STOLIPİNİN XӘYALI

 

 

 

 

Allahın altında bu dumanı qovaydım, ondan sonra ta heç duma qurmayaydım, görәydim camaat nә qayıracaq. Әgәr dinmәsәlәr, onda kef mәnim olar. Duma da Osmanlı mәclisi-mәbusanına dönüb, qalar ay batandan sonraya. Yox camaat yenә o yan-bu yan elәsә, yenә tәzә duma quraram. Ancaq bu sәfәr elә kәlәklәr gәlәrәm ki, dumanın üzvlәri hamısı olar keşiş, molla, ravvin, mahrasa vә bu cürә adamlar.

  

Sonra günlәrin bir günü onlara deyәrәm ki, bax, lotular, bilirsiz nә var? Siz hamınız ruhanilәrdәnsiniz, ruhanilәrin dә borcudur ki, hәmişә "sağ" olub, hökumәtә "әl mәnim, әtәk sәnin" desinlәr. Ona görә hәr kәs sizdәn "sol" olsa, vurub çıxardacağam bayıra! Әlbәttә, ruhani üzvlәrin heç biri özünü kәlәyә salıb, "sol" olmayacaqdır. Bir dә baxıb görәcәyәm ki, dumanın hamısı olub "sağ". Elә olan surәtdә, daha nә var?

  

Mәn deyәcәyәm belә olsun, duma da deyәcәk belә olsun, ta durub indiki kimi fısqırıq qoparmayacaqlar ki, dediyim sözlәrә dә peşiman olum!