BOSTAN VӘ DİRRİK MӘHSULATI

 

 

 

Yemiş (qovun), qarpız, şamama, xiyar, qabaq, sәlx, kәlәm, kök, soğan, sarımsaq, turp.

S ә b z i y y a t: Keşniş, cәfәri, kәrәviz, bağdanus, kәvәr, nanә, şüyud, reyhan, mәrzә, razyana, acıtәrә, ispanaq.

 

 

M ә s ә l l ә r:

Soğan yemәmisәn için niyә göynәyir?

 

Atan soğan, anan sarımsaq, sәn hardan oldun gülmәşәkәr.

 

 

T a p m a c a l a r:

Bir damım var içi dolu adam, amma qapısı yox.

 

Bir damım var tәndir külü.

 

Çatı su içәr, dana köpәr.

 

Zülfün ucu gümüşdür,

Sal boynuma ilişdir.

Yemişlәrdә yarpaqsız,

Tap görüm necә yemişdir?