QARABAĞDA YER MӘSӘLӘSİ

 

 

 

 

-- Kәrbәlayı Kәrim, sәn dur yuxarıdan otur!

 

-- Yox, Mәşәdi Cәlil, elә bura yaxşıdır.

 

-- Yox, sәn öl olmaz, dur bәri otur!

 

-- Zәhmәt çәkmә, Mәşәdi Cәlil, vallah mәnә bura yaxşıdır.

 

-- Әşi, bircә sәn ayağa dur! Bircә ayağa dur! Belә, di indi bәri otur, helә. Bir az da bәri, bir az da bәri, mәn ölüm bir az da bәri, sәn Hәsәnin canı bir az da bәri sürünçün, helә! Bax, indi ürәyim arxayın oldu.

 

-- Hәsәnbala kişi, sәn zәhmәt çәk dur bu aşağıda otur, bura Kәrbәlayı Heydәrin yeridir. Bir az da aşağı, bir azca da aşağı, bir xırda da yanını aşağı elә, atan olsun

rәhmәtlik! Yaxşıdır, elә orada otur. Hәr mәclisdә, gәrәk, bir qayda-qanun olsun; daha ondan aşağa yenmә, elә deyil, molla Vәli?

 

-- Әlbәttә, qayda vә qanundan başqa bir dә burada әdalәtә riayәt olunur ki, hamısından vacib odur!