AĞ QOYUN

 

 

 

 

Nәnәm qoyunun ağı,

Gedәr dolanı dağı,

Biçәr qaraqiyağı, [1]

İçәr sәrin bulağı.

Qarılar tutar yağı,

Gәlin yeyәr, quymağı,

İlla ki, qayğanağı,

Çobana vurar dağı.

Qızlara cehiz ağı,

Çobana çarıq bağı,

Uşağa şütük[2] bağı.

 

[1] Q a r a q i y a q -- ot növü.

[2] Ş ü t ü k -- bәlәk bağı.

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Qoyun dediyin eşmә bağırsaqdır, dalısı heç üzülmәz.

 

Qoyun deyir, mәni çәk xarabaya, sәni çıxarım abadanlığa.