QIZLAR SU DOLDURMAQDA

 

 

 

 

Axşamdan yağan qar çıxıbdır dizә,

Kәsilib bulaqdan yolu qızların.

Sәhәr olcaq suya onlar varanda.

Üşür barmaqları, әli qızların.

 

Sәnәgin doldurmuş qoyar kürәyinә.

ki, gözәl var yığılıb kәndә,

Kәmәrin bağlayıb, gәrdәn çәkәndә,

Keçәn әbircәdәn beyli qızların!

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Su sәnәgi suda sınar.

 

Mәni aparan suya dәrya deyәrәm.

 

Araz axır, gözüm baxır.