TÜLKÜ

 

 

 

 

Tülkü, tülkü, tünbәki,

Quyruq üstә nәlbәki.

Aslan ala ağamız,

Qaplan qara qağamız,

Xoruz bizim mollamız,

Çaqqal da çavuşumuz,

Alaqarğa carçımız,

Sağsağan xәbәrçimiz,

Toyuq bizim çәrçimiz,

İlan bizim qamçımız.

Sarı babada gәzәrsәn.

Bir çomaq vurram ölәrsәn.

Tülkü, tülkü, tülkü, sәni

Öldürәrlәr bil ki, sәni!

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Tülkü tülkülüyünü sübut edincә, dәrisini boğazından çıxardarlar.

 

Dәrә xәlvәt, tülkü bәy.

 

Tülkü tülküyә buyurar, tülkü dә quyruğuna.

 

 

T a p m a c a:

 

Bir dәrәdә yeddi tәpә,

Hәr tәpәdә yeddi dәlmәk.

Hәr dәlmәkdә yeddi tülkü,

Hәr tülkünün yeddi balası.

Eylәr neçә hamısı?

 

 

Y a n ı l t m a c:

 

Getdim gördüm bir dәrәdә iki kar, kor, kürkü yırtıq kirpi var. Dişi kar, kor, kürkü yırtıq kirpi, erkәk kar, kor, kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamamaqdansa, erkәk kar, kor, kürkü yırtıq kirpi dişi kar, kor, kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamayır.