ATALAR SÖZLӘRİ

 

 

 

 

Müsәlmanlarda bir mәsәl var, deyirlәr ki, ağac bar gәtirdikcә başını aşağı tutar. Amma bainhәmә, müsәlmanlarda bir qayda vardır ki, onların "ağacları" bar gәtirdikcә başlarını yuxarı tutub, ancaq hökumәt qapazı dәydiyi zaman başlarını aşağı tutarlar ki, qapaz vurana "rahat" olsun.

* * *

Yenә müsәlmanlarda bir mәsәl var ki, yaxşılıq elә at dәryaya, balıq bilmәsә, xalıq bilәr. Amma bainhәmә, müsәlmanlarda bir qayda da vardır: Yaxşılıq elә at onların içinә, sairlәrin xoşuna gәlsә dә, müsәlmanların acığı tutar.

 

* * *

Yenә müsәlmanlarda bir mәsәl var ki, әl әli yuyar, әl dә üzü. Amma bainhәmә, müsәlmanlarda bir qayda vardır: Әl әli sındırar, әl üzün gözün tökәr.

 

* * *

Yenә müsәlmanlarda bir mәsәl var ki әyri otur, düz danış. Amma bainhәmә müsәlmanlarda bir qayda vardır ki, hәmişә düz vә diz üstә oturub, әyri-müyrü sözlәr danışarlar.

 

***        

Yenә müsәlmanlarda bir mәsәl var ki....

Müsәlmanlarda mәsәl çoxdur, amma nә elәmәk, әmәl azdır vә bir yerdә ki, mәsәl çox ola vә әmәl az ola, o yerin işi ... sözün doğrusu çox uzundur.