NӘSİHӘT

 

 

 

 

Ağac bәslәgilәn barın yeyәsәn,

Avara palıddan heyva, nar olmaz,

Namәrd yalançıya sirrin söylәmә,

Bivәfa dilbәrdәn sәnә yar olmaz.

 

İgid odur tәnә oxun atmasın,

Halal mayasına haram qatmasın,

Bir oğul ki, ata sözün tutmasın,

O, oğulda namus, qeyrәt, ar olmaz.

 

Xәstә Qasım günü keçmiş qocadır,

Gәlәn bәzirgandır, gedәn xocadır,

Sәrv ağacı hәr ağacdan ucadır,

Әsli qıtdır budağında bar olmaz.

 

 

M ә s әl l ә r:

 

Sәn haqq ilә ol -- haqq sәninlә olar.

 

Yaxşılıq elә, at dәryaya, balıq bilmәsә xalıq bilәr.

 

Yaxşılığa yaxşılıq hәr kişinin işidir,

Yamanlığa yaxşılıq әr kişinin işidir.

 

Yamana yaman bәla,

Qoy gәlsin yaman bәla,

Rәvadır yaxşı ölә,

Yerindә yaman qala?!