H

 

H.Aslanovun ev muzeyində gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi [Mətn]: iş təcrübəsində/ /Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi Muzey İşi Üzrə Respublika Elmi-Metodiki Kabineti.- B.: 1991.- 8 s.

 

H.Ə.Əhmədov: Yetirmələlərinin, həmkarlarının, övladlarının və yaxın dostlarının xatirələri /Tərtibçilər: M. -A. M.Zeynalov, A.İ.Manaflı; Red.: K.M.Kərimov.- B.: Adiloğlu, 2005,208 səh.: 24 səh. fotoşək., portr., cədvəl

 

H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi [Mətn] /Baş red.: Ş. T. Tağıyev; Naşir: T. H. Vəlixanlı; H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu. B.: Mütərcim, 1999. 288 s.

 

Hacə Ağa Gəncə. Tamilla Məmmədzadə [Mətn] /H.A.Gəncə; Red. M.Əmirova.- Bakı: İşıq, 1994.- 64 s. , portr

 

Hacı Bayram Aslanov. Sənətlərin şərəflisi[Mətn].- B.: Çinar-çap, 2008.- 208s.

 

Hacı Mail. Qəzəllər [Mətn] /H. Mail; Red. Ə.Vəkil.- B.: Azərnəşr, 1994.- 296 s.

 

Hacı Siracəddin Qənimət oğlu.(Hacıyev)/Qurani-Kərimə giriş [Mətn] /S. Hacı ; elmi red. A. Kahraman.Bakı: [Nafta-Press], 2017.156, [1] s.: 21 sm.

 

Hacı Siracəddin. (Hacıyev) Fatihə surəsinin anlamı [Mətn] /S. Hacı ; elmi red. A. Kahraman.Bakı: [n. y.], 2018.151, [1] s.: 20 sm.

 

Hacı Siracəddin (Hacıyev).Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər Xəzinəsi" məsnəvisinin şərhi (XVIII-XX məqalələr, kitabın sonu, mədhiyyələr, kitabın yazılma səbəbi, söz, mənzum sözün mənsur sözdən üstünlüyü, tövhid, münacatlar) [Mətn] : -[monoqrafiya] /S. Hacı ; red. A. Kahraman, M. Quliyeva.K. 10. Bakı: [s. n.], 2017.919, [1] s.

 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev [Mətn] Red. V.Quliyev; Tərtib edənlər. Ə.Həşimoğlu, Ə.Bağırov, P.Əlioğlu.- B.: Azərnəşr, 1993.- 144 s.

 

Hacıbəyli Ceyhun. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: mühacirət dövrü /C.Hacıbəyli; tərc.ed., tərt.ed. və ön sözün müəl. M.Əmrahov; red. B.Ağayev.- B.: Elm , 2006.- 98 s.

 

Hacıbəyli Ənnağı Bahadır oğlu. Qeyri-Hökumət təşkilatları: Azərbaycan qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlar /Ənnağı Hacıbəyli; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu.- Bakı: İsmayıl NPM, 2001.- 144 s.

 

Hacıbəyli Üzeyir (Əsərlərinin toplusu)

 

Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Arşın mal alan [Notlar]: 4 pərdəli musiqili komediya /Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu; Heydər Əliyev Fondu.- Bakı: Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu (Şərq- Qərb ), 2008.- 166 [2] s.

 

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları [tədris vəsaiti]/Ü.Ə.Hacıbəyov; red. Ə.Eldarova; [red. M.S.İsmayılov]; AzSSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Azərb. Döv. musiqi nəşriyyatı, 1962.- 108, [4] s.

 

Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni [orqan üçün] /Ü.Hacıbəyli; tərt. ed. və orqan üçünişləyəni T.Ə.Yaqubova; elmi red. R.A.Babayeva.- Bakı: [s. n.], 2011.- 6, [1] s.

 

Hacıbəyli Üzeyir. Fitnələr qarşısında [Mətn] /Üzeyirbəy Hacıbəyli; Toplayanı, ərəb əlifbasından transliterasiya edəni, ön sözün müəllifi. A. Kənan; Elmi red. T. Həsənzadə.-B.: Azərnəşr, 1995. -190 s.

 

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Komediyalar və yumoristik miniatürlər [Mətn] Ü.Hacıbəyov; tərtib ed. S.Cəfərov; red. T.Həsənova; Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları 2005.- 172 s.

 

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu 25 [Mətn]: 1937 30 aprel 1962 Ü.Ə.Hacıbəyov; M.F.Axundov ad. Azərb. Döv. Akademik Opera və Balet Teatrı.- B.: [s. n.] 1962.- [19] s.

 

Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş, ixtisar və "redaktə" edilmiş əsərləri [Mətn]: Ü.Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr edilir /Ü.Hacıbəyli; ön söz. müəl., toplayanı, ərəb əlif. latın qraf. çevirən. Ş.Hüseynov, red. Ş.Vəliyev II hissə.- Bakı: Elm, 2010.- 233, [2] s.

 

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Ordan-burdan [Mətn]: [felyeton, pamflet və satrik hekayələr] Ü.Ə.Hacıbəyov; tərt. ed. M.Aslanov; [red. S.Dağlı].- B.: Yazıçı, 1981.- 204, [4] s.

 

Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Operalar: Musiqili komediyalar; Satirik hekayələr; Səhnəciklər /Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və ön söz. A.Abasov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

 

Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Felyetonlar: Məqalələr II cild /Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və lüğətin müəll. A.Abasov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

 

Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası [Mətn] /E.Abbasova [və b.]; red. hey. E.Abbasova [və b.]; red. S.Ağababayeva, T. Dadaşova; burax. məs. Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- Bakı: [Şərq-Qərb], 2008. 239, [1] s.

 

Hacıəli Şirinbəy. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar [Mətn]: [monoqrafiya] /Ş.Hacıəli; ön söz müəl. Y.Mahmudov; elm. red. A.N.Mustafayev. I kitab Ən qədim zamanlardan XII əsrin ortalarınadək.- B.: Təhsil, 2007.- 277, [3] s., [7] s. xaritə

 

Hacıbəyova Ülviyyə Vaqif qızı. Sənət fədailəri... Hacıbəyovların musiqi dünyası: Dərs vəsaiti /Ü.Hacıbəyova;Elmi red.: G.Abdullazadə; Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: 2006,112 s.: ill

 

Hacıqasımov Ağalar Sultan-Murad oğlu. Neft və qaz geologiyasının əsasları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /A.Hacıqasımov, V.Orucov, H.Hüseynov; elmi red. T.Ə.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1982.- 304, [4] s.

 

Hacılar Valeh Əlipaşa oğlu. Borçalı Mehralı bəy tarixi həqiqətlərdə [Mətn] /Valeh Hacılar.- Tbilisi: Gürcüstan Azərbaycanlı Ziyalılar Birliyi, 2001.- 160 s.

 

Hacılar Valeh Əlipaşa oğlu. Gürcüstanda türk xalq ədəbiyyatı ənənələri [Mətn] /V.Hacılar; red. H.İsmayılov; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2005.- 303, [3] s.: portr

 

Hacılı Asif Abbas oğlu. Ahıska türk folkloru [Mətn] /Toplayanlar və tərtib edənlər: Asif Hacılı, Aydın Poladoğlu; Elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: Asif Hacılı; Naşir: Telman Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 228 s.

 

Hacılı Hacı. Azərbaycan Bələdiyyələr Assosiyasası [Mətn]: Onun yaradılması zərurəti və funksional fəaliyyəti /H. Hacılı, D.Əhmədov; Rd.: H.Seyidov; " Ümidli Gələcək" Gənclər Təşkilatı.- Bı: 2003.- 93 s.

 

Hacılı Nazlı. Mən tanrımla dərdləşirəm [Mətn] Nazlı Hacılı.- Naxçıvan: Əcəmi, 2001.- 61 s.

 

Hacılı Ramiz Əli oğlu. Təmir-tikinti işlərinin texnologiyası [Mətn]: Dərs vəsaiti /Hacılı, Ramiz Əli oğlu.- Bakı: Təhsil, 2005.- 52 s.

 

Hacıyev Abbas. Ədəbi meyllər və cərəyanlar [Mətn] /A.Hacıyev; elmi red. M.Allahmanlı.- Bakı: ADPU-nun nəş-tı, 2010.- 289, [1] s.

 

Hacıyev Abbas Məhəmməd oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] /A.Hacıyev; Red.: H.Qasımov.- Bkı: ütərcim, 1996.- 376 s.

 

Hacıyev Abbas Məhəmməd oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərslik /A.Hacıyev; red. H.Qasımov; rəyçilər. X.Məmmədov və b.- Bakı: ADPU, 2005.- 367, [1] s.

 

Hacıyev Abbas Məhəmməd oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərslik /A.Hacıyev; red. H.Qasimov; rəycilər X.Məmmədov, M.Mustafayev, E.Quliyev.- B.:[s. n.];2009.- 371, [1] s.

 

Hacıyev Abbas Məhəmməd oğlu. Yazıçı şəxsiyyətivə bədii qanuna uyğunluq [Mətn] /A.Hacıyev ;rəyçi. S.Əsədullayev; red. İ.Mustafayev.- Bakı: Yazıçı, 1986.- 263, [1] s.

 

Hacıyev Abbas Məhəmməd oğlu. Mirzə İbrahimov [Mətn] /A. M. Hacıyev; red.İ. Mustafayev.-B.: Yazıçı, 1982.- 205 s.

 

Hacıyev Akif Novruz oğlu. Pedaqoji prosesin ziddiyyətləri və onların həlli yolları [Mətn]: Metodik vəsait/A.Hacıyev; Elmi red. N.Əhmədov.- B.: Maarif, 1992.- 92 s. 22 sm.

 

Hacıyev Allahverdi. Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: mühazirə mətnləri: [dərs vəsaiti] A.Ş.Hacıyev, T.Mehrabova; red. Ə.Tanrıverdi; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [s. n.] 2014.- 367, [1] s.

 

Hacıyev Asif. Dədə Qorqud kitabı oxunuşlar açımlar [Mətn].- B.: Elm, 2007.- 214 s.

 

  Hacıyev Asif Xatabala oğlu."Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu [Mətn].- A. Hacıyev (Şirvanelli) ; elmi red. T. Hacıyev ; AMEA, Folklor İn-tu.- K. 2 (1 və 2-ci boylar üzrə).- Bakı: [Elm və təhsil], 2019. 167, [1] s.: portr., 24 sm.

 

Hacıyev Aydın Cəfər oğlu. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri və orta məktəblərin ədəbiyyat müəllimləri üçün vəsait /A. Hacıyev; elmi red. S.Hüseynoğlu; rəyçi. Z.Tahirli.- Bakı: Təhsil, 2004.- 248 s. , cədv., portr. ; 21 sm.

 

Hacıyev Aydın Nazim oğlu . Qars və Araz-Türk Respublikalarının tarixindən [Mətn] /Aydın Hacıyev; Red. S.Cabbarova; Rəssamı. G.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 124 s.

 

Hacıyev Bayram. Azərbaycan dramaturgiyasında ateizm motivləri [Mətn] /B.Hacıyev;AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1972.- 20 s.

 

Hacıyev Bayram Camal oğlu. Dramaturq və tarix /B.Hacıyev; red. Y.Qarayev.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 171, [5] s.

 

Hacıyev Bəxtiyar Vüsal. At haqqında... : XXI əsrə hədiyyə V.Bəxtiyar, R.Nadir; Red.: Z.Bəxtiyar, V.- B.: Adiloğlu, 2002.- 168 səh.

 

Hacıyev Cabbar Niyətulla oğlu. Xəstələrə qulluq [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti üçün dərslik C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev; İxtisas red.: E.Ş.Abbasov, B.M.Aşurov; Rəyçilər: Ş.B.Quliyev, H.A.Sultanov.- B.: Təhsil, 1998.- 256 s.

 

Hacıyev Cabbar Niyətulla oğlu. Təxirəsalınmaz tibbi yardım: Azərbaycan Tibb Universiteti üçün dərslik /C.N. Hacıyev, R.Y.Əliyev; Rəyçilər: S.İ.Hadıyev, A.M.Mustafayev, A.B.Şadlinski; İxtisas red.: E.Ş.Abbasov.- B.: Təbib, 2000.- 585 s.

 

Hacıyev Cahangir Əhməd oğlu. Trikotajın texnologiyası kursundan tapşırıqlar [Mətn]: dərs vəsaiti C.Ə.Hacıyev; rəyçi. F.Ə.Vəliyev [və b.].- B.: [Təhsil] 2012.- 256, [1] s.

 

Hacıyev D.H. Tarixi-qəhrəmanlıq proqramları qiyabiçi tələbələr üçün etodik vəsait /D.H.Hacıyev; red. Şükürov; Azərb. SSRAlivə Orta İxtisasTəhsiliNazirliyi, H.Zərdabiad. Azərb. Kirovabad Döv. Ped. İn-tu.- Kirovabad: [s.n.], 1969.- 32, [2] s.

 

Hacıyev Davud Hüseynoğlu. Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi dram [Mətn] /D.Hacıyev.- Bakı: Ağrıdağ, 1983.- 157, [3] s.

 

Hacıyev Dəmir Vahid oğlu. Biologiya (praktik məşğələlər) [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti /D.V.Hacıyev, S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev; ixtisas red. F.C.Əmirova.- Bakı: Maarif, 1991.- 360 s.

 

Hacıyev Dəmir Vahid oğlu. Tibbi biologiya [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /D.V.Hacıyev, S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev; Rəyçilər. T.K.Mikayılov, E.M.Axundova; Elmi red. U.K.Ələkbərov, Ə.Ə.Mehrəliyev.- Bakı: Maairf, 1993.- 464 s.

 

Hacıyev Edison İmran oğlu. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində köməkçi nitq hissələrinin funksional-semantik xüsusiyyətləri [Mətn] /Edison Hacıyev; Elmi red.: A.Axundov.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 268 s.

 

Hacıyev Elvin Əliman oğlu. Dövlət qulluğu imtahanları [Mətn]: imtahanlara hazırlaşma bacarıqları, qanunvericilik toplusu, testlərtoplusu, dövlətqulluğuilə bağlı izahlı lüğət /E.Ə.Hacıyev; elmi red. E.Hacıyev.- Bakı: MSA, 2014.- 434 s. portr., cədv., gerb, şək

 

Hacıyev Elvin. Dövlət qulluğuna qəbul Qanunvericilik üzrə proqram və testlər toplusu /E. Hacıyev ; elmi red. E. Hacıyev; məsləhətçi: İ. Quliyev [və b.]Bakı: [s. n.], 2012.- 263, [3] s. , portr., cədv. ; 20 sm.

 

Hacıyev Əhməd Hafiz oğlu. İcarə podratı və özünü maliyyələşdirmə [Mətn] Əhməd Hacıyev, Sabir Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1990.- 48 s.

 

Hacıyev Əşrəf Əhmədpaşa oğlu. Yerli Sovetlər və kənddə mədəniyyət [Mətn] /Ə.Hacıyev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 70, [1] s.

 

Hacıyev F.H. İstehlakçı biliklərinin əsasları [Mətn] /F.H. Hacıyev, E.M. Hüseynov; Red.: A.Cəmilov; European Union; Consumers International; Azad İstehlakçılar Birliyi.- B.: Nurlan, 2007.- 256 s.

 

Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu. Sənayedə istehsal güclərindən istifadənin təhlili metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: [Monoqrafiya]. /F.Ş.Hacıyev; Elmi red.: F..Quliyev.- Bı: Elm, 2003.- 250 səh. , cədvəl, sxem;

 

Hacıyev Fikrət Mövsüm oğlu. Yaş fiziologiyası və məktəb gigiyenası [Mətn]: Pedaqoji institutlar üçün dərs vəsaiti /F.Hacıyev;Rəy verən. T.D. Qayıbov və b. -B.: Maarif, 1992. -344 s.

 

Hacıyev Hacı Əliheydər oğlu. Gənc jurnalistlərə xitab [Mətn] /H.Haciyev; tərt. ed. R.Əskər; red. Ş.Babayev; önsözmüəl. Y.Əlizadə.- B.: [s.n.], 2005,135, [1] s.: portr., fotoşək

 

Hacıyev Hacı Məmmədbağır oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yoluxmayan daxili xəstəlikləri [Mətn]: Azərbaycan Kənd təsərrüfatı Akademiyasının baytarlıq fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti / H.M. Hacıyev; Rəyçi. İ.K.Cavadov.- B,: Maarif, 1992.- 608 s.

 

Hacıyev İmaş Adışirin oğlu. Şərq miniarür sənətində kompozisiya quruluşunda forma və üslub xüsusiyyətləri /İ. A. Hacıyev ; elmi red. K. B. Akilova ; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu .-Bakı : Təknur , 2012. - 87.

 

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri [monoqrafiya] /İ.M.Hacıyev; red. H.Səfərli.- Naxçıvan : [Əcəmi], 2012.- 191, [1] s. ; 20 sm. [1] v. qat. xəritə ; 20x25 sm.

 

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Türk dünyasının alim və şair hökmdarları [Mətn] /İ.Hacıyev, Ş.Məmmədov; Elmi red.: İ.Ə.Həbibbəyli; Red.: H.M.Həşimli; Rəssam: M.Xəlilov, H.Qurbanov.- B.: Qorqud, 1998.- 60 s.: ill., 20 sm.

 

 

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı [Mətn] : 1991-2011-ci illər /İ. Hacıyev ; elmi red. E. Cəfərli.-Bakı: [Əcəmi] , 2011. 272 s.

 

Hacıyev Kamal Bayram oğlu. Azərbaycan dilində xüsusi nitq hissələri [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /K.B.Hacıyev; elmi red. K.M.Abdullayev; rəyçilər. N.Q.Cəfərov, M.Ş.Qasımov, A.M.Babayev.B.: Çaşıoğlu , 1999.164 s.

 

Hacıyev Kamal Bayram oğlu. Azərbaycan dilində nida [Mətn]: Monoqrafiya /Kamal Hacıyev; Elmi red.: A.A.Axundov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 215 s.

 

Hacıyev Qasım Əhəd oğlu. Bərdə şəhəri [Mətn] : coğrafi, siyasi və mədəni tarixi /Q. Hacıyev; elmi red. Y. M. Mahmudov; rəyçi. İ. A. Babayev, T. M. Məmmədov, V. Z. Piriyev, T. T. Mustafazadə, S. Ş. Nuriyev; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İstitutu.- B.: UniPrint, 2008.- 234, [2] s., [10] s.

 

Hacıyev Qasım Əhəd oğlu. Qarabağlı hərbçilər: ÇAR və AXC ordusunun zabitləri tarixi-ensiklopedik tədqiqat /Q.Hacıyev, Ə.Çingizoğlu; elmi red. K.K.Şükürov.- Bakı: Təknur, 2011.- 319, [1] s., [8] v. portr., fotoşək. , portr. ; 21 sm.

 

Hacıyev Qasım. Vladimir Kazimirovun "Qarabağa sülh" arzusu və əsl niyyəti [Elektron resurs] Q.Hacıyev, S.Nuriyev; elmi red. C.Ə.Bəhramov.- B.: [s.n] 2011.- 130 s.

 

 Hacıyev M.Ə. Durğu işarəsi [Mətn]: M.Ə.Hacıyev; [red. M.Həsənov].- B.: APİ, 1961.- 18, [1] s.

 

Hacıyev Maqsud İbrahim oğlu. Diplomatik protokol və xarici əlaqələr [Mətn]: Diplomatın stolüstü kitabı /M.Hacıyev; Rəy. H.N.Rzayev, M.M.Əsgərov; Son sözün müəllifi. İ.O.Quliyev. - B.: Mütərcim, 2007.- 632 s.

 

Hacıyev Maqsud İbrahim oğlu. Zamanın özü, zamanın sözü. 3-cü kitab.- B.: Mütərcim, 2003.- 312 s. 1 portr.

 

Hacıyev Müxlis Əhməd oğlu. İnşaat konstruksiyaları mexanikasının praktik kursu [Mətn]: dərs vəsaiti M.Ə.Hacıyev, F.Q.Həsənov; rəyçi. R.Y.Əmənzadə [və b.].- B.: [Mars Print], 2012.- 607, [1] s.

 

Hacıyev Nazim Özbəy oğlu. Azərbaycanda kiçik müəssisələlərin təşəkkülü və inkişafı /N. Hacıyev; Elmi red. A.Nadirov, R.Həsənov; Rəyçilər. T.Hüseynov, F.Abbasov, A.Mehtiyev.B.: Bakı Universiteti, 2000. 192 s.: cədvəl

 

Hacıyev Paşa Əzizbala oğlu. Rəssam həyat gözəllik /P.Ə.Hacıyev; red. K.Kərimov.- Bakı: Gənclik, 1974.- 156, [4] s.

 

Hacıyev Paşa Əzizbala oğlu. Zamanın boyaları [Mətn]: Tahir Salahov, Səttar Bəhlulzadə, Mikayıl Abdullayev, Qəznfər Xalıqov, Ələkbər Rzaquliyev, Vəcihə Səmədova, Lətif Feyzullayev, Elbəy Rzaquliyev, Nazim Babayev, Toğrul Sadıqzadə, Sadıq Şərifzadə, Müslüm Abbasov, Ağali İbrahimov, Cahid Camal /P.Ə.Hacıyev; red. K.Kərimov.- B..: Gənclik; 1979.- 144, [4] s.

 

Hacıyev Rasim Hacı oğlu. Zöhrəvi xəstəliklər [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /R.Hacıyev, M.Davatdarova, H.Hüseynzadə.- Bakı: Maarif, 1978.- 290, [2] s. , şək. ; 21 sm.

 

Hacıyev Rəhman Balabəy oğlu. Azərbaycan gəncliyinin himayədarı [Mətn] : (Heydər Əliyevin gənclər siyasəti (1993-2003-cü illər): [monoqrafiya] R. B. Hacıyev ; elmi red. İ. Hacıyev ; [ön söz Ə. Qasımov] ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. B.: Aspoliqraf, 2014.- 175, [1] s.

Hacıyev Rəiyyət. Tikintidə mühasibat uçotu [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Hacıyeva; Red. Ə.S.Cəfərov; Rəyçilər. Ə. Daşdəmirov;Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 1991.- 103 s.

 

 Hacıyev Rövşən Sabir oğlu. İctimai şüurun inkişaf dinamikası və ya bəşəriyyətin intellektual təkamülünə bir baxış /R.S.Hacıyev; elmi red. D.İsmayılov; Azərb. Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə, Sosiologiya Hüquq İn-tu.-Bakı: Elm, 2012.- 158, [2] s. ; 20 sm.

 

 Hacıyev Rövşən Sabir oğlu. Tarixi prosesin inkişaf dinamikası və ya qloballaşmaya aparan intellektual təkamül yolu [Mətn]: [monoqrafiya] /R.S.Hacıyev; elmi red. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- B.: [Xəzər Un-ti], 2015.- 351, [1] s.: 21 sm.

 

 Hacıyev Sədi Məmməd oğlu. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / S.M.Hacıyev.- B.:1974.- 197, [3] s., cədv.; 22 sm.

 

Hacıyev Sədi Məmməd oğlu. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S.M.Hacıyev; rəyçi. V.İ.İsayev; elmi red. A.Aslanov.- B.: Maarif, 1987.- 320 s.

 

Hacıyev Şəmsəddin. Beynəlxalq İqtisadiyyat.- B.: 2005.- 105 s.

 

Hacıyev T.Y. Azərbaycan SSR-də meyvə bağlarının suvarılmasına dair təlimat [Mətn] /tərt. ed. T.Y.Hacıyev; red. X.İ.Mustafayev; Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Elmi və Təbliğatı Baş İdarəsi.-Bakı: [s.n.], 1973.- 24, [1] s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Hacıyev Telman Muxtar oğlu. Hidrotexniki qurğuların tikintisinin texnologiyası [Mətn]: İnşaat təmayüllü Ali məktəblər üçün dərslik /T.M.Hacıyev, T.M.Mahmudov; Elmi red.: İ.H.Allahverdiyev; Red.: T.C.Rəsulov.- Bakı: Təhsil NPM, 2005.- 462 səh. , cədvəl, ill.

 

Hacıyev Telman Muxtar oğlu. Müdrik müasirim Fuad Qasımzadə: Alimlik və vətəndaşlıq portretinin cizgiləri /Telman Hacıyev; Rəyçi: B.Nəbiyev; Elmi red.: M.Dəmirli; Sponsor: Təfəkkür Universiteti.- B.: Təfəkkür NPM, 2000.- 88 səh. + , 40 səh.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik /Tofiq Hacıyev, Əsgər Quluyev, Nizimi Cəfərov; İxtisas red.: İ.Əhmədov.- B.: Təhsil, 1997.- 144 s.: portr., 20 sm.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: 9-cu siniflər üçün dərslik / T.İ.Hacıyev, Ə.Quluyev, N.Cəfərov; İxtisas red.: İ.Əhmədov.- B.: Təhsil, 1998.- 160 s.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Azərbaycan dili: 10-11-ci siniflər üçün dərslik /.Hacıyev, N.Cəfərov.- Bı: əhsil, 2003.- 168 səh.: fotoşək., 21 sm.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /T.Haciyev, N.Cəfərov, N.Xudiyev; elmi red. T.Müzəffəroğlu; metodiki cəhətdən işləyəni Ə.Abbasov; rəyçi. E.Əzizov, E.Piriyev, S.İbrahimov.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 143, [1] s. ; 24 sm.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Azərbaycan dili tarixi [Mətn]: oçerklər və materiallar: filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /T.İ.Hacıyev, K.N.Vəliyev; elmi red. N.Nağıyev.- Bakı: Maarif, 1983.- 186, [2] s. 21 sm.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /T.İ.Hacıyev; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- II hissə.- Bakı: Maarif, 1987.- 293 s.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Mikayıl Baştunun "Şan qızı dastanı" və poetikası /Tofiq Hacıyev; Red.: Nail Qurbanov; Naşir: Bəhruz Axundov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.-B.: Təhsil, 2005.- 312 s.

 

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Sabir [Mətn]: qaynaqlar və sələflər /T.Hacıyev; elmi red. A.Zamanov.- Bakı: Yazıçı, 1980.- 173, [3] s.

 

 Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu. Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz [Mətn] /T. Hacıyev; red. və ön söz. V. Quliyev.B.: Yazıçı , 1990.359, [1] s.

 

Hacıyev Vahid Cəlal oğlu. Azərbaycanın paxlalı bitkiləri [Mətn]: sistematikası, ekologiyası, filogeniyası, təsərrüfat əhəmiyyəti və s. /V.C.Hacıyev, S.H.Musayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi; Red. Ə.Novruzova.- Bakı: Elm, 1996.-112 s.

 

Hacıyev Vahid Əhməd oğlu. Buruq ustası Süleyman Bağırov [Mətn] /V. S. Hacıyev ; red. Ə. Həsən ; məsləhətçi Ə. Əlirzayev. Bakı: [Şərq-Qərb], 2012.- 143, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Hacıyev Vahid Əhməd oğlu. Əsl həyat yolu [Mətn] /V. Ə. Hacıyev ; [son söz İ. İsmayılov] Bakı: [Elm-Təhsil], 2014.- 146 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Hacıyev Vahid Əhməd oğlu. Bəhərli ömür [Mətn]: bir vətəndaş haqqında hekayətim /V.Hacıyev; [tərt. edənlər. N.Alxazova, İ.Alxazova; baş red. İ.Alxazova] Bakı: Ünsiyyət, 2008.- 316 s.: portr., fotoşək., faks., cədvəl, 20 sm.

 

Hacıyev Valeh. Azərbaycan folkloru ənənələri:(Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkləri əsasında) [Mətn]: (Filoloji fakultənin tələbələri üçün vəsait) / V.Hacıyev.; Red. İ.Abbasov.; Rəyçi. Ə.Saraclı.; S.S.Orbeliani ad. Tblisi Dövlət Pedaqoji İnstitu.- Tbilisi; 1992.

 

Hacıyev Valeh. Folklorumuzun üfüqləri [Mətn]: (Azərbaycan-gürcü folklor əlaqələri tarixindən) V.Hacıyev.; Elmi red. Ə.Saraclı.; Rəyçi D.Əliyeva.- B.: Yazıçı, 1991.- 148 s.

 

Hacıyev Yusif. İndira Qandi: "Görkəmli adamlar" seriyasından tarixi-sənədli roman Y.Hacıyev; Red.: Z.Hüseynova.- B.: "Şuşa" nəşriyyatı, 2001.- 254 s. 248 səh. portr., fotoşək. 21 sm.

 

Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: ali məktəblər üçündərslik Z.C.Hacıyev; elmired. H.Q.Məmmədov; rəyçi. Ə.B.Məmmədov, O.H.Hüseynli.- B.: Turan evi, 2012.- 485, [3] s.

 

Hacıyeva Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi [Mətn]: (1871-1919-cu illər) /A.H.Hacıyeva; Elmi red.: K.N.Rəhimov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 558 s. , portr.; 21 sm.

 

Hacıyeva Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. 1871-1919-cu illər [Mətn]: dərslik /A. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov; rəy verən. İ. Musayev və b.-B.: Nurlan, 2008. -662 s.

 

Hacıyeva Aytən. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Hacıyeva; elmi red. T.Hüseynoğlu; rəyçilər. A.Bayarmoğlu, F.Səfiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı: Nurlan, 2008.- 79, [1] s.

 

Hacıyeva Aytən Kamal qızı. Zoometaforizmlər [Mətn]: İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında [Monoqrafiya] /Aytən Hacıyeva; Red. A.A. Axundov, K.B. Hacıyev; Rəy ver. S.A. Sadıqova, A.Y. Məmmədov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Nurlan, 2006. 151s.

 

Hacıyeva Aytən Yunis qızı. Aqlütinativ dillərdə daxili fleksiya və fuziya [Mətn].- B.: Nurlan, 2007.- 327 s.

 

Hacıyeva Aytən Yunis qızı. Linqvistik tipologiyada tipoloji modifikasiya problemi [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 282s.

 

Hacıyeva Əzizə Hüseyn qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində somatik frazeologiyanın əsasları [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.H.Hacıyeva; elmi red. Ə.Ə.Abdullayev, K.B.Hacıyev.- B.: Nurlan, 2008.- 274, [2] s.

 

Hacıyeva Əzizə Hüseyn qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində somatik frazeologizmlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri [Mətn] /Ə. Hacıyeva; elmi red. K.B.Hacıyev, N.M.Yusifov; Azərb. Dillər Un-ti; İngilis dilinin leksikologiyası kafedrası.- B.: Nurlan, 2004.- 192 s.

 

Hacıyeva Əzizə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün ingilis dili: (İngilis dili müəllimləri üçün dərs vəsaiti) /Ə.Hacıyeva; Elmi red.: . B. Hacıyev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: Kitab aləmi, 2003.- 168 s.

 

Hacıyeva Əzizə Hüseyn qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafı [Mətn]: Nəzəri və praktik materiallar: [Metodik vəsait] /Ə.Hacıyeva; Elmi red. .B. Hacıyev.- Bakı: Maarif, 1992.- 107 s. ; 20 sm.

 

Hacıyeva Əzizə Hüseyn qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə somatik frazeoloji birləşmələr [Mətn] /Ə.Hacıyeva; Azərbaycan Dillər Universiteti; Elmi red. Ə.Ə.Abdullayev, K.B.Hacıyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 347 s.

 

Hacıyeva Fəridə Məcid qızı.. Bağışla, vətən bağışla [Mətn] /F. Hacıyeva; Red.: Elmira Fərruxzadə.- B.: Adiloğlu, 2004.- 218 s.

 

Hacıyeva Fəridə Məcid qızı. Dünyama qovuşacam /F.Hacıyeva; Red.: V.Yusifli.- B.: Nağıl evi , 2000.

 

Hacıyeva Fəridə Məcid qızı.. Göylər pənahım mənim /Fəridə Hacıyeva; Red.: Vaqif Yusifli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 152 s.

 

Hacıyeva Fəridə Məcid qızı. Hu Mevlam hu... [Mətn]: [şeirlər] /F. Hacıyeva; red. N. Şahbazova; rəssam. S. Nağı B.: Adiloğlu, 2010. -287, [1] s. :portr., 20 sm.

 

Hacıyeva Fəridə Məcid qızı.. Qaytaram tanrı sevgisin.- B.: Adiloğlu, 2006.- 254 s.

 

Hacıyeva Fəridə Məcid qızı. Məni məndən alan dünya [Mətn]: [şeirlər kitabı] /Fəridə Hacıyeva; Ön söz: Ə. Cəfərzadə. -B.: Səda, 1998.- 176 s.

 

Hacıyeva Fəridə Məcid qızı. Yolum uzun [Mətn].- B.: Zərdabi LTD, 2017.- 343 [1] s.: 21sm.

 

Fəridə Hacıyeva biblioqrafiya : 60 illik yubileyi münasibətilə /tərt.-müəl. Ş. İ. Nağıyeva ; red. M. Ə. Vəliyeva.-Bakı : Nərgiz , 2013.-113, [1] s.

 

 Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ətraf aləmlə tanışlıq: (Ali məktəblər üçün dərslik) /H.M.Hacyeva, Ə.M.Məhərrəmov; Red.: Ə.M..Hüseynov.- Bı: ADPU, 2003.- 224 s.

 

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ətraf aləmlə tanışlığın tədrisi metodikası [Mətn]: Ali məktəb dərsliyi. /H.M.Hacıyeva, Ə.M.Məhərrəmov; Elmi red.: Ə.M.Hüseynov.- Bı: 2003.- 126 s.

 

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin verilməsinin imkan və yolları [Mətn]: monoqrafiya /H. M. Hacıyeva; elmi red. M. Ş. Babayev.- B.: Araz, 2007.- 221, [1] s.

 

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn] /H. M. Hacıyeva; elmi red. Ə. M. Hüseynov.- B.: Ünsiyyət, 2007.- 338, [1] s.

 

Hacıyeva İlhamə Həbib qızı. Dil quruculuğunun nəzəri problemləri [Mətn] /İ.Hacıyeva; Elmi red.: Cəfərov Nizami.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2005.- 400 s.

Hacıyeva İlhamə Həbib qızı. Nitq mədəniyyəti məsələləri /İlhamə Həbib qızı Hacıyeva; Elmi red.:İsmayıl Məmmədov.- B.: İqtisad Universiteti, 2004.- 152 s.

 

Hacıyeva Qalibə Əli qızı. Dilimiz, tariximiz, yaddaşımız [Mətn] /Q.Hacıyeva; Elmi red. S.Vəliyev; Rəyçilər H.Qədirzadə, Ə.Quliyev.- B.:[Araz]; 2008.- 199 s.

 

Hacıyeva Leyla Arif qızı. Xidmət sahələrinin marketinqi [Mətn]: dərs vəsaiti L.Hacıyeva; elmi red. İ.M.Abbasov; rəyçi Ə.Q.Əlizayev, M.Q. Əkbərov, R. F. Sadıqov, P. Fərhadi ; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Biznes Universiteti], 2013.- 275, [1] s.

 

Hacıyeva Leyla Arif qızı. Sənaye marketinqi [Mətn]: metodik vəsait L.A.Hacıyeva; rəyçi K.P.Paşayev [və b.]; elmi red. Ə.V.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Dövlət İqtisadUn-ti.- Bakı [s.n.] 2012.- 323, [1] s.

 

Hacıyeva Maarifə Azərbaycan dili Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk Dünyası İşlətmə fakültəsinin tələbələri üçün dərs vısaiti. Bakı : [İqtisad Universiteti] , 2011. -242 s.

 

Hacıyeva Maarifə. Azərbaycan dilindən oxu və çalışma mətnləri: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk dünyası işlətmə fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti. /M.Hacıyeva; Red.: K.Əliyeva.- B.: 2005,118 səh.: xəritə

 

Hacıyeva Maarifə Hüseyn qızı. Ədəbi dəyərlər [Mətn] M. Hacıyeva ; red. Z. Mehdiyeva ; [ön sözün müəl. N. Cəfərov] B.: İrfan AzAtaM 2013.197, [3] s.

 

Hacıyeva Maarifə. Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü [Mətn] /M.Hacıyeva, M.Rıhtım; elmi red. və ön söz. müəl. H.İsmayılov; red. R.Xəlilov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli.- Bakı: Nurlan, 2009.- 330 s. , cədv.; 20 sm.

 

Hacıyeva Maarifə Hüseyn qızı. Müdriklik çeşməsi [Mətn] /M.Hacıyeva.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 125, [3]s. , portr. ; 21 sm.

 

 Hacıyeva Maarifə. Oxu mətnləri: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rus bölmələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.Hacıyeva, F.Kazımova, E.Cahangirova.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2002.- 124 s.; 20 sm.

 

 Hacıyeva Nərgiz. Nitq mədəniyyəti [Mətn]: biblioqrafiya /N.Hacıyeva; red. M.Mirzəliyeva. B.: Elm vətəhsil, 2015.- 434 s.

 

Sona Hacıyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.\

 

Hacıyeva Vəsilə Cümşüd qızı. Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər [Mətn] /Vəsilə Hacıyeva; Elmi red. C.T.Əhmədli.- Bakı: Elm, 2008.- 336 s. ; 20 sm.

 

Hacıyeva Zahidə. Rəşid bəy Əfəndiyevin arxivinin təsviri [Mətn] Z.Hacıyeva; red. Z.Əbilova; AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2012.-125, [2] s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Azərbaycan Dövlət Muzeyi Azərbaycanda elmin inkişaf tarixindən 1920-1960: [monoqrafiya] /Z.Ə.Hacıyeva; toplayan Z.Ə.Hacıyeva, A.B.Qəhrəmanova; AMEA.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 150, [2] s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı monoqrafiya /Z.Ə.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 137, [2] s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Hacıyeva; Red. Y.Mahmudov, T.Mustafazadə.- Bakı: Təhsil, 2007.- 254 s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığının tarixşünaslığı [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 266, [2] s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Təkrarlanan tarix - təkrarlanan şərhlər [Mətn]: "İrəvan xanlığı Qacarların hökmranlığı dövründə.1795-1828" kitabının müəllifi Corc Burnutyanın rus-sovet və erməni tarixçilərindən fərqli və oxşar cəhətləri /Z.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 255, [1] s.

 

Hacıyeva Zəminə Tapdıq qızı. Suli Fəqih "Yusif və Züleyxa" [Mətn]: XIV əsr Azərbaycan yazılı abidəsi. Mətn və leksik oçerk Z.T.Hacıyeva; Elmi red. C.V.Qəhrəmanov.- Bakı: Maarif, 1991.- 180 s.

 

Hacızadə Bayram Kamal oğlu. 100 illik karikatura tariximiz [Mətn] /B.K.Hacızadə.- Bakı: Səda, 2006.- 231 s.

 

Hacızadə Bayram Kamal oğlu. Azərbaycan karikaturası dünən və bu gün [Mətn] /B.Hacızadə; Məsləhətçilər: K.Hacıyev, T.İbrahimov; Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi.- Bakı: 2007.- 64 s. , ill. ; 30 sm.

 

Hacızadə Bayram Kamal oğlu. Azərbaycanda karikaturanın inkişafı [Mətn] /Bayram Hacızadə; [Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi]Bakı: [Səda], 2008.- 320 s.

 

Hacızadə Bayram Kamal oğlu. Müasir Azərbaycan karikaturası [Mətn] B.Hacızadə; Red. L.Axundzadə, T.İbrahimov; Məsləhətçi. K.Hacıyev; Tərcüməçi. A.Hacıyeva; Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi, Beynəlxalq Karikaturaçılar Təşkilatları Federasiyası.- B.: 2007.- 128 s.

 

 Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi.- Bakı: Elm; 2011.- 128 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri [Mətn] /E. M. Hacızadə; Elmi red.: Z. Səmədzadə.-B.: Elm, 1998.-144 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və virtual cizgilər /E. M. Hacızadə; Elmi red.: A. Ş. Şəkərəliyev; Resenzentlər: M. A. Atakişiyev, Q. Ə. Səfərov, H. Q. Əhmədov.-B.: Elm, 2001.-186 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində /E.M.Hacızadə; Elmi red.: A.A.Ağayeva, T.Ə.Paşayev; Resenzentlər: T.M.Həsənov, Ə.R.Ələkbərov, Ə.B.Sarıyev.- B.: Elm, 2000.- 257 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri: Monoqrafiya /E.M.Hacızadə, T.Ə.Paşayev; Red.: Ə.X.Nuriyev, A.A.Ağayeva; Rəyçilər: N.Ə.Nəbiyev, Ə.B.Sarıyev. B.: Elm, 2000.- 200 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası [Mətn] ..Hacızadə, Z.S.Abdullayev; Elmi red.: A.F.Musayev.-B.: Elm; 2003.- 512 s.

 

Hacızadə lşən Mahmud oğlu. Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli: [monoqrafiya] /Elşən Hacızadə; Baş elmi red.: Ə..Abbasov.-B.: Elm, 2002.-472 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Sosiallaşan iqtisadiyyat [Mətn]: [Monoqrafiya] /E.M.Hacızadə; Elmi red. və ön sözün müəll.: Z.Ə.Səmədzadə.- B.: Elm, 2006.- 509 s.

 

Hacızadə Əlibala Qüdrət oğlu. Əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Ə.Q.Hacızadə; red. F.Qafarqızı VII cild.- B.: Nafta-Press, 2005.- 476 s.

 

Hacızadə Əlibala Qüdrət oğlu. Əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Ə.Q.Hacızadə; red. F.Qafarqızı VIII cild.- B.: Nafta-Press, 2005.- 480 s.

 

Hacızadə Əlibala Qüdrət oğlu. Mənim yazıq ürəyim [Mətn]: şeirlər /Ə. Hacızadə; tərt. ed. R.Sultan.- B.: [Nafta-Press], 2007.- 145, [1] s.

 

Hacızadə Firuz Muxtar oğlu. Azərbaycanın Orta Kür çökəkliyinin geoloji quruluşu və neft-qazlılığı /F. M. Hacızadə.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 377 səh. , ill. ; 29 sm.+ [6] əlavə v. sxem.

 

Hacızadə H. Təbəə, yoxsa vətəndaş? Yaxud hər günümüzün konstitusiyası /Müəlliflər: H.Hacızadə, İ.Bayramov, A.Bayramov; FAR-Centre Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi. [Bakı]: FAR-Centre Siyasi və iqtisadi araşdırmalar Mərkəzi, 1999.- 267 s.

 

Hacızadə Məmməd. Mənim bəyaz dünyam /M.Hacızadə; Red.: N.Vəliqızı; NaşirT.Vəlixanlı B.: Mütərcim, 2003.- 160 s.

 

Hacızalov Yalçın İbrahim oğlu. Ekonometrika: nəzəriyyə və praktikum [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.Hacızalov, Y.Kərimova, L.Hüseynova; elmi red. M.Sadıqov; elmi məsləhət. B.Musayev; rəyçi. Ş.M.Sadıqov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 520, [1] s.

 

Hadi İsmayıl. Türkcə seçilmiş əsərlər (1) [Mətn]: Hübab.Qəzəl, marş, qoşma və qəsidə hekayələr) /İsmayıl Hadi.- Təbriz:1991.- 72 s.

 

Hadi Məhəmməd. (Əsərlərinin toplusu)

 

Hadi Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Hadi; Tərt. edənlər: Ə.Hüseynov, Ə.Mirəhmədov, Ə.Hüseyni.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 464 s.

 

Hadisə yerinə baxış zamanı kriminalistika texnikasından istifadəyə dair metodik vəsait [Mətn] /Azərb. Resp. Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris mərkəzi, Kriminalistika kafedrası hazırlayan E.Əsgərov; red. N.Bayramov; rəyçi C.Əhmədov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 167, [1] s.

 

Hakimlərin etik davranış kodeksi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B,: Qanun, 2008.- 171, [1] s. cədv

 

Haqbəyli Xeyrulla. Herizdən bir səs [Mətn]: [Şeirlər] /Xeyrulla Haqbəyli [Yersiz]: 1991.- 81 s.

 

 Haqverdiyev Bayram Yusif oğlu. İdarəetmə psixologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti: bakalavr pilləsi üçün /B.Y.Haqverdiyev; elmi red. T.Ə.Rəsulov; rəyçilər. M.V.Vəliyev, Ş.Y.Abdullayeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Elm, 2008.- 301, [2] s.

 

Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə. I cild [Mətn] /Ə. Haqverdiyev; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: K. Məmmədov.- B.: Lider, 2005.- 504 s. ,1 portr.

 

Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə. II cild [Mətn] /Ə.Haqverdiyev; Tərt. edəni: K.Məmmədov.- B.: Lider, 2005.- 408 s.

 

Hamsun Knut. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /K.Hamsun; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Qocabəyli; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 573, [2] s.

 

Hans Selye. Stress. Ümumi adaptasiya sindromu [Mətn]S.Hans; tərc. ed. B.E.Şamilov.- B.: Parni iz Baku, 2009.- 16 s.

 

Hanter David. Ətraf mühit haqqında beynəlxalq hüquq və siyasət [Mətn] /D.Hanter, C.Salzman, D.Zealke; red. R.K.Klarl [və b.] B.: Adiloğlu, 2008.- 1719, [1] s.: cədv., 25 sm.

 

Harvey Jakc. Müasir Ekonomiks [Mətn]: Biznesə giriş və tələbələr üçün dərs vəsaiti: Ali məktəb üçün ekonomiks üzrə mühazirələr /J.Harvey; Tərc.: C. Ağayev, P.Orucova, V.Bayramov, Q.Rzayev; Elmi red.: R.Məmmədli, V.Bayramov.- B.: Şirvannəşr. 2001.- 513 s.

 

Harvey Jakc. Müasir ekonomiks [Mətn]: giriş: [dərs vəsaiti] /J.Harvey, E.Jowsey; tərc. Ə.Abdullayeva, P.Orucova; elmi red. R.Məmmədli, V.Bayramov; tərt. R.Məmmədli.- B.: [Nurlar], 2008.- 648 s.

 

Hasilov Vilayət Təvəkkül oğlu. Ali riyaziyyat və riyazi statistikanın elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti /V.T.Hasilov; elmi red. Ş.İ.Vəkilov; rəyçilər. Ə.Ə.Novruzov, K.İ.Xudaverdiyev, H.H.Həsənov.- B.: Bakı Universiteti, 1990.- 423, [1] s.

 

Haşimi Əbülfəz Əbülhəsən oğlu. İşıqlı bir ömrün səhifələrindən [Mətn]: [Akademik Həsən Əliyev haqqında xatirə] /Əbülfəz Haşimi; Elmi red.: B.Ə.Budaqov; Sponsor: E.Ə.Mədədova.- B.: Nafta-Press, 1997.- 58 s. portr., fotoşək

 

Haşimi Seyid Asif. Quran aynasında cənnət və cəhənnəm əhli [Mətn] /S. A. Haşımı; mütərcim. G. Cəmaləddin; red. M.Hüseynova.- B.: [Azərb. Resp. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi], 2008.- 431 s.

 

Hşımov Q.B. Cihz elementlərinin hzırlnm tenologiysı. li tenii mətəblər üçün dərsli.- B., Təhsil NPM, 2007. 312 s.

 

Haşımova Kəmalə Kamil qızı. İnternet mühitində reklam problemləri və onların həlli yolları [Mətn] /K. K. Haşımova; elmi red. Ə.Əliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: [İnformasiya texnologiyaları], 2014.- 58, [2] s.: portr., şək., cədv., sxem, gerb, 20 sm.

 

Haşımzadə M.U. Astronomiya ADU-nun fizika və mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.U. Haşımzadə; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1970.- 293, [2] s.

 

Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq: Uşaq hüquqlarına əsaslanmış proqramlaşdırma. Təlim vəsaiti /Tərtibatçı müəlliflər: N.Seyidov, T.Şərifova, D.Əhmədov; Tərc.: N.Nəcəfli, M.Quluzadə; Ümidli Gələcək" Gənclər Təşkilatı.- Bakı: 2005.- 264 s.

 

Hegel Georq Vilhelm Fredrix. Məntiq elmi Georq Vilhelm Fredrix Hegel; çevirəni A.Tağıyev; elmi red. F.Qasımzadə 1-ci Cild.- B.: [s. n.] 2005.- 158 s.

 

Helsinkidən başlayan yol... :Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaranmasının 10 illiyinə həsr edilir Ağacan Abiyev;Dilqəm Quliyev; Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2002.- 96 səh.

 

   Hematologiyada sitokimyəvi müayinələr [Mətn] : (Metodik vəsait).Bakı: -2019. 64 s.

 

Heminquey Ernest. Əcəl zəngi [Mətn]/E.Heminquey; Tərcümə. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya press, 2006.- 470 s.

 

Heminquey Ernest. Zəng kimin üçün çalınır /E.Heminquey; Tərc. edəni və ön sözün müəllifi: H.Hacıyev; Red.: İ.Həbibbəyli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 424 s.

 

Herrmann Thomas. Azərbaycan Respublikasının yeni inzibati hüququna giriş [Mətn] müəl. Thomas Herrmann, Dr.Rebekka Hye-Knudsen; layihə. Azərbaycanda məhkəmə və hüquq islahatlarının dəstəklənməsi.- B.: [gtz], 2006.- 135, [1] s.

 

Herodot. Tarix [Mətn]: 9 kitabda Herodot; Tərcümə ed. P.Xəlilov; Red. A.Bağırov; Rəssam S.Şatikov Birinci hissə.- B.: Azərnəşr, 1998.- 329 s.

 

Hesablama texnikasının və eksperimentin riyazi nəzəriyyəsinin elmi tədqiqatlarda tətbiqi [Mətn]: Dərs vəsaiti /T.Ə.Babayev, A.R.Bünyatov, Q.C.Əfəndiyev və b.; Red.: M-B.Ə.Babayev;Azərbaycan Elm və Texnika Komitəsi, Bakı Elmi-Tədris Mərkəzi.- B.: Elm, 1999.- 102 s.

 

Heydər Əlirza oğlu Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri 1923-2003 Bəstəkarın yüksək vəzifəsi və amalı [Mətn]: Respublika bəstəkarları ilə Azərb. KP MK-da keçirilmiş görüşdə çıxış, 1 oktyabr 1979-cu il H.Ə.Əliyev; bur. məs. Ə.Ağayev Əliyev, Bakı: Azərnəşr, 1979.- 31, [3] s.

 

Heydər Əliyev [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtib edənlər: A. Xələfov, S. Sadıqova; Red.:A. Məhərrəmov .- B.: Bakı Universiteti, 2003.- 434 s.

 

Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). I cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 500 s.

 

Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). II cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 704 s.

 

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri [Mətn]: ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunur: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva; tərt. G. Hüseynova, G. Misirova.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. - 238 s.

 

Heydər Əliyev - Azərbaycan, Gəncə [Mətn] /ön söz. E.Əzizov.- B.: Nurlar NPM, 2009.- 195, [5] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır [Mətn] /Tərtibçilər. N.İbrahimov, İ.Şükürov; Məsləhətçi. A.Muradverdiyev.- B.: Azərbaycan, 1994.- 175 s. fotoşəkil

 

 Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili [Mətn] /Red.: B. Nəbiyev; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 196 s.

 

 Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında [Mətn]: [kəlamlar, sitatlar, aforizmlər] /red. və ön söz müəl. X.Vəliyev.- B,: Adiloğlu, 2008.- 166, [2] s. portr

 

Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə [Mətn] /burax. məs. B.Sadıqov; tərt. E.Mirələm, R.Qaraxanlı; rd. T.Tofiq qızı; fotoqr. R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2003.- 148 s.

 

Heydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir" /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; buraxılışa məsul. V.Süleymanov; yar. hey. F.Babayev [və b.]; dilçi red. M.Babayeva; cildin dizaynı. C.Əzizov; fotoblokun dizaynı. E.İsmayılov.- Bakı: 2011.- 270 s., [8] v., fotoşək.

 

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /Ön söz və H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2005.- 103 s.

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /Ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /Ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn]: [Xatirə Kitabından səhifələr]Bakı, [2006].- 67 s.

 

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: [Xatirə kitabındam səhifələr], [2009].- 99 .

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /ön söz. M.Əliyeva.- B.: 2009.- 103 s.: portr., fotoşək., 29 sm.

 

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- Bakı [Heydər Əliyev Fondu], [2009].- 225, [2] s.

 

Heydər Əliyev haqqında [Mətn] : teleqraf mətni ilə /Interfax-Azərbaycan İnformasiya Agentliyi. [Bakı]: [Interfaks Azərbaycan], [2009]. 462, [2] s., [35] s. portr., fotoşək.: portr

 

Heydər Əliyev irsi və Azərbaycanın müasir inkişafında İlham Əliyev mərhələsi [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları: Lənkəran, 23-24 dekabr 2006 /Elmi red. və ön sözün müəllifi: Asəf İsgəndərov.- Bakı: Azərbaycan, 2007.- 280 s. ; 8 v. fotoşək. ; 21 sm.

 

Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri [Mətn]: müstəqillik dövrü /L.Ə.Hüseynova; elmi red., lahiyənin rəh. giriş məqaləsinin və ön söz. müəllifi Y.Mahmudov; red. V.Musayev.Hüseynova, Leyla Əhliman qızı.- B.: [Təhsil], 2011.- 213, [3] s.: portr., rəngli fotoşək., 25 sm.

 

Heyder Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində kitabxanaların vəzifələri: metodik vəsait /ixt.red. K.Tahirov; tərt. ed. D.Bayramov.- Bakı, 2005.- 49 s.

 

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn] /Tərt. F.Şahbazlı, Ə.Quliyev, T.Hacıyeva və b. B.: Təhsil, 2007.324 s. [6] v. fotoşək

 

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt. : F.Şahbazlı və b. K. 3.- B.: Təhsil, 2009.-349, [3] s.: portr., fotoşək., 25 sm.

 

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt.: F.Şahbazlı, A.Əhmədov, Ə.Quliyev, Ş.Balakişiyev; [burax. məs. F.Şahbazlı; nəşrə haz. S.Məmmədova [və b.] Cild K. 9.- B.: Təhsil, 2015.- 303, [1] s. portr., fotoşək

 

Heydər Əliyev mənim həyatımda [Mətn] /məsləhətçi və ön sözün müəl. R.Mehdiyev; red. Ə.Həsənov; burax. məs. B.Sadıqov; tərt. İ.Hüseynli.- B.: Təhsil, 2005.- 372 s.

 

Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir [Mətn]: /Məsul red. O.Əsədov; Tərtibçi-müəlliflər S.Mirzəyev, M.Qayıbov.- B.: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nəşri, 2008.- 496 s.

 

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s.

 

 Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (Qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi) //layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 448 s.

 

Heydər Əliyev Sarayı /layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; mətnin müəl. İ. Rəhimli; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-B.: Təhsil, 2010.- 167, [1] s.

 

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: AzərbaycanYazıçılarBirliyinin 75 illiyinə həsr edilir /red. B.Nəbiyev; bur. məs. N.Cabbarlı; AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 245, [3] s.

 

Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı [Mətn]: [Sənədli bublisistika] /Red. hey. Ə.Qarayev və b. B.: Turan Evi, 2004.- 149 s.

 

Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi [Mətn] /Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Müəllif-tərtibçi: S.Xəlilov.- B.: Azərbaycan Universiteti; 2002.- 232 s.

 

Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; [H.Orucovun ümumi redaktəsi ilə; tərt. G.İsmayılov; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov; dizayn. M.Bəhmən]B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 399, [1] s., [12] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

 

"Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti", ümumrespublika konfransı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti" ümumrespublika konfransı materialları [Mətn] /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Un-ti, Azərb. Respub. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; ön söz. S.Sadıq; dizayn. S.Kazımov.-Bakı: [s.n.], 2008.- 208 s.

 

Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti [Mətn] /Buraxılışa məsul, ön sözün və məqalələrin müəllifi: Misir Mərdanov; Tərtib edəni: Ə.Əhmədov.- B.: 1997.- 140 s. portr., fotoşəkil., faksimle

 

Heydər Əliyev və Bərdə [Mətn] /[tərt. ed. İ.Ağayev; red. X.Mehdiyev]B.: [s.n.], 2005.- 311, [1] s.: cədv., şək., portr., şək

 

Heydər Əliyev və çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyi [Mətn]: [məqalələr toplusu] /[Hazırlayan. Ş.Kaleder; Red.S.Aran; Təşəbbüscüsü. Azərbaycan İstanbul Başkonsolosluğu] İstanbul: [Kutub Yıldızı reklam]; 2007.- 307 s.

 

Heydər Əliyev və İçərişəhər [ulu öndər Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq buraxılıb və əbədi xatirəsinə həsr edilir: [fotoalbom]] /Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət tarix-memarlıq qoruğu idarəsi.- Bakı: [İçərişəhər], 2008.- 32 s.

 

Heydər Əliyev və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasəti [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. B.: 2007,176 s. portr., foto, gerb

 

Heydər Əliyev və insan hüquqları" konfrans Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 və siyasi hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və insan hüquqları" mövzusunda konfransın materialları [Mətn]: 4 may 2009-cu il /Azərbaycan respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. Z.Əliyev, Y.Cəfərova; ön söz E.Süleymanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 75, [1] s.

 

Heydər Əliyev və qanunçuluq [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, müraciətlər, müsahibələr, bəyanatlar, fərmanlar /red. və ön sözün müəl. X.Vəliyev. I kitab.- B.: Adiloğlu, 2008.- 431, [1] s. portr

 

Heydər Əliyev və mədəni irs [İzomaterial] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; [ideya müəl. Ə. Qarayev ; layihənin rəhbəri V. Əliyev ; nəşrin red. T. Vəliyev, K. Cəfərova ; nəşrin tərtibatçıları Z. Sankina, A. Əmirova ; bədii tərtibat və dizayn V. Əli].- B.: [s. n.], 2014.- [272] s.: fotoşək., portr., 28 sm.

 

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982, 1993-1996 [Mətn]: I cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s., [16] v. fotoşək.

 

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1997-1998 [Mətn]: II cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 520 s., [8] v. fotoşək.

 

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1999-2003 [Mətn]: III cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 536 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Yanvar, 1990-iyul, 1996 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov I cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. İyul, 1996-iyul, 1998 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi. R.Mehdiyev; Tərtib edənlər. Ə.Abbasov, T.Əhmədov II cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar İyul, 1998-sentyabr, 2000 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov III cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Noyabr, 2002-mart, 2003 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov IV cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

Heydər Əliyev və Müasir Azərbaycan Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransı. Heydər Əliyev və Müasir Azərbaycan: I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları ( Bakı, 6 may 2003-cü il) /Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi elmlər Assosiasiyası; Əliyevşünaslıq İnstitutu;Elmi red.: Ramiz Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2003.- 362 s.

 

 Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: Altı cilddə /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M. Qurbanlı.- Birinci kitab.- B.: Tural-Ə NPM, 2002.- 384 s. 

 

 Heydər Əliyev və Şərq [Mətn] : altı cilddə : [dərs vəsaiti] /müəl.-tərt. : Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə ; red. və ön sözün müəl. M. Qurbanlı ; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi.- K. 1 Türkiyə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 544 s.: portr., fotoşək., xəritə, cədvəl, faks., 25 sm.

 

Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə İran İslam Respublikası [Mətn]: İkinci kitab /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M.Qurbanlı.- B.: Ozan, 2002.- 452 s.

 

Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: Altı cilddə Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. . Qurbanlı. Üçüncü kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 472 s. 2 portr., fotoşək., xəritə

 

Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: altı cilddə Heydər müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; red. M.Qurbanlı 4-cü kitab Türkiyə Cümhuriyyəti.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 520 s.

 

Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə Türk dünyası [Mətn] [Dərs vəsaiti] /Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Məsləhətçi-rəyçi. N.Məmmədov; Ön sözün müəll. N.Cəfərov; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi Altıncı kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 480 s. , portr., fotoşək. ; 25 sm.

 

Heydər Əliyev yolu: Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində [Mətn]: [konfrans materialları] /Yeni Azərbaycan Partiyası; Red. G.Adıgözəlqızı, E.Əsgərova, R.Cəfərov; Rəssam. N.Rzaquliyev.- B.: Azərbaycan, 2007.- 864 s. portr

 

Heydərov Arif general /Naşir: E.Şahmar; Ön söz: A.Şərif, C.Əlibəyov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006,230 s. fotoşəkil, portr

 

Heydərov Xosrov Məmi oğlu. Konstruksiyaları avtomatik layihəetmə sistemləri dərslik /X. M. Heydərov, O. H. Mirzəyev ; rəyçi. İ. Ə. Həbibov, X. S. Səmidov.-Bakı : [s.n.] , 2012. -149, [1] s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Azərbaycan gömrük xidməti [Mətn]: yeni dünya-təsərrüfat münasibətləri şəraitində [Mətn] /K.F.Heydərov, C.Q.Həsənov; Elmi red.: Q.Q.Mokrov; Rəyçi: A.K.Ələsgərov, A.A.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1998.- 192 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Azərbaycan gömrüyü sabit inkişaf yolunda [Mətn] /K.Heydərov; Elmi red.: R.Mustafayev; Məsləhətçi: A.Əliyev, A.Həmzəyev; Elmi İnkişah üzrə Beynəlxalq Şura. Beynəlxalq Elmlər Akademiyası.- B.: Ozan, 2005.- 128 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işi-iqtisadi suverenlik və təhlükəsizlik /K.F.Heydərov, T.T.İbrahimov; Red.: A.Ə.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- B.: Səda, 1999.- 184 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: Gömrük işinin təşkili və texnologiyası [Mətn] /K.F.Heydərov; Elmi red.: C.Q.Həsənov; İxtisas red.: A.Ə. Əliyev. I cild. [4 cilddə].- B.: Azərnəşr, 1998.- 496 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: Gömrük orqanlarının iqtisadi fəaliyyəti [Mətn] /K.F.Heydərov; Elmi red.: C.Q.Həsənov; İxtisas red.: E.B.Mirzəyev. II cild. [4 cilddə].- B.: Azərnəşr, 1999.- 392 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti [Mətn] /K.F.Heydərov; Elmi red.: C.Q.Həsənov.- 3-cü cild. [4 cilddə].- B.: Azərnəşr, 2000.- 496 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: Gömrük işinin idarə edilməsi və inkişafı [Mətn] /K.F.Heydərov; Elmi red.: C.Q.Həsənov; İxtisas red.: A.Ə.Əliyev.- 4-cü cild. [4 cilddə].- B.: Azərnəşr, 2000.- 296 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük hüququ [Mətn]: Ümumi hissə (tədris-metodik vəsait)/K.Heydərov, A.H.Əzimov; Red.: A.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tədris Mərkəzi.- Bakı: Hərbi, 2001.- 200 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü [Mətn]: İqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə /K.Heydərov.- B.: Ozan, 2000.- 256 s.

 

Heydərov Nəzər Heydər oğlu. Zəngəzur dağlarında [Mətn] N.H.Heydərov; [tərc. B.Cəfərov; red. M.Mirkişiyev] B.: Azərnəşr, 1972.- 225, [2] s.

 

Heydərov Şahsuvar Əsgər oğlu. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili [Mətn]: dərs vəsaiti/metodik vəsait: ali məktəblərin tələbələri və magistrantları, turizm şirkətlərinin aparıcı mütəxəssisləri üçün /Ş.Ə.Heydərov; rəyçilər Ə.H.Əliyev, R.S.Səfərov, S.H.Rəhimov; elmi red. B.Ə.Bilalov.- Mingəçevir: "Mingəçevir Poliqrafiya müəssisəsi" MMC, 2011.- 148 s.

 

Heydərov Telman Əziz oğlu. Geriyə boylananda [Mətn] : yada düşənlər T. Ə. Heydərov ; red. İ. Abbasov ; bədii tərtibat və dizayn İ. Nizamioğlu.-Bakı.- Elm və təhsil.- 2012.- 231, [1] s.

 

Heyq Pol. Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları [Mətn]: [dərslik] /P.Heyq, N.Heyq, Kerol-Enn Morqan; tərc. A.S.Aşurov, S.Ə.Bayramzadə; tərc. elmi red. T.İ.İmanov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 326, [1] s.

 

Heyran xanım Dünbüli. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Heyran xanım; Tərtib edənlər. M. Soltan, Q. Məmmədli; Red. C. Nağıyeva; Rəssam. M. Rəhmanzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 232s.

 

Heyvandarlıqda və yemçilikdə əmək haqqının ödənilməsinin qayda və şərtləri [Mətn] /Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi; tərt. ed. M.H.Məmmədov, R.X.Rüstəmov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 66, [3] s.

 

Heyvandarlığın inkişafının əsas məsələlərinə dair birdəfəlik müayinənin yekunları (2003-ci ilin sentyabr ayı vəziyyətinə) [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2004.- 606 s.

 

Həbibbəyli Səhət İsa oğlu. Qloballaşma mühitində Azərbaycanın xarici-iqtisadi əlaqələri /S.İ.Həbibbəyli, F.İ.Alıyev; Elmi red: Şəkərəliyev A.A.- Bakı: Elm, 2004.- 70 s. ; 20 sm.

 

Həbibi. Şeirlər [Mətn] /Həbibi; Toplayanı və tərtib ed. Ə. Məmmədov; Red. A. Paşayeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 88 s.

 

Həbibi Teymur. Həbibi dünyası. -Bakı : MTR group , 2010.-160 [] s.

 

Həbib oğlu Nizam. Ya Ətağa Cəddi!... yaxud Əfsanəyə dönmüş ömür /Hacı Nizam Həbib oğlu, Georgi Zapletin.- B.: Ozan, 2003.- 138 s.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə [Mətn] /İ.Həbibbəyli; Red.: Dilsuz; Naşir: Q.İsmayıloğlu.-B.: Çinar-Çap, 2002.- 60 s.: portr., 20 sm.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müasirləri [Mətn] /İ.Həbibbəyli; elmi red. Y.Axundlu.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 421, [3] s.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik [Mətn] /İ.Həbibbəyli; elmi red. Y.Axundlu; red. V.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 689, [3] s.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Naxçıvan Dövlət Universiteti /İ.Həbibbəyli; Red.: İ.Həbibbəyli; Red.: Z. Vəliyev, M. Rzayev; Rəyçi: İ. Hacıyev.- Naxçıvan: Qeyrət, 1998.- 54 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Məmməd Araz [Mətn]: Məmməd İnfil oğlu İbrahimov: Tərcümeyi-hal İ.Həbibbəyli; Elmi red. Ş.Alışanov.- B.: Sabah, 1993.- 46 s.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu.Orta əsrlər Vahid Şərq ədəbi prosesi [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik /İ. Həbibbəyli, S. İbrahimov ; baş elmi red. və məsləhətçi T. Kərimli [ön söz] ; elmi red. T. Mütəllimov [və b.]/- C. 1. Bakı: [Ləman NP MMC], 2018. 473, [1] s.: ill.

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar /İ.Həbibbəyli; red. heyyəti F.Maqsudov.- Bakı: Elm, 1999.- 136, [2] s. , portr., şək, fotoşək. ; 27 sm.

 

Həbibli Reyhan Yusif qızı. Azərbaycan onomastik lüğətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /R.Y.Həbibli; elmi red. K.V.Nərimanoğlu.- B.: Bakı Universiteti, 2000.- 145 s.

 

Həbiboğlu Vəli. Azərbaycanlıların soyqırımının təşkilatçısı /Həbiboğlu Vəli; Elmi red.: İsrafil Məmmədov.- Bakı: Qartal, 2001.

 

Həbiboğlu Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu /Vəli, Həbiboğlu; Red. və ön sözün müəllifi: V.Arzumanlı; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2001.- 358 s.

 

Həbiboğlu Vəli. Terrorçu Andranik və "Böyük Ermənistan" xülyası [Mətn] /V.Həbiboğlu; Elmi red. İ.Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 2002.- 212 s.

 

Həbiboğlu Vəli. (Məcidov) Türk dünyasının qüdrətli hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri [Mətn] /Vəli Həbiboğlu; Red. S Hüseynqızı; Elmi red. E.Əlibəyzadə Birinci kitab.- B.: Örnək, 1995.- 324 s.

 

Həbiboğlu Vəli. (Məcidov) Yarım əsirdən çox xalqın xidmətində [Mətn] /Vəli Həbiboğlu; Red.: Səhinə Dərvişzadə; Foto: Novruz Mehdiyev.- B.: Qartal, 1998.- 120 s. + 8 s.: fotoşək., 1 portr., 20 sm.

 

Həbibov Əvəz Məhəmməd oğlu. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı [Mətn]: 1914-1918-ci illər /Əvəz Həbibov; Rəyçi: T.Ə.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1988.- 118 s.

 

Həbibov İbrahim Ə. Çertyojun tərtib edilmə qaydaları və həndəsi qurmalar [Mətn] : dərs vəsaiti /İ. Ə. Həbibov, R. S. Nəcəfquliyeva, T. Y. Sadıqova ; red. G. S. Bağırova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: ADNSU, 2017.- 35, [2] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Demək istədiklərim və deyə bilmədiklərim [Mətn] /İ. Həbibov. [Bakı]: [s. n.], [2016].- 90, [1] s.: fotoşək., şək., 21 sm.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis geoloji qrafika [Mətn] : laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstərişlər /müəl. və tərt. ed.: İ. Ə. Həbibov, C. X. İsmayılov, V. Ş. Hüseynova ; red. S. M. Abasova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: [s. n.], 2017.- 104, [2] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Həbibov İbrahim. Mühəndis qrafikası [Mətn] : ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ. Ə. Həbibov, R. X. Məlikov ; rəyçilər S. Babayev, X. Səmidov.-Bakı : [s.n.] , 2011.- 165, [3] s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis qrafikası: AutoCad [Mətn]: dərslik /İ.Ə.Həbibov, O.H.Mirzəyev, S.F.Cəfərov; rəyçilər M.R.Mustafayev, Ö.M.Kərimov; red. G.H.Mirzəyeva.- Bakı: [s. n.], 2011.- 188, [2],

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis qrafikası: birləşmələr [Mətn] : dərs vəsaiti /İ. Ə. Həbibov, O. H. Mirzəyev (tərt. ed.) ; elmi red. V. Ş. Hüseynova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: [s. n.], 2018.- 48, [1] s.: şək., cədv, 29 sm.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis qrafikası kursundan qrafiki işlərin yetirilməsinə aid metodik göstəriş və fərdi tapşırıqlar [Mətn] : yığım çertyojunun tərtibi və hissələnməsi /İ. Ə. Həbibov (tərt. ed.), V. Ş. Hüseynova (tərt. ed.) ; red. G. H. Rzayeva ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: 2016.- 74 s.: cədv., çert., 29 sm.

 

Həbibov İbrahim. Mühəndis qrafikası kafedrası: 80 illik şərəfli yolun tarixi /İ. Həbibov.-Bakı, 2013.- 155, [1] s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. prof. Mühəndis və kompüter qrafikası fənni üzrə terminlərin lüğəti [Mətn] : dərs vəsaiti ; [ali texn. məktəblər üçün] /İ. Ə. Həbibov, F. A. Səmədov, S. M. Abasova ; Az. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.- Bakı: ADNSU, 2018.- 101, [1] s.: ill., şək., cədv., 29 sm.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Neftqaz mədən maşın və avadanlıqlarının avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi və mühəndis hesablama metodları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ. Ə. Həbibov, V. T. Məmmədov; rəyçilər. S. H. Babayev, A. Nəbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA .-B.: 2010.- 82 s.

 

Həbibov İbrahim. Sevərək yaşadığım həyatım mənim.-Bakı : "Şərq-Qərb" , 2011.- 166[1] s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Tərsimi həndəsə və texniki rəsm [Mətn] : dərslik /İ. Ə. Həbibov, R. Ə. Alıyev, İ. A. Alıyev. B.: [s. n.], 2011.264, [2] s. şək

 

Həbibov İsa Əkbər oğlu. Ədəbi yüksəliş [Mətn] /İ.Ə.Həbibov; elmi red. K.Məmmədov; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.:["Bilik" Cəmiyyəti]; 1985.- 62, [2] s.

 

Həbibov Nurəddin Davudoğlu. Tağı Tağıyev /N.D.Həbibov; red. M.Muştaq.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 20, [1] s.

 

Həbibova Könül Əzizağa qızı. Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlə [Mətn] /K.Həbibova; elmi red. M.İ.İslamzadə; AMEA, İ.Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 189, [3] s.

 

Həbibzadə lcan Ibrahim ğlu. Salam, Çin.- B.: Azərnəşr, 2007.- 180 s.

 

Həbibzadə Əmir Şamil oğlu. Funksional analiz [Mətn]: dərslik /Ə.Həbibzadə; elmi red. C.Allahverdiyev.- Bakı: Maarif, 1978.- 389, [3] s. ; 21 sm.

 

Həbibzadə Əmir Şamil oğlu. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Ş.Həbibzadə; [red. R.Məmmədov] I hissə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 461, [3] s.

 

Həbibzadə Əmir Şamil oğlu. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Ş.Həbibzadə; [red. R.Məmmədov] II hissə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 269, [3] s.

 

Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika [Mətn] : (buraxılış işləri və kurs layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər) : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, İ. Y. Hacıyeva, H. Ə. Heydərov ; red. M. A. Qarayev ; rəy. S. H. Babayev, S. O. Hüseynov ; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı [s.n.] 2003. ADNA 94, [1] s.

 

"Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan laboratoriya işləri [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, Ə. S. Əhmədov, H. Ə. Heydərov, V. H. Əzizov ; elmi red. A. M. Rəhimov ; rəy verənlər M. A. Qarayev, R. X. Abdullayev ; Azərb. Döv. Neft Akad.Təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s.n.] 2009. ADNA 230, [2] s.

 

Həcmi hidravlik maşınlar [Mətn]: dərslik Ə. H. Əzizov, M. A. Qarayev, H. Ə. Heydərov, S. Ə. Ağammədova ; red. Ə. S. Əhmədov ; rəy verənlər A. M. Məmmədzadə, V. T. Məmmədov, Ç. İ. Sultanov ; Azərb. Döv. Neft Akad.-Bakı [s.n.] 2010. [ADNA] 601, [1] s.

 

Həkimov Cavad. İntiqam. [Mətn]. 1964.- 286 s.

 

Həkimov Mürsəl İsmayıl oğlu. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı [Mətn]: qədim və orta əsrlər M.İ.Həkimov; red. İ.Mustafayev.- B.: Yazıçı. 1983.- 238, [2] s.

 

Həqiqi Cahanşah. Şeirlər [Mətn] /C.Həqiqi; tərt. ed. Ə.Rəhimov, L.Hüseynzadə, H.Mail; red. M.Mailoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 152 s.

 

Həmədani Əhməd Sabiri Ayətullah. İmam Hüseyn Əleyhissəlam Həzrət Mehdi (ə.f.) haqqında /Ə.S.Həmədani; tərc. ed. H.Abıyev.- Bakı: Əlhuda Beynəlxalq nəşriyyatının bakı şöbəsi, 1995.- 36 s. ; 20 sm.

 

Həmid Xanlar. (Həmidov Xanlar Ağamizə oğlu) Babək Xurrəmi [Mətn] /Xanlar Həmid.- Bı: İrşad, 1994.- 155 s.: 21 sm.

 

 Həmidqızı Mahmizər.(Mehdibəyova.) Zeynalabdin Marağalının "İbrahim bəyin səyahətnaməsi romanı Mahmizər Həmidqızı; Red.: İ.Qəribli; Rəyçilər: T.Məhərrəmov, A.Əliqızı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2001.- 133 səh.

 

 Həmidov Habil. Azərbaycanın ədəbi-mədəni abidələrinə erməni təcavüzü sənədlərin dili ilə [Mətn] /H.Həmidov; red. S.Həsənov; elmi red. L.Mövsümova.- Bakı:[Qartal], 2015.- 99 s.

 

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycan ərazisində ermənilərin məskunlaşdırılması xalqımıza qarşı soyqırım siyasətinin təməli kimi [Mətn]: tarix və müasirlik /H.A.Həmidov; red. S.Həsənov; elmi red. A.Bəşirov.- Bakı: Qartal, 2014.- 210, [1] s.

 

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycan və İpək Yolu. Tarix və müasirlik [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Təknur, 2009.- 158, [2] s.

 

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda elm və təhsil siyasəti [Mətn]: Qərbə inteqrasiya və modernləşmə /H.Həmidov; elmi red. A.Bəşirov.- Bakı: [Təknur], 2012.- 118, [1] s.

 

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda təhsil siyasəti: mərhələli inkişaf və konseptual aspektlər [Mətn]: monoqrafiya /H.A.Həmidov; elmi red. A.Bəşirov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- Bakı: Təknur, 2010.- 159, [1] s.

 

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda təhsil siyasəti strategiyası [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2008.- 91, [1] s.

 

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda təhsil siyasəti strategiyası [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2008.- 91, [1] s.

 

Həmidov Habil. Azərbaycanın Asiya ölkələri ilə beynəlxalq münasibətləri [Mətn]: [monoqrafiya] H.Həmidov; elmi red. və ön sözün müəl. V.Arzumanlı; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İn-tu.- B.: Qartal, 2001.- 112, [1] s.

 

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı erməni terrorizminin tərkib hissəsi kimi [Mətn] /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; red. T.Quliyev.- Bakı: Qartal, 2015.- 58 s.

 

 Həmidov Habil. Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /H.Həmidov; elmi red. A.Mustafayev; AMEA, Fəls. və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Gənclik, 2007.- 102, [2] s. portr

 

Həmidov Habil. İpək Yolu və Azərbaycanın strateji maraqları (tarix və müasirlik) [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmired. Ə.Tağıyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı:Gənclik, 2007.- 143 s.

 

Həmidov İlyas Həmidulla oğlu. Azərbaycanca -rusca atalar sözləri lüğəti /İlyas Həmidulla oğlu Həmidov; Elmi-red.: K.M.Abdullayev.- Bakı: OKA Ofset, 2004.- 586 s.

 

Həmidov İlyas Həmidulla oğlu. Azərbaycanca- rusca, rusca- Azərbaycanca atalar sözləri və zərbi - məsəllər lüğəti /İ.Həmidov, B.Axundov. L.Həmidova; elmi red. K.M.Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2009.- 560, [1] s.

 

Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrik təchizat sistemlərində modelləşdirmə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həmidov; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəyçilər. Q.A.Əbdülrəhimov, Ə.M.Quliyev.- Bakı: [Təhsil], 2008.- 187, [1] s.

 

Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrik təçhizatı sistemlərində optimallaşdırma məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /tərt. ed. M.H.Həmidov, T.D.Vəliyeva; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəy verən Q.A.Əbdulrəhmanov, E.N.Hüseynov.-Bakı: ADNA, 2008.- 147, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

 Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrotexnikadan xüsusi məsələlər orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M. H. Həmidov, M. M. Abduləzizov, A. E. Hüseynova ; elmi red. R. Kazımzadə ; rəyçi T. urbanov, C. Əsgərov. -Bakı : ADNA , 2012. -99, [1] s.

 

Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Sənaye müəssisələrində elektrik enerjisinə qənaət və səmərəli istifadə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həmidov, T.D.Vəliyeva; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəyçilər. K.İ.Burzıyev, Q.Ə.Əbdulrəhmanov, V.M.Kələntərov.- Bakı: Təhsil, 2010.- 144 s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Həmidov, S. S. Həndəsə məsələlərinin həlli metodikasınadair [Mətn]: VII-IX siniflər üzrə metodik vəsait /S.S.Həmidov, İ.M.Rüstəmov; Rəyçi: İ.F. Əliyev, T.M.Əliyeva, A.Ə. Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1998,128 s.

 

Həmidov Seyidağa Sail oğlu. I-IV siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası: Xüsusi metodika /S.S.Həmidov; Elmi red.: N.S.Kazımov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 2004.- 247 səh.

 

 Həmidov Seyidağa Sail oğlu. Bağça tərbiyəçilərin riyaziyyatdan metodiki hazırlığının əsasları [Mətn]: 2110 -li ixtisas üzrə "Pedaqogika və psixologiya" (məktəbəqədər) fakultəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.S. Həmidov, S.C.Tağıyeva; elmi red.: Q.Qasımov; rəyçilər. G.Pələngov, B.Cəbrayılov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 2004.- 119, [1] s.

 

 Həmidov Seyidağa Sail oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (I-IV siniflər) [Mətn]: Pedoqoji fakültə tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.S.Həmidov; Rəyçilər: İ.S.Kazımov; N.Tusi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Diplomat, 1997.- 160 s.

 

 Həmidov Seyidağa Sail oğlu. Uşaqlarda elementar riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası Uşaqlarda elementar riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası [Mətn]: Dərs vəsaiti /S. S. Həmidov; Elmi red.: Z.A.Osmanov; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1989.- 92 s.

 

 Həmidov Təmraz. Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti [Elektron resurs] T.Həmidov; [haz. Yerli İqtisadi İnkişaf Mərkəzi (YİİM); müəl. hey. V.Ə.Rüstəmov (elmi red.), F.M.Camalov, İ.A.Nəzərov [və b.].B.: Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2012.- 144 s.

 

 Həmidova H. Azərbaycan inqilab mübarizələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. H.Həmidova; red. H.Zeynalova; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1973.- 57, [1] s.

 

 Həmidova H. Üzümçülük [Mətn]: izahlı biblioqrafik yaddaş: kənd təsərrüfatı haqqında nə oxumalı [tərt. ed. H.Həmidova; red. Ə.Xələfov]; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası IV buraxılış.- B.: [s.n.] 1963.- 6, [1] s.

 

 Həmidova H.M. Azərbaycan tarixi [Mətn]: izahlı biblioqrafik yaddaş [tərt. ed. H.M.Həmidova; red. Ə.T.Xələfov]; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1963.- 19, [1] s.

 

 Həmidova H.M. Mütaliəyə rəhbərlikdə tövsiyə biblioqrafiyasının rolu [Mətn]: metodiki göstəriş /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. B.M.Səfiyev.- Bakı: [s. n.], 1977.- 28, [2] s. cədv

 

 Həmidova Hərifət. 26 Bakı komissarı [Mətn]: biblioqrafiya [tərt. ed. H.M.Həmidova; red. N.H.Tağıyev]; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1968.- 33, [4] s.

 

 Həmidullah Məhəmməd. İslama giriş [Mətn] /Məhəmməd Həmidullah; Ön söz müəllifi: V.Məmmədəliyev; Elmi dini red.: A.Kahraman; Anadolu türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə tərcüməçi: G.İsmayılov; Dil redaktoru: Siracəddin Hacı.- B.: Qismət, 2006.- 338 s.

 

 Həmkarlar ittifaqı və gənclər /Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi.- B.: Təknur, 2004.- 94 s.

 

 Həmkarlar ittifaqı və qadın problemi [Mətn]: [plenum materialları] Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı respublika Komitəsinin Plenumu (IV; 06 iyun 2003; Bakı)B.: [s.n.] 2003.- 58, [2] s.

 

 Həmkarlar itifaqları-fəaliyyətin hüquqi əsasları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunları və Beynəlxalq Əmək Təşkilatlarının konvensiyaları /Buraxılışa məsul: A.Dadaşov.- Bakı: Günəş, 1998.- 108 s.

 

 Həmzəyev Əlihəsən Alı oğlu. İnsan ekologiyası problemi və onun sosial-coğrafi aspekti [Mətn] Ə.A.Həmzəyev; Elmi red.: A.Şükürov; Rəyçi: V.Həbiboğlu, E.Mehrəliyev.- B.: Elm, 1998.- 128 s.

 

Həmzəyev G.Ə. Təbiət elmləri tədrisinin tərbiyə funksiyası [Mətn]: etodik vəsait /G.Ə.Həmzəyev; elmi red. Q.İdrisov; rəyçilər N.Mikayılov, Ə.Abbasov, Ş.İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil problemləri İn-tu, Azərb. Müəllimlər İn-nun Quba filialı.- Bakı: [s.n.], 2009.- 82, [1.] s.

 

 Həmzəyev G.Ə. Təbii fəlakətlər [Mətn]: metodik vəsait /G.Ə.Həmzəyev; G.G.Həmzəyeva; elmi red. R.Babayev; rəy verənlər. M.Mirzəyev, Y.Qəribov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Müəllimlər İn-nun Quba filialı.- Bakı: [s.n.], 2008.- 67, [1] s.

 Həmzəyev Muxtar Əliş oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn]: Pedaqoji institut tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.Ə. Həmzəyev; Rəyçi: Ə.Ə.Əlizadə, A.Ə.Quliyev.-B.: Maarif, 1991. -296 s.

 

Zəroş Həmzəyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 18 sm.

 

 Həndəsə 11 [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov, S.Mirzəyev (red.), R.Həsənov, C.Hacıyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 128 s. , ill. ; 21sm.

 

Hərbi-dəniz elmi Xəzərin problemləri: [Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbində keçirilən Elmi-Praktiki Konfransın materialları] /Red.: Məmmədkərim Quliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bı: 2002.-190 s.

 

Hərbi-səhra cərrahiyyəsi [Mətn] /S.B.Allahverdiyev və b.; Elmi red. V.C.Seyidov,B.N.Hüseynov; Ön söz. D.Abdullayev, B.Hüseynov, H.Cəfərov; Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hərbi-tibbi xidməti. B.: "Hərbi Nəşriyyatı", 2000. 367 s.: cədvəl., ill

 

 Həsən bəy Zərdabi və "Əkinçi" [Mətn]: bioqrafik məqalələr, məktublar, xatirələr, tədqiqatlar /red. heyəti. M.Yaqub, T.Aydınoğlu, V.Tofiqli, N.Zöhrablı; [burax. məs. V.Tofiqli]Bakı: [s. n.], 2010.- 225, [2] s., [7] v.

 

 Həsənağa Firudin. Əhatə: Şerlər F.Həsənağa; Red.: Ə.Mərdanlı; Ön sözün müəllifi: S.Hüseynoğlu.- B.: Təfəkkür, 2002.- 32 səh.

 

Həsənbəy Yusif. Sualtı döyüşlər: Roman Yusif Həsənbəy; Red.: Anar İsabəyli; Rəssam: Ədalət.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 290 səh.

 

 Həsənəli Nəriman. Vətənin şöhrətini ucaldanlar [Mətn] N.Həsənli; red. K.İsmayılov.- B.: [Respublika xatirə kitabı redaksiyası] 2002.- 193, [2] s.

 

 Həsənqızı Almaz. Folklorşünaslığa giriş [Mətn] : [dərs vəsaiti] /A. Həsənqızı ; elmi red. M. Qasımlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Qızlar Un-ti. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 258, [2] s.: 21 sm.

 

Həsənqızı Fatma. Acılı-şirinli günlər [Mətn]: [bioqrafik əsər] /Fatma Həsənqızı.- B.: Şur, 1994.- 260 s.

 

Həsənli Ağa Cəfər. O ağacın kölgəsi [Mətn]: şeirlər /A.Həsənli.- B.: Yazıçı, 1989.- 111, [3] s.

 

Həsənli Asif. Dövlət və korrupsiya [Mətn] /A.Həsənli (red.)Bakı: Nurlan, 2010.- 399, [1] s.

 

Həsənli Cəmil. Azərbaycan Respublikasının diplomatiya tarixi [Mətn]Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920) /C.Həsənli; baş red. E.M.Məmmədyarov (ön söz); red. heyəti. V.İ.Sadıqov və b.; elmi red. E.R.İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirlyi I cild.- B.: "GARİSMA" MMC, 2009.- 549, [2] s., + [12]

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar (1954-1959) /Cəmil Həsənli; Elmi red. Ş.Hüseynov; Rəyçi. E.İsmayılov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 544 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945) [Mətn] /C.Həsənli; Elmi red.: Ş.Tağıyeva.- B.: Diplomat, 1998.- 324 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə qarşıdurması: 1941-1946 /Həsənli Cəmil; Elmi red. və rəyçilər: Ş. Tağıyeva, S. Onullahi, S. Əliyarlı.- B.: Azərbaycan, 2001.- 576 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan hərbi, siyasi və diplomatik münasibətlərdə [Mətn]: (1939-1945) /C.P.Həsənli; red. İ.Musa.- B.: [Yazıçı], 2015.- 538, [1] s. portr

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı [Mətn] /Cəmil Həsənli; Elmi red.: Süleyman Əliyarlı.- B.: Adiloğlu, 2005.- 544 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdan bəy Topçubaşov [Mətn] Cəmil Həsənli; red. H.Paşayev.- B.: Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, 2013.- 587, [1] s.

 

Həsənli Ələsgər. Tanımaq istəsən şeirlər /Ə. Həsənli ; red. R. Oday.- Bakı [Sumqayıt] : Bilik , 2012. - 143, [1] s.

 

Həsənli Mirələm Xası oğlu. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin vergi sistemlərinin formalaşdırılması [Mətn] /M.X.Həsənli; Elmi red. A.İ.Dobrınin.- B.: Azərnəşr, 1995.- 96 s. cədvəl

 

Həsənli Nəcəf İsa oğlu. Üsyankarlar /N.İ.Həsənli.- Bakı: Şirvannəşr, 1999.- 62 s.

 

Həsənli Oruc Qafar oğlu. Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi [Mətn]: (dərs vəsaiti) O.Q.Həsənli, K.H.Camalov; elmi məsləhətçı F.Sadıqov; rəyçi A.Abbasov [və b.]; red. N.Abdullazadə.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 391, [1] s.

 

Həsənli Şəlalə. Sonradan sonra...: Hekayələr /Ş.Həsənli; Red.: Ş.Əmrahov, Ön sözün müəllifi: Q.Nəcəfzadə.- B.: Yurd, 2001.- 40 səh.: 1 portr., 20 sm.

 

Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrarası əlaqələrinin modelləşdirilməsi [Mətn] Y.Həsənli; elmi red. V.M.Vəliyev; rəyçilər İ.Alıyev, Ş.O.İsmayılov Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B.: Elm, 2011.-205, [1] s.

 

Həsənoğlu Aygün Səhrab qızı. Azərbaycan ədəbiyyatında dissidentlik və Tofiq Vəndamlı [Mətn] A.S.Həsənoğlu.- Bakı "Elm və təhsil" 2011.- 199, [1] s.

 

Həsənoğlu Aygün Səhrab qızı. Erməni sindromu [Mətn] /Aygün Həsənoğlu; Elmi red. və ön sözün müəl. R.Mustafayev.- B.: Elm, 2007.- 440 s.

 

Həsənoğlu Həşim. Azərbaycanın dini-tarixi abidələri, ziyarətgahları, seyidləri, övliyaları [Mətn] /H.Həsənoğlu; red. H.V.Məmmədəliyev; məsləhətçi. H.F.Heydərov I hissə.- B.: Nasir, 2005.- 524 s.

 

Həsənoğlu Həşim. (Heydərov.) Qarabağın seyidləri [Mətn]: [sənədli publisistika] /H.Həsənoğlu; red. M.Nərimanoğlu Cild Kitab 1.- B.: Nasir, 2002.- 383, [1] s.: fotoşək., portr., 22 sm.

 

Həsənoğlu Şahlar. Ala buludlar [Mətn] : [roman] Ş. Həsənoğlu ; red. M. Çəmənli. Hissə 1. Bakı: [ADPU], 2012.- 382, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Həsənoğlu Şahlar. Tələbələr [Mətn] : roman /Ş. Həsənoğlu [ön söz müəl.] Birinci hissə Sona bülbüllər İkinci hissə Girdim yarın bağçasına. Bakı: [s. n.], 2016.- 390 s.: portr., 20 sm.

 

Həsənov A. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatındakı mənəvi dəyərlərdən kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsində istifadə [Mətn] /A. Həsənov; elmi red.Y. Kərimov.- B.: İşıq, 1997.- 238, [1] s.

 

Həsənov A.N. Kommutasiya sistemlərinin qurulmasının fiziki əsasları dərslik /A.N.Həsənov; rəy ver. B.Q.İbrahimov, E.B.Atayev.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 293, [1] s.

 

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi [Mətn] A.M.Həsənov; elmi. red. S.Axundov.- B.: Maarif, 1987.- 129, [3] s.

 

 Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Məktəbəqədər pedaqogika [Mətn]: Məktəbəqədər tərbiyənin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti. /Elmi red. Ə.Ağayev; Rəyçi. R.Mursaqulova.- Bakı: Nasir, 2000.- 374 s.

 

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əqli tərbiyəsi [Mətn]: Metodik vəsait /A.M. Həsənov; Red. K. Namazov; Vahid Elmi-Metodika Şurası; Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumu.-B., 1993.- 32 s.

 

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi [Mətn]: Tədris-metodik vəsait /A.Həsənov; Elmi red. Y.Kərimov; Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumu.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 48 s.

 

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Pedaqogika [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /A.Həsənov, Ə.Ağayev, elmi məsləhətçi. Y.Talıbov; elmi red. A.Abbasov; rəyçilər. B.Əhmədov, H.Əlizadə, M.Həsənov.- Bakı: Nasir, 2007.- 496 s.

 

Həsənov Ağasəlim Şamil oğlu. Milli ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] A.Ş.Həsənov; elmi red. Z.M.Şabanov; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: [Təknur], 2013.- 175, [1] s.

 

Həsənov Alişan Nəriman oğlu. Mobil və stasionar telekommunikasiya şəbəkələrinin analizi [Mətn] A. N. Həsənov; rəy ver. Ə.A.Həsənov, M.H.Həsənov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 162, [1] s.

 

Həsənov Alişan Nəriman oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və elektrik rabitəsi şəbəkələri [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /A.N.Həsənov; rəy ver. B.Q.İbrahimov, Ə.A.Həsənov [I Hissə] [II Hissə]Bakı: [Təhsil NPM], 2006.- 262, [1] s. , şək., cədv., sxem. ; 21 sm.

 

Həsənov Anar İsa oğlu. Beynəlxalq terrorizm [Mətn] /A.İ.Həsənov; elmi red. R.F.Məmmədov I hissə.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və qardaşları, 2003.- 588 s.

 

Həsənov Arif Həsən oğlu. Seysmologiyanın əsas elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Həsənov, T.Y.Məmmədli; Red.: Ə.Q.Novruzov; Rəyçilər: Ş.A.Balakişibəyli, Ə.L.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 172 s. , cədvəl, ill. ; 21sm.

 

Həsənov Arif Həsən oğlu. Süni gönlərin kimya və texnologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /A.H.Həsənov, V.M.Abbasov, F.F.Quliyev; Elmi red. və ön söz: Ə.P.Həsənov; Rəyçilər: M.Ə. Məmmədyarov, N.M.Seyidov.- B.: Qorqud, 1998.- 370 s.: cədvəl, ill., 22 sm.

 

Həsənov Aydın Vladimir oğlu. Pedaqoji məntiq [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Həsənov, M.Nəzərov; elmi red. H.M.Əhmədov; rəyçilər. M.A.Balayev, M.İ.İlyasov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 166, [1] s.

 

Həsənov B.A. Əmək mühafizəsi [Mətn]: [dərs vəsaiti] B.A.Həsənov; rəyçi. K.M.Ağayev; red. C.Q.Ələkbərov.- B.: Maarif, 1986.- 196, [4] s.

 

Həsənov Böyükağa Hüseybala oğlu. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: tədris vəsaiti/B.H.Həsənov, İ. O.Nəsibov, R.Y.Əliyev; [elmi red. A.H.Ağayev]; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi ,V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: APİ, 1976.- 69, [2] s.

 

Həsənov Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn]: 1918-1920-ci illər /C.Həsənov; Elmi red. S.Əliyarov; Red. M.Əsədova; Rəssam. K.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 362 s

 

Həsənov Eldar Hümbət oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları [Mətn]: dərslik/E.Həsənov; elmi red. F.Səməndərov; rəyçilər. İ.İsmayılov, R.İsmayılov, E.Nəsirov.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 528 s.

 

Həsənov Eldar Hümbət oğlu. Narkotik cinayətkarlıq və Avropa İttifaqında onunla mübarizə [Mətn]: Siyasət və qanunvericilik /E.Həsənov; Elmi red.: F.Səməndərov; Rəyçilər: H.Qurbanov, X.Ələkbərov; Avropa İttifaqı.-Bakı: Azərnəşr, 2006.- 132 s.

 

Həsənov Eldar Hümbət oğlu. Narkotizm: meyllər və aradan qaldırılma tədbirləri: Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında /E.H. Həsənov; "Antinarkotizm" beynəlxalq elmi-analitik Mərkəz. B.: Azərnəşr, 1999. 244 səh

 

Həsənov Eldar Hümbət oğlu. Yetkinlik yaşına çatmayanların törətdikləri cinayətin qarşısını almaq məsələləri [Mətn] /E.H.Həsənov.- Bakı: Maarif, 1991.- 172 s.

 

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Böyük Qafqazın cənub hissəsinin təbii ehtiyatları və onların qorunması /Eldəniz Əli oğlu Həsənov; Elmi red.: B.Q.Şəkuri.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 276 s. , ill ; 20 sm.

 

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq hissəsində (Azərbaycan Respublikası daxilində) ekzogen proseslərin fəlakətli forması olan torpaq eroziyasını özündə əks etdirən foto-albom [İzomaterial] /E. Ə. Həsənov ; elmi red. B. Q. Şəkuri ; AMEA,Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat və Suvarma İn-tu. B.: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2009. 111, [1] s. portr., fotoşək

 

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda yerquruluşu elminin və torpaq islahatının banisidir [Mətn] /E.Ə.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; "Azdövyerqurlayihə" İnstitutu; Azərbaycan MEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu; Elmi red.: B.Q.Şəkuri; Rəyçilər: Ş.G.Həsənov, M.Y.Xəlilov.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 368 s.

 

Həsənov Elçin. Bağırnamə [Mətn] E.Həsənov.- B.: Qanun.- 2006.- 68 s.

 

Həsənov Elnur Lətif oğlu. Gəncə İmamzadə türbəsi [Mətn] : kitab Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunur : [tarixi-etnoqrafik tədqiqat] /E. Həsənov ; elmi red. F. Əliyev ; AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 264, [4] s., [2] v. fotoşək.: 22 sm.

 

Həsənov Ə.B. Patoloji anatomiya. [Mətn] Dərslik. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2003.-780 s.

 

Həsənov Əhməd Murad oğlu. Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən islamın tənqidi XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri /Ə.M.Həsənov ; red. M.M.Səttarov.- Bakı: Yazıçı, 1983.- 223, [1] s.

 

Həsənov Əkrəm Şirvan oğlu. İş və xidmət müqavilələri: mülki məcəllənin kommentariyası [Mətn] Ə.Ş.Həsənov; ideya müəl. və layihənin rəhbəri Ə.Hüseynli.- B.: Adventa MMC, 2013.- 415, [1] s.

 

  Həsənov Ələmdar Süleyman oğlu.Ali riyaziyyatın xüsusi bölmələri [Mətn] : Dərs vəsaiti. -Bakı: Ecoprint, 2018.222, [2] s.

 

Həsənov Əli M. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti [Elektron resurs] Ə.M.Həsənov; elmi red. Ə.Abdullayev; red. M.Abdullayev, V.Səlimov; Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.- B.: Letterpress nəş-t evi.- 2011.- 437, [3] s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları [Mətn] : Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 662 [2] s.: 22 sm.

 

Həsənov Əli. Azərbaycan və Atət [Mətn]: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda /Əli Həsənov; Elmi red.: N.İsayev.- B.: İşıq, 1997.- 80 s.

 

Həsənov Əli. Azərbaycanın ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri [Mətn]: 1991-1996 /Əli Həsənov; Elmi red.: Ə. Mehdiyev.- Bakı: Elm, 2000.- 368 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın geosiyasəti [Mətn] : dərslik /Ə. M. Həsənov ; elmi red. E. Nəsirov ; red. V. Səlimov ; Azərb. Resp-nın Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: [Zərdabi LTD MMC], 2015.- 1055, [1] s.: portr., ill., xəritə., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə. M. Həsənov, A. Vəliyev; elmi red. E. Əhmədov; rəyçi M. Qasımlı, E. Nəsirov, N. Rəhimova; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Zərdabi 2013.- 775, [1] s. portr., gerblər, xəritə. 22 sm.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Geosiyasət [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik : nəzəriyyələri, metodologiyası, aktorları, tarixi, xarakteristikası, anlayışları /Ə. M. Həsənov ; elmi red. S. Qəndilov, M. Qasımlı ; red. M. Abdullayev, Ə. Mehdiyev ; Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: [Aypara-3], 2010.- 602, [2] s.: portr., 23 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti [Mətn] : monoqrafiya /Ə. M. Həsənov ; elmi red. E. Əhmədov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 295, [1] s.: portr., cədv., xəritə, 22 sm.

 

Həsənov Əli. Yeni Azərbaycan Partiyası [Mətn]: Yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri /Ə.Həsənov, .Mirzəzadə.- B.: "zərbaycan", 2002.- 200 s.

 

Həsənov Əli Kərim oğlu. Qohumlar [Mətn]: povest və hekayələr /Ə.Həsənov; red. S.Həbibzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 83, [2] s.

 

Həsənov Əli Qulam-Hüseyn oğlu. Maşın detalları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Ə.Həsənov.- Bakı: Maarif, 1979.- 458, [2] s. , şəkilli, cədv. ; 22 sm.

 

Həsənov Əli Qulam-Hüseyn oğlu. Maşın və avadanlıqların marketinq işinin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.H.Həsənov, O.Ə.Məmməd-zadə, E.Ə.Qasımov.- B.: [Azərbaycan Dövlət neft Akademiyası], 2003.- 145 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.M.Həsənov, A.İ.Vəliyev; Elmi red. S.Qəndilov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Azərnəşr, 2007.- 248 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri [Mətn] : [Azərb., türk, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb və Çin dillərində] /Ə. M. Həsənov ; [mətni Azərb. dilindən xarici dillərə tərc. ed.: A. Ağaoğlu (türk dilinə), N. Xidirov (rus dilinə), N. İsmayılov (ingilis dilinə) [və b.]] ; elmi red. E. Əhmədov ; burax. məsul A. Aslanov. Bakı: [Zərdabi LTD], 2017.- 395, [5] s.: portr., fotoşək., xəritə., faks., 22 sm.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Geosiyasət [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik: nəzəriyyələri, metodologiyası, aktorları, tarixi, xarakteristikası, anlayışları /Ə. M. Həsənov; elmi red. S.Qəndilov, M.Qasımlı; red. M.Abdullayev, Ə.Mehdiyev; rəyçilər P.Darabadi, R.Məmmədov, E.Əhmədov, E.Nəsirov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad.- B.: [Aypara-3], 2010.- 602, [2] s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması [Mətn] : [Azərb., türk, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb və Çin dillərində] /Ə. M. Həsənov ; [mətni Azərb. dilindən xarici dillərə tərc. ed.: A. Ağaoğlu (türk dilinə), N. Xidirov (rus dilinə), N. İsmayılov (ingilis dilinə) [və b.]] ; elmi red. E. Əhmədov ; burax. məsul A. Aslanov. Bakı: [Zərdabi LTD], 2017.- 462, [2] s.: portr., fotoşək., xəritə., faks., 22 sm.

 

Həsənov Əli. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: dərslik /Ə. M. Həsənov; elmi red. S. Qəndilov, Ə. Mehdiyev; məsləhətçi N. Məmmədov, X.Xələfov; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad..- B.: Azərbaycan, 2005. -752 s.

 

Həsənov F.M. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası [Mətn]: Dərs vəsaiti F.M.Həsənov, İ.M.Namazov; Red.: D.Quliyev; Rəyçilər: X.Qurbanov, K.Rzayev; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1999.- 158 s.

 

Həsənov Faiq Paşa oğlu. Bioüzvi kimya [Mətn]: [Ali məktəblərin tibb fakültələrinin tələbələri üçün dərslik] /Faiq Həsənov.- Bakı: Şirvannəşr, 2002.- 360 s.

 

Həsənov Faiq Paşa oğlu. Üzvi kimya praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti /F.P.Həsənov.- Bakı: Təbib, 1993.- 386 s.

 

Həsənov Feyruz Misir oğlu. Riyazi fizika üsulları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.M.Həsənov, A.Ə.Mehdiyev; elmi red. Y.Ə.Məmmədov; rəyçilər H.D.Orucov, H.İ.Aslanov, N.Ə.Əliyev.- Bakı: Təknur, 2010.-283, [1] s.

 

Həsənov H. Azərbaycan dilinin frazeologiyası [Mətn]: elmi-metodik göstəriş, yoxlayıcı sual və tapşırıqlar /H.Həsənov; red. İ.Məmmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.-Bakı: [s.n.], 1979.- 65, [1] ; 19 sm.

 

Həsənov H. Su anbarlarının istismarı [Mətn] H.Həsənov; [red. İ.Vəliyev]; AzSSR Meliorasiya və Su Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədq. Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu.- B.: Azərnəşr, 1978.- 16, [4] s.

 

Həsənov Hafiz Şamil oğlu. Borçalı həqiqətləri [Mətn]: 1989-1993 /H. Ş. Həsənov; [red. və ön söz. H. Allahverdiyev].- B.: Nurlan, 2006.- 199 [1] s.

 

Həsənov Hafiz Bəşir oğlu. Seçki hüququ və seçki sistemləri /Hafiz Həsənov; Red.: Eldar İsmayılov; "Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda" Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi.- B.: Adiloğlu, 2002.- 78 s.

 

Həsənov Heydər Sərdar oğlu. İri sahibkarlıq strukturları [Mətn]: [Monoqrafiya] /H.Həsənov; Ön sözün müəll. Ə.Bayramov.- B.: Azərnəşr, 2007.- 276 s.

 

Həsənov Həsən Əziz oğlu. Nəriman Nərimanovun milli dövlətçilik baxışları və fəaliyyəti [Mətn] /H.Həsənov; elmi red. Q.M.Bayramov.- Bakı: Elm, 2005.- 248 s.

 

Həsənov Həsən Əziz oğlu. Sözün Zəlimxan zirvəsi [Mətn] / H.Həsənov.- B.: Pedaqogika; 2010.- 15, [1] s.

 

Həsənov Həsən Məmməd oğlu. Cənubi Azərbaycanda Milli Demokratik Hərəkat: (1941-1946-cı illər) /H.M.Həsənov.- Bakı: Elm, 2004.- 203 səh. , 1 portr.

 

 Həsənov Həsrət Əli oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /H.Ə.Həsənov; rəyçi: A.M.Qurbanov; Elmi red.: B.A.Əhmədov.- Bakı: Maarif, 1988.- 306.[2] s.

 

Həsənov Həsrət Əli oğlu. Natiqlik sənəti [Mətn] /H. Həsənov; red. S. Ağabəyova; rəyçilər. İ. O. Məmmədov, N. B. Məmmədli Bakı: Nurlan, 2003. 134, [2] s.

 

Həsənov Həsrət Əli oğlu. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.Həsənov; Rəyçilər: Y.Seyidov, T.Hacıyev; Red.: Y.Məmmədli.- Bakı Bakı Universiteti 1999.- 278 s.

 

Həsənov Hüseyn Heydər oğlu. Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası [Mətn] /H.H. Həsənov, Ş.M. Hacıyev, A.Ə. Qəribov; Red.: A.A. Novruzova, S.F. İsmayılova. -B.: Maarif, 1998.- 360 s.

 

Həsənov Hüseynağa İsmayıl oğlu. Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai-siyasi fikir [Mətn]: 1910-cu il mart-1917-ci illər /H.İ.Həsənov; red. N.M.Mikayılov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Elm, 1977.- 129, [3] s.

 

Həsənov Xamis Əbdülhüseyn oğlu. Psixiatriya Tibb İnstitutu üçün dərs vəsaiti /X.Həsənov; [elmi red. F.İbrahimbəyov].- Bakı: Maarif, 1967.- 302, [2] s.

Həsənov Xudaverdi Nəsib oğlu. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda torpaqşünaslıq və aqrokimya elmlərinin banisidir /X.N.Həsənov; red. H.Ə.Əliyev; AzSSR EA, Coğrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1972.- 63 s.

 

Həsənov Xudaverdi Nəsib oğlu Təbiət ülviyyəti və söz sərraflığı [Mətn]: Xalq yaradıcılığı və təbiət silsiləsindən birinci kitab /X. N. Həsənov Red. T. Rüstəmova.B.: Gənclik, 1994.- 240 s.

 

Həsənov İlham. Plazma və dəstə texnologiyası [Mətn] /İ. S. Həsənov; Məsul katib. E. K. Hüseynov, Ressenzent. Ə. X. Muradov; AMEA, Fizika İnstitutu,- B.: Elm, 2007.- 172 s.

 

Həsənov İsfəndiyar. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültəsi üçün dərs vəsaiti /İ.Həsənov; Rəyçi: R.C.Məhərrəmov, Y.V.Əliyev; Elmi red.: M.İ.Yusifov.- B.: 2007,176 s

 

Həsənov Kamal Nəsrulla oğlu. Qədim Azərbaycan xalq rəqsləri [Mətn] / K. Həsənov; red. H. Hüseynov; rəyçi. L. Vəkilova B.: İşıq ;1983.- 60 s.

 

Həsənov Kərim. Azərbaycan sovet poeziyasında Lenin obrazı [Mətn]: qısa bibliqrafiya: V.İ.Leninin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunur /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; K.Həsənov; red. H.A.Rzaquliyev.- Bakı: [s.n.], 1965.- 26, [1] s.

 

 Həsənov Kərim Hüseyn oğlu. Lenin Azərbaycan ədəbiyyatında [Mətn] /K.H.Həsənov; rəyçi Q.Xəlilov; red. T.Əhmədov.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 325, [2] s. ; 21 sm.

 

Həsənov Qafar Teymur oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn]: kredit təhsil sisteminin bakalavr pilləsi üçün dərslik /Q.T.Həsənov, Ə.Ə.Əliyev; elmi red. V.M.Salmanov; rəy verənlər. E.M.Qocayev, M.A.Musayev.- B.: UniPrint, 2009.- 505. [1] s.

 

Həsənov Qalib Hüseyn oğlu. Sahibkarlığın inkişafı və iqtisadi səmərəliliyin yüksədilməsi istiqamətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Q.H.Həsənov; elmi red. İ.H.İbrahimov.- Bakı: "Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya", 2011.- 286, [1] s. , cədv. ; 20 sm.

 

Həsənov Qara Əbdüləzim oğlu. Yüksək gərginliklər və elektrik izolyasiya texnikası [Mətn]: tamamlanmış dərslik /Q. Ə. Həsənov; rəyçilər. Q. S. Sadıqov, X. İ. Nəbiyev, E. S. Səfiyev; elmi red. T. M. Lazımov.- B.: [s.n.] , 2009.- 337, [2] s. , şək., cədv.

 

Həsənov Qasım Mehdi oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: dərslik /Q.Həsənov, K.Əliyev; F.Cəlilov; rəyçi Ə.Əliyev, Ə.Cavadov.- B.: Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, 1989.- 189, [3] s.

 

Həsənov Qasım Mehdi oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Həsənov; elmi red. A.Q.Həsənov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- Bakı: ADU, 1981.- 78, [2] s.

 

Həsənov M.M. Kitabxana fondunun yaranması, formalaşması və idarə edilməsi: Dərs vəsaiti /M.M.Həsənov; Red.: T.F.Quliyev; Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxana fondu və kataloqların təşkili kafedrası.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 143 s.

 

Həsənov Mamed Seyidəli oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: dördillik ibtidai Azərbaycan dili [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin IV sinfi üçün dərs vəsaiti /M. S. Həsənov, A. N. Rəhimov.- B.: Maarif, 1989.- 183, [1] s.

 

Həsənov Mehdi Rəhim oğlu. Dağlar qoynunda [Mətn] : hekayələr M. R. Həsənov ; [red. İ. İsmayılov].- Yerevan Haypethrat 1964.- 92, [3] s.

 

Həsənov Mehdi Rəhim oğlu. Maral əfsanəsi [Mətn] M. Həsənov ; [red. R. İ. Əsgərov].- Yerevan Hayastan 1971.- 84, [2] s. portr. 17 sm.

 

Həsənov Məhərrəm Səməd oğlu. Kiçik Qafqazda payızlıq buğdanın məhsuldarlığının iqlimlə əlaqəsi [Mətn] /M. S. Həsənov; Elmi red.: İ. D. Mustafayev; Rəyçi: Ə. C.Əyyubov, Ş. Q. Quliyev, AREA, H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. B.: Ozan, 1999. 128 səh.: ill., cədvəl

 

Həsənov Mircəfər Mirməsi oğlu. İbtidai sinif müəllimləri üçün kurikulumun məzmunu və həyata keçirilməsi yolları [Elektron resurs] : metodik vəsait /M. Həsənov, N. Cəfərova, C. Bəhmənova ; elmi red. F. Xalıqov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: [s.n.], 2014.- 75, [1] s.: cədv., sxem.

 

Həsənov Mircəfər Mirməsi oğlu. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədris metodikası [Mətn]: dərslik M.M.Həsənov, N.Cəfərova; elmi red. N.Q.Cəfərov; rəyçi F.R.Xalıqov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İn-tu Cild 2-ci hissə.- B.: Mütərcim, 2013.- 410, [2] s. cədv., sxem. 21 sm.

 

Həsənov Müsəddin İsa oğlu. Quşçuluq yumurta və quş əti istehsalı texnologiyası [Mətn] /M.İ.Həsənov; elmi red. N.H.Qurbanov; ön sözün müəl. Z.Əzimov.- Bakı: Elm, 2009.- 405, [3] s.

 

Həsənov Niyazi. Beynəlxalq biznes [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Həsənov; elmi red. A.B.Abbasov; rəyçi. R.Balayev [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: [s. n.], 2011.- 295, [1] s. , cədv., şək

 

  Həsənov Rafiq. Ömür yolu, mən və özüm [Mətn] :- Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi, 2019.- 207, [1] s.: 21 sm

 

Həsənov Rasim Tapdıq oğlu. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının bazar modelinin konseptual əsasları [Mətn]: [Monoqrafiya] /R.T.Həsənov; Elmi red.: F.Ə.Fərəcov, Ə.Q.Əlirzayev; Rəyçilər: S.İ.Səfərov, V.T.Novruzov; Dövlət Elm və Texnika Komitəsi.- B.: Elm, 1998.- 343 s.

 

Həsənov Rasim. İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika.-Bakı: İqtisad Universiteti , 2009. 282 s.

 

Həsənov Rəhim Rafiq oğlu. Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ruh fəlsəfəsi [Mətn] /R. Həsənov ; elmi red. N. Mehdi .- Bakı : Təknur , 2011.- 167, [1] s.

 

Həsənov S. P. Şəkər çuğunduru və şəkər istehsalı [Mətn] /S. P. Həsənov, A.S. Həsənova; elmi red. M. P. Babayev.-B.: Yeni Poliqrafist MMC, 2010. -176 s.

 

Həsənov S. P. Tərəvəz məhsullarının saxlanmasının elmi əsasları və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid metodik vəsait [Mətn] /S. P. Həsənov, G. G. Həsənova, A. X. Rəcəbli ; elmi red. Ə. Q. Eyvazov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Tərəvəzçilik Elmi - Tədqiqat İn-tu. Bakı: [s. n.], 2016.- 46, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Həsənov Sabir Tehranxan oğlu. Drenaj, hesabatı, layihələndirilməsi və istismarı [Mətn] /S. T. Həsənov; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu Elmi-İstehsalat Birliyi.- B.: Elm, 2009.- 234 s.

 

Həsənov Sadıq Paşa oğlu. Ev şəraitində meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi [Mətn] /S. P. Həsənov ; elmi red. F. H. Məmmədov ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Azərb. Elmi-tədqiqat tərəvəzçilik İn-tu; B.: Yeni Poliqrafist MMC, 2015.174 [5] s.: 21 sm.

 

Həsənov Sadıq Paşa oğlu. Tərəvəzlər. [Mətn] : Keyfiyyəti. Kimyəvi-texniki nəzarət. Standartlar. B.: Yeni Poliqrafist MMC, 2013.149 [1] s.: 21 sm.

 

Həsənov Sənan Səməndər oğlu. Dövlətlərarası münasibətlərdə Xəzərin statusu məsələsi [Mətn]: Siyasi-hüquqi aspekt Sənan Həsənov; Elmi red.: Əli Həsənov; Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s.

 

Həsənov Simran Seyfəddin oğlu. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin kommentariyası [Mətn]: Ümumi hissə [2005-ci ilin mayın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklər] /S.Həsənov; Rəyçi: B.H.Əsədov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 448 s.

 

Həsənov Simran Seyfəddin oğlu. Azərbaycan Respublikası vergi məcəlləsinin kommentariyası [Mətn]: xüsusi hissə /S.Həsənov (ön söz); elmi red. B.H.Əsədov; naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 463, [1] s.

 

Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu. İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma [Mətn]: dərslik T.G.Həsənov; elmi red. A.A.Nadirov; rəyçi. N.A.Babaxanov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU.- B.: [Bakı Universiteti] 2012.- 243, [1] s.

 

Həsənov Ş.G. Torpaq coğrafiyası kursundan laboratoriya məşğələləri üzrə praktikum [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ş.G.Həsənov; Elmi red. Ş.B.Qulamhüseyn oğlu; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: [ADPU], 1992.- 138 s. , cədvəl ; 20 sm.

 

Həsənov Telman Şamil oğlu. İmmunologiya və enzimologiya [Mətn]: (mühazirələrin icmalı) /T.Ş.Həsənov (red.); rəy verənlər. S. Ş. Həsənov, Ə.M.Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 142, [2] s.

 

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının tarixi [Mətn]: 1905-2005-ci illər /V.Həsənov, Ə.Mehdiyev; red. A.Ə.Məmmədov; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.- B.: [s.n.], 2005.- 451 s.

 

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları inzibati-amirlik rejimi dövründə: əsrin 20-30-cu illəri/V.Həsənov; Elmi red.: .Ə.Məmmədov; .Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 374 s.

 

Həsənov Yusif Abdulla oğlu. İbtidai icma tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti Y.Həsənov; [red. Ə.Mirzəyev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 209, [3] s.

 

Həsənov Yusif Abdulla oğlu. Qədim Roma tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.A.Həsənov; elmi red. Y.B.Yusifov.- Bakı: Maarif, 1975.- 270, [2] s.

 

Həsənov Yusif Abdulla oğlu. Qədim şərq tarixi qədim Fələstin, Suriya və Finikiya: Qiyabiçilər üçün metodik göstəriş /Y.Ə.Həsənov; [red. Ə.Şahmaliyev]; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU, (Qiyabi şöbə).- Bakı: [s.n.], 1965.- 33, [2] s. ; 22 sm.

 

Həsənov Yusifəli Lətif oğlu. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq idman və turizm əlaqələri sistemində [Mətn] : (1991-2005-ci illər) /Y. Həsənov ; elmi red. S. A. Sayadov ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. B.: Elm və təhsil, 2015. 206 [2] s.: 20 sm.

 

Həsənov Zaur. Çar skifləri [Mətn]: Çar skiflərin və qədim oğuzların etno - dil eyniləşdirilməsi /Zaur Həsənov; Rəssam. lçin Məmmədov.- Bı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 480 s.

 

Həsənov Zaur Müzadil oğlu. Meyvəçilik [Mətn]: Laborator-praktikum [Meşə qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında təlimat] /Zaur Həsənov; Red.: C.M. Əliyev; Rəssam: A.Əhmədov.-Bakı: Bilik Maarifçilik cəmiyyəti, 1997.- 238 s. , cədvəl., ill. ; 20 sm.

 

Həsənov Zaur Müzadil oğlu. Meyvəçilik [Mətn]: Dərslik /Z.Həsənov, C.Əliyev; Rəyçi. Q.B.Xəlilov, S.P.Behbudova.- Bakı: MBM, 2007.- 496 s. , ill. ; 25 sm.

 

Həsənov Zaur Müzadil oğlu. Meyvəçilik [Mətn]: laborator-praktikum /Z.Həsənov; rəyçi: V.S.Novruzov, O.V.İbadlı, V.Ş.Quliyev, A.M.Hüseynov.- Bakı: MBM, 2010.- 343, [1] s.

 

Həsənova A.S. Aqrar islahatlar və sosial-iqtisadi inkişaf [Mətn] /A.S.Həsənova; Elmi red.: Ə.Q.Əlirzayev.- B.: Qanun, 2007.- 128 s. 355, [1] .

 

Həsənova Afət. Musiqi nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] : [dərs vəsaiti] A. Həsənova, S. Hacıyeva ; elmi red. J. Qədimova ; rəyçi. C. Həsənova [və b.]Ihissə B.: [ADPU], 2012.215, [1] s. not., cədv

 

Həsənova Aidə Ədib qızı. Seyfi Sarayinin "Gülüstan" tərcüməsinin dili [Mətn] /A.Həsənova; elmi red. N.Cəfərov; red. Osman Musayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 176 s. ; 22 sm.

 

Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında milli musiqinin nəzəri əsasları [Mətn] : [monoqrafiya] /C. İ. Həsənova ; elmi red. T. A. Məmmədov. B.: [Mars-Print], 2009. 321 s.: portr., not

 

Həsənova Gülrux Sənan qızı. Feil zamanlarının müqayisəli tipologiyası. [Mətn] : (Azərbaycan və rus dillərinin materialları əsasında) B.: Elm və təhsil, 2014.- 192 s.

 

Həsənova Xalidə Sidqəli qızı. Orta məktəb riyaziyyat kursunda bərabərsizliklər və onların tədrisi metodikası [Mətn] : [metodik vəsait] /X. S. Həsənova, C. Cəfərov, K. Bədəlova ; elmi red. Z. Hüseynov ; rəyçilərA. Adıgözəlov, X. Alıyev, Ə. Məmmədov.- Bakı : Elm və təhsil , 2011. -107, [5] s.

 

  Həsənova İlbəst Arzuman qızı. Mühəndis Fred və beş qadın [Mətn] : kino hekayə /İ. Arzumanqızı, A. İlyasoğlu.- Bakı: MM-S, 2019.- 211, [1] s.: faks., 20 sm.
 

Həsənova Lətifə Lazım qızı. Azərbaycan əhalisi yüzilliyin ikinci yarısında: sovet siyahıya lmaları əsasında. /L. L. Həsənova; Elmi red.: . . Şükürov.- Bakı : BDU, 2003.-302 səh.

 

Həsənova Mahirə Hidayət qızı. Ümumi vokal fənninin ifaçılıq metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həsənova; elmi red. E.Quliyeva; rəyçilər G.Abdullazadə, N.Şeyxova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad.- Bakı Musiqi Akad.Bakı: Adiloğlu, 2011.- 84, [2] s. notlar, portr

 

Həsənova Məlahət İbrahim qızı. Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində görkəmli qadınlar [Mətn] /[M.İ.Həsənova, Ş. Cəlilli]; layihənin rəhbəri. M.İ.Həsənova; tərc. M.Rizvan qızı; rəssam. F.Əli ön söz. müəl. R.Mehdiyev.- [Bakı]: [İmakofset], [2008].- 211, [2] s.

 

Həsənova S.Ə. Qida kimyası [Mətn]: dərs vəsaiti /S. Ə. Həsənova, X.M.Həşimov; elmi red. V.M. Abbasov; rəyçilər. R.A.Əliyev, A.X.Xəlilov, M.M.Mirhəşimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti Nəşriyyatı] , 2010.- 477 s.

 

Həsənova Sevinc Məhəmməd qızı. Azərbaycan dili üzrə sistematik kurs da felin tədrisi tarixindən [Mətn] /S.M.Həsənova; elmi red. N.Şəmsizadə.- B.: Elm, 2006.- 137, [2] s. port, cədv

 

Həsənova Sevinc Məhəmməd qızı. Azərbaycan dilinin morfologiyasından tapşırıq və çalışmalar [Mətn]: bədii təmayüllü ali məktəblərin hazırlıq şöbələrində təhsil alan xarici tələbələr üçün metodik vəsait /S.Həsənova; elmi red. N.Cəfərov; rəyçilər. A.A.Aydın, V.Əliyev, Ə.Abbasov.- B.: Təhsil, 2009.- 159, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Həsənova Sədaqət. Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri [Mətn]: Monoqrafiya /S. Həsənova; Rəyçilər: Ə.A. Quliyev, A.K. İmanlı; Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. B.: ADPU, 2006.- 100 s.

 

Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı. Füyuzat jurnalı və ədəbi dil [Mətn]: Monoqrafiya /S.Həsənova; Elmi red.: Y.M.Seyidov; Rəyçi: Ə.A.Quliyev, A.K.İmanlı.- B.: 2006,103 s.

 

 Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat [Mətn]: Dərslik /S.Həsənova; Elmi red.: Y.Seyidov; Rəyçi: Ə.Quliyev, A.İmanlı.- Bakı: ADPU, 2005.- 194 s.

 

 Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı. "Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat" fənninin tədrisi məsələləri: Metodik vəsait /Həsənova Sədaqət; Red.: A.M.Əsgərov; Rəyçi: Ə.Quliyev, A.İmanlı; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 112 s.

 

 Həsənova T. Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: məlumat göstəricisi: Yanvar - iyun Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. T.Həsənova, T.Yefimova; red. B.E.Hüseynova, İ.V.Şibayeva.- B.: [s.n] 1981.- 22, [2] s.

 

Həsənova T.B. Abbasqulu Ağa Bakıxanov 1794-1847 [Mətn]: biblioqrafik ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B.Həsənova; red. H.M.Həmidova; Azərb. SSR Mədəniyyət nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi Bakı [s.n.] 1977.- 32, [2] s.

 

Həsənova T.B. Azərbaycanın təbii sərvətləri [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B.Həsənova; red. Ə.T.Xələfov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1963.- 16, [2] s.

 

Həsənova T.B. Heyvandarlıq [Mətn]: annotasiyalı biblioqrafik yaddaş AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; tərt. ed. T.B.Həsənova;red. M.Y.Nəcəfova III buraxılış.- B.: [s.n.]1963.- 23, [1] s.

 

Həsənova T.B. Xarici ölkələr ədəbiyyatı [Mətn]: ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B.Həsənova, H.A.Zeynalova; red. L.Y.Qafurova; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1979.-73, [1] s.

 

Həsənova T.B. Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn] M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. T.B.Həsənova; red. B.E.Hüseynova 1.Bakı [s. n.] 1974.-11, [1] s.

 

Həsənova T.B. Qasım bəy Zakir (1784-1857) [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. T.B Həsənova; red. H.A. Zeynalova; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1970.- 23, [1] s. portr. 17 sm.

 

Həsənova Vəfa Çingiz qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlərin tipoloji ekvivalentliyi [Mətn] : dərs vəsaiti /V. Ç. Həsənova ; red. Ş. Q. Hüseynov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU. B.: Mütərcim, 2015. 75, [1] s

 

Həsənzadə Cəmilə Yusif qızı. Kamil Nəcəfzadə [Mətn] /C.Həsənzadə, C.Səmədov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2009.- 127, [1] s.

 

 Həsənzadə Cəmilə Yusif qızı. Təbrizin solmaz boyaları: XIV-XVI əsr Azərbaycan miniatür boyakarlıq /Həsənzadə, C.; Elmi red.: K.C.Kərimov; Rəyçilər: N.İ.Rzayev.- B.: Nafta-Press, 2001.- 195 s.

 

Həsənzadə Nəriman. İllər... pillələr... talelər... [Mətn] /N.Həsənzadə; Red. Nazim Həsənzadə.- B.: Oğuz eli, 2011.-200 s.

 

Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu. Könlüm şeir istəyir [şeirlər və poema] /N.Ə.Həsənzadə; red. M.İbrahim.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 83, [1] s. ; 17 sm.

 

Həsənzadə Nəriman. Kulturologiya [Mətn]: Dünya mədəniyyəti tarixi: Dərslik /N.Həsənzadə; Elmi red.: F.Məmmədov; Red.: G.Pənahova; Rəyçilər: N.Cəfərov, C.Mustafayev.- B.: Polygraphic Production, 2005.- 278 s.

 

Həsənzadə Nəriman. Nuru Paşa [Mətn]: poema /N. Həsənzadə; Ön söz: N.Cəfərov; Red. M. Ələkbərli.-B., Oğuz eli, 2010.-104 s

 

Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu. Poylu-beşiyim mənim [Mətn]: (Poylu eposu) /N.Həsənzadə; Red. G.Əmrullahqızı .- B.: 2007. - 144 s.

 

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Həsənzadə; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 336 s.

 

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. Şeirlər [Mətn]: /Ön söz: B.Xəlilov. 7 cilddə. 1 cild /N.Həsənzadə.- B.: 2010.- 812 s.

 

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. Poemalar [Mətn]: 7 cilddə. 2 cild /N.Həsənzadə.- B.: 2010.-742 s.

 

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. Pyeslər. [Mətn]: /Ön söz: B.Xəlilov. 7 cilddə. 3 cild /N.Həsənzadə.- B.: 2010.- 306 s.

 

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. Nəsr. [Mətn]: /Ön söz: B.Xəlilov. 7 cilddə. 4 cild /N.Həsənzadə.- B.: 2010.- 266 s.

 

Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu. Tariximiz, taleyimiz elmi, ədəbi-tənqidi və publisistik məqalələr, müsahibələr /N.Həsənzadə; tərt. N.Həsənzadə; red. A.Bağırov.- Bakı: [Elm və həyat], 2002.- 607, [1] s.

 

Həsənzadə Səftər Kərəm oğlu.Vətən həsrətli barıt qoxulu sətirlər [Mətn] /S. K. Həsənzadə; toplayan və tərt. ed. N. Tağısoy; red. A. Bədəlzadə.-Bakı : Mütərcim , 2009.- 76 s.

 

 Həsənzadə Turan Vahab oğlu. "Əkinçi" qəzeti: 1875-1877 [Mətn]: tam mətni /tərt. ed. T.Həsənzadə; müqəddimənin müəl. və red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Azərnəşr, 1979.- 463, [1] s.

 

Həsrət. Elə sevirdim ki... [şeirlər] /Həsrət ; red. C. Kərimli.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.-202, [2] s.

 

  Həsrət. (Kərimov Həsrət Əli oğlu.) İtgin ruhlar [Mətn] : [şeirlər] /Həsrət ; red. C. Fərhadlı. Bakı: Elm və təhsil, 2017.207 [1] s.
 

  Həsrət. Taleyimin çiçəkləri [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2017.203 [1] s.: 20 sm.

 

Həsrət Azər. Bir əsgərin yaşantıları [memuar-roman] /A. Həsrət ; red., [ön söz.] R. Əskər.-Bakı : [Qanun] , 2012.- 296 s.

 

  Həsrət Eldar. Məni xəfif əsən yellərdən soruş [Mətn] : şeirlər /E. Həsrət ; red. E. İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2017.- 230, [2] s.: portr., 17 sm.

 

 Həşimli Hüseyn Məmməd oğlu. Avropa lirik janrları və Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn] /H.M.Həşimli; elmi red. İ.Həbibbəyli; rəyçi. C.Qasımov.- B.: Elm və təhsil, 2009.- 442, [2] s.

 

Həşimli Hüseyn Məmməd oğlu. Azərbaycan poeziyasında sonet və terset /H.Həşimli; Elmi red.: İ.Həbibbəyli.- Bkı: Elm, 2003.- 312 s. ; 20 sm.

 

Həşimov Ağamir Cəlal oğlu. Meliorasiya və suvarma əkinçiliyi elmində yaradıcılıq yolu [Mətn] : texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi Əkbər Qasım oğlu Behbudovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilir /A. C. Həşimov, S. T. Həsənov ; elmi red. Ə. Ə. Verdiyev. // :Bakı: [Elm], 2016.- 170, [1] s.: fotoşək., portr., 20 sm.

 

 Həşimov Ə. Dərs, onun quruluşu və dərsdə təlim modeli haqqında. Bakı: 1983.- 27 s.

 

Həşimov Əliheydər Şirin oğlu. Pedaqogika kursunun tədrisində xalq hikmətindən istifadə [Mətn] /Əliheydər Həşimov.- Bakı: Maarif, 1991.- 240 s.

 

Həşimov Həşim İsaq oğlu. Elektrik maşınları və aparatları [Mətn]: dərslik /H.İ.Həşimov, M.M.Əliyev; Elmi red. Ə.M.Ağalarov, K.L.Şirinov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi ad. APU, 1992.- 128 s.

 

 Həşimov Həşim İsaq oğlu. Elektrotexnika [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Həşimov; elmi red. Ə.M.Ağalarov; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- B.: 2003.- 264, [1] s.

 

 Həşimov Hüseyn Musa oğlu. Çoxluqlar, münasibətlər və kompleks ədədlər [Mətn]: Metodik vəsait /H.Həşimov; Red. L.Ş.Abdulkərimov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: 1998.- 114 s.: 19 sm

 

 Həşimov Hüseyn Musa oğlu. Riyazi məntiq elementləri [Mətn] : metodik vəsait /H. M. Həşimov. B.: Maarif, 1986. 142, [2] s.: cədv., şək

 

Həşimova Aybəniz Şirin qızı. Tələbə gənclərin özünütəhsil hazırlığının sistemi /Aybəniz Həşimova; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Ə.Ə.Ağayev; Rəyçi: A.N.Abbasov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 148 s.

 

Həvilov Həvil Abdulla oğlu. Dünya xalqlarının etnoqrafiyası [Mətn] /H.A. Həvilov; Elmi red: Y. Mahmudlu.- B.: Altay, 1999.- 506 s.

 

Həyat bilgisinin əsasları [Mətn]: ali məktəbin bakalavr pilləsi üçün dərslik H.M.Hacıyeva, F.M.Orucov, O.Q.Qafarova, A.A.Axundova; elmi red. Ə.M.Hüseynov; rəyçi Ə.N.Fərəcov, E.A.Hacıbəyova, L.B.Rzayeva, A.Q.Qəmbərova.- B.: Elm, 2013.- 239, [1] s.

 

Həyat bilgisinin tədrisi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin pedaqoji fakültə tələbələri üçün dərslik / H.M.Hacıyeva, O.Q.Qafarova, F.M.Orucov, S.L.Axundova; elmi red. Ə.M.Məhərrəmov; rəyçi Ə.N.Fərəcov [və b.] B.: [s. n.]; 2013.- 187, [1] s.

 

Həyat düşüncələri [Mətn] : Qəzənfər Paşayevlə müsahibə /red. Ş. Alışanov ; ön söz əvəzi Anar. Bakı: Təhsil, 2017.- 191, [1] s.: foto., portr., 17 sm.

 

Həyat üçün doğulmuşuq, Vətən üçün ölməliyik - Ülvi Bünyadzadə: şəxsiyyəti və ədəbi irsi beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] : 03 noyabr 2018-ci il /elmi red. və nəşrə haz. A. Ülvi ; red. S. Ədalətqızı.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 483, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

 

Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti: (V-IX siniflər) /Ş.Ə. Topçiyeva [və b.]; elmi red. M.Babayev; red. R.Qəndirov, Ş.Qocayev; rəyçi. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz müəl. M. Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Investing in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malariya; UNICEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 607, [1] s.: cədv., portr., şək., fotoşək., 25 sm.

 

Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai sinif müəllimləri üçün tədris vəsaiti /H.M.Haciyeva [və b.]; elmi red. M.Babayev; red. R.Qəndilov, Ş.Qocayev; rəyçi. Ə.Hüseynov, F. Orucov; ön söz müəl. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 495, [1] s.: cədv., şək., portr., fotoşək., 25 sm.

 

Həziyev İbadulla Hilal oğlu. Tətbiqi mexanika Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.H.Həziyev; Rəy verənlər: X.S.Səmidov, Y.Ə.Musayev; Azərbaycan Texniki Universiteti; Odlar Yurdu Universiteti III.- B.: Odlar Yurdu, 1998.- 608 s.

 

Həzrəti İmami Cəfəri sadiqdən 40 hədis [Mətn]: Bəsət quruluşu /Çevirən. H.Sərxablı.- Tehran: 1371-1993.- 23 s.

 

Hicran Nəzmiyyə. Günəş könlümün hərarətiylə [Mətn]: [şeirlər] /Nəzmiyyə Hicran; Red.: A.Novruzova.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 96 s. , 1 portr. ; 21 sm.

 

Hicran Nəzmiyyə. Haraylayır ana torpaq [Mətn] /N. Hicran ; red. və ön söz müəl. A. Cəmil.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 115, [1] s.

 

Hicran Nəzmiyyə. Xoş xəbər intizarında... [Mətn] : [şeirlər] /N. Hicran ; ["Aşıq Səmşir" Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi] Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 67, [1] s.: portr., fotoşək., 17 sm.

 

Hidayət. (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) Mir Cəlal dünyasından sətirlər [Mətn]: [xatirə-esse] /Hidayət; red. S.Məmmədzadə; rəssam A.Hüseynov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- [41] + [40] s., [1]: portr

 

Hidayət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hidayət.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 488 s.

 

Hidayət (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici /Tərtibçi-müəllif. B.A.Ələsgərov; Elmi red. L.Y. Qafurova; M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı : Nağıl evi , 2001.-404 s.

 

Hidayətqızı Saminə. Yüz türk qadını sarı sim 1-ci kitab /S.Hidayətqızı; red. Z.Abbas; məsləhətçi N.Cəfərov; naşir A.Dənzizadə.- Bakı: Apostroff, 2012.- 319, [1] s.

 

Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar kursundan laboratoriya işləri [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, S. Ə. Ağammədova ; red. H. Ə. Heydərov ; Azərb. Dövlət Neft Akad.təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s. n.] 2008. [ADNA] 190, [1] s.

 

Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər [Mətn] : dərs vəsaiti /Z. S. Musayev, M. S. Zərbəliyev, E. E. Həsənov, E. S. Qənbərov ; elmi red. A. Ə. Mürsəlov.- Bakı: [AzMİU], 2019.- 106, [2] s.: şək., cədv., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

 

Hidrogeologiya və mühəndisi-geologiya terminləri lüğəti [Mətn] /tərt. ed. F.Əliyev; red. V.M.Babazadə, İ.İ.Tağıyev; Təhsil problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 163 s.

 

Hidrogeoloji modelləşdirmə [Mətn]: Dərs vəsaiti. Mühazirələrin konspekti /Tərtib ed.: S. M. Kazımov, A. V. Səfərov; Red.: Ə. K. Əlimov; Rəy verənlər: R. İ. Əliquliyev, H. Y. Mayılov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərb.DNA, 1999. 48 s.: cədv., sxem, ill

 

Hidrotexniki qurğular [Mətn]: [dərslik] /Z. Musayev, K. Məmmədov, T. Mahmudov, F.İsmayılov, M. Zərbəliyev; elmi red. T. M. Hacıyev; red. A. Ə. Mürsəlov; rəy verənlər. R. O. Əliyev [və b.].- B.: [Təhsil], 2009.- 682, [1] s.

 

Nazim Hikmət. Seçilmiş əsərləri [Mətn]/N.Hikmət; tərtib edəni. A.Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 495 s.

 

Hill Napoleon. Düşün və varlan [Mətn]: [dərslik] /N.Hill; ruscadan tərc. K.Haqverdiyeva.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 483 s.

 

Himayədar Humanitar Təşkilatı. "İnkişaf perspektivində Azərbaycan nefti" [Mətn]: yekun hesabat : [layihənin başlanma və sona çatma tarixi: 1 sentyabr 2001-ci il - 31 oktyabr 2001-ci il: hesabat dövrü 2 ay] Himayədar Humanitar Təşkilatı.- B.:[s. n.] 2002.- 99 s.

 

Hisslər Ülvi. Yaşamaq-yanmaqdır [Mətn]:Bakı : MBM , 2011..-176 s.

 

Hişam Əl-Talib. Təşkilatçılıq və idarəetmə istedadı /Hişam Əl- Talib; İngilis dilindən tərcümə: "İrşad" İslam Araşdırmalar Mərkəzi; Azərbaycan dilinə tərcümə: AMK və "Əl-Rəhman" Fondu tərəfindən həyata keçirilmişdir;Red.: Babaşov M.,Əskərov E.; Nəşrə məsul: Xalid Əbu Nəhlə, Əli Əbu İslam;On söz: Ə.Qarayev; Asiya Müsəlmanları Komitəsi "Əl-Rəhman" Beynəlxalq xeyriyyə Fondu, Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurası, Azərbaycan Respublikası Dini Araşdırmalar Mərkəzi. [Yersiz]: [1999] 356 səh.: ill., 1 portr

 

 Hofman Ernst Teodor Amadey. Şelkunçik və siçanlar padşahı [nağıl] /E.T.A.Hofman; tərc. ed. T.Elçin; [red. Ə.Əhmədova; şək. Q.Q.Filippovski].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 77, [3] s. , şək. ; 20 sm.

 

Homer [Mətn]: qiyabiçi tələbələr üçün metodik göstərişlər /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. A.Ə.Əliyev; red. B.H.Tahirbəyov; rəyçi. C.Q.Nağıyev.- B.: [s.n.], 1989.- 69, [1] s.

 

Homer. İliada [Mətn] /Homer; Tərcümə edəni: Mikayıl Rzaquluzadə; Ön sözün i: Qorxmaz Quliyev.- B.: Öndər, 2004.-528 s.

 

Homer. Odisseya [Mətn] /Homer; Tərcümə edən: Ə.Ziyatay; Ön sözün i: Q.Quliyev.- B.: Öndər, 2004. - 416 s.

 

Hökumətin fəaliyyətinə parlament nəzarəti [Mətn] /Tərt.-müəll.: Q.Əliyev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 24 s

 

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Respublika ali məktəblərarası elmi konfransının məruzə və bildirişlərinin tezisləri: (1-2 mart 1999-cu il) /Red. hey.: A. N. Abbasov, F. F. İbişov və b.: Naşir: T. Vəlixanlı; M. F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu. B.: Mütərcim, 1999. 100 səh

 

Humanitar və sosial-siyasi elmlər [Mətn] /M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Baş red.: M.Əlizadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans ( [1998]; Bakı) II cild.- B.: 1998.- 266 s.: 25 sm.

 

Humanizm və xeyirxahlıq missiyası [Mətn] /İdeyanın və ön sözün müəl. Ə.Eyvazov; Elmi red. S.Eyvazova; Tərtibçi. S.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2007.- 174 s.

 

Hüqo Viktor. Paris Notr-Dam kilsəsi [Mətn] /Viktor Hüqo; Tərc. M.Rəfili.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 488 s.

 

Hüqo Viktor Mari. Səfillər [Mətn]: roman V.M.Hüqo; tərc. ed. M.Rəfili, B.Musayev.- Bakı Qanun Əli və Nino 2013.- 976 s.

 

Hüqo Viktor. Səfillər [Mətn] /Hüqo Viktor; tərc. ed. M. Rəfili; ön sözün nüəl. Ə. Zeynalov I-II hissələr .-B.: Öndər, 2005. -648 s.

 

Hüqo Viktor. Səfillər. III-IV hissələr [Mətn] /Hüqo Viktor; Tərcümə edəni: B.Musayev.- Bakı: Öndər, 2005.- 656 s.

 

Hüqo Viktor. Səfillər [Mətn].-V hissə /V.Hüqo; tərc. ed. B.Musayev .- Bakı: Öndər, 2005.- 320 s.

 

Hüquq ensiklopedik lüğəti [Mətn] /Red. A.M.Dadaşzadə, İ.Ö.Vəliyev.- Bakı ,1991.

 

Hüquq, hüquqi normalar: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- Bakı: 2003.- 25 səh. ; 21 sm.

 

Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti. Vəkillik üzrə praktikum [Mətn] Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; red. İ.Əliyev.- B.: [QoliafqrupQSC] 2012.-831, [1] s.

 

Hüquq nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti/ tərt ed.: Ceyhun Süleymanov, Babək Nəsirov, Mahir Xalıqov, İlham Əliyev.- B.: Mütərcim, 2014.- 428 s.

 

Hüquq pozuntuları və məsuliyyət. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin şərhi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 64 səh. 21 sm.

 

Hüquq terminləri lüğəti /Azərb. SSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi; tərt. ed. M.Xələfov, İ.Səlimov, A.Babayev, Z.Qasımov; red. M.Xələfov, B.Abdullayev.- Bakı: AzSSR EA, 1961.- 310, [2] s.

 

Hüquqi aktlar haqqında: Vergi tədiyəçisinin məlumat kitabçası /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov (baş. red.); Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 33 s.

 

Hüquqi sənədlərin nümunələri [Mətn] /Tərtib edəni. A.İ.Quliyev; Təsisçilər. S.Rüstəmxanlı, S.Seyfəddin oğlu; Baş red.N. Səfərov.-B., 1995.- 112 s.

 

Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti [Mətn]: Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün metodik vəsait /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu Tərtibçi: İ.Bayramov; Layihənin rəhbəri: S.Bağırov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl sahibkarlıq Mərkəzi.- B,: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi ], 1998.- 27 s.: cədv., 21 sm.

 

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,36 səh.

 

Hüquqi şəxslərdən vergilər üzrə borcların və faizlərin alınması [Mətn].- B.: 2001.- 79 s.

 

Hüquqi şəxslərin dövlət büdcəsinə borclarının güzəştli ödənişi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 4 səh

 

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin IX və X fəsilləri Buraxılışa məsul: E.Hüseynov, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 32 səh.

 

Hüquqi və fiziki şəxs rezident və qeyri-rezidentlərin banklarda hesablarının rejimi [Mətn] Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 5 s.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Basma (İndigofera) [Mətn] : monoqrafiya /H. S. Hümbətov ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 81, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Lifli bitkilər [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: [Elm və təhsil], 2015.- 214, [2] s.: cədv., şək., fotoşək., portr., 20 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Pambıq lifinin texnologiyası [Mətn] : dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov, X. Q. Xəlilov ; elmi red. N. Y. Seyidəliyev. Bakı: Nurlan, 2012.- 228, [4] s.: portr., şək. cədv., 21 sm.

 

  Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Şəkər çuğunduru [Mətn] : (Dərs vəsaiti).-Gəncə: Star, 2019.-99, [5] s.: 21 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Şəkərli və nişastalı bitkilər [Mətn] : dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov, V. Ə. Məmmədov, M. Y. Qəbilov ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 324, [4] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Hümbətov, Hümbət Sərxoş oğlu. Şirəli yem bitkiləri [Mətn] : dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov, M. C. Şabanov, R. C. Verdiyeva ; elmi red. M. A. Yusifov. Bakı: Nurlan, 2013.- 151, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Yağlı və efir yağlı bitkilər [Mətn] : [dərs vəsaiti] /H. S. Hümbətov, V. V. Bəşirov, V. R. Mohumayev ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 246, [2] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Hümbətov R.T. Elektronika: [2 hissədə]Elektron cihazları: Ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti I hissə /R.T.Hümbətov; Red: A.M.Əliyev.- Bakı: Maarif, 2002.- 280 s. , səh. 129 şək. ; 20 sm.

 

Hümbətov R.T. Elektronika: [2 hissədə] Elektron qurğuları: Ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti II hissə /R.T.Hümbətov; Red: A.M.Əliyev.- Bakı : Maarif, 2002.- 284 s.

 

Hümbətova Şərqiyyə Nüsrət qızı. Əski Azərbaycan əlifbasının tədrisi metodikası [Mətn]: metodik vəsait /tərt. ed. Ş.N.Hümbətova; elmi red. Ə.B.Məmmədova; rəyçi F.R.Xalıqov [və b.]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filial.- Bakı: Nurlan, 2011.- 110, [2] s.

 

Hümbətova Şərqiyyə Nüsrət qızı. Müasir fars dilində feldən düzələn isimlər [Mətn] /Ş.Hümbətova; elmi red. M.Ş.Rəhimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İn-tunun Şəki filialı.- Bakı: Nurlan, 2009.- 143, [1] s.

 

Hümmət qəzetinin izahlı biblioqrafiyası [Mətn]B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası, 1987.- 124 s.

 

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Müəllimlər, məktəblər, tədbirlər... [Mətn] : [məqalələr] /Ə. Hümmətov; red. M. Rəcəb (Qurbanov).- B.: Elm və təhsil, 2015.- 191, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

  Hümmətov Əşrəf. Müstəqilliyimiz və təhsilimiz [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 207, [1] s.: 21 sm.

 

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu.Naxçıvanın Zeynəddin kəndi [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil,2018384 [] s:21 sm.

 

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Ötən günlər, ötən illər [Mətn] : [məqalələr] /Ə. Ə. Hümmətov ; red. R. Hacıyeva. B.: Elm və təhsil, 2012.215, [1] s.: portr., faks., fotoşək., 21 sm.

 

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Təhsilimizin tərəqqisi yolunda [Mətn] /Ə. Hümmətov ; red. R. Ə. Hacıyeva, S. S. Seyfullayeva. B.: Elm və təhsil, 2014. 270, [2] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Uğurlar təsadüfi deyil [Mətn] /Ə. Ə. Hümmətov ; [red. M. Rəcəb (Qurbanov)]. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 219, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 

Hüseyinzade Latif. Aras şahittir [Metn]: Türk ordu generali Kazım Karabekir Paşa Nahçıvanda 1918-1920. yıllar /L.Hüseyinzade; çev. V.Bilaloğlu (Enser); düz. N.Aydın; red. prof. dr. İ.Hacıyev, R.Hüseyinzade ; reyç. prof. dr. İ.Hebibbeyli, prof. dr. Y.Ahundlu, A.İ.Kızartıcı.- Bakü: Nurlan, 2001.- 95 s.

 

Hüseyn Arif /AMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; Red.: Rafael Hüseynov; Tərtibçilər: Qəzənfər Paşayev, Gülzar İbrahim qızı.- Bakı: Bakınəşr, 2004.- 63 s.

 

Hüseyn Arif. Ayrı düşəli [Mətn]: [şeirlər] /A.Hüseyn; [red. V.Ələkbərli; rəssam. İ.Quliyev]Bakı: Gənclik, 1983.- 278, [2] s.

 

Hüseyn Arif. Dilqəm. [Mətn] Şerlər və poemalar. Bakı: Yazıçı, 1984.- 240 s.

 

Hüseyn Arif . Xatırla məni... [Mətn]: [şeirlər] /A.Hüseyn; top. Z.Hüseynzadə.- Bakı: Yazıçı, 1999.- 398, [2] s.

 

Hüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /H.Arif I cild.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 407, [1] s.

 

Hüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri. [Mətn] 2 cilddə: II cild. Şerlər və poemalar. Bakı: Yazıçı, 1985.- 251 s.

 

Hüseyn Arif . Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hüseyn Arif; ön sözün müəl. C.Mustafayev.- Bakı : Şərq-Qərb, 2004.-224 s.

 

Hüseyn Baykara. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi [Mətn] /Hüseyn Baykara; Türk dilindən çevirən. E.Əbülhəsənli; Red.M.Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1992.- 276 s.

 

"Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında" (Hüseyn Cavid-130) beynəlxalq elmi konfrans. "Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında" (Hüseyn Cavid-130) beynəlxalq elmi konfransın materialları 22-24 oktyabr 2012-ci il; AMEA, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi; red hey. M.Kərimov [və b.]Bakı: Proqres, 2012.- 346 s.

 

 Hüseyn-Xəzər. Burdan bir atlı keçdi... sağlığında özünə abidə qoymuş insan /Hüseyn-Xəzər ; red. M. Yaqub, M. Aslan ; məsləhətçi Q. Məhərrəmli.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012. -311, [1] s.

 

 Hüseyn qızı Suğra. Marksist fəlsəfəsinə dair nə oxumalı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; tərt. ed. S.Hüseyin qızı; red. H.Həmidov.- B.: [s.n.] 1971.- 30, [1] s.

 

Hüseyn Ramil Zahid oğlu. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı [Mətn]: qlobal iqtisadi sistemdə onun yeri və rolu [Mətn] /R.Hüseyn; Elmi red. S.V.Salahov.- B.: MBM, 2008.- 333 s.

 

Hüseyn Seyid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Seyid Hüseyn; red. və ön sözün müəl. Nazif Qəhramanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 328 s.

 

Hüseyn Sədrəddin Bayram oğlu. Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatı və Əbülhəsən Racinin poetik dünyası [Mətn] /S. B. Hüseyn ; elmi red. T. Əhmədov [ön söz] ; dizayn İ. Əliyev. Bakı: [Ekoprint], 2016.- 200 s.: 22 sm.

 

Hüseyn Yusif. Bir parça ömür yolu [Mətn]: Şerlər /Hüseyn Yusif; Ön sözün müəllifi: Məmməd Araz.- Bakı: Araz, 2004.- 252 s. , şəkilli ; 20 sm.

 

Hüseynbəyli Elçin. Şah Abbas [Mətn]: roman-xronika: proza /E.Hüseynbəyli; red. D.Hüseynova.- B.: Adiloğlu, 2008.- 366, [3] s.

 

Hüseynəliyeva Adilə. Müəllim nüfuzu şagird məhəbbəti [Mətn] /A. Hüseynəliyeva I kitab.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 108 s.

 

Hüseyni. Cənnət və nemətləri [Mətn] /Hüseyni.- B.: Əhli-Beyt, 1999.- 154 s.

 

Hüseyni Xalid. Çərpələng uçuran [Mətn]: [roman] /X.Hüseynli; tərc. X.İsmayıl.- Bakı: Əlivə Nİno, 2011.- 447, [1] s.

 

Hüseyni Xalid. Min möhtəşəm günəş /X. Hüseyni ; ingiliscədən tərc. F.Ağazadə.- [Bakı]: [Əli və Nino]: [Qanun], [2013].- 455, [1] s.

 

Hüseyni Xalid. Və dağlardan səda gəldi /X.Hüseyni; ingiliscədən tərc. S.Mütəllimova[Bakı]: [Əlivə Nino]: [Qanun], [2013].- 504 s.

 

Hüseyninəsəb Seyid Rza. Şiə cavab verir [Mətn] /Seyyid Rza Hüseyninəsəb; Mütərcim. M.Əlizadə; Ön sözün müəl. C.Sübhani [Qum]: Məhdiyyə, 2003.- 151 s.

 

Hüseynqulu oğlu Soltan. (hacı, axund). Xətaişünaslığa hədiyyə [Mətn]: Elmi, ədəbi-bədii toplu II kitab Toplayanı və tərtib edəni: Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlundan.- B.: Ozan, 1998.- 612 s. portr. 21 sm.  Hüseynqulu oğlu Soltan. Yaşamaq, yaşatmaq, yaratmaq [Mətn] /Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu; Red.: Hacı Nazim Məmməd oğlu, Hacı Aydın Kamil oğlu.- B.: OZAN, 1998.- 440 s.

 

Hüseynli Arzu Əfqan qızı. Mənim ağ şəhərim: [Ağdam şəhidləri haqqında] /Arzu Hüseynli., Zahid Əkbərli.- B.: 2000.- 132 səh.: fotoşəkil., 20 sm.

 

Hüseynli Asif. Afrika hökmdarları [Mətn] /Asif Hüseynli; Red. Q.İsmayılzadə; Məsləhətçi. M.Rəhimova, D.Quliyev.- Bakı: Nurlan, 2008.- 272 s.

 

Hüseynli Asif. Azərbaycanın qadın hökmdarları /Asif Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz 2012.- 98, [2] s.

 

Hüseynli Asif. Çin hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: [MBM], 2008.- 119, [1] s.

 

 Hüseynli Asif. Misir hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; Naşir. R.Xansayadoğlu; Red. Ə.Muxtarova; Məsləhətçilər. Q.Məhərrəmli, D.Quliyev, M.Rəhimova.- Bakı: MBM, 2008.- 104 s. , portr., ill. ; 21sm.

 

Hüseynli Asif. Rusiya hökmdarları Romanovlar [Mətn] /A.Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 118, [1] s.

 

Hüseynli Asif. Vyetnam hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; red. Q.İsmayılzadə; məsləhət. Ə.Muxtarova; [naşir R.Xan-Sayadoğlu]Bakı: MBM, 2011.- 94, [2] s.

 

Hüseynli Asif. Yaponiya hökmdarları /A.Hüseynli; red. və ön söz. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz, 2012.- 131, [1] s.

 

 Hüseynli Bayram. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları [Notlar]: /B.Hüseynli; red. Ə. Abbasov, R. Rəhimova, Gündüz, I dəfdər Bakı : Azərnəşr , 1965. 42 s.

 

  Hüseynli Bayram. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları "Halay" rəqs mahnıları /B.Hüseynli; red. Ə.Abbasov, R.Rəhimova, Gündüz; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Memarlıq və İncəsənət İn-tu II dəfdər.-Bakı: Azərnəşr, 1966.- 53 s. , not. ; 22 sm.

 

Hüseynli Bayram. Bəstəkar Qəmbər Hüseynli [Mətn] /Bayram Hüseynli, Vidadi Xəlilov.- Bakı: Gənclik, 1997.- 100, [7]s.

 

Hüseynli Bayram. Heydər Əliyev: yaşanan və yaşadan ömür [Mətn]: Publisistik düşüncələr /B.Hüseynli; Red. R.Nəbiyev; Məsləhətçi Ə.Əhmədzadə.- Bakı: [Azərnəşr], 2008.- 236 s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.

 

Hüseynli Qənbər. Tərbiyənin mərhələləri [Mətn]: [metodiki tövsiyyə] Qənbər Hüseynli Oralı-HQO.- B.: Müəllim 2007.- 20 s.

 

Hüseynli Məhərrəm. Aşıq İmran coşanda Məhərrəm Hüseynli.- Bkı: Araz, 2003.- 112 səh.

 

Hüseynli Nazim. Ümumelmi anlayışlar: məntiqi-qnoseoloji təhlil [Mətn] /N.Hüseynli; Elmi red.: C.Əhmədli; Rəyçilər: Ə.Məmmədov, S.Daşdəmirov, M.İsrafilov.- B.: Diplomat, 1998.- 204 s.: 19 sm.

 

Hüseynli Sevil Məmmədşir qızı. "Dəbistan" və "Məktəb" jurnallarında xalq maarifi və təlim-tərbiyə məsələləri [Mətn] /S.M.Hüseynli; Rəy verən: V.Bəşirov. B.: Maarif, 1995.- 48 s.

 

Hüseynoğlu Əslixan. Geriyə bax, qoca!.. [Mətn]: [tarixi roman] /Əslixan Hüseynoğlu; naşir: Şöhrət Səlimbəyli; red. İdris Qasımov.- Bakı: [Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası], 1999.- 288 s.

 

Hüseynoğlu Əslixan. Yəhərə bağlanmış kəfən [Mətn]: tarixi roman /Ə. Hüseynoğlu; red. İ. Qəhrəman. Bakı: Vektor NE, 2005.- 302, [2] s.: 1 portr., 20 sm.

 

Hüseynoğlu Gülhüseyn. Qatar gedir [Mətn]: mənsur şeirlər və hekayələr G.Hüseynoğlu.- B.: Gənclik, 1983.- 265, [3] s.

 

 Hüseynoğlu Gülhüseyn. Mikayıl Müşfiq [Mətn]: fotoalbom /G.Hüseynoğlu.- Bakı: İşıq, 1999.- 152 s.

 

Hüseynov Gürşad Əsəd oğlu. Sözüm-səsim-sorağım [Mətn] : Bakı: Zərdabi Nəşr, 2019.- 324 [4] s.: 21 sm.

 

Hüseynoğlu Kamil. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru [Mətn] /Kamil Hüseynoğlu; Elmi red.: Asif Hacıyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B..: MBM; 2006.- 120 s.

 

Hüseynoğlu Sərvaz. Fikrin gül ayələri [Mətn] : (Gülayənin yaradıcılığı kontekstində) /S. Hüseynoğlu ; red. N. Həsənzadə. Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2016.- 131, [1] s.: portr., 17 sm.

 

Hüseynov A.M. Elektrik stansiyalarının və elektro energetika sistemlərinin avtomatikası: Dərs vəsaiti /A.M.Hüseynov; Red.:V.İ.Abdullayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Mütərcim, 2005, 316 səh.: cədvəl, şəkil

 

Hüseynov Abbas Müzəffər oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri [Mətn]: mühazirələr: dərs vəsaiti / A.M.Hüseynov, T.C.Məmmədov; elmi red. R.V.Hüseynov.- B.:[ADPU]; 2014.- 308, [5] s.

 

Hüseynov Abbas Müzəffər oğlu. Əməliyyatların tədqiqi [Mətn]: dərs vəsaiti / A.M.Hüseynov, T. C. Məmmədov, Ə.Ə.Alyazov.- B.:[ADPU]; 2014. 466, [1] s.,şək., cədv. ;20 sm.

 

Hüseynov Akif Məmməd oğlu. Nəsr və zaman [Mətn] /A.Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 1980.- 186 s.

 

Hüseynov B.M. Klinik terminlərin mənşəyi [Mətn]: tədris-metodik vəsait /B.M.Hüseynov, S.H.Məhərrəmova [tərt.ed.]; rəyçi. M.Ə.Əbdüləliyev, M.M.Qəniyev.- Bakı: [s.n], 2011.- 65, [1] s. , cədv. ; 21 sm.

 

Hüseynov Bahadur Mikayıl oğlu. Latın dili və əczaçılıq terminləri [Mətn]: [dərslik] B.M.Hüseynov, Z.İ.Əliyeva; red. C.Y.Əhmədov, N.Ə.Vəliyeva; rəyçilər M.Ə.Abduləliyev, N.T.Bayramov, A.F.Miriyev, Z.Ş.Məmmədova; naşir Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2010.- 251, [1] s.

 

Hüseynov Beytulla İbrahim oğlu. Telekommunikasiya texnologiyaları ingiliscə-azərbaycanca izahlı terminoloji lüğət /B.İ.Hüseynov, X.F.Kişiyev; naşir. A.Dənzizadə.- Bakı: "Apostroff", 2012.- 511, [1] s.

 

Hüseynov Bəxtiyar Baloğlan oğlu. İnsan təbiətlə nəfəs alır [Mətn]: [oçerklər] /B.Hüseynov; elmi red. V.M.Cavadov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 255, [1] s.: foto, şək., 22 sm.

 

Hüseynov Cavid Ənvər oğlu. Siyasi təbliğatın bəzi məsələləri [Mətn] /C. Ə. Hüseynov; Red.: A. T. Sadıxov. B.: Paritet, 1999. 64 s

 

Hüseynov Cəlil Yusif oğlu. Xüsusi patoloji anatomiya [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /C.Y.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1976.- 345, [3] s. , ill. ; 26 sm.

 

Hüseynov Cəlil Yusif oğlu. Ümumi patoloji anatomiya [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik /C.Y.Hüseynov; Rəy verənlər. S.A.Quliyeva, L.H.Məmmədbəyova, A.R.Atakişiyev Bakı : Maarif , 1976. 278, [2] s.

 

Hüseynov Çingiz Həsən oğlu. Adalar [Mətn] /Ç.H.Hüseynov.- B.: Gənclik, 1980.- 306, [2] s.

 

Hüseynov Dursun Yaqub oğlu. Dərman preparatları [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /D.Y.Hüseynov II hissə.-Bakı: Maarif, 1985.- 274, [6] s.

 

Hüseynov Dursun Yaqub oğlu. Dərman preparatları [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik: [2 hissədə] /D.Y.Hüseynov; ixtisas red. A.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1983.- 348 s.

 

Hüseynov Dursun Yaqub oğlu. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı [Mətn]/D.Hüseynov; Red. M.Quliyeva; Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 636 s.

 

Hüseynov Ə.M. Bioloji anlayışların tədrisi və elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması [Mətn] /Ə.M.Hüseynov, G.A.Qurbanova, H.M.Hacıyeva; Red.: A.Məmmədov.- Bakı: Mütərcim, 1996.- 104 s. , cədv. ; 20 sm.

 

Hüseynov Ədalət Azər oğlu . Bitki mənşəli ərzaq məhsulları əmtəəşünaslığı praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Ə.Hüseynov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Elmi red. Ə.İ.Əhmədov; Rəyçi. M.A.Əhmədov, N.T.Əliyev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2007.- 231 s. , portr., cədvəl, ill. ; 22 sm.

 

Hüseynov Əhəd Məmmədəli oğlu. Mir Cəlal [Mətn] /Əhəd Hüseynov; Tərtib edən. Ü.Hüseynova; Red. A.Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 192 s. , portr. ; 16 sm.

 

Hüseynov Əhəd Məmmədəli oğlu. Mir Cəlalın bədii nəsri [Mətn] : məqalələr toplusu /Ə. M. Hüseynov ; tərt. ed. Z. Əhədqızı ; elmi red. və ön söz müəl. T. Salamoğlu.-Bakı : Elm və təhsil , 2011.- 193, [3] s.

 

Hüseynov Əhəd Şeyx Məhəmmədəli oğlu. Tənqid və ədəbi proses [Mətn] /Ə.Hüseynov; tərt. ed. Z. Əhədqızı; elmi red. və ön söz müəllifi T. Cavadov. B.: Nurlan, 2009.- 413 s.

 

Hüseynov Əhməd. Almanca-azərbaycanca danışıq kitabçası Ə.A.Hüseynov, M.A.Dəmirli; Red.: F.Veysəlov; Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti.- B.: Təfəkkür, 2001.- 204 səh.

 

Hüseynov Ələddin Əsəd oğlu. Qraflar nəzəriyyəsi [Mətn] : dərs vəsaiti .Ə.Ə.Hüseynov, M.İ Seyidov, V.M. Məmmədov ; red. A. R. Əliyev. Bakı: [Təhsil EİM], 2018.234, [2] s.

 

Hüseynov Əli. 109-cu "Dairə" [Mətn]: [Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 2005-ci il seçkilərində: seçkilər ərəfəsində, seçkilər dövrü, seçkilərdən sonra faktlar, mülahizələr, şərhlər] /Ə. Hüseynov.B.: MBM, 2008. 275, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Biologiya tədrisinin müasir metodikası [Mətn]: dərslik Ə.M.Hüseynov, T.Q.Abdullayeva; elmi red. H.M.Hacıyeva; rəyçi. G.H.Hacıyeva, X.Q.İbrahimov.- B.: [s.n.] 2012.- 184, [1] s.

 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Məşhur biologiya alimləri [Mətn] /Ə.M.Hüseynov, M.Ş.Babayev.- Bakı: Maarif, 1991.- 144 s.

 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Məşhur biologiya alimləri [Mətn] /Ə.Hüseynov, M.Babayev; İxtisas red.: O.İ.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 2002.- 180 s. 

 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Təbiətşünaslıq [Mətn]: dördillik ibtidai məktəb üçün dərs vəsaiti /Ə. M.Hüseynov, M.H.Mirzəyev; red. Z.İ.Qaralov.- B.: Maarif, 1989.- 197, [2] s.

 

Hüseynov Əlikram. Oxu tar /Əlikram Hüseynov; Toplayıb tərtib edən: S.Q.Quliyeva.- B.: Günəş, 2005,112 səh, 1 portr., fotoşək

 

Hüseynov Əlisəftər Mürsəl oğlu. Kino: yuxudan reallığa [Mətn] /Ə.Hüseynov. B,: Hərbi, 1998.- 130 s.: 19 sm.

 

Hüseynov Ərşad Hüsü oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] Ə.H.Hüseynov, B.C.Kərimli I Bölmə Ümumi qaydalar (1-148-cimaddələr).- B.: Digesta, 2010.- 576 s.

 

Hüseynov Ərşad Hüsü oğlu. Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların kommentariyası [Mətn]: normativ materiallarla/Ə.H.Hüseynov; məsləhətçi. S.F.Rüstəmov, Ə.Z.Əmirov.- Bakı: Digesta, 2008.- 619, [1] s.

 

Hüseynov Ərşad Hüsü oğlu. Yol hərəkəti qaydaları əleyihinə olan inzibati xətaların kommentariyası [Mətn]: normativ materiallarla /Ə.H.Hüseynov; məsləhətçilər S.F.Rüstəmov, Ə.Z.Əmirov.- Bakı: Digesta, 2010.- 703, [1] s. , cədv., şək., portr. ; 23 sm.

 

Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu. İnteqral tənliklər [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Hüseynov; red. A.Abbasov.- Bakı: Maarif, 1981.- 391, [1] s.

 

Hüseynov Əyyub. İstehlakçıların hüquqları /Əyyub Hüseynov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 2000.- 28 səh.: cədvəl, 20 sm.

 

Hüseynov Fazil İbrahim oğlu. İqtisadi nəzəriyyənin əsas prinsipləri [Mətn] : monoqrafiya /F. İ. Hüseynov ; elmi red. Q. N. Manafov ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova] ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. İqtisad Un-ti. Bakı: Gənclik, 2015.- 323,[1] s.: portr., 21 sm.

 

Hüseynov Fazil İbrahim oğlu. İqtisadi problemlər [Mətn]: mülahizələr, düşüncələr və nəticələr [Mətn] /F.Hüseynov; rəyçi. A.Şəkərəliyev [və b.]; elmi red. Q.Manafov.- Bakı: Elm, 2006.- 383, [1] s. , portr. ; 21 sm.

 

Hüseynov Fazil Əşrəf oğlu. Karbohidrogen yataqlarının lay suları və işlənmənin texniki iqtisadi göstəriciləri [Mətn]: .-Bakı, 2010. 211 s.

 

Hüseynov Heydər. XIX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H. Hüseynov; red. Q. Əzizxanlı İkinci kitab.- B.: Zəkioğlu, 2006.- 544 s.

 

Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H.Hüseynov; elmi red. Y.Rüstəmov; rus dilindən tərc. ed. A.Hacıyeva, Ş.Məmmədova, E.Zamanova və b..- B.: Şərq-Qərb, 2007.-400 s. 

 

Hüseyni Həsən Xalıqverdi oğlu. Ariflərin haqqa qovuşma məqamı [Mətn] : Şəriət, təriqət, mərifət, həqiqət /H. Hüseyni ; red. R. Fətişoğlu ; ön söz D. Ağayeva.- Bakı: [Yeni poliqrafist MMC], 2016.- 600, [1] s.: portr., 24 sm.

 

  Hüseyni Həsən Xalıqverdi oğlu. İmam Rza (ə) müxtəlif baxışlarda [Mətn] /H. Hüseyni ; nəşrə hazırl. və ön sözün müəl. S. Xəyal ; red. A. Musabəyli ; AMEA, M. Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Ecoprint, 2019.- 207, [1] s.: portr., 21 sm.
 

  Hüseynov Həsən Xalıqverdi oğlu. Gizli qalmış xəzinə [Mətn] /H. X. Hüseynov ; red. V. Almasov.- [Bakı]: [Nurlar], [2008].- 991, [1] s.: 24 sm.

 

Hüseynov Həsən Xalıqverdi oğlu. Həzrət Əli (ə) müxtəlif baxışlarda [Mətn] /H. Hüseynov ; red. Ş. Ana ; ön söz D. Almaslı.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 523, [1] s.: ill., cədv., 25 sm.

 

Hüseyni Həsən Xalıqverdi oğlu. Həzrəti-Rüqəyyə (ə) [Mətn] :- Bakı: Ecoprint, 2018.- 143, [1] s.: 21 sm.

 

  Hüseynov Həsən Xalıqverdi oğlu. Sığın haqq dərgahına [Mətn] /H. Hüseynov ; ön sözün müəl. L. Musəvi ; red. R. Fətişoğlu.- Bakı: Nərgiz, 2013.- 454, [6] s.: portr., 20 sm.

 

Hüseyni Həsən Xalıqverdi oğlu. Ya Zəhra (s.ə), nəzərin ayırma bizdən [Mətn] /H. Həsən ; nəşrə hazırl. və ön sözün müəl. S. Xəyal ; red. V. Almasov.- Bakı: [Ecoprint], 2019.- 255, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Hüseynov Həsən. Qərb-Şərq münasibətləri xristian və islam təfəkkürü baxımından [Mətn] /H.Hüseynov; T.Bəhərçi; Elmi red: M.Salahov; Red: O.Məmmədov (Qəbələli), X.Turabova; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Təknur, 2005,442 s.

 

Hüseynov Həsən. Riyaziyyat [Mətn]: metodlar, çalışmalar, həllər /H.Hüseynov, V.Dyatlov; Elmi red. və tərcüməçidən: N.B.Kərimov.- B,: Elm, 1998.- 255 s.: ill., 20 sm.

 

Hüseynov Hüseyn Qayıb oğlu. Əyləncəli qrammatik oyunlar [Mətn]: metodik vəsait /H. Hüseynov; elmi red. B.Xəlilov; rəyçilər. Ə.Tarıverdiyev; N.Abdullayev; rəssam İ.Məmmədov.- B.: [s.n.], 2009.- 151, [2] s.

 

Hüseynov Hüseynağa Baba oğlu. Azərbaycan dramaturgiyasında vətənpərvərlik motivləri [Mətn] /H.B.Hüseynov; red. R.Tağıyev; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1977.- 61, [3] s.

 

Hüseynov Hüseynağa Baba oğlu. Səhnə hərəkəti [Mətn]: İncəsənət institutunun tələbələri üçün dərslik /H.B.Hüseynov ; elmi red. M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1985.- 227,[1] s.

 

Hüseynov İ.İ. Geodeziya üzrə kontrol tapşırıq və metodik göstərişlər [Mətn]: qiyabi fakültə tələbələri üçün İ.İ.Hüseynov, K.H.Quliyev; red. M.İ.Şəfiyev; Azərb. Politexnik İn-tu, Geodeziyakafedrası.- B.: [s.n.] 1961.- 52, [2] s.

 

Hüseynov İbrahim Məmməd oğlu. Maşınların təmiri fənni üzrə kurs və diplom layihələri [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.M.Hüseynov; [red. S.M.Həşimzadə]Bakı: Maarif, 1989.- 221, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Hüseynov İlqar. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti: [monoqrafiya] /İlqar Hüseynov; Red.: Nizaməddin Şəmsizadə; Rəs.: E. Nəzərov.- B.: Mars-Print, 2002.- 308 s.

 

Hüseynov İlqar, Əfəndiyeva Nigar. Qədim dünya mədəniyyəti. Dərslik.- B.: "Mars-print" NPM, 2009.- 428 s.

 

Hüseynov İlqar Həsrət oğlu. Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili [Mətn]: dərslik /İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva; red. P.Rzaquliyev; elmi red. N.Rüstəmova, A.Abbasbəyli; rəyçilər. A.Şükürov, Ə.Tağıyev, R.Ağayev; Azərb. Respub.-sı Təhsil Nazirliyi; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: [Mars-Print], 2008.- 377, [1] s.

 

Hüseynov İlqar Həsrət oğlu. Kulturologiya tarixi dərslik: [ali məktəblər üçün] /İ.H.Hüseynov, T.Əfəndiyev; red. P.Rzaquliyev; elmi red. A.Babayev; rəyçi. Ə.Tağıyev [və b.].- Bakı: [Mars-Print], 2012.- 876 s. , fotoşək., şək. ; 21 sm.

 

Hüseynov İlqar Həsrət oğlu. Turizmin əsasları [Mətn]: Dərslik /İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva; Red., və naşir. P.Rzaquliyev; Elmi red. N.Rüstəmova; Rəyçilər. A.Salmanov, R.Ağayev, E.Hacıyev; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: "Mars-Print"NPF, 2007.- 442 s.

 

Hüseynov Qənbər Hüseyn oğlu. Müasir Türkiyə 1960-1967-ci illər: dərs vəsaiti /Q.H.Hüseynov; red. B.Rəcəbov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- B.:[s.n.];1968.- 51, [1]

 

Hüseynov L. H. Beynəlxalq hüquq[Mətn]: Dərslik, Bakı: Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı, 2000.- 408 s.

 

Hüseynov Lətif Hüseyn oğlu. Beynəlxalq hüquq [Mətn]: dərslik /L.H.Hüseynov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2002.- 418, [2] s. ; 20 sm.

 

 Hüseynov Lətif Hüseyn oğlu. İnsan hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /L.H.Hüseynov; rəyçi Ə.İ.Əliyev, Ə.İ.Sadıqov; Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: ABU, 2008.- 151, [1] s.

 

Hüseynov M.M. Azərbaycanın arxeoloji abidələri [Mətn]: Qədim daş dövrü-orta əsrlər: dərs vəsaiti /M.M.Hüseynov, Q.S.İsmayılov, N.M.Quliyev; elmi red. F.R.Mahmudov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- B.: ADU; 1981.- 67, [2]s.

 

Hüseynov M.M. Azıx mağarası [Mətn] Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix in-tu; M.M.Hüseynov; red. D.V.Hacıyev, Ə.Q.Cəfərov; rəssam. A.İ.Kozlov; foto Q.M.Hüseynzadə; tərcüməçılər R.A.Xrustalova, Y.Q.Qindin.-B.: Kommunist, [1981].- [36] s., [7] s.

 

Hüseynov Mehman. Döyüşdən sonra döyüş [Mətn]: (Müharibə gündəliyindən səhifələr) [publisistik povest] /M. Hüseynov; red. Ə.Xələfli; son söz əvəzi. R. Həbiboğlu.- B.: Təknur , 2010. -191 s.

 

Hüseynov Mehman. Qanlı döyüşlərin canlı şahidləri. [Mətn]: Müharibə gündəliyindən səhifələr. Bakı : Təknur, 2011. -208 s

 

Hüseynov Mehrac Kamal oğlu. Su üstü gəmilərin artileriya silahları: Dərslik K.M.Hüseynov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 100 səh.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Aşıq Ələsgərin söz ümmanı [Mətn] /M. A. Hüseynov ; red. B. Xəlilov. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 311, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Dil və poeziya [Mətn]: 1960-1980-ci illər Azərbaycan poeziyasının materialları əsasında /Məhərrəm Hüseynov; Red. M.Məmmədov.- B.: Elm, 2008.- 434 s.

 

  Hüseynov, Məhərrəm. Əzizxan [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2018.59 [1] s.: 17sm.

`

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Göyçə gölü [Mətn] : Doğma Qərbi Azərbaycan torpaqlarındakı "qərib" məzarlarda uyuyanların xatirəsinə /M. A. Hüseynov ; red. A. Bədəlzadə. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 82, [2] s.: portr., ill., 17 sm.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Göyçə həsrətinə həsrət qalaydım [Mətn] : [lirik poema] /M. A. Hüseynov ; red. A. Bədəlzadə. H. 2. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 99, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Göyçə nisgili, Şorca xiffəti [Mətn] M. Hüseynov ; red. B. Xəlilov.- B.: Elm və təhsil 2014.- 191, [1] s.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Janr, zaman və ədəbi qəhrəman İsa Hüseynovun hekayələri /M. Hüseynov ; elmi red. T. Novruzov. - Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 155, [5] s.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Linqvistik təhlilin elmi-metodik əsasları [Mətn] : (Aşıq Ələsgərin dili əsasında). Dərs vəsaiti. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 110, [2] s.: 20 sm.

 

 Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Poetik frazeologiya M. Hüseynov ; red. B. Ebdigazıylu.- Almatı :[Ym] ;2013..- 169, [2] s.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Poeziya dilinin milli qaynaqları [Mətn]: 1960-1980- ci illər Azərbaycan şerinin materialları əsasında /M. Hüseynov; red. M. Yusifov.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 290, [2] s.

 

Hüseynov Məhərrəm. Səsin poeziyası [Mətn]: M. Hüseynov; red. M. Yusifov; rəyçi V. Əliyev, İ. Bayramov.-B. Elm və təhsil; 2010. -317 s.

 

Hüseynov Məhərrəm. Sözün poetikası [Mətn]: 1960-1980-ci illər Azərbaycan poeziyasının materilları əsasında.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 368 s.

 

Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu. Şeirşünaslıqda dil sənətkarlığı [Mətn]: 1960-1980-cı illər Azərbaycan poeziya dilinin öyrənilməsi problemləri /M.A. Hüseynov; Red. M. Məmmədov;Rəyçi. B. Məmmədzadə, R. Həsənov.- B.: Elm, 2007.- 240 s.

 

Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri [Mətn] /M.Hüseynov; Elmi red. S.V.Salahov; Rəyçi. M.X.Meybullayev.- B.: Nurlar, 2006.- 304 s.

 

Hüseynov Məmmədəli Murad oğlu. Uzaq daş dövrü [Mətn] /M.Hüseynov; red. Q.İsmayılov, K.Mehdiyev.- B.: Gənclik, 1973.- 68, [4] s.: şək., 20 sm.

 

Hüseynov Məmmədhüseyn. Xalça sənətində haşiyə elementləri və onların quruluşu dərs vəsaiti /M. Hüseynov; red. R.Tağıyeva, Z.Hüseynov; rəyçi. T.Məmmədova, Ə.Yusubov, X.Əsədova; məsləhətçi. Z.Əliyev, A.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2012.- 93, [3] s.

 

Hüseynov Məmmədhüseyn. Xalça sənətində naxış yaddaşı dərs vəsaiti /M.Hüseynov; red. T.Ə.Bünyadov; rəyçilər F.M.Salayev [və b.]; məsləhətçilər A.M.Rəcəbov, Q.Ə.Qasimov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-Bakı: Təhsil, 2012.- 102, [2] s. , fotoşək. ; 29 sm.

 

Hüseynov Miribrahim Mirqəyyum oğlu. Dünya türklərinin müxtəsər tarixi [Mətn] /M. M. Hüseynov; Elmi red.: A.Ələkbərov. B.: Elm, 1999. 289 s.: 1 portr

 

Hüseynov Mirsaleh. Mikrobların axtarışında /Mirsaleh Hüseynov, Cahid Daşdəmirov; Red.: İ. Sadıq; Rəssamı: T. Məlik. B.: Azərnəşr, 1999. 96 səh.: ill

 

Hüseynov Nadir Məmməd oğlu. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N. Hüseynov, S. Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1971.- 342 s.

 

Hüseynov Nicat Cavanşir oğlu. Hökmdarsız nağıllar ölkəsi: [ Nağıl-povest] Nicat Hüseynov; Ön söz: Giya Paçxataşvili.- B.: Adiloğlu, 2002.- 50 səh.

 

Hüseynov Nicat. Sehrli yazı lövhələri N.Hüseynov; Ön söz əvəzi: G.Paçxataşvili, Dizayner: G.Əliyeva.- B.: Adiloğlu, 2002.- 60 səh.

 

Hüseynov R.Ə. Ümumi astrofizika [Mətn]: [dərslik] R.Ə.Hüseynov; red. Z.A.Səmədov; rəyçi. N.İsmayılov, Ə.Babayev.- B.: [Bakı Universiteti], 2010.- 367, [1] s.

 

Hüseynov Rafael. Cavidlər [Mətn] /R.Hüseynov; ərəb əlifbasindan köçürən ön sözün müəl. K.Məşrutəçi.- Tehran: Dorsa, 2009.- 288 s. , fotoşək. ; 21sm.

 

 Hüseynov Rafael. İmzamız sənət düşüncələri /R.Hüseynov; elmi red. V.Məmmədəliyev, C.Qiyasi; AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi.- Bakı: "Elm və təhsil", 2012.- 796, [4] s.

 

 Hüseynov Rafael. Məhsəti Gəncəvi - özü, sözü, izi /R.Hüseynov; Red.: Ə.Cəfər, H.Cavadi, K.Allahyarov; AMEA, N.Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B.: Nurlan, 2005,560 s.: ill., səkilli, 1 port

 

Hüseynov Rafael. Min ikinci gecə /R.Hüseynov; rəyçi. A.Hüseynov; red. S.İsmayılova; ön söz müəl. F.Qoca.- Bakı: İşıq, 1988.- 405, [3] s.

 

Hüseynov Rafael. Söz məbədi. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi [İzomaterial] /mətnin müəl. və tərt. R.Hüseynov; rəssam S.Şatikov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B.: [Araz], 2009.- 47, [1] s.

 

Hüseynov Rafael. Söz tək gözəl Məhsəti [Mətn]: [monoqrafiya] R.Hüseynov; elmi red. A.Axundov, V.Məmmədəliyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Şərq-Qərb, 2013.- 559, [1] s.

 

Hüseynov Rafael. Şirvan şairləri /R.Hüseynov; [rəssam S.Şatikov]Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 107, [1] s.

 

Hüseynov Rafael. Vaxtdan uca [Mətn] R.B.Hüseynov; ön söz. Anar; rəyçi. Anar.- B.: İşıq, 1987.- 361, [3] s.

 

Hüseynov Rafael. Yer altından qayıtmış gözəllik [Mətn]: ədəbiyyat muzeyindəki arxeologiya nümunələri /R.Hüseynov, A.Seyidov; red. R.Əfəndiyev; AMEA, Nizami Gəncəvi ad. Azərb. Ədəbiyyatı Milli Muzeyi [3] Qaynaq.- B.:Araz, 2009.- 327, [1] s.

 

Hüseynov Ramazan. Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti: İdeyadan gerçəkliyə /Ramazan Hüseynov;Red.: Azad Qaradərəli; Naşir: Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2006,120 səh. portr., fotoşək

 

Hüseynov Ramazan. Qərbi Azərbaycan mühacir höküməti: ideyadan gerçəkliyə [Mətn] /R. Hüseynov; red. A. Qaradərəli. B:. Şirvannəşr, 2009.120 s. portr

 

Hüseynov Ramazan. Ulu yurdum İrəvan [Mətn] /R. Hüseynov ; red. A. Qaradərəli ; naşir Q. İsabəyli. B:. Şirvannəşr, 2009.148 s. portr., şək., xəritə

 

Hüseynov Rauf Vəli oğlu. Birdəyişənli funksiyaların differensial hesabı [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /R. V. Hüseynov, T. Q. Məlikov ; elmi red. H. M. Hüseynov. B.: Elm, 2009. 237, [3] s.: ill., şək., cədv

 

Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu. Astronomiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.Ə.Hüseynov; Rəyçilər: T.K.İsmayılov, A.Y.Mehdiyev.- Bakı: Maarif, 1997.- 468 s. , ill., cədvəl ; 22 sm.

 

Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu. Astronomiya terminləri lüğəti [Mətn]: Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə 9000 termin /R.Hüseynov, B.Babayev, Q.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 224 s.

 

Hüseynov Rəşad. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti [Mətn].- B.: Elm və təhsil, 2017.- 135 [1] s.: 21sm.

 

Hüseynov Sabir Qasım oğlu. Xocalıdan gələn səs [Mətn] /S.Hüseynov; Red. və ön sözün müəll. M.Araz.- B.: Azərbaycan, 1993.- 48 s.

 

Hüseynov Sabir Qasım oğlu. Ömür də bir karvandı [Mətn] /Sabir Hüseynov; Red.: Telman Mehdixanlı; Rəssam: Bulud Qasımov.- B.: 1998.- 144 s.

 

Hüseynov Sadıq Mehdi oğlu. "Əkinçi" qəzetinin izahlı biblioqrafiyası [Mətn] S.M.Hüseynov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; red. N.S.Nəzərov, C.İ.Məmmədbəyov.- Bakı 1963.- 94, [1] s.

 

Hüseynov Sadıq Mehdi oğlu. Əkinçi qəzetinin izahlı biblioqrafiyası [Mətn]/S.Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1977.-93, [3] s.

 

Hüseynov Sahib Hüseyn oğlu. Biofizika [Mətn]: dərs vəsaiti /S.H.Hüseynov; rəy. N.Rzayev, H.Cəfərov; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: Maarif, 1973.- 277, [3] s.

 

Hüseynov Sakit Yəhya oğlu. Ekologiyanın fəlsəfi və hüquqi məsələləri [Mətn] /S.Y.Hüseynov, Rasim Sarıyev; Elmi red. A.M.Şükürov; Rəyçilər. F.F.Ramazanov, İ.M.Rəhimov, Ə.Kərimov, E.Ə.Əliyev.- Bakı: Təknur, 2007.-214 s.

 

Hüseynov Sərdar Polad oğlu. İdrakda gizlənən dərketmə [Mətn] /S. P. Hüseynov; red. Ş. Səlimbəyli, A. Həsənli.-Bakı : Avropa, 2004.-527 s.

 

Hüseynov Süleyman Səfər oğlu. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti [Mətn] : dərslik /S. S. Hüseynov, E. M. Qaracayeva ; red. A. M. Babayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 407, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Hüseynov Süleyman Səfər oğlu. İdman oyunları və təkmübarizlik fakültələrinin I və II kurs tələbələri üçün fransız dilindən işçi proqramı S.Hüseynov; Elmi red.: V.Balayeva; Azərbaycan Dövlət Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- B.: 2001.- 34 səh.

 

Hüseynov Süleyman Səfər oğlu. İdman terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /müəl., tərt.: S.S.Hüseynov, S.İ.Allahverdiyev; baş red. S.Sadıqova; red.: D.Quliyev, V.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad., Təhsil Resp. İdman Mərkəzi.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 551, [1] s.: 25 sm.

 

Hüseynov Süleyman Səfər oğlu. Fransız dili: Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının I kurs tələbələri üçün dərslik /S.S.Hüseynov; Red.: Ş.Zamanov; Rəyçi: Ç.Babaxanova, M.Ağayev.- Bakı: ADPU, 2005.- 132 s. , cədvəl ; 20 sm.

 

Hüseynov Süleyman Səfər oğlu. Fransız dili Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının bakalavr təhsil dərəcəsində I və II kurs tələbələri üçün : [dərslik] /S. S. Hüseynov ; red. Ç. Babaxanova ; rəyçi K. Dadaşov [və b.].- Bakı : Mütərcim , 2012. - 279, [1] s.

 

Hüseynov Süleyman. Qasım bəy Zakir [Mətn] /S. Hüseynov; elmi red. R. Məhərrəmova; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- B.: Yazıçı, 2010.- 342 s.

 

Hüseynov Süleyman. Nitq mədəniyyəti [Mətn]: dərslik /S. Hüseynov; elmi red. A. M. Babayev; rəyçilər. N. Ə. Abdullayev, C. Ə. Cəfərov; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi; Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.-B.: Yazıçı, 2010.- 238 s.

 

Hüseynov Şaban. Psixolinqvistika: dərs vəsaiti /Ş.Hüseynov, F.Şiriyev, C.Muradov; Elmi red.: H.Cəfərov, Ə.Rəcəbov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 214 s.

 

Hüseynov Şahin İslam oğlu. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış qanunvericiliyi [Mətn]: Dərs vəsaiti Şahin Hüseynov; Bəxtiyar Əliyev; Eldar İsmayılov; Elmi red. R.T.Nağıyev; B.S.Zahidov; Rəyçilər K.K.Səlimov; Ş.Ş.Həsənova; E.Ə.Şəkinski; Polis Akademiyası.- B.: 2008.- 256 s.

 

Hüseynov Şahin İslam oğlu. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları [Mətn]: mühazirələr toplusu: dərs vəsaiti /[Ş.İ.Hüseynov, R.M.Nəsirov, E.Q.Muradov; elmi red. R.T.Nağıyev, K.N.Səlimov; rəyçi. B.S.Zahidov, B.Ə.Əliyev, E.Ə.Şəkinski]; Polis Akademiyası, Daxili İşlər Orqanlarının Əməliyyat-Axtarış Fəaliyyəti kafedrası.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 372 s.

 

 Hüseynov Şahin İslam oğlu. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 100 suala 100 cavab [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.Hüseynov, İ.Kazımov; Red. Z.Dünyamalıyev, R.Rəsulov; Polis Akademiyası.- Bakı: Qanun, 2004.- 256 s.

 

 Hüseynov Şahnəzər. Əhmədbəy Ağaoğlunun dünya görüşü [Mətn]Ş.Hüseynov; Elmi red.: C.Mustafayev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 128 s. 1 portr

 

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Həqiqət və ədalət carçısı [Mətn]: /Ş.Hüseynov; rəyçi. M.İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 190, [2] s.

 

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Mənəvi irsimiz və gerçəklik: ("Günay" səhifələrində) /Ş.Hüseynov; Red.: Ü.Hüseynova.- Bı: Adiloğlu; 2004.- 526 s.

 

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Mətbu irsimizdən səhifələr [Mətn] /Ş.Hüseynov; Red.: Ü.Hüseynova.-Bakı: Çənlibel, 2007.- 484 s.

 

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Müstəqilliyin çətin yolu... Reallıqlar, düşüncələr [Mətn] /Ş.A.Hüseynov; red. Ü.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2009.- 537, [3] s. , 1 portr. ; 21 sm.

 

Hüseynov T. A. Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili, planlaşdırılması və idarə edilməsi fənni üzrə məsələlər məcmuəsi [Mətn] /T. A. Hüseynov, Z. S. Abdullayev; elmi red. Ş. O. Orucov; N. A. Voznesenski ad. Leninqrad Maliyyə-İqtisad İn-tunun Bakı filialı.-B., 1990.- 258 s.

 

Hüseynov Tofiq. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri: [Monoqrafiya] /Elmi red.: Ş.Muradov; Rəyçilər:A.Nadirov, B.Xadırov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 228 s.

 

Hüseynov Telman Əlihüseyn oğlu. Firmanın iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /T.Ə.Hüseynov; rəyçilər. M.Atakişiyev, A.Abbasov; red. B.Əhmədov.- B.: Səda, 2009.- 586, [2] s.

 

Hüseynov Tofiq Həsən oğlu. Azərbaycanda investisiyalar [Mətn]: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq: [monoqrafiya] /T.H.Hüseynov; elmi red. H.Allahverdiyev; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 378, [2] s. , cədv., portr.,

 

 Hüseynov Vəkil Nemət oğlu. Toxuculuq materiallarının texnologiyası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /V.N.Hüseynov; Rəy verənlər: M.H.Fərzəliyev, E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 322 s.

 

Hüseynov Yunis Rza oğlu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin tarixi [Mətn] /Y. R. Hüseynov ; red. və rəyçi Z. H. Bayramlı (ön söz müəl.).- Bakı: [n. y.], 2019.- 207, [1] s.: portr., fotoşək., gerb, 22 sm.

 

Hüseynov Yunus Rza oğlu. Xatirələrim düşüncələrim [Mətn]: Tarixi şəxsiyyətlər haqqında /Y. Hüseynov; red. V. Quliyev; rəyçilər. R. Hüseynov, S. babayeva, R. Əşrəfova, N. Əşrəfova.- B.: Avropa, 2010.- 203 s.

 

Hüseynov Yunis Rza oğlu. Qarabağ tarixi mənbələrdə /Y. R. Hüseynov ; elmi red. Y. M. Mahmudov ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu .-Bakı : [Şuşa] , 2012. - 245, [1] s.

 

Hüseynov, Yunis Rza oğlu. Qarabağ [Mətn] :Y.Hüseynov ;red.Z.H.Bayramlı [ön söz] ; rəssam Ə.B.Əliyev. Bakı:[Afpoliqraf],2018.334, [2] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

Hüseynov Yunis Rza oğlu. Şuşa salnaməsi [Mətn] /Y. R. Hüseynov ; red. V. X. Quliyev ; [rəssam Ə. B. Əliyev]. B.: Şuşa, 2015.152[] s.: 21sm.

 

Hüseynov Yunis Rza oğlu. Şuşa şəhərinin tarixi /Y. R. Hüseynov ; red. V. X. Quliyev ; [rəssam Ə. B. Əliyev].-Bakı : [Şuşa] , 2013.- 155, [1] s

 

Hüseynov Yunis. Qarabağnamələr Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn].- B.: Elm, 2007.- 216 s.

 

Hüseynov Yusif [İzomaterial]: akvarel: rəngkarlıq: qrafika /mətnin müəl., tərt. və dizayn. A.Hüseynov; red. S.Mir Cəfərova; [ön söz. T.Salahov, V.Siqal, A.Hüseynov]Bakı: Letterpress Nəşriyyat Evi, 2008.- [164] s.

 

Hüseynov Zəfər Q. Word 7.0 mətn redaktoru ilə işin əsasları [Mətn] Z.Q.Hüseynov, Q.İ.Əliyev, N.G.Orucov; elmi red. Z.Ə.Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.Bakı [s. n.] 2001.- 161, [1] s.

 

Hüseynova A.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Hüseynova; rəyçilər S.M.Yaqubov, N.A.Novruzov; elmi red. M.Məmmədov, Ə.F.Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı: Səda, 2008.- 246 s. , cədv. ; 20 sm.

 

Hüseynova Arzu Hüseyn qızı. Məmməd Səid Ordubadinin nəsrində Cənubi Azərbaycan [Mətn] /A.H.Hüseynova ; Sumqayıt Dövlət Universiteti; Elmi red. A.Ə.Məmmədova; Red. Ş.H.Məmmədov.- Bakı: BUN, 2007.- 154 s.

 

Hüseynova B. Fəhlələrə elmi-texniki tərəqqi haqqında [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov ad. Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. B.Hüseynova; red. S.Allahverənov.- B.: [s.n.] 1978.- 17, [3] s.

 

Hüseynova B. Fəzaya uçuş [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat icmalı Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Respublika Kitabxanası; tərt. ed. B.Hüseynova; red. Ə.Əfəndiyev.- B.: [s. n.] 1962.- 18, [1] s.

 

Hüseynova B. Kənd təsərrüfatı haqqında nə oxumalı [Mətn]: pambıqçılıq: annotasiyalı qısa biblioqrafik yaddaş B.Hüseynova; [red. Ə.Xələfov]. I bur.- B.: [s.n.] 1962.- 10, [1] s.

 

Hüseynova B.E. Azərbaycan sənayesi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. B.E.Hüseynova; red. Ə.T.Xələfov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.Bakı [M.F.Axundov ad. Azər. Resp. Kitabxanası]1964.- 19, [1] s.

 

Hüseynova B.E. Siyasi iqtisad haqqında nə oxumalı [Mətn]: ədəbiyyat göstəricisi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. B.E.Hüseynova; red. H.M.Həmidova.- B.: [s. n.] 1977.- 41, [2] s.

 

Hüseynova Çiçək Sədri qızı. Beynəlxalq arenada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: hardayıq və nə etməli? [Mətn]: Kitab Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş şəhidlərimizin ruhuna ithaf olunur: [vəsait] /Ç.Hüseynova; elmi red. F.Mehdiyev; [naşir A.Fəttahova]B.: [MBM], 2014.- 315, [1] s. portr., fotoşək

 

Hüseynova Əminə Qüdrət qızı. Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı [Mətn]/Ə.Q.Hüseynova; red. Ə.M.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Un-ti.- B.: ADPU; 2006.- 139, [1] s.

 

Hüseynova Fərqanə İsmayıl qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin kulturoloji aspektləri [Mətn]: elm, təhsil, mədəniyyət /F. Hüseynova; elmi red. M. Süleymanlı.- B.: [Nurlan], 2007.- 301, [1] s.

 

Hüseynova Gövhər Qulu qızı Harmoniya dərsliyi [Mətn]: [dərslik] G.Hüseynova; ixtisas red. E.Dadaşova; rəyçilər V. Əlixanova-Şərifova, Ş. Vəkilova.B.: [s. n.] [2014?]301 s.

 

Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı. Tat dilinin leksik fondunun genealoji təhlili [Mətn] : Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında G. İ. Hüseynova ; elmi red. R. Eyvazova (ön söz)).- B.: Elm və təhsil 2013.- 158, [2] s. portr., cədv. 21 sm.

 

Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı. Tat dilinin leksikası [Mətn] : Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında G. İ. Hüseynova ; elmi red. R. Eyvazova (ön söz).- B.: Elm və təhsil 2013.- 249, [3] s. portr. 21 sm.

 

Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı. Tat dilinin lüğət tərkibinin leksik-semantik təhlili [Mətn]: [monoqrafiya] /G. İ. Hüseynova ; elmi red. R. Eyvazova.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 98 s.: portr., ill., 20 sm.

 

Hüseynova İradə. Dövlətçilik naminə [Mətn] /İ.Hüseynova; Elmi red. və ön söz: Ə. Əhmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 285 s.

 

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: Maqistr hazırlığı üçün proqram /İ. Hüseynova; Red.: Ə.İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B.: Təhsil, 2003.- 112 s.

 

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Hüseynova; elm. red. və ön söz müəl.Ə. Həsənov; rəyçi. Z. Səmədzadə, X.Yusifzadə.- B.: [Çaşıoğlu], 2008.- 670, [2] s.

 

Hüseynova İradə. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu.- B., Təhsil, 2004,- 472 s.

 

Hüseynova İradə. Müstəqilliyimizin təminatçısı [Mətn]: Məqalələr, çıxışlar, müsahibələr, rəylər... /İ. Hüseynova; Elmi red. Ə. M. Həsənov.- B.: Təhsil, 2003.- 504 s. , portr., ill.

 

Hüseynova Məleykə Eyyub qızı. XX əsr Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub və sənətkar fərdiyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] /M.Ə.Hüseynova; elmi red. B.Nəbiyev; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 289, [3] s.

 

Hüseynova N.M. Uşaq infeksion xəstəlikləri [Mətn]: Tibb institutları pediatriya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik /N.M. Hüseynova, M.Q.Qurbanov; Elmi red. Ə.H.Vəliyev; Rəyçilər. T.A.Tağızadə, N.Mirişli, R.Ə.Quliyeva, S.S.Səfərov.- B.: Təbib, 1995. - 330 s.

 

Hüseynova Nailə Tofiq qızı. Loqopedik Atlas [Mətn] : dərs vəsaiti / tərt. ed. N. T. Hüseynova. B.:[s. n.] ;2014.- 115, [1] s.

 

Hüseynva Sədaqət. "Füyuzat" jurnalı və dil prblmləri.- B.: 2006.- 298 s.

 

Hüseynova Tehranə Əli qızı. Pərviz Müşərrəfin dövründə Pakistanın daxili və xarici siyasəti [Mətn]: /T.Ə.Hüseynova; Elmi red.: X.Hacıyeva; Rəyçi: M.Quluzadə.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 120 s.

 

Hüseynova Ülkər İbrahim qızı. "Elm və həyat"ın işığında /Ü.Hüseynova; Red.: M.Axundova.- B.: 2004.- 260 s.

 

Hüseynova Ülkər İbrahim qızı. Mənim fəxrim-məktəbim [Mətn] /Ü. Hüseynova; red. M. Poladova, M. Axundova.- B.: Azərnəşr, 2008.- 484 s. , portr., fotoşək., şək.

 

Hüseynova Validə Həsən qızı. Sənsiz olmasın [Mətn] /V.H.Hüseynova; [red. M.Şükür]Bakı: Yazıçı, 1978.- 44, [4] s.

 

Hüseynova Zərifə Abbas qızı. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: (dərs vəsaiti): Struktur-məntiqi sxemlər /Z.A.Hüseynova; Elmi red. K.A.Sarıyev; Rəyçilər. M.X.Meybullayev, N.M.Məmmədov; Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: ADU nəşriyyatı, 2006.- 145 s.

 

Hüseynova Zərifə Abbas qızı. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: (dərs vəsaiti): Struktur-məntiqi sxemlər /Z.Hüseynova; Elmi red. K.A.Sarıyev; Rəyçilər: M.X.Meybullayev, N.M.Məmmədov.- B.: ADU nəşriyyatı, 2007.- 256 s.

 

Hüseynova Zivər Mehdi qızı. Dəryadan damlalar [Mətn] /Z.Hüseynova.- Bakı: Səda, 2009.- 303, [1] s.

 

Hüseynzadə Aydın. İstiqlal şairi Ümmügülsüm /A.Hüseynzadə; Redaktor və məsləhətçi: Q.Sadıqzadə; Rəssam: O.Sadıqzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 272 s.

 

Hüseynzadə Çingiz. Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi 20 il [Mətn]: [1992-2012] /[Ç.Hüseynzadə, C.Rəhmanov; tərc. L.Hüseynova; dizayner A.Əliyev; foto. D.Nəcəfov [və b]B.: [İMAK], 2012.-455, [1] s.

 

Hüseynzadə Çingiz Muxtar oğlu. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər [Mətn] / Ç. M. Hüseynzadə ; elmi red. K. Abdulla, M. Mirzəliyeva B.: Elm və təhsil; 2011.- 50, [2] s.

 

Hüseynzadə Əbülqasım Nurməmməd oğlu. Atalar sözü /toplayanı. Ə.Hüseynzadə; red. Y.Məmmədov.- B.: Azərnəşr; 1965.- 106, [2] s.

 

Əlibəy Hüseynzadənin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında rolu [Mətn]: Metodik vəsait /Hazırlayan: M.Qubadova; Rəyçi: Ş.Məmmədovvə b.; Red.: M.Məmmədova; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: [Çaşıoğlu], 1998.- 56 s.

 

Hüseynzadə Əli Bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əli bəy Hüseynzadə; transliterasiya və tərt ed. O. Bayramlı; elmi red. və izahların müəllifi.A. Turan.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 479, [1] s.

 

Hüseynzadə Əli Bəy. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar [Mətn]: Seçilmiş məqalələr /Əlibəy Hüseynzadə; transliterasiya, tərtib ed., müqəddimə və izahların müəll. O.Bayramlı; elmi red. Ə.Mirəhmədov, A.Ramazanov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 253 s.

 

 Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Dostluq telləri [şeirlər] /H.Hüseynzadə; [red. N.Həsənzadə].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960.- 77, [3] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Durugöl əfsanəsi [Mətn]: şeirlər /H.Hüseynzadə; [red. İ.Tapdıq].- Bakı: Gənclik, 1969.- 71, [5] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Qocalan deyiləm [Mətn]: [şeirlər və mahnılar] /H.C.Hüseynzadə; [red. M.Seyidzadə]Bakı: Gənclik, 1974.- 157, [3] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Ömür çeşməsi şeirlər, lirik poemalar /H.Hüseynzadə; [red. İ.Tapdıq; rəssamı F.Quliyev].- Bakı: Azərnəşr, 1963.- 110, [2] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Ömür gözləsə [Mətn] /H.A.Hüseynzadə.- Bakı: Gənclik, 1978.- 350, [2] s.

 

 Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Seçilmiş əsərləri şeirlər və poemalar /H.Hüseynzadə; ön söz müəl. B.Vahabzadə; [red. E.Borçalı; rəssam. F.Quliyev, P.Babayev]Bakı: Azərnəşr, 1969.- 329, [2] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /H.Hüseynzadə I cild.- Bakı: Azərnəşr, 1975.-300 s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Seçilmiş əsərləri şeirlər /H.Hüseynzadə; II cild.- Bakı: Azərnəşr, 1975.-298 s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Sən mənimlə get [Mətn]: [şeirlər]/H.C.Hüseynzadə; [red. İ.Tapdıq; rəs.. Ələşrəf].- Bakı: Gənclik, 1970.- 247, [1] s.

 

 Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Sibir töhfələri /H.Hüseynzadə; red. Ə.Cəmil.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 53, [3] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Söylə yadındamı? /H.Hüseynzadə; [red. Ə.Salahzadə; rəssam. B.Xananyev] Bakı: Gənclik, 1972.- 204, [4] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Torpaq eşqi /H.Hüseynzadə; [red. İ.Tapdıq]Bakı: Azərnəşr, 1964.- 80, [4] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu. Yolda /H.C.Hüseynzadə; red. M.Rahim.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 109, [3] s.

 

Hüseynzadə Hüseyn. Yollar və xatirələr şeirlər və poema /H.C.Hüseynzadə; [red. İ.Tapdıq]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 333, [3] s.

 

Hüseynzadə Hüseynqulu Qasım oğlu. Mülki və sənaye binalarının memarlığı. Kütləvi tikilən mülki binalar [Mətn]: ali-texnikiməktəblər ücün dərslik /H.Q.Hüseynzadə; ixtisas red. R.Əbdülrəhimov.- Bakı: Maarif, 1980.- 291, [1] s.

 

Hüseynzadə Qurban Məsum oğlu. Allergiya və dəri xəstəlikləri [Mətn] /Q.Hüseynzadə; Red. M.Quliyev; Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 99 s.

 

Hüseynzadə Qurban Məsum oğlu. Dəri və zöhrəvi xəstəliklər [Mətn] /Qurban Hüseynzadə; Red.: Z.Ə.Rəsulova.- B.: Ozan, 1998.- 644 s.: ill., 1 portr., 21 sm.

 

Hüseynzadə Muxtar Hüseyn oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn]Morfologiya ali məktəblər üçün dərslik /H.Hüseynzadə.- III hissə.- Bakı: Maarif, 1973.- 357, [3] s.

 

Hüseynzadə Muxtar Hüseyn oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Morfologiya: [dərslik] /M. H. Hüseynzadə; red. T.Haciyev; [burax. məs. Ə.Güləliyev] III hissə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 279, [1] s.

 

 Hüseynzadə,Rafiq Məhəmməd oğlu. Bu günümdən sabahıma xatirə [Mətn]: Bakı: Ecoprint, 2018.359, [1] s.: 21 sm.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi fənni üzrə proqram[Mətn]: B: ADPU-nun mətbəəsi , 2010. -45 s.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Azərbaycan təhsil tarixi proqramı [Mətn] : bakalavr hazırlığı təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur /R. L. Hüseynzadə, F. N. İbrahimov ; red. L. N. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. B.: [s. n.], 2015. -45, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Magistr dissertasiyası [Mətn]: metodik vəsait: yazılış qaydası, metodikası, tərtibi, müdafiəsi /R. L. Hüseynzadə; elmi red. A. H. Naxçıvanlı; rəyçilər. Ş. Qasımlı, B. Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: [Nurlan], 2009.- 100, [1] s.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Pedaqogika elminin tarixi və metodologiyası [Mətn]: magistr hazırlığı üçün proqram.- B., 2010.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Pedaqogika fənni üzrə proqram [Mətn]: Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur /R. L. Hüseynzadə; elmi red. F. A. Rüstəmov; rəyçilər A. Həsənov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B., 2010.- 71 s.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Pedaqogika tarixi fənni üzrə proqram [Mətn]: B.; 2010. -49s.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə: hüquqi-normativ əsaslar [Mətn] : dərs vəsaiti /R. L. Hüseynzadə, K. K. Qəhrəmanova ; elmi red. L. N. Qasımova. B.: [Bakı Universiteti], 2015.- 147, [1] s.: 21 sm.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə işi və onun metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti R.Hüseynzadə, M.İsmayılova; elmi red. L.N.Qasımova; rəyçi A.N.Abbasov [və b.] B.: [ADPU] 2012.- 441, [1] s.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: Proqram.- B., 2010. -46 s.

 

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə prosesinin hüquqi-normativ əsasları [Mətn] : magistr hazırlığı təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş proqram /R. L. Hüseynzadə, K. K. Qəhrəmanova ; elmi red. L. N. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.B.: [ADPU], 2015.59, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Hüseynzadə Sadıx Məmmədbağır oğlu. Analitik kimya [Mətn]: vəsfi kimyəvi analizdən metodik dərs vəsaiti AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; [red. H.B.Şaxtaxtinski].- Bakı Azərb. NKİ, 1971.- 110, [2] s.

 

Hüseynzadə Sadıx Məmmədbağır oğlu. Qeyri-üzvi kimyaya giriş /S.M.Hüseynzadə; Red.: M.M.Əsədov; Rəy verənlər: Ə.S.Süleymanov, Ə.Əzizov, Ə.Xəlilov. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000. 304 səh.: portr., ill., cəd

 

Hüseynzadə Tofiq Məhəmməd oğlu. Aşıq deyişmələrinin poetikası [Mətn] : monoqrafiya /T. M. Hüseynzadə ; elmi red. M. Allahmanlı. Bakı: [Gənclik], 2017.- 311, [1] s.: portr., 21 sm.

 

 Hüseynzadə, Tofiq Məhəmməd oğlu. Xəyal cığırı. [Mətn] : 3 cilddə. I cild. "Eşqimin yollarında", "Ömürdən yarpaqlar" və "Qurban olaram" dəftərlərindəki şeirlər.Bakı: Zərdabi, 2018.599 [1] s.: 21 sm.


Hüsənoğlu Fərman. Dil və real gerçəklik: Sistem və struktur münasibətləri [Mətn] /Fərman Hüsənoğlu; Red.: T.Cəfərli; Naşir: T.H. Vəlixanlı; Rəyçi: S.M. Babayev. B.: Mütərcim, 1999. 248 s.: şək

 

Hüsiyev Faiq Nuruş oğlu. Xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbuatı : 1990-2005-ci illər postsovet məkanında : [monoqrafiya] /F. N. Hüsiyev ; elmi red. Ş. Vəliyev.-Bakı : [OL MMC] , 2014.-192, [4] s.

 

Hüsna Fateh. Yaşıl gecənin sirləri: külliyatı X cilddə. Roman, povest, hekayə, məqalə, felyeton, poeziya, atmaca, lətifə və aforizmlər [Mətn] I cild /F.Hüsna; Red.- B.: "MBM" MMC, 2007.- 504 s. 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved