AXMAQ VӘZİR

 

 

 

 

Bir dәfә rus vәzirlәrindәn birisi öz sekretarını çağırıb dedi ki. Götür, Rusiyada nә qәdәr axmaq adam varsa, hamısının adını bir-bir yaz.

Sekretar әlinә kağız götürüb lap başda vәzirin öz adını yazdı. Vәzirin buna acığı tutub dedi:

 

-- Bu saat mәnim axmaqlığımı sübuta yetirmәsәn, sәni

tutub  voyenni  polevoy sud hökmü ilә rastrelivat etdirәcәyәm.

 

Sekretar әrz elәdi ki:

 

--Bu saat sübuta yetirim. Sәn götürüb Lidval adlı bir

suçuya on milyon put taxıl zakaz veribsәn vә ondan tutub

bir şey girov almaq әvәzindә, özün qabaqca ona bir milyon

manat pul veribsәn? Aya, indi görәk haman suçu Lidval

bir milyon manat pulu alandan sonra gәtirib sәnә taxıl

veribmi?

 

Vәzir dedi:

-- Sәn nә bilirsәn ki, vermәz?

 

Sekretar cavab verdi:

 

-- Zәrәr yoxdur, nә vaxt gәtirib versә, sәnin adını pozub onun adını yazaram.

Birisi bir kora dedi:

 

-- Allah tәala bir adamı kor elәyәndә әvәzindә ona tәsәlli üçün bir yaxşı qabiliyyәt әta elәyir, sәnә nә qabiliyyәt әta elәyibdir?

Kor dedi:

 

-- O gözәl qabiliyyәti әta elәyibdir ki, nә yalançı millәtpәrәstlәrin vә fokkusbaz sosialistlәrin üzünü görürәm, nә dә qiyamәtә kimi görәcәyәm! Vәssalam!