ÇOBAN

 

 

 

 

Göydәki göy buludlar

Yorğanıdır çobanın.

Yastı-yastı tәpәlәr

Yastığıdır çobanın.

Yumru-yumru qayalar.

Yumruğudur çobanın

Әlindәki dәyәnәk

Qalxanıdır çobanın.

Yanındakı boz köpәk

Yoldaşıdır çobanın

Ağzı qara canavar

Düşmәnidir çobanın.

Qoyunun özü gәldi,

Dolandı düzü gәldi.

Çobanın qucağında.

Bircә cüt quzu gәldi.

Üzün ağ olsun, çoban.

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Çobanın könlü olsa, tәkәdәn pendir tutar.

 

Çobanı özündәn olanın qoyunu dişi doğar.

 

Keçinin әcәli çatanda çobanın dәyәnәyinә sürtüşәr.

 

Gәlinin ayağı çobanın dayağıdır.

 

Kürdün qocalanı qoyuna gedәr.

 

Çöl heyvanları: qurd, ayı, tülkü, çaqqal, şir, pәlәng, dovşan, porsuq, dәlә, maral, ceyran.