QANACAQLI QARAÇI

 

 

 

 

Bir gün bir qaraçı yatıb röyasında bir qab lәzzәtli umac görür. Amma qaşığı yox idi ki, yesin. Gәlәn sәfәr yatanda qaraçı yanına bir qaşıq qoydu. Amma yuxusunda bir zad görmәdi.

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Ac toyuq yuxusunda darı görәr. İştahsızın yuxusuna beş arşın bez girәr. Vaxt olar ki, şahın da qaraçıya işi düşәr. Özünә umac ova bilmәz, özgәyә әriştә kәsәr.