TOYUQ

 

 

 

 

Bir gün bir toyuğu taxıl anbarına saldılar. Toyuq başladı buğdanı ayaqları ilә eşәlәyib yemәyә.

 

Dedilәr:

Bu qәdәr buğdanı niyә eşәlәyirsәn?

 

Toyuq cavab verdi:

elәyim, kәsilmişlәrim öyrәnibdir, mәndә günah var?

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Toyuq yumurtasına görә qaqqıldar.

 

Toyuq istәr qaz yerişi yerisin, öz yerişini yanılar.

 

Toyuq su әr, allaha baxar.

 

Ev quşları: toyuq, xoruz, qaz, hindtoyuğu, tovuz, göyәrçin.

 

 

Tapmacalar:

 

Qara toyuq qarğalar

Evdәn-evә yırğalar.

 

Qara toyuq

Qarnı yarıq.

 

Tap tapmaca

Gәl tapmaca,

Mәmәli xatun

Dişlәri yox.

 

Çil toyuq

Çilmә toyuq

Başın kәsdim,

Qanı yox.

 

Ana bir qız doğdu, әli var, ayağı.

 

Qız bir ana doğdu, әli var, ayağı da.