: Gənclik, 1970.- 18 s.

 

Fəzilət yolu 60 [Mətn] Red. və tərt. ed. T.Əlibəyli.- B.: Nasir, 2002.- 284 s.
 

Fikirlərin vəhdəti [Mətn]: [Müdrik kəlamlar] /Toplayan və tərtib ed.: Bəxşeyiş Ələmşahov, Nizami Bəxşeyiş oğlu; Red.: N. Xudiyev; Buraxılışına məsul: Ş. Abuşov; Ön sözün müəll.: F. Maqsudov I kitab.- Bakı :Azərbaycan Ensiklopediyası NPB ,1998.- 95 s.
 

 Fikrət Tofiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /T. Fikrət.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-176 s.

 

Fikrətoğlu Orxan. Şirvan Şəşəngisi [Mətn]: [Hekayələr, kinossenarilər və povest] /Orxan Fikrətoğlu.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1998.- 96 s.

 

Fikrətoğlu Orxan. (Sadıqov Orxan Fikrət oğlu) Vaxt [Mətn]: Hekayələr. Povestlər. Kinossenarilər /O.Fikrətoğlu; ön söz müəl. Ş.Alışanlı; red. F.Sadıq.- B.: Elm, 2008.- 373, [3] s. portr

 

Filialların vergiləri haqqında (qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 4 səh.

 

Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu /N.Tusi adına Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti; red. B.Xəlilov; red. hey. H.Mirzəyev [və b.] 2,- Bakı: [s.n.], 1996.- 98, [2] s.

Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu [Mətn]
1 /Red.: Buludxan Xəlilov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: APİ, 1998.- 189 s.


Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu [Mətn] /red. B.Xəlilov; red. hey. H.Mirzəyev və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 1.- B.: 1999.- 182 s.
 

Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu [Mətn] /red. B.Xəlilov; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. N1-2 (13-14)Bakı: Nurlan, 2001.- 252 s.


Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu [Mətn]: 1-2 (20-21) /
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Dədə Qorqud Elmi-TədqiqatLabratoriyası (Mərkəzi); Red. B.Xəlilov.- Bı: Adiloğlu, 2002.- 192 s.

 

Filoloji araşdırmalar [Mətn]: [Toplu] /elmi red. Vaqif Sultanlı. Ədəbi axtarışlar VIII kitab.- B.: Şirvannəşr, 1998.- 100 s.: 20 sm.
 

 Firdovsi Əbdülqasim Həsən ibn Əli Tusi. Şahnamə [Mətn] /Əbülqasim Firdovsi; Tərcümə edən, ön sözün və izahlarin i: M. Əlizadə; Red.: B. Azəroğlu, M. Sultanov, A. Sarovlu.- B.: Öndər, 2004.- 432 s.

 

 Firidun bəy Köçərli [Mətn] : biblioqrafiya /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli ad. Resp. Uşaq Kitabxanası ; tərt. N. Tahirova, L. Qafarova ; red. G. Səfərəliyeva ; ixtisas red. və burax. məsul Ş. Qəmbərova ; ön söz. müəl. Z. Əsgərli. Uşaq ədəbiyyatı xəzinəsindən.- Bakı: [F. Köçərli ad. Respublika Uşaq Kitabxanası ], 2014.- 174, [2] s.: portr., 22 sm.

 

 Fitopatogen göbələklərin eksperimental öyrənilməsi üsulları [Mətn] : (metodik göstəriş) /C. T. Ağayev, S. F. Cabbarov, A. A. Hüseynova, N. K. Ağayeva. Bakı: Müəllim, 2017.- 43, [1] s.: rəngli şək., 20 sm.

 

Fitopotologiya fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı : Qanun , 2011. - 12[] s.

 

Fizika [Mətn]: testlər toplusu: bakalavrlar üçün vəsait /E.M.Qocayev, A.Ə.Əhməd, Ş.M.Əfəndiyev, N.Y.Səfərov; elmi red. A.Ə.Abbasov. H. 1Bakı: [Təhsil], 2013.- 303, [1] s. şək

 

Fizika: 7 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /M.İ.Murquzov, S.Q.Abdullayev, R.R.Abdurazaqov, N.A.Əliyev; elmi red. N.Qocayev; rəyçi. K.Rəhimov.- B.: Bakınəşr, 2008.- 256 s.

 

Fizika 7 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik M.İ.Murquzov, S.Q.Abdullayev, R.R.Abdurazaqov, N.A.Əliyev; elmi red. M.Murquzov; rəyçi N.Ağayev, L.Yusifova.- B.: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 192 s.

 

Fizikadan nümayiş eksperimenti [Mətn]: Orta məktəbin yuxarı sinifləri üçün 1 cild, Mexanika, istilik. Müəllimlər üçün vəsait. Bakı: Maarif, 1976.- 361 s.

 

"Fiziki-coğrafi rayonlaşma" kursunun proqramı [Mətn]: Coğrafiya ixtisası Tərtib ed.: M.Ə.Süleymanov; məsul red. M.A.Müseyibov; Azərb/ SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- B.: ADU, 1983.- 4 s. 20 sm.
 

Fiziki kimya kursu dərs vəsaiti /Y.İ.Gerasimov [və b.]; tərc. ed. S.Ələkbərova, C.Zülfüqarlı; red. A.Muxtarov I.-cild.- Bakı: Maarif, 1968.- 620 s. , cədv., şək. ; 22 sm.
 

Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ.H.Əliyev, A.Ə.Fərzəliyev, A.Ç.Mirzəyev və b.; Elmi red.: A.N.Məmmədov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, İ.İ.Əliyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Kimya Problemləri İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 227 s.

 

Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasnın qanunlar toplusu. Burax.məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 12 səh.
 

Fiziki şəxslər tərəfindən malların gömrük məntəqəsindən keçirilməsi [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s. , cədv. ; 21 sm.

 

Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi Azərbaycan Respublikasından çıxarılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12 səh

 

Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin gətirilməsi və çıxarılması (Qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: .Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 12 səh.

 

Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: E.Hüseynov, Ş.Quliyeva.-B.: 2000.- 36 səh.

 

Fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin tutulması haqqında [Mətn]: Yardımçı vəsait Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəşred. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası].- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ.- 1995.- 20 s.

 

Fiziki şəxslərin əmlakına verginin hesablanması və ödənilməsi [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəşr ed. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası]B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ 1995.- 8 s.

 

Fiziki şəxslərin gömrük məntəqələrindən mallarının keçirilməsi [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəş red. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası]Bakı BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1995.- 12 s.
 

 Fizkolkimyadan yoxlama işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn]: Pedaqoji institutların biologiya, biologiya-kimya və kimya-biologiya ixtisasları üzrə əyanivə qiyabişöbələrinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. N.Q.Xəlilova, T.Ə.Ağdamski, N.A.Verdizadə, A.Q.Babazadə; rəyçilər. K.Y.Əcəmov, Ə.N.Qurbanov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 77, [1] s.

 

 Fokus-qrupların siyasi fəaliyyətində istifadəsi [Mətn] /Tərtibatçı müəllif: R.Quliyev; "İnam" Prüalizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 24 s.: cədvəl., 20 sm.

 

 Folklor terminləri [Mətn] /hazırlayan A. Xəlil (rus dilindən tərc. ed.); red. H.İsmayılov, M.Cəfərli; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərov; rus dilindən tərc. ed. T.Quliyev; AMEA Folkor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2010.- 140 s. ; 20 sm.

 

 Folklor və yazılı ədəbiyyat [Mətn] AMEA, Folklor İn-tu; tərt. K.Əliyev, F.Qasımova; elmi red. M. Kazımoğlu I Kitab.- B.: [Nurlan] 2013.- 235, [1] s.

 

 Folklorşünaslıq: Filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri [Mətn]: XXX toplu Red. heyəti. T.Bünyadov və b.; Məsul red. Ə.Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2006.- 404 s.

 

 Fonvizin Denis İvanoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /D. İ. Fonovizin; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -160 s.

 

 Forumdan foruma [Mətn]: Azərbaycan Respublikası gənclərinin II forumuna həsr olunur /Buraxılışa məsul: Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti. B.: Azərbaycan, 1999. 32 s

 

 Fortepiano üçün seçilmiş etüdlərin ifaçılıq təhlili [Mətn] : "ümumi fortepiano" fənni üzrə Üz. Hacıbəyli adına BMA-nın tələbələri üçün metodik vəsait /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. ; tərt. Z. Ə. Kəzimova ; elmi red. O. H. Abasquliyev ; rəy. M. H. Dilbazi [və b.] B,: [s. n.], 2014. 32, [9] s.: not

 

 Fövqəladə geoloji hadisələr: Respublika-seminar müşavirəsi. Bakı: 2000. 111 səh

 

 Fövqəladə hallar və ətraf mühit, elmi-praktik konfrans (2009 Bakı) Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akafdemiki, texniki elmlər doktoru, professor Ocaqov Həbib Osman oğlunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans "Fövqəladə hallar və ətraf mühit" 15-16 dekabr, 2009 [Mətn] /burax. məsul. G.H.Məmmədova [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 348, [1] s.: portr., şək., cədv., 29 sm.

 

Fövqəladə hallar və Mülki müdafiə haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 2007-ci ilin 25 oktyabrına qədər olan əlavə və dəyişiliklərlə /Tərtibçi və naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 572 s.

 

"Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması", beynəlxalq simpozium (IV; 2007-ci il; Bakı). IV Beynəlxalq Simpozium "Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması" 15-16 noyabr, 2007-ci il [Mətn] /Nəşrə məsul: G.H.Məmmədova və b.; Ümumi red. H..Ocaqov. B.: 2007.- 258 s.: cədvəl., ill., 29 sm.
 

 Fransız dili [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin 7-ci sinfi üçün dərslik /A. Həsənova (red.), S. İsazadə, S. Nəcəfova, M. Şükürova.- B.: "XXI" Yeni Nəşrlər Evi, 2004. -128 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə /tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 430, [2] s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə /tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili II cild.- Bakı: Şərq- Qərb, 2007.- 397, [3] s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn] /[burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-406, [2] s.

 

Fransızca-Azərbaycanca, Azərbaycanca-fransızca müasir lüğət [Mətn] /Azərb. Kitab Araşdırmaları Mərkəzi; red. N.Əliyev; tərtibatçı R.A.Əkbərov.- B.: [s. n.], 2009.- 588, [3] s. ill., cədv

 

Fransızca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: A-Z. Lüğətə təxminən 30000 söz və söz birləşmələri daxil edilmişdir /Red. R. Cabbarov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 464 s.

 

Frazeologiya lüğəti [Mətn]: Azərbaycan dastan və nağıllarının dili əsasında /N.F.Seyidəliyev; Red. İ.O.Məmmədov.- Bakı: Çıraq, 2004.- 272 s.
 

 Freyd Z. Fromm E. Bir illüziyanın gələcəyi. Psixoanaliz və din. [Mətn]: Bakı Universiteti nəşriyyatı, B.: 2004.- 157 s.

 

 Freyd Ziqmund. Yuxuların yozumu [Mətn] Z.Freyd; tərc. N.Qocabəyli; red. S.Şahbazov[Bakı] [Qanun] [2014].- 578 s.

 

Friş Sergey Eduardoviç. Ümumi fizika kursu Mexanikanın fiziki əsasları. Molekulyar fizika. Rəqslər və dalğalar : ali məktəblər üçün dərslik /S.E.Friş, A.V.Timoreva; [tərc. ed. A.Muxtarov, S.Məmmədxanlı, Z. Mustafayev ; red. T.Həmidov, İ.Tağıyev] I cild.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 516 s. , şək., cədv., sxem. ; 22 sm.
 

Friş Sergey Eduardoviç. Ümumi fizika kursu [Mətn]Optika atom fizikası /S.E.Friş, A.V.Timoreva; tərc. ed. M.Haşımzadə, K.Köçərli; red. Y.Məmmədov III cild.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 820 s.
 

Fuad Esmira. Azərbaycan xalça sənətinin Kamili [Mətn] /E.Fuad; Elmi red.: A.Dadaşov, T.Əhmədov Red.: Z.Abdullayeva; Dizayner: Z.Abdullayeva; Dizayner: E.Qurbanov.- Bakı: Altun kitab, 2006.- 128 s. , portr., fotoşək. ; 26 sm.

 

Fuad Esmira. Söz sərrafı Şəhriyar [Mətn] /E.Fuad; ideya müəl. Ə.Vəliyev; elmi məsləhətçi. B.Nəbiyev; elmi red. T.Əhmədov; red. Ş.Əlibəyli; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Avrasiya Press, 2010.- 301, [3] s.
 

Fuad Esmira. Sözə sevdalılar: ədəbi düşüncələr. I kitab.-Bakı: Nərgiz , 2011. 423, [1] s .

 

Funksional analiz və inteqral tənliklər kursunun proqramı [Mətn]: dövlət universitetləri üçün ixtisas 2013-riyaziyyat /SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; tərt. ed. A.Q.Kostyuçenko; tərc. ed. H.Hacıyev, M.Əlizadə.- B.: ADU, 1982.- 4, [1] s.

 

Futbol-1989 [Mətn]: Soraq kitabı. təqvim /tərt. və müəl. O.Atayev, P. Savin; çevr. E. Əliyev; red. A. Qəmbərov.- B.: İşıq, 1989.- 147,[3]s.

 

Füyuzat (1906-1907) /Transliterasiya edəni, çapa hazırlayanı və ön sözün müəllifi: O.Bayramlı; Red.: B.Nəbiyev, T.Kərimli; ARMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 672 s.

 

 "Füyuzat" jurnalı [Mətn] : Biblioqrafiya /Tərt. ed.: A. Xəlilov; Elmi red.: N. Q. Cəfərov, M. M. Adilov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. B.: AzAtaM, 2002. 34 s

 

 Füzuli dünyası rəsmlərdə [Mətn] /Tərt. edən. və ön sözün müəllif. K.Kərimov, N.Həbibov; Red. İ.Xəlilov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1995.- 80 s.

 

Füzuli qəzəlləri füzuli gözəlləri [Mətn] /Rəssam. Fəxrəddin Əli.- B.:İşıq; 1994. 12 s.

 

 Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. I cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.-.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 400 s.

 

Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. II cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

 

Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. III cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 472 s.

 

Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. IV cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 344 s.

 

Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. V cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: H. Araslı; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 224 s.

 

Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Əsərləri: [6 cilddə]. VI cild [Mətn] /M. Füzuli; Tərtib edəni: Ə. Səfərli; Red.: T. Kərimli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

 

 Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Heyrət, ey büt [Mətn] /M. Füzuli; tərt. ed. və red. F. Sadıqzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 218,[3] s.

 

 Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Hədiqətüs-süəda [Mətn] /M. Füzuli; tərtibçi Ə. Səfərli, M. Nağısoylu, N. Göyüşov.- B.: Gənclik, 1993.- 368 s.

 

 Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Mətlə"əl-etiqad [Mətn]M.S.Füzuli; tərc. ed, ön söz, qeyd və şərh. müəl. Z.M.Bünyadov; red. T.B.Həsənov, Z.C.Məmmədov.- B.: Yazıçı, 1987.- 100, [4] s.

 

 Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] M.Füzuli; tərt. ed. və ön söz. Ə.Cəfər; red. M.Sultanov.- B.: Yazıçı, 1984.- 268, [4] s.

 

 Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] M.Füzuli; tərt. ed. M.Sultanov; red. H.Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 1992.- 384 s.

 

 Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Türkcə divanın dibaçəsi [Mətn] /F. Məhəmməd; Çağdaş azərbaycan türkcəsində hazırlayanı və ön sözün müəllifi: K. V. Nərimanoğlu; Red.: İ. Əhmədov; Ş. Əhmədova; Rəssam: A. Ələkbərov. B.: Yurd, 1999. 36 səh.: 1portr

 

 

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved