G

 

 

Gaarder Jostein. Sofinin dünyası [fəlsəfə tarixi haqqında roman] /Jostein Gaarder; ingilis dilindən tərc. Nərmin Kamal.- Bakı: Qanun, [2011].- 559, [1] s.

 

Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə izahat: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 4 səh.
   

Gelin Feliks Davıdoviç. Materialşünaslıq [Mətn]: metalçılar üçün vəsait: proqlamlaşdırma elementləri ilə /F.D.Gelin, E.İ.Krupitski (red.), İ.P.Poznyak; tərc.ed. E.Kərimova.- Bakı: Maarif, 1983.- 272 s. , cədv., şək. ; 22 sm.

 

Gender elminə giriş [Mətn]: [Məcmuə] /Müəllif kol. F.C.Məmmədova və b.; Elmi red. E.Ş.Hüseynova və b.; Məsləhətçi UNFPA: N.S.Abbaszadə; Qərb Universiteti Qender Araşdırmaları Mərkəzi (GRC); BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA).- I cild.- B.: 2005.- 476 s.

 

Gender elminə giriş [Mətn]: [Məcmuə] /Müəllif kol. F.F.Fərəcova və b.; Elmi red. F.T.Məmmədov və b.; Məsləhətçi UNFPA: N.S.Abbaszadə; Qərb Universiteti Qender Araşdırmaları Mərkəzi (GRC); BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA) II cild.- B.: 2005.- 592 s.


Gender sosiologiyası /Müəll. tərt.: A.V.Axundov; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi.- Bakı: 2003.-180 s.

 

Gender sosiologiyası kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: A.B.Axundov; Elmi red.: A.B.Əzimov; Rəyçilər: İ.Məmmədzadə, M.Abdullayeva.- B.: 2001.- 17 səh.

 

Gender sosiologiyası kursu üzrə tədris proqramı [Mətn]: ali məktəblərin müəllimləri və tələbələri üçün /müəllif-tərt. А. B.Axundov; elmi red. А.B.Əzimov; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2003.-13 s.

 

Gender və mədəniyyət kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: F.F.Fərəcova; Elmi red.: A.Abbasov; Rəyçilər: Z.A.Quluzadə, A.B.Axundov.- B.: 2001.- 20 səh.

 

Gender tədqiqatlarının hüquqi aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: E.N.Hacıyeva; Elmi red.: İ.İ.Musayev; Rəyçilər: E.R.Kərimov, M.N.İmanov.- B.: 2001.-16 səh.

 

Gender təliminə dair metodiki vəsait /Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi; ərt.: Rza Ə.Zülfüqarzadə; Tərcüməçilər: R.Zülfüqarzadə, .Qasımova, N.Həşimova.- Bakı: Qərb Universiteti Gender Araşdırmalar Mərkəzi NPM, 2003.- 205 səh.+ 39 səh. əlavə , cədvəl ;
   

Gender terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /tərt. ed. və red. R.İbrahimbəyova; UNFPA.- B.: [s. n.], 2005. 201, [1] s.

 

Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycanın istehlak bazarında yayılma təhlükəsi [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu; layihənin elmi rəhbəri A.İ.Mustafayeva; [red. İ. Məmmədli].- B.: Elm və təhsil, 2010.- 74, [2] s. şək., cədv

 

Genetika və toxumçuluq fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı : Qanun , 2011. - 16 [] s.

 

"Gender : qadın və hüquq", respublika elmi-praktik konfransı 1998 ; [Bakı]. Gender : qadın və hüquq [Mətn] : respublika elmi-praktik konfransının materialları : 10 iyul 1998 /red. heyəti: F. Əhmədova, N. Rəsulbəyova, Q. Nəcəfova ; Azərb. Resp. İqtisad Məhkəməsi, BMT İP "Gender İnkişafda" Qurumu. Bakı: 1998.- 76 s.: 20 sm.

 

Gender: tarix, cəmiyyət, mədəniyyət [Mətn] /Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi; Müəlliflər: F.C.Məmmədova, Ü.H.Hacıyeva, M.M.Əliyeva və b.; Məsul red. Q.K.Quliyev.- Bakı: [Qərb Universiteti NPM], 2003.- 356 s.

 

Geologiya, Texnologiya, Ekologiya və Qazma üzrə Rusca - Azərbaycanca - İngiliscə terminoloji lügət [Mətn] /A.Ə.Əliyev, Ə.F.Kərimov, B.V.Mustafazədə; Baş red.: ..Məmmədov.- Bakı: XXI-YNE, 2003.- 507 s.

 

Geologiya terminləri lüğəti [Mətn] /Red.: A. Əlizadə, Ə.Ş.Şıxəlibəyli; Tərtib ed: R.N.Abdullayev, A.Əlizadə, Ş.F.Mehdiyev və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatları Komitəsi.- B.: Elm, 1996.- 360 s. cədv

 

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Müəllif: Q.Ə.Əliyev və b.; Baş red.: A.Əlizadə; Məsul red.: Q.Əliyev, A.Pənahov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Terminologiya Komissiyası.- Bakı: Nafta-Press, 2006.- 680 s.


Geologiya terminləri lüğəti /tərt. ed. A.S.Bayramov (red.) [və . b.]; red. Ş.F.Mehdiyev; Azərb. SSR EA-nın Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi.- Bakı: AzSSR EA 1958.- 171, [1] s.


Geoloji-Kəşviyyat Kontoru nəzdində neftçilər ittifaqının birləşmiş komitəsi ilə Azneftin Geoloj-Kəşviyyat Kontorası arasında bağlanmış müştərək müqavilənamə /tex. red. və buraxıcı. Əfəndiyev.- Bakı: [s. n.], 1933.- 92 , [2] s. , cədv. ; 15 sm

 

"Geotektonika" fənni üzrə laboratoriya işləri üçün tapşırıqlar və onların yerinə yetirlməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /Tərt. ed.: B.Ə.Hacıyev, A.Q.Abbasov, M.M.Abasov; Red.: A.Ə.Kərimov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B,: Azərb. DNA, 1998.- 52 s.: cədvəl, ill., 20 sm.

 

Gerasimov Y.İ. Fiziki kimya kursu dərs vəsaiti [Mətn]: /Y.İ.Gerasimov [və b.]; tərc. ed. S.Ələkbərova, C.Zülfüqarlı ; red. A.Muxtarov I cild.- Bakı: Maarif, 1968.- 620 s. , cədv., şək. ; 22 sm.
 

 Gete Yohann Volfqanq. Faust [Mətn] /Yohann Volfqanq Gete; Tərcümə edən. Əhməd Cəmil; Red. M.Rzaquluzadə.- B.: Öndər, 2004.- 560 s.

 

 Gəldim, gördüm.... mənimsədim [Mətn] : Azərbaycan mədəni ənənələrinin mənimsənilməsi erməni ənənəsi haqqında /Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bakı: Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi, 2016.- 113 s.: 21 sm.

 

 Gəlimli, gedimli dünya... [Mətn]: şeirlər /tərt. ed. B.Vahabzadə (ön söz), R.Bəşirli.- B..: Gənclik; 1983.- 159, [1] s.

 

 Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda əks olunmasına dair təlimat [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu. Burax. məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 12 s.

 

Gəlirlərdən (hasilatdan) verginin hesablanması və ödənilməsi [Mətn]: təlimat /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s. , cədv.; 21 sm.

 

 Gənc hüquqşünasların "Hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri"ümumrespublika elmi-praktik konfransı Hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri [Mətn]: Gənc hüquqşünasların ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları Xüsusi buraxılış-2006 /Red. şurası: K.Sarıcalinskaya və b.- Bakı: 2006.- 151 s.

 

 "Gənc professional": 1 Audiovizual festivalı 12-14 oktyabr 2001 Rəssam və tərtibatı: H.Mehdiyev Gənc professional 1 Audiovizual festivalı (1; 2001; Bakı)B.: 2001.- 58 səh.

 

 Gəncə aeroportunun iqlim xarakteristikaları [Mətn] /"Azərb. Hava Yolları Dövlət Konserni", Milli Aviasiya Akademiyası, "Azəraeronaviqasiya" müəssisəsi; A.M.Paşayev, V.Z.Sultanov, N.Ş.Hüseynov, R.N.Nəbiyev; ümumi red. A.M.Paşayev [və b.]B.: [s. n.], 2003.- 163 s. cədv

 

 Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri [Mətn]Red.: Vasif Quliyev; Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı)Bakı: 2000.- 576 s.Terminoloji lüğət: səh. 571-573

 

Gəncə-Qars Baytarlıq simpoziumu. Gəncə-Qars Baytarlıq simpoziumunun materialları /Məsul red.: M.İ.Cəfərov; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası; Qars Qafqaz Universiteti.- Gəncə: AKTA, 2003.- 313 s.

 

Gəncə tarixinin aktual problemləri [Mətn]: II elmi-praktik konfransın materialları: AMEA-nın 65 illiyinə həsrolunurred. və ön sözün müəl. F.Əliyev, H.Sadıqov, MƏliyev; məsl. E.Əzizov. "Gəncə tarixinin aktual problemləri", elmi-praktik konfrans (2; 2010; Gəncə).- Gəncə: Elm, 2010.- 362 s.

 

    Gəncəli,Rövşən. (Yusifov Rövşən Məmməd oğlu). Elə yaşa sən ömrünü... [Mətn]:-R.Gəncəli ;red. və ön söz.müəl. N.Əsgərov.
Bakı: Elm və təhsil, 2015.326, [2] s.: portr., ill., 21 sm.
 

Gəncəli Sabir. Ailə. Nəsillər, ailələr, talelər. Ev üçün, ailə üçün ensiklopedik toplu /S.Gəncəli II kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.- 168 s. , portr., fotoşək. ; 28 sm.
 
Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət [Mətn]: ensiklopedik toplu (azərbaycan, ingilis və rus dillərində) /S.Gəncəli; ön söz. Z.Quliyeva.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 336 s. , fotoşək., portr., ill. ; 27 sm.

 

Gəncəli Sabir. 777 sual... [Mətn]: düşündürücü, əyləncəli ensiklopedik toplu /S.Gəncəli; foto R.Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 231, [1] s.

 

Gəncənin maddi mədəniyyət abidələri [Mətn] Gəncə Şəhər İcraHakimiyyəti, Gəncə Dövlət Un-ti; tərt. ed. M.Yusifov; red. M.Əliyev məsləhətçi E.Əzizov.- B.: Nurlan, 2004.- 111, [1] s.

 

Gəncəvi Əlişir Nizamisoy. İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncəvi [Mətn] Ə.N.Gəncəvi.- Gəncə [s. n.] 2013.- 239, [1] s.

 

Gəncəyi Turxan Zeynal oğlu. Şah İsmayıl Xətai divanının elmi-tənqidi mətni [Mətn] T.Gəncəyi; tərt. və mətni transfoneliterasiya ed. P.Kərimo; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 380, [2] s.

 

 Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: müasir vəziyyət və inkişaf problemləri [Mətn] /G.Gənciyev; Elmi red.: Ə.Q.Əlirzayev.- B.: Elm, 2005.- 258 s.
 

 Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu. İxrac ehtiyatlarından istifadənin yaxşılaşdırılması istiqamətləri [Mətn] /G.Gənciyev, A.Qurbanzadə; Elmi red.: İ.H.İbrahimov.- B.: "Kooperasiya", 2003.- 128 s.

 

 Gənclərin ibtidai hərbi hazırlığı proqramı [Mətn] /Tərtib edənlər. Ə.S.Hüseynov, C.M. Ələkbərov, A.Rza oğlu və b.; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi.- B.: 1994.- 48 s. + [1] v. qat. cədv.

 

 Gənclərin ictimai idarəetmə və yerli büdcə prosesində iştirakı [Mətn] /Tərtibçi. X.Rüstəmov; Red. R.Hüseyn; Mülki Cəmiyyətin Formalaşmasına Yardım Mərkəzi.- B.: [Mülki Cəmiyyətin Formalaşmasına Yardım Mərkəzi], 2005.- 112 s. cədvəl., ill

 

 Gənclik nəşriyyatının 1973-cü il ədəbiyyat buraxılışının tematik planı [Mətn] /Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab"; [nəşrə məs. D.Avakimova, H.Həsənzadə]Bakı: Gənclik, 1973.- 87, [1], 87, [1] s. ; 17 sm.
   

 "Gənclik" nəşriyyatının ədəbiyyat buraxılışının tematik planı 1975 [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab"; red. M.Ələkbərov, D.Avakimova.- Bakı: Gənclik, 1975.- 119, [1] s. ; 20 sm.

 

 "Gənclik" nəşriyyatının ədəbiyyat buraxılışının tematik planı 1976 [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Kitab Ticarəti Birliyi "Azərkitab"; red. M.Ələkbərov, D. Avakimova.- Bakı: Gənclik, 1976.- 110, [2] s.

 

 Gənzəli Rasim. Qərib gecələr [Mətn] : povest və hekayələr /R. Gənzəli ; red. M. Allahmanlı. Bakı: Vektor NE, 2016.- 264, [2] s.: portr., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

 

 Gənzəli Rasim. Qızıl türklərdən biri [Mətn] /R. Gənzəli ; red. N. Cəfərov. Bakı: Vektor, 2015.- 239, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

 Gənzəli Rasim. Qismətin rəngi [Mətn] : roman /R. Gənzəli ; red. M. Allahmanlı. Bakı: Vektor, 2013.- 226, [2] s.: portr., 21 sm.

 

 Gənzəli Rasim. Qiyamət qopanda [Mətn]: roman /R. Gənzəli; red. G. Həsənli. Bakı: Vektor, 2010.- 252, [2] s.: 21 sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

 

 Gənzəli Rasim. Qurdbəşər [Mətn] : roman /R. Gənzəli ; red. M. Allahmanlı. İkinci kitab. Bakı: E.L., 2011.- 204, [4] s.: portr., ill., 21sm.
   

 Ağasadıq Gəraybəyli [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

 Gərayzadə Tofiq Paşa oğlu. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası: 9 sinif üçün dərslik Tofiq Gərayzadə Bakı Təhsil 2004.- 440 s.

 

Gərayzadə Tofiq Paşa oğlu. Regional coğrafiya. Şimali Amerika və Şərqi Asiya ölkələri[Mətn]: Dərs vəsaiti /Tofiq Gərayzadə; Elmi red.: K.M.Əkbərov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 384 s.

 

Gileyli Bəylər. (Bəylər Hüseyn oğlu Hüseynov) Beyləqanın Milli Qəhrəmanları [Mətn] /Gileyli, Bəylər, Mirzə Mirzəyev; Red. Şöhrət Səlimbəyli.- B.: Ağrıdağ, 2002.- 80 s.: foto., şək., 20 sm.

 

Gimnastika [Mətn]: bədən tərbiyəsi institutu üçün dərslik [tərc. ed. İ.Məlikov, M.Vahabov, Ə.Seyidov; red. E.Rəhimov, H.Rəhimov].- B.: Maarif, 1967.- 363, [1] s.

 

Girov müqaviləsinin dövlət qeydiyyatı haqqında əsasnamə [Mətn] Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1995.- 8 s.

 

Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün bir sıra malların minimum şərti qiymətləri [Mətn] /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 4 s. cədv

 

Gömrük ekspertizası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik/C.Q.Nuriyev, .Ş.Şəkərəliyev, .Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov; rd. F.N.Ağazadə.- Bı: Qanun, 2003.- 328 s.

 

Gömrük idxal rüsumları [Mətn]: əsasnamə Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmin, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1995.- 32 s.

 

Gömrük idxal rüsumları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 1-ci buraxılış.- B.: 2001.- 57 səh.

 

Gömrük ixrac rusumları [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.-21 s.

 

Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi [Elektron resurs]: [ali məktəblər üçün dərslik: 24 iyun 2011-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq yenidən işlənmiş və tamamlanmış variantda] C.Q.Nuriyev, A.Ə.Əliyev, M.C.Atakişiyev; red. Ş.S.Bağırov, V.İ.Əliyev; rəyçilər M.X.Meybullayev, A.Ş.Şəkərəliyev Nuriyev, C.Q.- B.: [Apostrof] 2012.- 292 s.

 

Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

 

 Gömrük rəsmiləşdirilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /K.F.Heydərov, A.Ə.Əliyev, C.Q.Nuriyev, S.M.Mehdiyev; red. Ş.S.Bağırov; rəyçilər. M.S.Atakişiyev, A.S.Şəkərəliyev.- B.: Qanun, 2006.- 324 s.

 

 Gömrük rüsumlarının dərəcələri: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 28 səh.

 

 Gömrük tarifi haqqında [Mətn]: əsasnamə Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 24 s.

 

 Gömrük tarifi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 20 səh.

 

 Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918) [Mətn] /Dr. Mustafa Görüryılmaz; red. A.Ağaoğlu.- B.: Qismət, 2008. - 407 s.

 

Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və Ermənilər (1918).-Bakı: Qismət , 2009. 408 s.
 

 Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Ziya Göyalp; Azərbaycan türkcəsinə çevirən, ön söz, izah və şərhlərin müəllifi. E.Mustafaoğlu; Hazırlayan. İ.Allahverdiyev.- B.: Maarif, 1991.- 175 s.

 

 Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Z.Göyalp; Azərb. türkcəsində hazır., ön söz, açıqlamaların müəl. E. Mustafa; red. Z.H.Bayramlı; rəyçi Ə.Elçibəy; [üz qabığının rəssamı E.A.Cəlilov]B.: ["Xəzər Universiteti"], 2010.- 208 s.

 

  Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Əhali coğrafiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Y.Göyçayski.- Bakı: Maarif, 1979.- 213, [3] s. , cədv., xəritə ; 22 sm.
 

 Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafi ekologiyanın əsasları [Mətn]: dərslik /Y.Göyçaylı; red. B.Ə.Budaqov; rəyçilər Q.M.Mustafayev [və b.].- Bakı: [s.n.], 2010.- 406, [1] s. ; 21 sm.

 

Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri /Şövqi Göyçaylı; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Ulu, 2004.- 268 s.
   

Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Ətraf mühiti mühafizə [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Y.Göyçaylı, B.M.Əzizov; rəyçi N.K.Mikayılov, K.Ə.Tağıyev.- Bakı: MBM, 2008.- 277, [1] s.
 

 Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları [Mətn]: Dərslik /Ş.Göyçaylı,T.İsmayılov;Rəyçilər: M.M.Fərzəliyev, T.G.Həsənov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 176 s.

 

 Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları [Mətn]: dərslik /Ş.Göyçaylı; T.İsmayılov; rəyçi. M.M.Fərzəliyev, N.G.Həsənov, B.H.Əliyev; [naşir. R.Xan-Sayadoğlu]; Azər. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: MBM, 2009.- 230, [2] s.

 

 Göyçə dastanları və aşıq rəvayətləri [Mətn] /toplayanı, tərt. ed., ön sözün, qeyd və izahların müəl. H. İsmayılov; red. Y. Qarayev; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu, Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi; Bakı: Səda, 2001.- 700 s.: 20 sm.
 

Göyçə Pənah. Əsərləri [Mətn]: [5 cilddə]. Necə unudum səni. I cild /G. Pənah; red. R. Ələsov; naşir. M. Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2005.- 458, [2] s., portr.

 

Göyçə Pənah. Əsərləri [Mətn]: [5 cilddə]. Necə unudum səni. II cild /G. Pənah; red. R. Ələsov; naşir. M. Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2005.- 425 s.
 
Göyçə Pənah. Əsərləri [Mətn]: [5 cilddə]. Necə unudum səni. III cild /G. Pənah; red. R. Ələsov; naşir. M. Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2005.- 450 s.
 
Göyçə Pənah. Əsərləri [Mətn]: [5 cilddə]. Necə unudum səni. IV cild /G. Pənah; red. R. Ələsov; naşir. M. Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2005.- 433 s.
 
Göyçə Pənah. Əsərləri [Mətn]: [5 cilddə]. Necə unudum səni. V cild /G. Pənah; red. R. Ələsov; naşir. M. Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2005.- 366 s.

 

Göyçəli Oruc. Anam yadıma düşür [Mətn] : şeirlər /O. Göyçəli ; red. A. Səmədov. B.: Nərgiz, 2011.- 239, [1] s., [2] v. portr.: 20 sm.

 

Göyçəli Oruc. Günəşdən günəş doğar [Mətn] /O. Göyçəli ; red. A. Səmədov (ön söz). Gəncə: [AGAH], 2012.- 122, [3] s.: portr., 20 sm.

 

Göyçəli Oruc. Qəlbimdə yurd salan xatirələr [Mətn] /O. Göyçəli ; red. və [ön söz] M. İrəvanlı. Bakı: [Nərgiz], 2015.- 200 s.: ill., portr., xəritə, 30 sm.

 

Göyçəli Oruc. Ömür yollarım [Mətn] : [şeirlər] /O. Göyçəli ; red. və ön söz müəl. F. Umarova. (B.: [B-print], 2014.211, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Göyçəli Tərlan. [Mətn]: Göyçə aşıq məktəbi. Bakı-Göytürk, 1998.- 246 s.

 

 Göyər səmənim göyər [Mətn] /Red. T. Cəmilova; Tərtib edən və ön söz müəllifi. B.Abdulla məlumatları.-B.: Gənclik, 1993. -184 s.

 

  Göyərçin. (Kərimi Göyərçin Şahlar qızı). Dünya iradə və təsəvvür kimi [Mətn] : [poema] Göyərçin ; red.Ş. Fazil.Bakı: Çaşıoğlu, 2012.241,[3] s: portr.ill.22sm.

 

Göygöl dövlət qoruğu [İzomaterial] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Döv. Təbiəti Mühafizə Komitəsi; [foto Y. Şamilov]B,: [s.n.], 1977.- [17] s. şək

 

 Göyüşov Altay Rəşid oğlu. 1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi /Altay Göyüşov; Elmi red.: Ə. Muxtarova; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi, Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası.-B., 2000.- 352 s.

 

 Göyüşov Altay Rəşid oğlu. Azərbaycanda ittihadçılıq [Mətn] /Altay Göyüşov; Red.: Ə.Məmmədov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: 1997.- 132 s.

 

 Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn] /R. Göyüşov ; red. V. Əliyev ; rəyçilər. T. Bünyadov, N. Rzayev, M. Hüseynov. B.: İşıq, 1986. 185, [3] s.: fotoşək., ill

 

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. Qarabağın keçmişinə səyahət.-Bakı: Azərnəşr , 1993. 84s.
 

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. SSRİ arxeologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /R.B.Göyüşov, A.İ.Martınov; elmi red. M.Hüseynov; ön soz. Z.Bünyadov.- Bakı: Maarif, 1990.- 269, [3] s. , şək. ; 22 sm.

 

Göyüşov Rüfət Akif oğlu. Mülki hüquq [Mətn]: xüsusi hissə: dərs vəsaiti R.Göyüşov; elmi red. H.S.Qurbanov; rəyçilər B.H.Əsədov [vəb.][Bakı] Qanun, 2012.- 499, [1] s.

 

Göyüşov Ziyəddin Bahadur oğlu. Azərbaycan maarifçilərinin etik görüşləri XIX əsrin ikinci yarısı /Z.B.Göyüşov; red. A.O.Makovelski, F.Q.Köçərli; Azərb. SSR EA Fəlsəfə bölməsi.- Bakı: AzSSR EA, 1960.- 211, [1] s.

 

Göyüşov Ziyəddin Bahadur oğlu. Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaq məsələləri XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri /Z.B.Göyüşov ; [red. M.R.Vilayi].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 189, [3] s.

 

Göyyallı Xeybər. Novruz: genezisi, tarixi, transformasiyaları və mərasimləri [Mətn] /X. Göyyallı ; elmi red. M. Qasımlı ; red. R. Kərəm. Bakı: Qanun, 2015.- 231, [1] s.: 20 sm.

 

Göyyallı Xeybər. (İsmayılov Xeybər Həmzə oğlu) Ruhun əzəməti [Mətn] X.Göyyallı; Red.: Ş.Səlimbəyli.- B.: Ağrıdağ, 2002.-136 s.

 

Göyyallı Xeybər. Şərəfli ömür yolu [Mətn] : Kərim Məmmədxan oğlu Kərimova ithaf olunur /X. Göyyallı ; red. R. İlyasoğlu ; ön sözün müəl. Ə. Əfqan. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 191, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 

 Gözəlov Ariz Əvəzoğlu. Müasir ictimai inkişafın qlobal - fəlsəfivə sosial siyasi problemləri /A.Ə.Gözəlov; elmi red. Ə.Tağıyev; AMEA, Fəlsəfəvə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: [s.n.], 2007.- 169, [1] s.
   

Gözəlov Cahangir Rəcəb oğlu. Seylan [Mətn] /C.Gözəlov .- B.: Azərnəşr, 1989.- 204,[2]s.

 

Gözəlov Əli Vəli oğlu. Beynəlxalq investisiya hüququ: nəzəri və praktiki əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.V.Gözəlov; elmi red. Ə.İ.Əliyev; rəyçilər. H.C.Əlibəyli, R.F.Məmmədov, M.N.Əliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 446, [2] s.

 

Gözəlov Siyavuş Səfər oğlu. Radioaktiv elementlərin hərbi işlərdə tətbiqi: Metodik təlim vəsaiti S.S.Gözəlov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi.- B.: 2001.- 36 səh.

 

Gözəlov Siyavuş Səfər oğlu. Radioizotopların alınması və ayrılması metodları: Metodiki təlim vəsaiti S.S.Gözəlov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 44 səh. cədvəl, ill. 21 sm.
   

Gözəlova Rəna Yaşar qızı. Excel [düstur, cədvəl, süzgəc, parametr seçimi] /R.Gözəlova; elmi red. T.Bayramova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- Bakı: İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı, 2012.- 208, [2] s. , portr., şək., cədv. ; 21 sm.
   

Greuning Hennie van. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları [Mətn]: praktik vəsait /Van Hennie Greuning; [red. C.R.Efendiyev, N.Hüseynov]; Dünya Bankı[Bakı]: Sitm Azərbaycan, 2007.- 284, [2] s.

 

Gül Ətrabə Bayram qızı. XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilis dilinə tərcümə məsələləri [Mətn]: poetik tərcümə: dərs vəsaiti Ətrabə Bayram qızı Gül; elmi red. T.Məmməd.- B.: [Qafqaz Universiteti] ,2009.- 147, [1] s.

 

Gül Qasım Kazım oğlu. Meteorologiya və iqlimşünaslıq/Q.K.Gül; [red. Ş.Kərimov]; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1960.- 268, [3] s.

 

Gül Muhammet Mustafa. Elyas Gibb və Azərbaycan [Mətn]: monoqrafiya M.M.Gül; elmired. R.M.Qeybullayeva.- B.: QafqazUniversiteti [Nurlar], 2014.- 113, [1] s.

 

Gül Muhammet Mustafa. Elyas Gibbin yaradıcılığında Azərbaycan ədəbiyyatının tərcümə məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti M.M.Gül; elmi red. R.M.Qeybullayeva.- B.: Qafqaz Universiteti, 2013.- 86 s.
 
   Gülabı. Mən olmayanda /Aşıq Gülabı ; red., tərt. və çapa haz. E. Məmmədli ; toplayan Ş. Gülabı oğlu.-Bakı : Elm və təhsil , 2013. - 108, [2] s.
 

Gülablı Gülab Məhərrəm oğlu. "Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılmasının əsasları" fənnindən laboratoriya işləri [Mətn]: metodiki rəhbərlik /G.M.Gülablı (red.); rəyçilər A.Ş.Süleymanov, T.İ.İbrahimzadə, R.Z.Abasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 2010.- 91, [1] s. , cədv., şək. ; 20 sm.
   

 Gülayə. Yuxunu sulara söylə... /Gülayə ; red. S. Hüseynoğlu ; rəssam Sürəyya.-Bakı : Adiloğlu , 2012.- 155, [1] s.

 

 Güləliyev Mayis. Yaxşı idarəetmə nədir? [Mətn] /M.Güləliyev.- B.: 2005.- 70, [2] s.: portr
 

Gülçülük və yaşıllaşdırma fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı : Qanun , 2011.- 15 [] s.

 

 Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mədinə Gülgün; ön sözün müəllifi. Elçin.- B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

 

Gülgün Rəhilə. Göylər adamı [Mətn]: (Yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal haqqında esse-araşdırma. Yeni yozum) /R.Gülgün; Red. və ön sözün müəl. N.Cəfərov; Naşir. Q.İsmayıloğlu.- B.: Kür-Araz, 2008.- 244 s.

 

 Gülgün Rəhilə. Xəbərin rəngi [Mətn]: Milli mətbuatın Nəsir İmanquliyev fenomeni: [publisistik araşdırma] /R.Gülgün; red. R.Məcid; naşir. Q.İsmayıloğlu; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Kür-Araz, 2009.- 219, [5] s.  

 

Gülxani Pənah.(Şükürova Gülxani Vaqif qızı) Şəxsiyyətlə yaradıcılığın vəhdəti [Mətn] /Bakı: Elm və təhsil, 2018.175, [1] s.: portr., 21 sm.
 

 Gülmalıyev Mətləb Məhərrəm oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın aqrar tarixi [Mətn]: (tarixşünaslıq problemi) /M.M.Gülmalıyev; Red. M.İsmayılov.- B.: Bakı Universiteti, 1991. -134 s.

 

Gülməmmədov V.Y. Abituriyentlər üçün riyaziyyat /V.Y.GülməmmədovElmi red.: Kərimov,N.B.; Rəyçilər: R.C.İmanov,N.N.Nəsibov I hissə.- Bakı: Avropa, 2006.- 904 s.
 

Gülşəni Şeyx İbrahim Bərdəi. Divan [Mətn] /Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi; Əlyazma qaynaqları əsasında nəşrə hazırl. və ön sözün müəl.A.Musayeva; Red. S.Şıxıyeva.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 416 s.

 

"Gülüstan işıqları" [Izomaterial]: varyete.- B.: İşıq, 1989.- 18 s.

 

Gülüş gözəllikdir [Mətn]: [Sabit Rəhman haqqında məqalələr, xatirələr] /Tərtib edənlər: E.Sabitoğlu, A. Səfiyev; Red.: Dilsuz.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 144 s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

Gümürlü Alimşah. Çeçələ barmağın işığında... /A. Gümürlü ; red. S. A. Ağabalayeva.-Bakı : Çaşıoğlu , 2013.- 463, [1] s.

 

Gündoğdu Bayram Bürhan oğlu. Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikası [Mətn] B.B.Gündoğdu; elmi red. B.Ə.Nəbiyev; red. E.Məmmədova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlar, 2013.- 271, [1] s.
 

Gündüz Osman Mehdi oğlu. İnternet. Azərbaycan İnternet Resursları [Mətn]: İnternet haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan İnterneti /O.Gündüz; Red. C.Məmmədli.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2004.- 200 s.
   

Gündüz Osman Mehdi oğlu. İnternet. Azərbaycan İnternet Resursları [Mətn]: internet haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan İnterneti. Azərbaycan İnternet resursları /O.Gündüz; red. C.Məmmədli.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2008.- 336 s. , şək. ; 24 sm.
 
Gündüz Osman Mehdi oğlu. Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları [Mətn] /O.Gündüz; elmi red. R.Əliquliyev; [tərt. A.Kərimov]Bakı: Multimedia İnformasiya və Texnologiyaları Mərkəzi, 2009.- 101, [3] s. , cədv., şək. ; 24 sm.

 

 Gündüz Osman Mehdi oğlu. Kompüter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları [Mətn]: Kompüterin hissələri; Windows Xp; Fayllarla işləmək qaydaları; Proqramlarla iş; Paint qrafik redaktoru; WordPad proqramı; Microsoft Word; Microsoft Excel; İnternet. İstifadə qaydaları. İnformasiya axtarışı; İnternet Explorer; Outlook Express; Microsoft FrontPage; Microsoft PowerPoint; HTML; Azərbaycan İnternet resursları /Osman Gündüz, Qorxmaz Əfəndiyev, Nazim Rüstəmov; Elmi red. R. Əliquliyev.- B.: Multimedia Mərkəzi, 2006.- 304 s.

 

Gündüz Osman Mehdi oğlu. Mobil telefonların özəllikləri. Mobil telefon və kompüter [Mətn] /O.Gündüz.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2007.- 240 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

Güney Azərbaycan folkloru [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; toplayan. M. Q. Fərzanə; eimi red. və ön söz müəll. İ. Abbaslı; tərt. ed. S. Abbaslı, I kitab Təbriz, Yekanat və Həmədan ərazilərindən toplanmış folklor örnəkləri, B.: Elm və təhsil, 2013.- 455, [1] s.: 21 sm.

 

Güney Azərbaycan nəsri [Mətn] : başlanğıcdan bu günə qədər : antologiya /tərt. ed., nəşrə hazır., red. və ön sözün müəl.: V. Sultanlı, İ. İsmayıl ; [fars dilindən tərc. ed.: H. Məmmədzadə [və b.]]. Bakı: ["Nurlar" NPM], 2017.- 575, [1] s.: portr., 22 sm.

 

Güney Azərbaycan: tarixi, siyasi və kulturoloji müstəvidə [Mətn] : məqalələr toplusu /tərt. ed., nəşrə hazır. və elmi red. V. Sultanlı; Bakı: Azərnəşr, 2010.- 169, [1] s.: 22 sm.

 

Güney mədəniyyət ocağı [Mətn] /Capa hazırlayan Hüsein M.Güneyli.- Tehran: 1994.- 128 s.: ill

 

Güneyli Hüseyn. (Hüseyn Məhəmmədxanı Əli oğlu) Dədə Qorqud boyları. :[ədəbiyyatına uyğun müasir aşıq] [Mətn] Yenidən yaza, çağlaşdıran, şeirləri qoşan. Güneyli H.M.- Tehran: 2002.- 221 [1] s.
   

Günər Məstan. Seçilmiş əsərləri iki cilddə /M.Günər; red. Ə.Vəkil I cild.- Bakı: XXI Yeni Nəşrlər Evi, 2003.- 435, [1] s.   

 

Günər Məstan. Seçilmiş əsərləri iki cilddə /Məstan Günər; red. Ə.Vəkil; sponsor Ş.Mirzəyev 2-ci Cild.- Bakı: [XXI Yeni Nəşrlər Evi], 2003.- 431, [1] s. , portr. ; 21 sm.

 

Günəş mədəniyyət ocağı [Mətn] /Çapa haz. Həsən.- M.Tehran: 1994.- 128 s

 

 Günəş, od, ocaq, məşəl, şam, çıraq [Mətn]: Folklor toplusu /Toplayıb tərt. ed.: V. Əliyev; Elmi red.: Q. Ş. Kazımov.- B.: Oğuz, 1998.- 188 s.

 

Günəş kimi parlaq [Mətn]: Heydər Əliyev şəxsiyyəti mətbuat prizmasında /Tərtib edəni. B.Abbaszadə; Red. Ş.Yaqubov; Rəssam. K.Abdin; Foto. F.Bağırov və b.- Bakı: Sirdaş, 1995.- 64 s.

 

Güngör Leman Aksoy. Qloballaşma şəraitində xarici investisiyalar /L.A.Gengör; Elmi məsləhətçi: R.M.Rzayev; Elmi red.: Z.F.Məmmədov; Üz qabığının rəsmi: Rasim M.Nəzirov.- B.: Orxan, 2005,64 səh.: 13 v. əlavə fotoşəkil

 

Güngör Rəcəb Şükrü. Yas ayini hekayələr /R.Ş.Güngör; çapa hazırlayan. R.Qaraca.- Bakı: Qanun, 2007.- 179, [1] s. ; 20 sm.    

 

Güntəkin Rəşad Nuri. Çalıquşu [Mətn]: [roman] /R.N.Güntəkin; tərcümə edən və ön sözün müəllifi: M.Rzaquluzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 376 s.

 

 Güntəkin Rəşad Nuri. Dodaqdan qəlbə [Mətn]: [roman]/R.N.Güntəkin; Nəşrə hazırlayan: M.Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 280 s.

 

Güstav le Bon. Kütlə psixologiyası [Mətn] /Güstav le Bon; tərc.-red. Q.Əzizxanlı; ön söz. Ə.Nicat Birinci kitab.- B.: Zəkioğlu, 2006.- 327 s.

 

 Güvəndikli Əli. Allah-Kainat-İnsan Quran və dünyanın bütün sirləri açıldı : monoqrafiya /Ə. Güvəndikli ; red. Ə. Həsən.-Bakı : [s. n.] , 2012.- 36 s.
 

Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin siyahısı [Mətn] /Şahbaz Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 208 s.
 
 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved