Arılar barəsində

 
Ağ qoyun


Aranla yaylağın bəhsi

 
Buğda, arpa və darı

 

Bala barəsində


Bişmişlər, çörəklər və içkilər

Bostan və dirrik məhsulatı

Çoban

Düzgü

Düzgü

Düzgü

Dağlar

Darı və buğda
 Dəvə və eşşək


Dəvə, ilan və tısbağa


Dəvə və tikan


Durnalara xitab


Durnalara xitab


Ərincək it


Eşşək və dəvə


Günəşi çağırmaq


Göyçək Fatmanın nağılı


Güdü-güdü


Gəlinin sözləri


İnək, öküz və camış


İt və pişik


Keçi


Kəklik


Layla


Narış (narınc) qoyun


Nəsihət


Nazikbənazik-tazikbətazik


Oğru və ev yiyəsi


Pıspısa xanım və siçan bəy


Qoyun


Qurd


Qardaş barəsində


Qızlar nəğməsi


Qanacaqlı qaraçı


Qayınananın sğzləri


Qızlar su doldurmaqda


Qarı və pişik


Səməni


Soltan dağı


Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm


Sayaçı sözlər


Toyuq


Tülkü


Tərlan


Tülkünün hekayəti


Tülkü və kəklik


Tülkü və qurd


Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu


Tülkü və şir


Üzlü qonaq və ev yiyəsi


Üşüdüm ha, üşüdüm


Vətən


Vur nağara, şıx qırağaXoruz və padşah


Yaz 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved