COĞRAFİYADAN MӘLUMAT

 

 

 

 

Rusiya -- bir mәmlәkәtdir ki, orada Dövlәt duması var, amma әz bәrayi-ehtiyat Dövlәt dumasının içindә dә bir Purişkeviç vardır.

 

T ü r k i y ә -- bir dövlәtdir ki, orada dünәn hökumәt millәtin boynuna minmişdi, sonra da millәt hökumәtin boynuna mindi. Amma bu gün qәrar qoyublar ki, daha heç kәs heç kәsin boynuna minmәsin.

 

A v s t r i y a -- bir dövlәtdir ki, oranın hökumәti iki tikәni birdәn udur. Amma heyif ki, boğazında qalır.

 

İ r a n -- cәmahiri-müttәfiqә surәtindә dolanan bir mәmlәkәtdir. İçindә on-on beş dәnә cürbәcür padşahları vardır. Әhalisi yoxdur.