KEÇİ

 

 

 

 

Nәnәm o tatar[1] keçi,

 

[1] T a t a r -- cәld, zirәk, çevik.

 

Qayada yatar keçi

Qış bәrk soyuq gәlәndә,

Balanı atar keçi.

Nәnәm o xallı keçi,

Mәmәsi ballı keçi.

Uca qaya başında,

Tutubdu yallı keçi.

 

Keçi deyәr adım Әbdülkәrimdir,

Qavala çәkilәn mәnim dәrimdir,

Üç ay qışı ölmәrәm, allah kәrimdir.

Şeytan-şeytan balalarım var mәnim,

Qәlbi-qәlbi qayalarım var mәnim!

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Keçiyә qurd dәymәsә, hәccә gedәr.

Keçi handa, qaya handa

Qoy keçinin ölümü palıddan olsun.

Keçi can hayında, qәssab piy qayğısında.

Keçinin qoturu bulağın gözündәn su içәr.