SAYAÇI SÖZLӘR

 

 

 

 

Sәlam әleyk sәy bәylәr,

Bir-birindәn yey bәylәr!

Saya gәldi gördünüz,

Salam verdi aldınız

Alnı tәpәl qoç quzu

Sayaçıya verdiniz.

 

Siz sayadan qorxmusuz,

Sәfa yurda qonmusuz.

Sәfa olsun yurdunuz,

Ulamasın qurdunuz.

Ac getsin avanınız[1],

Tox gәlsin çobanınız.

 

[1] Avan -- düşmәn, burada qurd mәnasındadır.

 

Bu saya yaxşı saya,

Hәm çeşmәyә, hәm çaya,

Hәm ülkәrә, hәm aya,

Hәm yoxsula, hәm baya

Bu saya kimdәn qaldı?

Adәm atadan qaldı.

 

Adәm ata gәlәndә,

Qızıl öküz duranda,

Qızıl buğda bitәndә,

Dünya binnәt olanda,

Musa çoban olanda

Şişliyimiz erkәcdi.

 

Onun dәrdi uludur,

Aşıqlığı qurudur.

Ucası qiymәtlidir,

Qabırğası dadlıdır,

 

Qabırğa içrә pәrdә,

Salmaz adamı dәrdә.

Pәrdәsi iki rәngdir.

Böyrәk ona dirәkdir,

Altmış arşın bağırsaq,

Bir-birinә ulğaşıq.

 

Zinhar qoyunu vurma,

Qoyunsuz evdә durma!

Qoyunlu evlәr gördüm,

Qurulu yaya bәnzәr.

Qoyunsuz evlәr gördüm,

Qurumuş çaya bәnzәr!

Qoyun var, kәrә gәzәr.

Qoyun var, kürә gәzәr.

Gedәr dağları gәzәr.

Gәlәr evlәri bәzәr.

 

Kәrәsidi oyunun,

Kürәsidi qoyunun

Aclıqmızdan gәzәrik.

Çövrәsindә qoyunun.

 

Nәnәm qoyunun qarası,

Qırxlığı polad parası,

Yaz günü dәlәmәsi,

Yay günü kürәmәsi,

Qış günü qovurması!

 

Nәnәm o şişәk qoyun,

Yunu bir döşәk qoyun,

Bulamanı bol elә,

Qırıldı uşaq, qoyun!

 

Nәnәm qumral tat qoyun,

İldәn-ilә art qoyun.

Balalar ölmәkdәdir,

Ölmә gәl, namәrd, qoyun!

 

Nәnәm o saçaq qoyun,

Birәdәn qaçaq qoyun,

Sәnә yaman baxanın

Gözünә bıçaq qoyun!

 

Nәnәm o kürdü qoyun,

Otladı durdu qoyun.

Ay qaranlıq gecәdә

Görübdü qurdu qoyun.

 

Nәnәm o narış qoyun,

Yunu bir qarış qoyun.

Çoban sәndәn küsübdür,

Südü ver, barış, qoyun.

 

Nәnәm o göyçә qoyun

Gedәrsәn öycә qoyun,

Yeyәn sәnin ucundan

Dolanır bәycә qoyun.

 

Yastı-yastı tәpәlәr

Yastığıdır çobanın.

Yumru-yumru qayalar

Yumruğudur çobanın.

Әlindәki dәyәnәk

Qılıncıdır çobanın

Yanındakı boz köpәk

Yoldaşıdır çobanın.

Ağzı qara canavar

Düşmәnidir çobanın.

 

Nәnәm qoyunun ağı,

Gedәr dolanar dağı.

Biçәr qara qayağı.

İçәr sәrin bulağı.

Qarılar dutar yağı.

Gәlinlәr yeyәr quymağı

İlla ki qayqanağı,

Çobana vurar dağı.

Qızlara cahiz ağı,

Çobana çarıq bağı.

 

Nәnәm boz, ala qoyun,

Yolda suzala[2] qoyun,

Yeyәn sәnin ucundan

Gözәl qız ala, qoyun.

 

[2] S u z a l a m a q -- yorulmaq, әldәn düşmәk.

 

Nәnәm o gәlin qoyun,

Quzuna tәlin[3] qoyun,

Yeyәn sәnin ucundan;

Gәtirib gәlin, qoyun.

 

[3] T ә l i n -- mehriban, sәmimi olmaq, mehr salmaq.

 

Nәnәm o qәmәr qoyun,

Quzusu әmәr qoyun,

Yeyәn sәnin ucundan:

Bağlayıb kәmәr, qoyun.

 

Nәnәm o qaşqa qoyun,

Minmisәn eşqә qoyun,

Yeyәn sәnin ucundan

Çıxıbdır köşkә qoyun.

 

Nәnәm o qızıl qoyun,

Yollara düzül qoyun.

Ölmәmisәn, qalmısan,

Qalasan yüz il qoyun.

 

Nәnәm o sәkil qoyun,

Belindә kәkil! qoyun,

Ay qaranlıq gecәdә

Arxaca çәkil, qoyun.

 

Nәnәm qaraqaş qoyun,

Qarlı dağlar aş, qoyun,

Ay qaranlıq gecәdә

Çobana yoldaş, qoyun!

 

Nәnәm qoyunun gәlini,

Avşara gәlmәz yelini,

Onu sağan gәlinin

Xınalıyım әlini.

 

Nәnәm qoyunun uzunu,

Döşdә bәslәr quzunu,

Sağına yatar gözlәr,

Soluna yatar bozlar.

Әli çanaqlı qızlar,

Qoyunun yolunu gözlәr.

 

Çoban qoyunu götürәsi,

Onu dәrәyә yetirәsi,

Ağbilәkli gәlinlәr

Sağım-sağım deyәsi.

Ağbirçәkli qarılar

Buluyum-buluyum deyәsi.

 

Bu oğlumun düyәsi,

Bu qızımın düyәsi,

Sarı suyu qalanda

Boz köpәyә tökәsi.

 

Xırdaca-xırdaca qızlar,

Әli xınalı qızlar,

Әllәrindә çanaqlar

Bәrәnin yolun gözlәr.

 

Qoyunun özü gәldi,

Dolandı düzü, gәldi,

Çobanın qucağında

Bircә cüt quzu gәldi.

 

Can quzu, canım quzu,

Tükü çalır qırmızı,

Әbrişim telli quzu,

Qonurdu onun gözü.

Biri gәlinin olsun,

Biri çobanın payı,

Üzün ağ olsun, çoban.

 

De, bayrama nә qaldı?

Nә qaldı, nә qalmadı?

Bir әllicә gün qaldı!

Әlli günü say ötür,

Qarmala quzu götür!

 

Әlli günü, gecәsi,

Sağmal subay seçәsi

Sayan yağış[4] yağası.

Sarmaşıqot bitәsi.

 

[4] S a y a n   y a ğ ı ş -- yaz yağışı, leysan.

 

Quzu quyruq tutası,

Ovlaq irtmәk atası.

Kәrәsindәn, ağından,

Öldürümsüz sağından.

 

Qoyun nәdәn hasil oldu,

Kimya yarpağından,

Bizimçün dә gәtirin,

Qormasından, yağından.

 

Yağ verәnin oğlu olsun!

Doğduğu oğlan olsun!

Yarma verәnin qızı olsun,

Qızı da qotur olsun!

Qoturuna qurd düşsün,

Qurdundan quş tapılmasın!

 

Qısa-qısa gәlәnin

Qısnacağı dar olsun.

Basa-basa gәlәnin

Basmacığı bәrk olsun,

Sizin dә damağınız çağ olsun,

Oğul-qızınız sağ olsun!