MÜHӘRRİR

 

 

 

 

Osmanlı "üdәba vә mühәrriri" zümrәsinә daxil olmağa layiq olan bir "әdib"in hәr hәftә çıxan asari-qәlәmindәn bir nümunәyi-imtisal:

 

"Әfәndim, şu sözlәri yazmaqda mәnim müradım bütün alәmә kәndimin millәtpәrәstliyini bildirmәkdir, belәmi, әfәndim? Belә isә qulaq asınız әfәndim! Şu gün mәn şu sözlәri yazıb şәhәrimizin qoca qarunlarına deyirәm ki, ey qoca qarunlar, gәliniz mәn sizә yol göstәrim. Siz kәndi pulunuzu xәrclәmәk bilmәyirsiniz, belәmi, әfәndim?

Belә isә çox gözәl, әfәndim! Lakin bәs nә üçün şәhәrin qoca qarunları mәnim şu sözlәrimә qulaq asmıyorlar, әfәndim? Görünür ki, mәnә etina etmәk istәmiyorlar, belәmi әfәndim? Belә isә, yaxşı olmadı, şәhәrimizin qocaları şu yanda dursun, әfәndim, gәlin cavanların üstünә. Şu cavanlar heç mәnim xoşuma gәlmiyor, әfәndim! Çünki onlar heç bir şey qanmıyorlar, belәmi, әfәndim? Belә olan surәtdә o cavanların başından basıb qoymamalıyız ki, onlar mühәrrir olsunlar. Onları hәr halda müttәhim etmәk lazımdır, belәmi, әfәndim?

 

"Әta" olundu sözü ilә "alındı" sözünә fәrq qoymayan bir şәxs heç bir vaxt mühәrrir ola bilmәz, әfәndim! Amma qırx qәpiklik kitabı millәtә bir manata satan adam әsl millәtpәrәst ola bilәr, belәmi, әfәndim?

Әlbәttә belәdir, әfәndim! İştә, şimdi şu "qanmaz" cavanları zәmanәyә tapşırmalıyız, әfәndim vә pul qazanmaqda mahir olan millәtpәrәstlәri isә özümüzә yolgöstәrәn ittixaz etmәliyiz, belәmi, әfәndim? Belә, belә әfәndim!"

 

Doğrudur, bu sözlәrdәn bir şey anlamaq çox çәtindir. Lakin nә elәmәk ki, allah-taala bizi "qanmaz" yaradıbdır....