KӘKLİK

 

 

 

 

Sәhәr-sәhәr sәrt qayalar küncündә,

Oxur, sәsi gәlәr gözәl kәkliyin.

Dağlar әtәyindә çınqıl içindә

Bulunmaz yuvası gözәl kәkliyin.

Sәhәr-sәhәr әllәrindә var malım,

Tülәk tәrlan ilә könlün almalım,

Yaşıl nimtәnәlim, gülgәz çalmalım,

Kәtandır köynәyi gözәl kәkliyin.

 

 

M ә s ә l:

 

Hamı bilir ki, dağda kәklik gözәldir.

 

 

T a p m a c a l a r:

 

Dağdan gәlir banı xanım,

Әllәri hәnalı xanım.

Dindirsәn farsı danışar,

Tüklәri tehranı xanım.

 

Kәkliyin qan ayağı,

Qan әli, qan ayağı.

Aşıq bir şey görübdür,

Üç başı, on ayağı.

 

 

M ә s ә l l ә