Jan,Jan-Pol.Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası: Elmi və təcrübi əhəmiyyəti. [Mətn] :Bakı: CBS-PP, 2016. 358 [2] s.: 22 sm.

 Jeltakov Mixail Mitrofanoviç. Dəri-zöhrəvi xəstəliklər [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /M.M.Jeltakov; ötərc. ed. H.Ə.Hüseynzadə, R.H.Hacıyev; red. S.Səmimiğ.- Bakı: Maarif, 1975.- 269 s.
 

 Jidelev Mixail Aleksandroviç. Maşınşünaslıq istehsalat təlimi verən şəhər orta məktəblərinin IX sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti/M.A.Jidelev, V.P.Bespalko; [tərc. ed. M.Mirzəbabalı; red. M.Məmmədov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 242, [2] s.

 

 Jurnalist-hüquqçu münasibətləri [Mətn]: bələdçi nəşrin müəl. Z.Məmmədli, X.İsmayılova, Ə.Məmmədli; nəşrə hazırladı. G.Quliyeva, X.Ağalıyev; Media Hüququ İn-tu; ABA CEELİ[B.:] Qanun, 2012.- 191, [1] s.

 

 Jurnalistika və hüquq [Mətn]: dərs vəsaiti /müəl. tərt. ed. və burax. məs. Ə.Ə.Amaşov; müəlliflər. Q.Əlibəyli, C.Məmmədli, Z.Məmmədli və b.; RUH Azərb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi.- Bakı: [s.n.], 2002.- 248 s.
 


 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved