Әbülüla Gәncәvi

 
Әlişir Nәvai Əmir Nizamәddin


Gәncә

 
İbrahim İbn Əliyyün-Nәccar Xaqani

 
Molla Mәhәmmәd Bağdadi "Füzuli" tәxәllüs

Molla Pәnah "Vaqif" tәxәllüsləri

Şeyx Əbumәhәmmәd İlyas İbn Yusif İbn Müәyyәd Nizami

Şirvan vә Şamaxı

Yusif Nabi

Ağahüseyn "Arif" təxəllüs

Ağabağır

Abbasqulu ağa Bakıxanov "Qüdsi" təxəllüs

Aşıq Әli Kəlibəri Qaracadağlı

Aşıq Lənbərani

Aşıq Pəri

Ağaməsih Şirvani

Asəf Şirvani

Ağaismayıl Zəbih

Cəfərqulu xan "Nəva" təxəllüs

Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlu "Şair" təxəllüs

Əsgər Şirvani

Əbülfət xan "Tuti" təxəllüs

Fətəli xan "Müştəri" təxəllüs

İbrahim Əfəndi Nicati

Kərim ağa Fateh

Kərbəlayı Abdulla İbn Cani

Kazım ağa "Salik" təxəllüs

Kərbəlayı Səfi "Valeh" təxəllüs

Mustafa ağa "Arif" təxəllüs

Mehribanlı baba bəy

Məhəmməd bəy Cavanşir "Aşiq" təxəllüs

Mirzəcan bəy Mədədov

Mirzə Fətəli Axundov

Mirzə Həsən "Mirzə" təxəllüs

Mirzə Hüsen "Zülali" təxəllüs

Mirzə Məhəmməd Qaib oğlu "Fədai" təxəllüs

Molla Qasım Zakir

Məhvəşi Şirvani

Nabi Əfəndi Şirvani Valiyül-əsl

Nişat Şirvani

Nəsimi Şirvani;

Qövsi

Quba

Qasım bəy "Zakir" təxəllüs

Qarabağ-Şuşa şəhəri

Rafei

Seyid Əbülqasım Nəbati

Şeyx İbrahim Qüdsi Gəncəvi

Sabit Şəqaqi

Şəkər Şirvani

Sənan Şirvani

Vaiz Əfəndi Şirvani
 


 

 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved