DAĞLAR

 

 

 

 

Mәn aşıq yastı dağlar,

Qar gәldi, basdı dağlar.

Üç ay toylu-bayramlı,

Doqquz ay yaslı dağlar.

 

Bu dağlar qoşa dağlar,

Verib baş-başa dağlar.

Sәndә dostum gәzibdir,

Sәni yüz yaşa, dağlar.

 

Dağlar marala qaldı,

Otu sarala qaldı.

Soyuq bulaq, göy yaylaq

Yenә marala qaldı.

 

Başı çalmalı dağlar,

Dibi kölgәli dağlar.

Oturub yol gözlәrәm,

Haçan el gәli, dağlar?!

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Dağ dar ilә qovuşmaz, adam adam ilә qovuşar.

 

Güvәndiyim alçacıq dağlar, sizә dә qar yararmış?

 

 

T a p m a c a l a r:

 

Dağdan gәlir dağ kimi,

Qolları budaq kimi,

Әyilәr su içmәyә.

Bağırır ulaq kimi.

 

Alçacıq dağdan qar yağar.