PEYĞӘMBӘR

 

 

 

 

Bir kişi peyğәmbәrlik iddiası elәyirdi. Onu tutub qubernatorun yanına gәtirdilәr. Qubernator soruşdu ki, heç möcüzә göstәrә bilәrsәnmi?

 

Dedi:

-- Göstәrәrәm.

 

Dedi:

-- Nә göstәrәrsәn?

 

Dedi:

-- Bu saat bilirәm ki, sәn nә fikir elәyirsәn.

 

Qubernator dedi:

-- Bil görәk.

 

"Peyğәmbәr" dedi:

-- Bu saat sәn fikir elәyirsәn ki, әgәr bu kişi yalançı olsa, tutub hәbs edәrәm, amma sonra rüşvәt alıb buraxaram.