LAYLA

 

 

 

 

Bizim yerlәr qalın meşә,

Taxtında otur hәmişә,

Aranında gül bitsin,

Yaylağında bәnövşә.

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!

 

Layla dedim ucadan,

Ünüm çıxdı bacadan,

Sәni tanrı saxlasın

Çiçәkdәn, qızılcadan

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!

 

Layla dedim yatınca,

Gözlәrәm ay batınca,

Canım zinhara gәldi

Sәn hasilә çatınca.

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!

 

Layla dedim adına,

Haqq yetişsin dadına.

Hәr layla eşidәndә

Balam düşәr yadıma.

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!

 

Dağlara sәrin düşәr.

Kölgәsi sәrin düşәr.

Hәr vaxt layla deyәndә

Yadıma Pәrim düşәr.

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!

 

Layla beşiyim, layla,

Evim-eşiyim, layla.

Sәn yat, yuxun alginәn

Çәkim keşiyin layla!

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!

 

Layla dedim yatarsan,

Qızılgülә batasan.

Qızılgül bağın olsun,

Kölgәsindә yatasan.

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!

 

Layla dedim yatasan,

Qızılgülә batasan.

Qızılgülün içindә

Şirin yuxu tapasan.

 

Balam layla, a layla!

Gülüm layla, a layla!