HESAB MӘSӘLӘLӘRİ

(Zadaçalar)

 

 

 

 

1

   Bakı quberniyasında 6 min müsәlman öldürülübdür vә hәr bir müsәlmanın öldürülmәsinә әqәllәn 200 manat pul sәrf olunubdur. Sual olunur ki, bunların hamısına neçә dәnә "Tәrәqqi"yә müştәri yazdırmaq olardı?

 

2

  Cәmi dünyada 100 minә qәdәr qәzet verilir, 6 milyon Qafqaz müsәlmanlarının da bir dәnә qәzeti var. Әgәr (xudanәkәrdә) cәmi dünya Qafqaz kimi olsaydı, qәzetlәrin sanı nә qәdәr azalardı? (cәmi dünyada bir milyard yarım nüfus var)

 

3

   İran mәclisi il yarım davam etdi. Bu müddәt әrzindә İran şahı 30 dәfә Qurana and içib sındırdı. Әgәr İran mәclisi beş il davam etsәydi, Mәmmәdәli şah neçә dәfә Qurana and içib sındırardı?

 

4.  

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5.

   Bir ermәni-müsәlman davasından sonra müsәlmanlar 25 әdәd mәktәb açdılar. Yüz mәktәb açmaq üçün neçә dәfә ermәni-müsәlman davası lazımdır?

 

6.

   Bir dәnә Lyaxovun kömәyi ilә 50 min iranlı qırıldı. Bütün İranı qırdırmaq üçün neçә dәnә Lyaxov lazımdır? (İranda 10 milyon adam var).

 

7.

   Hәr bir müsәlman şagirdi sutkada 4 saat tәrbiyә alıb, 8 saat da yuxu yatır. Qalan saatları tәrbiyәsiz qalır. 35 yaşında bir müsәlman şagirdi neçә il tәrbiyәsiz qalmış

olur?

 

8.

Hәr 100 nәfәr Bakı müsәlmanlarının 25 nәfәri qoçudur. Bakıda 70 min müsәlman var. O surәtdә neçә dәnә qoçumuz olur?

 

9.

   Bir müsәlman birisinin 150 manatlıq paltarını oğurlayıb bir neçә manata satdı. Paltar sahibi oğrunu görüb dedi: "Satdığın paltardan aldığın pulu mәndәn istәsәydin, mәni bir dә 142 manat üç abbası zәrәrә salmazdın. Müsәlman qardaş paltarı neçәyә satmış imiş?