az | en | ru

Xəbərlər
Şöbələr
Tarix
Struktur
Kitabxanaya yazılma
İstifadə qaydaları
Oxu zalları
Elektron kataloq
Elektron kitabxana
Yeni kitablar
Kitabxanamızın nəşrləri
İş vaxtı
Metodik xidmət
Əlaqə

 

Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

 

 

K

 

Kadiri Abdullah. Ötən günlər özbəklər həyatından tarixi roman /A.Kadiri; çevirən S.Xalid; red. H.Zeynallı.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 235, [1] s.

 

Kafka Frans. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F. Kafka; Ön sözün müəll.: M. Qarayev; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 360 s.

 

Kahraman Abdullah. Fiqh üsulu [Mətn] /A.Kahraman; tərc. M.Camalov; red. V.M.Məmmədəliyev, Ö.Aslan.- B.: Nurlar, 2007.- 272 s.

 

Kaqanov İzrail Lvoviç. Sənaye elektronikası ümumi kurs: elektrotexniki ixtisas verən ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ.L.Kaqanov; [tərc. ed. Q.Əfəndiyev, N.Qocayev; red. A.Məmmədov].- Bakı: Maarif, 1966.- 565, [2] s.

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]: Alban salnaməsi /M.Kalankatuklu, M.Qoş; Tərcümə. Z.Bünyadov; Üslub red. M.İsmayılov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.: Elm, 1993.- 272 s.

 

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]; Alban salnaməsi /M. Kalankatuklu, M. Qoş; Tərcümə edən, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Z. Bünyadov; Red.: M. İsmayılov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 296 s.

 

 Kalaşnikov Sergey Qriqoryeviç. Elektrik bəhsi universitet üçün dərs vəsaiti /S.Q.Kalaşnikov; [tərc. ed. M.Əliyev, A.Muxtarov, İ.Nəcəfov (red.)].- B.: Maarif, 1968.- 683, [1] s.

 

Kalesnik Stanislav Vikentiyeviç. Ümumi yerşünaslığın qısa kursu universitet və pedaqoji institutlar üçün dərslik /S.V.Kalesnik.- B.: Maarif, 1968.- 236 s.

 

Kamal Rüstəm. Kamal Abdulla: Yazıdan mifə [Mətn]: [yazı və mif məntiqi, ontoloji poetika, əlyazma arxe tip kimi] Rüstəm Kamal; elmi red. M.Qocayev.- B.: Mütərcim, 2011.- 115, [1] s.

 

Kamal Akif. Kəlbəcər batalyonu və əfsanəvi alay.-Bakı: Azərnəşr, 2012. -330[] s.

 

Kamal Rüstəm. "Kitabi-Dədə Qorqud": arxaik ritual semantikası [Mətn]: /Rüstəm Kamal; Elmi red.: Y. Qarayev; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: Yeni Nəşrlər Evi: Elm, 1999.- 72 s.

 

Kamal Rüstəm. Tanı oğlunu, Vətən! [Elektron resurs] : [portret-oçerk] /R. Kamal ; red. E. Şükürlü. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 257, [1] s.: portr., fotoşək.,

 

Kamil Əliyev, 1921-2005 [İzomaterial]: xalça sənəti /lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. X.Əsədova; ing. dilinə tərc. İ.Peart, S.İbrahimova, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; dizayner və komp. yığımı K.Bayramzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2013.- 104 s.

 

Kamil Əliyevin xalça sənəti: [Portret xalçalar] /Mətnin müəllifi və tərtibçi: N.İbrahimov; Red.: N.Əliyev; Rəssaılar: Z.Əliyev, N.Əliyeva; İngilis dilinə tərcümə: Q.Bayramov.- B.: Azərnəşr, 2001.- 266 səh.: portr., ill., fotoşəkil, 33 sm.

 

Kamilov Mirnağı Ağaseyid oğlu. Neft və qaz qurğuları və texnoloji proseslər /..Kamilov, .C.Nəsirov, .R.Məmmədov; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- B.: Araz, 2003.- 281 s., şəkil, cədvəl; 30 sm.

 

Kamü Alber. Xoşbəxt ölüm [Mətn] /Alber Kamü; ruscadan tərc. V.Azəryar.- B.: Qanun, [2013].- 190 s.: portr., 18 sm.

 

 Kamü Alber. Yad povest /Alber Kamü; ruscadan tərc. Əlisa Nicat.- [Bakı]: [Qanun], [2013].- 135 s., portr.; 18 sm. + [1]

Kanevski Q. Məskur məntəqələrdə hava hücumuna qarşı müdafiə şəraitində posta milisinin vəzifələri/Q.Kanevski, Oleynikov; red. K.Şerbitski, A.Hacıyev (mütərcim)Bakı: ASŞC XKŞ yanında Baş Milis İdarəsinin nəşriyyatı, 1933.- 14, [14] s. ; 23 sm.


Kanavsev Q.İ. Neft quyularının istismarında, yanğına qarşı tədbirlər /Q.İ.Kanavsev; tərc. ed. D.Cavadlı; red. A.Gülməhəmmədov.-Bakı Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 30, [2] s. ; 23 sm.

 

Kant İmmanuil. Proleqomenlər [Mətn]: /İ.Kant; rus dilindən çevirən. Y.Rəhimoğlu; layihənin red. Q.Əzizxanlı on birinci kitab.- B.: Zəkioğlu, 2010.- 183, [1] s.

 

Kapital bazarları və biznes imkanları [Mətn]: məqalələr toplusu /Azərb. Resp-nın Qiymətli Kağızlar üzrə Döv. Komitəsi; Paşa Bank.- B.: Nurlar, 2011.- 261, [1] s.

 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartı [Mətn]: Müəllif layihə /H.Əsədov, E.Cəfərov, V.Şelaginov və b.; Red. E.Cəfərov; Buraxılışa məsul. E.Cəfərov.- B.: AzETETİİ, 2006.- 24 s.

 

Karaman Erdal. Qarabağım Qarabağrım... Qarabağ şeirləri antalogiyası /E.Karaman; red. Dr. M.Rıhıtım.- Bakı: Qafqaz Universiteti, Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı: [Nurlar], 2008.- 270, [1] s. ; 20 sm.

 

Karbohidrogen qazlarının emalının texnoloji sxemlərinin atlası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H. F. Mirələmov, R.R.Xankişiyev, R.E.Əsgəri-Nəsirov, K.Y.Əcəmov; Rəyçilər: A.İ.Qasımov, Y. M. Bilalov; Elmi red.: E.Ə.Axundov.- B.: [APCXM], 2000.- 109 s.: şək., cədvəl, 30 sm.


Kargüzarlıq kursu üzrə proqram [Mətn]: /Tərt. ed. O.Ş.Bağırov, Ə.Z.Haqverdiyev; Elmi red. N.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1991.- 8 s.

 

Kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 36 s.

 

Karl Marksın Kapital əsəri [Mətn] red. M.Vilayi.- B.:Azərnəşr, 1968.- 86, [2] s.

 

Karnegi Deyl. Dostu necə qazanmalı və necə təsir göstərməli [Mətn] Deyl Karnegi; Tərcümə edən və ön sözün müəllifi: Həmid Vəliyev; Red. S.İsmayılova.- B.: İşıq, 1993.- 240 s.

 

Karnegi Deyl. Dost qazanmaq və adamlara təsir göstərmək sənəti [Mətn] /D.Karnegi; rus. tər. H.Vəliyev; red. İ.Muradova;önsöz. H.Vəliyev.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 311 s. portr

 

Karnegi Deyl. Kütləvi çıxışlar vasitəsi ilə insanlara necə təsir etməli və özünə inam hissini necə qazanmalı [Mətn] /D.Karnegi; Tərcümə ed. A.Hacıyev; Red. T.Hacıyeva; Məsləhətçi. A.Qəhrəmanov, -B.: 2008.- 200 s.

 

Karyera ensiklopediyası [Mətn] /Red. və ön söz. müəl. Ş.Hacıyev; Tərtib. M.Zeynal və b.; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: 2008.- 170 s.

 

Kaşğari Mahmud. Divanü Lüğat-it-Türk [Mətn]: Dörd cilddə /Mahmud Kaşğari; tərc.ed. və nəşrə haz. R.Əskər; ön sözün müəl. S.Dəmirəl; elmi red. T.Hacıyev; məsləhətçilər. H.İsmayılov, M.Qıpçaq, Ə.Tanrıverdi; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu; sponsor: AtaHoldinq.- I cild. B.: Ozan, 2006. -512 s.

 

Kaşğari Mahmud. Divanü Lüğat-it-Türk [Mətn]: Dörd cilddə /Mahmud Kaşğari; tərc.ed. və nəşrə haz. R.Əskər; ön sözün müəl. S.Dəmirəl; elmi red. T.Hacıyev;məsləhətçilər. H.İsmayılov, M.Qıpçaq, Ə.Tanrıverdi; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu; sponsor: AtaHoldinq.- II cild. B.: Ozan, 2006. -400 s.

 

Kaşğari Mahmud. Divanü Lüğat-it-Türk [Mətn]: Dörd cilddə /Mahmud Kaşğari; tərc.ed. və nəşrə haz. R.Əskər; ön sözün müəl. S.Dəmirəl; elmi red. T.Hacıyev; məsləhətçilər. H.İsmayılov, M.Qıpçaq, Ə.Tanrıverdi; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu; sponsor: AtaHoldinq.- III cild. B.: Ozan, 2006. -400 s.

 

Kaşğari Mahmud. Divanü Lüğat-it-Türk [Mətn]: Dörd cilddə /Mahmud Kaşğari; tərc.ed. və nəşrə haz. R.Əskər; ön sözün müəl. S.Dəmirəl; elmi red. T.Hacıyev;məsləhətçilər. H.İsmayılov, M.Qıpçaq, Ə.Tanrıverdi; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu; sponsor. AtaHoldinq.- IV cild(İndeks). B.: Ozan, 2006.-752 s.

 

Kaşiyeva Flora Şamil qızı. Pul, kredit, banklar [Elektron resurs]: metodik vəsait: [məlumat-sorğu kitabı] F.Ş.Kaşiyeva; elmi red. Z.F.Məmmədov; rəyçilər R.T.Həsənov, Z.H.İbrahimov, R.M.Babayev.- B.: [İqtisad Un-ti] 2011.- 154 s.

 

Kataeva Valentina İvanovna. Kreativ menecer : uğur strategiyası [Mətn] /V. İ. Kataeva ; rus dil. tərc. K. A. Şahbazov (tərc. elmi red.) [və b.] B.: [İqtisad Universiteti], 2009. 224, [1] s.: cədv., ill

 

Katalizator və adsorbentlərin hazırlanma texnologiyası [Mətn]: [dərslik] /K.Y.Əcəmov, N. N. Bağırova, S. Ə. Məmmədxanova, E. Ə. Hüseynova; red. M. H. Vəliyev; rəy ver. Ə. A. Ağayev.-Bakı: Uniprint, 2011.-298, [2] s.

 

Kataloq: Hüseyn Cavid (Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə); Yusif Vəzir Çəmənzəminli (Yusif Mirbaba oğlu Vəzirov); Ömər Faiq Nemanzadə (Ömər Faiq Lömən oğlu Nemanzadə) [Mətn]: /Tərtib edən: X.B.Bəşirova, S.N.Hüseynova, F.M.Axundova; Red.: İ.R.İsrafilov; AzEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.-Bakı: Elm, 2000.- 72 s.

 

Kataloq [Mətn]: rəngarlıq, miniatür, heykəltaraşlıq, dekorativ tətbiqi əsərlər /AMEA, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi İncəsənət Fondu; Red.: İ.İsrafilov, X.B. Bəşirova; Tərt.: S.F.Bünyadzadə, A.N.Şəfiyeva; Texniki red. və rəssamı: S.Mustafaoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 1999.- 253 s.

 

Kataloq: Cəfər Cabbarlı (1899-1934); Abdulla Şaiq (1881-1959): Xatirə fondları Tərtibedən: F.M.Axundovavə b.; Elmired.: İ.R.İsrafilov; Red.: X.B.Bəşirova, S.N.Hüseynova; ARMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B.: MarsPrint, 2001.- 144 səh.

 

Kataloq - 1: [Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan kitabların kataloqu] "Yayım" Assosiasiyası; "Avrasiya" Fondu; Layihənin direktoru: Yaşar Zeynalov.- B.: Yayım, 2001.- 32 səh.

 

Kataloq - 3: [Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan kitabların kataloqu] "Yayım" Assosiasiyası; "Avrasiya" Fondu; Layihənin direktoru: Yaşar Zeynalov.- B.: Yayım, 2001.- 36 səh.

 

Kataloq - 10: [Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan kitabların kataloqu] "Yayım" Assosiasiyası; "Avrasiya" Fondu.- B.: Yayım, 2001.- 32 səh.

 

"Kazımbəy Mirzə- 200" Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları (11-12 iyun 2003 Bakı): Elmi araşdırmalar: Xüsusi buraxılış /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; Elmi red: Səadət Şıxıyeva " Kazımbəy Mirzə- 200" Beynəlxalq Elmi Konfrans ( 2003; Bakı)B.: Nurlan, 2003.- 130 səh.: portr., 20 sm.

 

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. İnformasiya mühəndisliyi müasir kitabxana fəaliyyəti /P.F.Kazımi; elmi red. A.A.Xələfov; red. K.Aslan; rəy. və ön söz. müəl. A.Qurbanov.- B.: [Bakı Universiteti], 2011.- 235 s.

 

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi [Elektron resurs]: P.F.Kazımi; elmi red. A.A.Xələfov; elmi red. A.A.Xələfov.- B.: [Bakı Un-ti nəş-tı] 2008.- 61 s.

 

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti /P.F.Kazımi; elmi red. A.A.Xələfov.- B.: [ABC], 2012.- 313, [2] s.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli]I cild B.: Nurlar, 2007.687, [1] s., [38] v. fotoşək

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli] II cild. Bakı: Nurlar, 2007.- 671, [1] s., [18] v. fotoşək.: 22 sm.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli] Cild III cild.- B.: Nurlar, 2007.-740 s., [24] v. fotoşək.: 22 sm.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çox cildli]IV cild.- B.: Nurlar, 2008.- 671, [1] s., [24] v. fotoşək

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çox cildli] V cild.- B.: Nurlar, 2008.- 671, [1] s., [28] v., fotoşək

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti X.Kazımlı, İ.Quliyev; rəyçilər İ.Alıyev, R.N.Kazımov, B.C.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- B.: [İqtisad Un-ti] 2011.-187 s.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Qiymətləndirmənin əsasları [Mətn]: dərslik /X.Kazımlı; rəyçilər. Z. Səmədzadə [və b.]Bakı: İqtisad Universiteti, 2008.- 429, [1]s.

 

Kazımoğlu Muxtar. Epos. Nəsr. Problemlər [Mətn] /M. Kazımoğlu ; elmi red. L. Süleymanova ; AMEA, Folklor İn-tu; Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 163, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Kazımoğlu Muxtar. Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; elmi red. M. Kazımoğlu (İmanov) ; tərt. ed. F. Qasımova, G. Osmanova; Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 255, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Kazımoğlu Muxtar. Folklorda obrazın ikiləşməsi [Mətn]: (monoqrafiya) /M. Kazımoğlu; red. Ə. Əsgər; AMEA., Folklor İn-tu; Bakı: Elm, 2011.- 226, [2] s.: portr., 21 sm.

 

Kazımoğlu Seyran. C.X.Cübranın mənsur şerləri [Mətn] S.Kazımoğlu; red. M.Qəmbərli.- B.: Elm, 2008.-111, [1] s.

 

Kazımoğlu Seyran. Türkcə şəxs adlarımız [Mətn] /S. Kazımoğlu; red. A. Mədətoğlu.- B.: Elm, 2009.- 86, [2] s., portr.

 

Kazımov A.S. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: [dərsvəsaiti] A.S.Kazımov; elmi red. Ə.Tanrıverdi; rəyçi A.Hacıyev, H.Əliyev, A.Balıyev.- I hissə.- B.: [ADPU], 2013.- 186, [1] s.

 

Kazımov Ağakişi. Rejissor sənətinin əsasları dərs vəsaiti /A. Kazımov ; elmi red. İ. Rəhimli ; rəy. N. Azərpaşa [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.-Bakı : Azərbaycan, 2013.- 247, [1] s.
 

Kazımov Çapar Babaş oğlu. Cəbrayıl toponimləri [Mətn] /Ç.Kazımov; Elmi red. Q.Ş.Kazımov.- B.: Sabah, 1995.- 52 s.

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Antifrizlər. Tətbiq qaydaları: Yanacaq və sürtgü materialları mütəxəssisləri üçün vəsait /Ə. H. Kazımov; Elmi red.: H. Vəliyev; Red.: A. Əliyev. B.: Nasir, 2000. 76 səh.: cədv

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Hərbi hissələrin yanacaqla təminatı: yanacaq və sürtgü materialları mütəxəssisləri ücün vəsait /Ə.H.Kazımov; Azərbaycan dövlət Neft Akademiyası hərbi kafedra. B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. 240 s.: cədvəl

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Yanacağın hərbi texnikada tətbiqi və keyfiyyətinə nəzarət [Mətn]: Yanacaq və sürtgü materialları üzrə mütəxəssislər üçün dərslik /Ə.H.Kazımov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Hərbi kafedra; Rəyçi: K.Y.Əcəmov; Red.: H.Vəliyev.- B.: Bakı Universiteti, 1998.- 264 s.: portr., cədvəl., ill., 21 sm. 

 

Kazımov İsmayıl Babaş oğlu. Axısqa türklərinin dili [Mətn] /İ.Kazımov; Elmi red.: A.A.Axundov, H.K.Quliyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. B.: Elm, 1999. 276 s.: 1portr

 

Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: 7-8-ci siniflər üçün dərslik / Q.Kazımov, Y.Seyidov; Red. Z.Hacıyeva; Bədii red. A.Ələkbərov; Rəssam. E.Məmmədov.- B.:"Öyrətmən" nəşriyyatı; 1995.- 264 s.

 

Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi: ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər /Q.Kazımov; elmi red. R.C.Məhərrəmova VI cild Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə.- B.: Nurlan; 2009.- 582, [2] s.

 

Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu. Dil, tarix, poeziya /Qəzənfər Kazımov; Elmi red.: R.H.Eyvazova.- B.: Nurlan, 2005.- 600 s.

 

Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu. Homerin poemaları və "Kitabi-Dədə Qorqud" /Q.Ş.Kazımov; Elmi red.: R. Qeybullayeva.- B.: Təhsil, 2006.- 80 səh.: ill., 1 portr., xəritə, 20 sm

 

Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis: Aliməktəblər üçün dərslik/Q.Ş.Kazımov; Elmired.: N.Cəfərov, İ.Əhmədov; Rəyçilər: M.Məmmədov, M.Səfərov.- Bakı: Ünsiyyət, 2000.- 496 s.

Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu. Müasir Azərbaycan dili. Sinkaksis [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q. Ş. Kazımov; elmi red. N. Cəfərov, İ. Əhmədov; rəyçilər. M. Məmmədov, M. Səfərov.- B.: Aspoliqraf LTD MMC, 2004. -496 s.

 

 Kazımov Qəzənfər Şirin oğlu. Seçilmiş əsərləri. X cilddə[Mətn]: IX cild. Birinci kitab.- Bakı:Nurlan, 2010.- 544 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Ali məktəb pedaqogikası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /N.Kazımov; Rəyçilər: H.Əlizadə, S.Əliyeva, Ə.Ağayev.- B.: Əlfərül, 2006.- 392 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Ali məktəb pedaqogikası /N.Kazımov; Rəyçilər: H.Əlizadə, S.Əliyeva, Ə.Ağayev.- B.: Nicat, 1999.- 340 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Ali məktəb pedaqogikası [Mətn]: dərslik /N.Kazımov; rəyçi. H.Əlizadə, S.Əliyeva, Ə.Ağayev.- B.: Çıraq, 2011.- 391, [1] s.

 

Kazımov Nurəddin. İki əsrin sönməz pedaqoji məşəli [Mətn] /hazırlayanlar. F.Sadıqov, Z.Əliyeva, A.Mollayeva, A.Kazımov; elmi red.N.Mirzə; red.A.Qasımov, H.Hüseynov, M.Əliyev; rəyçilər. Z.Qaralov, A.Mehrabov.- B.: Oka Ofeset, 2006.- 262, [2] s., portr., fotoşək.; 21 sm.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Məktəb pedaqogikası [Mətn]: Dərslik /N.Kazımov; Rəyçilər: Z. Qaralov, F. Sadıqov və b.; Elmi red.: Z.Qaralov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 476 s. ; 22 s.


Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Məktəb pedaqogikası [Mətn]: [dərslik] /N.Kazimov; elmi red. Z.Qaralov; rəyçilər F.Sadıqov [və b.].- B.: [OKA Ofset], 2008.- 436, [2] s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Məktəb pedaqogikası [Mətn]: dərslik /N.M.Kazımov; elmi red. Z.Qaralov; rəyçilər Z.Qaralov [və b.] Bakı: Çıraq, 2011.- 440 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi [Mətn] /N.Kazimov.- B.: Əlfərül, 2007.- 116 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Müqayisənin nəzəri və əməli problemləri [Mətn]: ağlın sönməz məşəli /N.M.Kazımov.- B.: OKA Ofest Nəşriyyat Poliqrafiya Şirkəti, 2005.- 109, [1] s.: şək., 20 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Oxu [Mətn]: Dördillik ibtidai məktəbin 4-cü sinifi üçün dərs vəsaiti /N.M.Kazımov; elmi red. Z.Xəlilov.- B.: Maarif, 1989.- 318, [2] s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Pedaqoji ustalığın problemləri [Mətn]: ali məktəblər üçün vəsait /N.M.Kazımov; red. M.Ələkbərova; rəyçilər. V.Bəşirov, O.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 294, [2] s. , cədv., portr.;


Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Pedaqogika [Mətn]: [Pedaqoji İnstitut və Universitet tələbələri üçün dərslik] /Nurəddin Kazımov, Əliheydər Həşimov; Elmi red.: Y. R. Talıbov; Rəyçilər: X. Fətəliyev, R. Mustafayeva.-B.: Maarif, 1996. -416 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [14 cilddə]Müqayisə nəzəriyyəsinin formalaşması /N.M.Kazımov; elmi red. F.B.Sadıqov; tərt. ed. A.N.Kazımov I cild.- B.: [s.n.], 2008.- 361 s.

 

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [14 cilddə]Psixoloji inkişaf pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi /N.M.Kazımov; elmi red. F.B.Sadıqov; tərt. ed. A.N.Kazımov VIII cild.- Bakı: [s.n.], 2008.- 353 s. , portr. ; 22 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [14 cilddə] Pedaqoji fikir tarixindən səhifələr /N.M.Kazımov; elmi red. F.B.Sadıqov; tərt. ed. A.N.Kazımov IX cild.- B.: [s.n.], 2009.- 438, [1] s., portr.; 22 s.

 

Kazımov Rasim. Kitabxana işinin iqtisadiyyatı: Dərs bəsaiti /Rasim Kazımov; Elmi red.: Abuzər Xələfov.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 88 s. ; 20 sm.

 

Kazımov Rasim Əhməd oğlu. Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyat şünaslıq biqliqrafiyasının vəziyyəti və inkişafı məsələləri [Mətn]: 1946-1964 /R.Ə.Kazımov; [red. İ.M.Rzayev]; AzSSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Mətbuat Komitəsi, Azərbaycan Respublika Kitab Palatası.- Bakı: [s.n.], 1965.- 74, [2] s.

 

Kazımov Səfər Məmməd Hüseyn oğlu. Su təchizatı və mühəndisi meliorasiya [Mətn]: dərslik S.M.Kazımov, İ.Ş.Namazov; elmi red. B.Ə.Hacıyev; rəyçi. Ə.K.Əlimov, İ.İ.Tağıyev.- B.: Nasir, 2013.- 241 s.


Tofiq Kazımov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: Elm, 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Kazımov Tofiq Həsənağa oğlu. Azərbaycan dili və virtual məkan [Mətn] /T.Kazımov, elmi red. Z.Cəbrayılova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuB.:[İnformasiya texnologiyaları] ;2009.- 42, [1] s. portr. 21 sm.

 

Kazımov Zahir Fərhad oğlu. Hesab məsələləri və onların həlli metodları [Mətn]: Ali pedaqoji məktəblərin ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.F.Kazımov; Elmi red. S.S.Həmidağa; Rəyçilər. Q.M.Qasımov, Q.Q.Balaşov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 2008.- 278 s.

 

Kazımov Zahir Fərhad oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları [Mətn]: məsələ və misallar: ali pedaqoji məktəblərin ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.F.Kazımov; elmi red. S.S.Həmidov; rəyçilər A.Ə.Əliyev, B.S.Cəbrayılov, A.F.İsrafilova, S.A.Zamanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [ADPU], 2010.- 285, [1] s.

 

Kazımov Zahir Fərhad oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları [Mətn]: məsələ və misallar: ali pedaqoji məktəblərin ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti Z.F.Kazımov; elmi red. S.S.Həmidov; rəyçilər A.Ə.Əliyev, B.S.Cəbrayılov, S.A.Zamanova, A.F.İsrafilova Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- B.: ADPU, 2013.- 307, [1] s.

 

Kazımova Sevinc Beydulla qızı. Ömrün iki yolu [Mətn] /Sevinc Kazımova; elmi red. Q. Quliyev. B.: Elm və təhsil, 2010.- 188, [4] s.: portr., 21 sm.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinematoqrafçıları [Mətn]: portretlər /A.Kazımzadə; elmired. R.Bədəlov, red. S.Cəfərli, naşir. T.Vəlixanlı; Azərb. Döv. Mədəniyyətvə İncəsənətUn-ti; Azərb. Döv. Filmfondu I buraxılış.- Bakı: Mütərcim, 2002.- 224 s.


Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinematoqrafçıları [Mətn]: portretlər /A.Kazımzadə; burax. məs. C.Quliyev; red. Ş.Bürcəliyeva; Azərb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Dövləy Film Fondu II buraxılış.-Bakı: Tərəqqi, 2010.- 156, [1] s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinematoqrafçıları portretlər /A.Kazımzadə; burax. məs. C.Quliyev; red. Ş.Bürcəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Döv. Film fondu III buraxılış.- Bakı: Təhsil, 2012. 221, [3] s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgəroğlu. Azərbaycan kinosu: 1898-2002 [Mətn]: [2 ilddə] /A. Kazımzadə; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi; elmi red. İ. Rəhimli, A. Salayev I cild. B.: Nağıl evi , 2003.- 239 s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinosu: 1898-2002 [Mətn]: 2 cilddə /A.Kazımzadə; elmi red. İ.Rəhimli, A. Salayev; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi II cild.- Bakı: Nağıl evi, 2003.- 372, [23 ] v s. , fotoşək. ; 24 sm.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Azərbaycan kinosu və müharibə [Mətn] /A.Kazımzadə; red. M.Bəyişli; rəssam. X.Kazımova.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 198 s.+[14]v. ill. , fotoşək.

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Əbədi ölməzlik zirvəsi [Mətn] /A.Kazımzadə; red. M.Bəyişli.- Bakı: "E.L" NPŞ MMC, 2006.- 134 s. , portr. fotoşəkil. ; 20 sm.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Heydər Əliyev və kinematoqraf [Mətn] /Aydın Kazımzadə; Elmi red. A.Dadaşov; Red. M.Bəyişli; Rəyçilər .A.Məmmədov, Ş.Vəliyev.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 204 s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Kinorejissor Nazim Rza İsrafiloğlu [Mətn]: Azərbaycan kino və televiziya rejissorunun həyat və yaradıcılığı haqqında /A.Ə. Kazımzadə; Red. A. Qurbanoğlu; Naşir. T. Vəlixanlı; Bakı: Mütərcim, 2001.- 344 s.: 1 portr., fotoşəkilli, 20 sm.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Üzeyir Hacıbəyov və kino [Mətn] /A.Kazımzadə; red. M.Bəyişli; rəssam. N.Şıxəliyev; rəyçi: A.Dadaşov.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 127 s.

 

Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu. Üzeyir Hacıbəyov və kino [Mətn] /A. Ə. Kazımzadə ; red. M. Bəyişli ; rəssam N. Şıxəliyev. B.: Mütərcim, 2009. 111, [1] s., [10] v. portr., fotoşək.: portr

 

Kazımzadə Kazım. Bəhai Dinin haqqında xülasə [Mətn] /K.Kazımzadə; Tərcümə edəni və red.: Ç.Əyyubov.- B.: 1998.- 27 s.: 20 sm.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Dağ-mədən sənayesinin elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı [Mətn] : ali texniki məktəblər üçün dərslik /R. Z. Kazımzadə, C. S. Əsgərov, M. H. Həmidov ; elmi red. A. Həşimov. Bakı: [ADNA], 2015.- 368, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Dəyişən cərəyan elektrik dövrələri [Mətn]: Qeyri-elektrotexniki ixtisaslar üçün. Dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov, M.Ş.Ağaməmmədov.- B.: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2005.- 192 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Diaqramlarla təsvir olunmuş elektrotexnika [Mətn]: Dərs vəsaiti /Rəna Kazımzadə; Red.: A.M.Həşimov; Rəyçi: Ə.M.Quliyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Probleemləri İnstitutu.- B.: ADNA, 2005.- 194 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn] /R.Z.Kazımzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: N.D.Abdullayev; Rəyçi: E.M.Fərhadzadə, R.V.Babayev, N.M.Quliyev. Bakı: Azərb. DNA, 2000. 180 s.: 165 ill

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsi ali texniki məktəblər üçün dərslik /R. Z. Kazımzadə, C. S. Əsgərov, M. S. Ağaməmmədov; elmi red. A. Həşimov; rəyçi F. Məmmədov, Ə. Kuliyev, T. Əhmədova.- B.: [s.n.], 2012. -356, [1] s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrotexnika [Mətn]: [dərs vəsaiti] /R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov; Rəyçilər. A.M.Həşimov, İ.A.Abdullayev.- B.: 2008.- 349 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika ali texniki məktəblər üçün dərslik /R. Z. Kazımzadə, C. S. Əsgərov; rəyçilər F. Məmmədov, T. Əhmədov, T. Əhmədova; elmi red. A. Həşimov.-Bakı: [s. n.], 2013.- 378, [1] s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları ali məktəb üçün dərslik /R.Z.Kazımzadə, S.M.Tağızadə, S.B.Yusifova; elmi red. A.Həşimov; rəy verən. F.Məmmədov, Ə.Kuliyev, E.Fərhadzadə.- B.: [s.n.], 2012.- 297, [11] s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Qeyri-xətti elektrik dövrələri [Mətn] /R.Z.Kazımzadə, M.Ş.Ağaməmmədov, V.C.Əsgərov.- B.: Azərnəşr, 2008.- 312 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Nəzəri elektrotexnika [Mətn] /R.Kazımzadə; red. A.M.Həşimova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 2003.- 226 s. , ill. ; 20 sm.

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Nəzəri elektrotexnika [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /R.Kazımzadə; elmi red. A.Həşimov; rəy ver. F.Məmmədov, Ə.Kuliyev, E.Fərhadzadə.- B.: [ADNA], 2011.- 529, [1] s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının layihələndirilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, T.Ş.Hüseynov, R.Ə.Muradova.- B.: ADNA-nın nəşri, 2008.- 152 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Visual Basic və MS Excel-dən KURS layihəsi və BURAXILIŞ işlərinin icrası üçün istifadə edilməsi: "Sənaye müəsissələrinin elektrik təchizatı" ixtisası üçün: Dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, M.Ş.Ağaməmmədov, C.S.Əsgərov; Rəyçilər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- B.: ADNA, 2006.- 325 s.

 

 Kazımzadə Zəki İsgəndər oğlu. Elektromaqnit sahəsi /Z.İ.Kazımzadə.- B.: Azərnəşr, 1965.- 295, [1] s.

 

Kazımzadə Zəki İsgəndər oğlu. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları [Mətn] /Z. İ. azımzadə; elmi red. R. Kazımzadə.-Bakı:UniPrint, 2010.

 

Kazımzadə Zəki İsgəndər oğlu. Xətti elektrik dövrələri /Z.İ.Kazımzadə.- B.: Azərnəşr, 1962.- 522, [1] s.

 

Kazinolardan, totalizatorlardan və oyun avtomatlarından vergitutma [Mətn]: təlimat Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 

Keçid cəmiyyətlərində demokratiya [Mətn] /ideya və layihə müəllifi. R. Mehdiyev; Red.: A.Aslanov və b.; Tərc. edən.: N.Xıdırov və b.- B.: 2007.- 392 s. portr.

 

Kelberq Boaz Teveleviç. Sənaye avadanlığının təmiri texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti /B.T.Kelberq, Q.D.Pekelis ; tərc. ed. K. Mehrəliyev; red. E.Kərimova.- Bakı: Maarif, 1972.- 372 s.


Kenfild Cek. Cana məlhəm hekayələr İnsan qəlbini oxşayan qısa əhvalatlar /C.Kenfild, M.V.Hansen; tərc. A.Ə.Kazımova 1-ci görüş.- Bakı: [Adiloğlu], 2012.- 283, [1] s. ; 17 sm.

Kenfild Cek.
Cana məlhəm hekayələr İnsan qəlbini oxşayan qısa əhvalatlar /C.Kenfild, M.V.Hansen; tərc. M.N.Qarayev 2-ci görüş.- Bakı: [Adiloğlu], 2012.- 402, [1] s. ; 17 sm.

Kenfild Cek.
Cana məlhəm hekayələr İnsan qəlbini oxşayan qısa əhvalatlar /C.Kenfild, M.V.Hansen; tərc. A.Ə.Kazımova 3-cü görüş.- Bakı: [Adiloğlu], 2012.- 367, [1] s. ; 17 sm.

Kenfild Cek.
Cana məlhəm hekayələr İnsan qəlbini oxşayan qısa əhvalatlar /C.Kenfild, M.V.Hansen, H.Makkarti, M.Makkarti; tərc. M.Qaraxanlı [və b.] 4-cü görüş.- Bakı: [Adiloğlu], 2012.- 396, [1] s.

 

Kerber M.L. Polimer materiallar emalının müasir üsulları /AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti; tərc. ed. Ə.Nuhov.- B.: Elm; 1971.- 10, [1] s.

 

Keroll Lüis. Alisa möcüzələr ölkəsində; Mauqli; Cəsur Joanın qəribə macəraları [Mətn] /Lüis Keroll; Redyard Kiplinq; Joze Qomes Ferreyra; Tərc. ed. A.İbrahimov; M.Əfəndiyev; C.Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.- 448 s.

 

Kesson Herbert Nyuton. Pulu necə qazanmaq və saxlamaq olar [Mətn]: (Herbert N. Kessonun 12 qaydası) /Herbert Nyuton Kesson; rus dilindən tərcümə edən. İlham S.Əliyev; red. Adil A.Qasımov.- B.: Maarif, 2003.- 30 s.

 

"Keşikçidağ" - dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu [Mətn] /[tərt. ed. M.Mursaquliyev, İ.Haciyev]Bakı: [Mütərcim], 2010.- 19 s.

 

Keyviz Riçard . Transmilli müəsissə və iqtisadi təhlil [Mətn] Keyviz Riçard .; Red.: Q.İbadoğlu; Tərc.: V.Bayramov, Q.Rzayev.- B.: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, 2005.- 330 s.
 

Kəbirli İbrahim. Ürəyimdən eşitmişəm [Mətn]: şeirlər /İ.Kəbirli.- B.: Yazıçı, 1989.- 181, [2] s.

 

Kədər Zahid. Ömrümün payız günəşi /Z.Kədər; Red.: Y.Ələkbərov.- Mingəçevir, 2003.- 230 s.

 

Kəlbəcər dünyası [Mətn]: folklor nümunələri: rəvayətlər, əfsanələr, hikmətli deyimlər, lətifələr, məzəli əhvalatlar, bayatılar /məsləhətçi. Q.Şəmşiroğlu; red. və ön sözün müəl. M.Nərimanoğlu; topl., çapa hazırlayanlar. K.Nemət, M.Nərimanoğlu.- B.: Adiloğlu, 2009.- 446, [2] s., ill.; 21 sm.

 

Kəlbəcərin söz sərvəti: /Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: İ.Məmmədli; Red.: Ş.Alışanlı.- B.: Sabah, 2005 352 səh.

 

Kəlbəcərli Aşıq Qızqayıt. Bir elin qərib qızı [Mətn] : şeirlər /Aşıq Qızqayıt Kəlbəcərli ; red. R. İlyasoğlu (ön söz).B.: Uniprint, 2015. 135, [1] s., [2] v. portr., fotoşək.: il., 20 sm.

 

Kəlbəliyev Əhməd Allahverdi oğlu. Pedaqoji əməyin elmi təşkili [Mətn] /Ə.Kəlbəliyev; Rəy verənlər: Ə.R.Əfəndizadə, N. H. Əhmədov.- B.: Maarif, 1996.- 112 s.: 20 sm.

 

Kəlbəliyev Əhməd Allahverdi oğlu. Təhsili idarəetmənin əsasları [Mətn]: Məktəbşünaslıq /Əhməd Kəlbəliyev; Elmi red., tərt. və nəşrə hazırl.: F.Rüstəmov; Rəyçilər: V.Xəlilov, Ə.Abbasov.- B.: Nurlan, 2006.- 88 s.

 

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu. Xarici ölkələrin vergi sistemi [Mətn]: dərslik Y.A.Kəlbiyev (elmi red.), R.B.Məhərrəmov, P. Q. Rzayev; rəyçi M. M. Sadıqov, Z. H. Rzayev, S.A.Qasımov.- B.: [İqtisad Universiteti] 2011.- 553, [1] s.
 

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu. Vergilər və vergitutma: sxem və cədvəllərdə: dərs vəsaiti /Y.Kəlbiyev; Məsləhətçi və elmi red.: A.F.Musayev; Rəyçilər:A.S.Şəkərəliyev, M.M.Sadıqov.- B.: Təfəkkür NPM, 2004.- 400 s.

 

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu. Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: monoqrafiya /Y.A.Kəlbiyev; Elmi red.: A.F.Musayev.-B.: Elm, 2005.- 468 s.

 

Kəlilə və Dimnə [Mətn] /müqəddimənin müəllifi. M.İbrahimov; farscadan tərcümə edəni, şərhlərin və izahların müəllifi: Rəhim Sultanov.- B.: Azərbaycan Sovet Ensklopediyasının Baş Redaksiyası, 1989. - 326 s.

 

Kəlilə və Dimnə [Mətn] /Farscadan tərcümə edəni, şərhlərin və izahların müəllifi: Rəhim Sultanov; Red.: Məmmədağa Sultanov.- B.: Öndər, 2004.- 304 s.

 

Kəlimeyi şəhadət [Mətn] tərt. ed. Ə.Əmiraslan, L.Əmiraslan, R.Savalan; red. Y.Ağasəfa; rəyçi. Ş.H.A. Paşazadə.- B.: [s.n] 1990.- 63,[2] s.

 

Kəmalə. Apardı sellər Saranı [Mətn]: Mənzum əfsanə-pyes /Kamalə.- Bakı: Sabah, 1997.- 72 s.

 

Kəmalə. Əlixan məhəlləsi /Kəmalə; red. F.Xəlilzadə.- B.: MBM, 2010.- 207, [1] s.

 

Kəmalə. Könül verdiyim ellər [Mətn] /Kəmalə; red. N.Məmmədli.- B.: MBM, 2006.- 235, [1] s.


Kəmalə. Vətənə sevdalıyam [şeirlər] /Kəmalə.- [Bakı]: [Nurlan], [2004].- 131, [1] s.

 

Kəminə xanım Fatma [Mətn] [ön söz. Ə.Cəfərzadə; red. M.Sultanov].- B.: Gənclik, 1971.- 96, [2] s.

 

Kənan Aslan. XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar [Mətn] /A. Kənan; red. və ön sözün müəl. N. Şəmsizadə; rəssam. O. Sadıqzadə.- B.: Azərnəşr, 2011.- 299 s.

 

Kənd əməkçisinin təqvimi [Mətn]: Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsinin nəşri /[red. hey. M.Babayev və b.].- B.: [Kommunist], 1989.- 206, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumları [Mətn]: keyfiyyətin təyin edilməsi üsulları: DÜİST 12036-66- DÜİST 12047-66 /SSRİ Dövlət Standartları; [red. Ə.Qasımov]Bakı: [s.n.], 1978.- 152, [3] s.

 

Kənd təsərrüfatı entomologiyası fənni üzrə proqram [Mətn]: aqronomluq, meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük və iqtisadiyyat fakültələrinin tələbələri üçün /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu; tərt. ed. B.B.Xəlilov, H.İ.Camalov.- B.: [s.n.], 1978.- 11, [2] s.

 

Kənd təsərrüfatı entomologiyası kursu üzrə metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları [Mətn]: aqranomluq, meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültələrinin qiyabiçi tələbələri üçün /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. B.B.Xəlilov, H.İ.Camalov.- Kirovabad: [s.n.], 1974.- 21, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatı entomologiyası kursundan metodik göstərişlər və yoxlama işi tapşırıqları [Mətn]: (aqronomluq, meyvə-tərəvəz və üzümçülük, kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili fakültələrinin qiyabi təhsil alan tələbəli üçün) /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. B.B.Xəlilov [və b.]Kirovabad: [s. n.], 1985.- 32, [2] s.

 

Kənd təsərrüfatı müəsisələrindəki iqtisadi təhsil məktəblərində məşğələlərin təşkilinə dair tövsiyələr [Mətn] Az SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Elmi və Təbliğatı Baş İdarəsi.- Bakı [s.n.] 1985.- 20, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları [Mətn]: (14...16) may 2009 /Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Döv. Aqrar Un-ti; red. R.S.Kərimova.- "Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans (2009; Gəncə).- Gəncə: [s.n.], 2009.- 124, [1] s., [2] v. fotoşək.: şək., cədv., sxem, 30 sm.

 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının gübrə və ziyanvericilərə qarşı kimyəvi preparatlardan istifadəyə dair birdəfəlik müayinənin yekunları [Mətn]: 2005-ci ilin əkinlərində /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2006.- 218 s.

 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmətlər gösətərilməsinin vəziyyəti barədə birdəfəlik müşahidənin yekunları [Mətn]: 2007-ci ilin məlumatları /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [Səda], 2008.- 339, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: [məlumat göstəricisi] Yanvar - Mart Azərb. SSR Mədəniyyət nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Dövlət kitabxanası; Azərb. SSR Kənd təsərrüfatı nazirliyi, Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı kitabxanası; tərt. ed. B. Abdullazadə, T.Yefimova; red. B. Hüseynova, İ.B.Şibayeva.- B.: [s. n.] 1978.- 91, [1] s. 20 sm.

 

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: yanvar- mart /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi M.F.Axundov adına Azərb. Dövlət Resp. kitabxanası AzSSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Resp. Elmi Kənd Təsərrüfatı kitabxanası red. B.Hüseynova; İ.V.Şibayeva; O.H.Məmmədova; tərt. et. T.Həsənova; T.Yefimova; S.N.Mixaylova; tərt. et. T.Həsənova; T.Yefimova; S.N.Mixaylova.- Bakı: [s. n.], 1979.97, [4] s.

 

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar [Mətn]: M.F.Axundov ad. Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. T.B.Həsənova; red. B.E.Hüseynova; 2.Bakı [s.n.] 1974.-15, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar 1984 [Mətn]: məlumat göstəricisi AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respub. Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. T.B.Həsənova, T.S.Yefimova; red. B.E.Hüseynova, D.Y.Kərimova.- B.: [s. n.] 1985.- 30, [2] s.

 

Kənd yerlərinin yol və kommunikasiya şəbəkəsinin vəziyyətinə dair birdəfəlik müayinənin yekunları (2002-ci ildə) [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Əlisa Zeynalov.- B.: Səda, 2003.- 379 s.

 

Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.; 21 sm.

 

Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 24 səh.

 

Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul.: atyana Kuzmina, Şölə Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 21 səh.

 

Kəngərli A.C. Təbiət sularının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması [Mətn]: dərs vəsaiti /A.C.Kəngərli; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. İnşaat-Mühəndisləri İn-tu.- Bakı: Ç.İldırım ad. AzPİ, 1982.- 84 s.

 

Kəngərli Aləm. (Əkbərov). Naməlum adam [Mətn]: [povest və hekayələr] /A. Kəngərli [ön söz.] ; red. A. Nəzər.[Bakı]: [Qanun], [2018].223, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Kəngərli Asif Cəlil oğlu. Bəla [Mətn] : pyes və hekayələr /A. C. Kəngərli ; [rəssam A. Rüstəmov, A. Məmmədli]. Bakı: Mütərcim, 2014.- 139, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

 

Kəngərli Ayaz Mahmud oğlu. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi: [Dərslik] /A.M.Kəngərli; Elmi red.: S.X.Kərimov.- B.: Müəllim, 2004.- 688 s.

Kəngərli Aybəniz. İsmayıl bəy Qasprinski: [Monoqrafiya] /Aybəniz Kəngərli; Elmi red.: B.Həqqi; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Nurlan, 2004.- 283 s.

 

Kəngərli Aybəniz. Turanın bir eli var, və yalnız bir dili var! [Mətn] /A.Kəngərli; Elmi red. və ön sözün müəllifi: F.Gedikli.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 152 s. ; 20 sm.


Kəngərli Qulu Nadir oğlu. Qanlı şənbəyə gedən yol [Mətn]: 1990-cı il yanvar ayının xronikası. O günlərin radio səsləri. şahidli, şəhidli gecə /Q.Kəngərli; Red.: Öməroğlu İsmayıl.- Bakı: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB , 1997.- 64 s. , fotoşək. ; 20 sm.

Kəngərli Qulu. Qara yanvar şəhidləri.-Bakı: Gənclik , 1992.- 312 s.

 

Kəngərli Paşa Murad. Peyğəmbərlər və islam tarixi [Mətn] /Hacı Paşa Murad Kəngərli; red. H.Ə.Həsənoğlu.- B.: Araz, 2003.- 719, [1] s.

 

Kəngərli Ulduz Səttar oğlu. Qeyri-xətti elektrik dövrələri nəzəriyyəsi [Mətn]: Radiotexniki siqnallar və dövrələr: Dərslik /U.S.Kəngərli; Elmi red. İ.Q.Əfəndiyev.- B.: Maarif, 1991.- 440 s.

 

Kəngərlinski Ulduz Səttar oğlu. Radiotexniki dövrələr və siqnallar [Mətn]: mühazirənin konspekti /U.S.Kəngərlinski, C.Q.Cəfərov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- Bakı: [s. n.], 1976.- 164 , [1] s. ; 20 sm.

 

Kərbəlayi Haşım. Gənzənamə [Mətn] /H. Kərbəlayi ; red. və ön söz. müəll. R. Gənzəli. Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2017.- 382, [2] s.: ill., 20 sm.

 

Kərbəlayi Hacı Yusif Behbud oğlu İlahiyyat: tövsiyə və ibrətnamələr Beybut oğlu Hacı Yusif Kərbəlayi,.- B.: Mütərcim, 2001.- 484 səh. foto şəkillər 21 sm.

 

Kərbəlayi Hacı Yusif Behbud oğlu. Lahıc 1-14, 2000; Ədalətin qurbanları, 2001; İlahiyyat: tövsiyə və ibrətnamələr, 2002; Yusifnamə, 2003: kitabların toplusu /Kərbəlayi Beybut oğlu Hacı Yusif; Red.:X.Rəhimli.- B.: Mütərcim, 2003.- 668 s.

 

Kərəm Ramiz. Mən sözdən asıldım [Mətn] : [şeirlər] /R. Kərəm ; red. X. Göyyallı. B.: Vətənoğlu, 2015.- 206 [2] s.: 17sm.

 

Kərəmov Nurəddin Kərəm oğlu. Qırx il səyahətdə [Mətn]N.K.Kərəmov; [elmi red. Ə.Əminzadə].- B.: Azərnəşr, 1977.- 182, [2] s.

 

Kərim Əli. Seçilmiş əsərləri [Mətn]Ə. Kərim; tərt. və red. P. Əlioğlu.- B.: Lider, 2004.- 336 s.

 

Kərim Məcnun Təbrizoğlu. (Kərimov Məcnun Təbriz oğlu) Azərbaycan musiqi alətləri [Mətn] /M.Kərim; elmi red. F.Bədəlbəyli (önsöz); red. A.Qurbanov; məsləhətçi. Z.Səfərova [və b.]; buraxılışaməs. İ.Quliyev; Heydər Əliyev Fondu.- B.: İndigo, 2010.- 193, [3] s. portr., fotoşək., şək

 

Kərim Vaqif Həsən oğlu. Qoşa zirvə [Mətn] /Vaqif ərim; Elmi rd.: Etibar Əli oğlu Məmmədov; Rd.: Əhməd Oğuz.- B.: zərbaycan, 2004.- 176 s.

 

Kərim Zahid. (Kərimov Zahid Hacı oğlu) Könül pıçıltıları /Zahid Kərim.- B.: Sabah, 2002.- 195 səh.: 20 sm.

 

Kərimbəyli Şadiman Şirin xanım Ağabala qızı. Ötənlərdən gələn səslər - 2 [Mətn] /Ş. Ş. Kərimbəyli; red. Ə. Ə. Abdullov.- B.: Qanun 2014.- 480 s. portr. 21 sm.

 

 

Kərimli Bəhruz Cəbrayıl oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: 305-355-ci maddələr: normativ materiallarla/B.C.Kərimli II Bölmə III yarım bölmə.- Bakı: Digesta, 2010.- 580, [1] s.


Kərimli Etibar Xanməmməd oğlu. Moskvada Azərbaycan diasporu [Mətn]: nəzəriyyə və praktika /Etibar Kərimli; Red.: N.Rəhmanlı.- B.: Şuşa, 2001.- 240 s., şək.; 20 sm. Bibl.: 239 s.

 

Kərimli Ədalət. (Məmmədov.) "Şərur" yallısı /Ədalət Kərimli.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 24 səh.: 8 səh. fotoşək

 

Kərimli İrşad Abdul oğlu. Milli iqtisadiyyat: yeni iqtisadi və sosial münasibətlər [Mətn] /İ.Kərimli; Red. T.Məmmədov; Rəssam. R.Əzimov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 148 s.

 

Kərimli İrşad Abdul oğlu. Milli iqtisadiyyatın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İ.A.Kərimli, N.M.Süleymanov; Red.: T.S.Vəliyev; Rəyçilər: F.A.Nəsrullayev, H.B.Allahverdiyev, K.F.Sadıqov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU NPM, 2001.- 308 s.

 

Kərimli Kərim. Xocalı- vəhşi əsrin vəhşi əsəri [Mətn]: [1992-2009] /K.Kərimli.- B.: Qanun, 2009.- 158, [2] s.: fotoşək., portr., 20 sm.

 

Kərimli Kərim Sevindik oğlu. Ürəyimin şüşəsi Şuşa [Mətn] /K.Kərimli; Red. V.Quliyev; I kitab.- B.: Azərbaycan, 1993.- 80 s.

 

Kərimli N.B. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma rejimləri [Mətn]: B.; 2011. 58 s.

 

Kərimli Şərif. Ötən illərin harayı [Mətn] : 3 cilddə, I cild. Seçilmiş publisistik əsərlər.-B.: Elm və təhsil, 2015.466 [2] s.: 21 sm.

 

Kərimli Şərif. Ötən illərin harayı [Mətn] : 3 cilddə, II cild. Seçilmiş publisistik əsərlər.-B.: Elm və təhsil, 2015.350 [2] s.: 21 sm

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu. Akademik Akif Əlizadə: İstedadla enerjinin harmoniyası /Teymur Kərimli; Red.: İbrahim Quliyev.- B.: Nafta-Press, 2004.- 248 səh.57 səh. fotoşək., 1 portr.,+ əlavə [1] v. şəcərə

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu. Görünməyən Füzuli /. Kərimli; Elmi red.: Şirindil Alışanlı; ; Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2003.- 112 səh.

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu. Gözəllərin axıra qalmışı [Mətn] /T.Kərimli; elmi red. N.Cabbarlı.- B.: Çaşıoğlu, 2010.- 230, [2] s.

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu. Nizami və tarix [Mətn] /T.H.Kərimli; Elmi red.: Y.Qarayev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2002.- 244 s.

 

Kərimov A.M. Elektrik ötürücü xəttinin mexaniki hissəsi. (Həmmüəlliflər K.Ə.Məmmədzadə, E.H.Məmmədzadə) Dərs vəsaiti.- B.: 1976.- 82 s.

 

Kərimov Ağakərim Əli oğlu. Şəxsi gigiyena/A.K.Kərimov; [red. Ə.S.Ələsgərov]; Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya Maarifi Evi.- B.: [Kommunist], 1971.- 34, [2] s.

 

Kərimov Anar. Hal münasibətlərinin fars dilinin tarixi inkişaf mərhələlərində ifadə vasitələri [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Kərimov; elmi red. M.Rəhimov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 184, [2] s.: 20 sm.

 

Kərimov Anar. Qədim hind mədəniyyəti [Mətn] /A.Kərimov; elmi red. M.Rəhimov.- B.: Adiloğlu. 2008.- 172, [2] s.

Kərimov Arif Məmməd oğlu. Elektrik veriliş xəttinin mexaniki hissəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /tərt. ed. A.M.Kərimov, A.Ə.Talıbov, M.P.Bayramov; elmi red. R.X.Məmmədov; rəyçilər A.M.Hüseynov, Ə.B.Balametov, A.Ə.Zöhrabov, S.M.Mirzəyeva.- Bakı: ADNA, 2010.- 102, [2] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktik vəsait /A.Kərimov.-B.: Ozan, 2004.- 512 s.

 

Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktiki vəsait /A.Kərimov; Red.: A.Kərimov.- B.: Ozan, 2006.- 512 s.

 

Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktik vəsait /A.Kərimov.-Bakı: Ozan, 2008.- 516 s.

 

Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktiki vəsait /A.Kərimov.- B.: Ozan, 2009.- 543, [1] s.

 

Kərimov Cəlil. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar [Mətn]: dərs vəsaiti: H. Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə ithaf olunur. /C.Kərimov, A.Orucov, T.Kərimova; elmi red. M. Məmmədov; rəyçi. Q.Süleymanov; məsləhətçi. G.Gənciyev, M.Atakişiyev; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti., Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Nurlan, 2008.- 211, [1] s.

 

Kərimov Cəlil. Dünya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz, İsrafilov Həsən; Red. S.İ.Səfərov, G.Ə.Gənciyev; Rəyçi. M.C.Atakişiyev, Q.Süleymanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Nurlan, 2007.- 728 s.

 

Kərimov Cəlil. Dünya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /C.Kərimov, A.Orucov, H. İsrafilov; red. S.İ.Səfərov, G.Ə.Gənciyev; rəyçi. M.C.Atakişiyev, Q.Süleymanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Nurlan, 2009. 727, [1] s.

 

Kərimov Cəlil Həbib oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar [Mətn] C. Kərimov, A. Orucov, H. İsrafilov ;elmired. M. Məmmədov, F. Rəhimli ;Azərb. Dövlət Neft Akad. ; Azərb. Dövlət İqtisad Universiteti Bakı [s.n.] 2012.387, [1] s.

 

Kərimov Elsevər Nəriman oğlu. Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin inkişaf problemləri [monoqrafiya] /E. N. Kərimov; elmi red. İ. H. Alıyev; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-Bakı: Elm, 2012.- 284 s.

 

Kərimov Elsevər Nəriman oğlu. İqtisadi nəzəriyyə: Dərslik /E.Kərimov, B.Osmanov; Elmi red.: İ.H.Alıyev.- B.: Adiloğlu, 2004.- 320 s.

 

Kərimov Elsevər Nəriman oğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: dərslik /E. Kərimov, B. Osmanov; elmi red. İ. H. Alıyev; rəyçi A. Ş. Şəkərəliyev, Ə. Q. Allahverdiyev, C. H. Kərimov.-Bakı: Vətən, 2010.- 634 s.

 

Kərimov Elşən Şadman oğlu. Dəniz astronaviqasiyası: Dərslik E.Ş.Kərimov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 124 səh.

 

Kərimov Emil. Azərbaycan-İtaliya əlaqələri [Mətn] /E.Z.Kərimov; italyan dilinə tərc. A.Rəfiyeva.- Roma: [s.n.], 2009.- 200 s.: fotoşək., portr., 24 sm.

 

Kərimov Əbülfət İsa oğlu. Bazar iqtisadiyyatı [Mətn] : makroiqtisadi təhlil /Ə. İ. Kərimov ; elmi red. F. C. Əliyev. B.: Elm, 1999. 180 səh.: cədvəl, qrafik

 

Kərimov Əkbər Kərim oğlu. Kargüzarlıq Ə.Kərimov, E.Musayev; Elmi red.: İ.A.Məmmədov, A.M.Əliyev.- Bakı: 2000.- 125 səh.

 

Kərimov Hüseyn. Azərbaycan xarici mətbuatda [Mətn]: incəsənət (1960-1970) H.Kərimov; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1974.- 49, [2] s.

 

Kərimov X.Z. Maliyyə menecmentinin metodları [Mətn] /X.Z.Kərimov; Red.: Tərbiz Əliyev Bakı: Elm, 2005.- 290 s.

 

Kərimov Xalid Zahid oğlu. Strateji idarəetmə [Mətn]: Metodlar və praktika /X.Z.Kərimov; Elmi red.: T.N.Əliyev.- B.: Elm, 2006.- 196 s.

 

Kərimov Xalid Zahid oğlu. Strateji menecment [Mətn]: "Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə" istiqaməti üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Kərimov X.Z.; Elmi red. Ş.Ə.Səmədzadə, İ.Z. Seyfullayev; Rəyçilər. M.C.Atakişiyev, M.H.Məmmədov, E.T.Məcidova.- B.: Təhsil NPM, 2008.- 440 s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Azərbaycan dram teatrı /İ.Kərimov; [red. S.Hüseynov, S.Quliyev; rəssam M. Qasımov.-Bakı: İşıq, 1974.- 49, 205, [4] s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Azərbaycan teatr tarixi [Mətn]: 3 cilddə /İnqilab Kərimov; Red. T.Əfəndiyev; Rəyçilər. İ.Rəhimli, R.Sadıqov, N.Həbibov, Ə.İsazadə I cild.- B.: Elm, 2008.- 724 s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Azərbaycan-Türkiyə teatr əlaqələri /İ.S.Kərimov; Elmi red.: N.Ağayeva; Rəssam: Ə.Kərimov.B.: Nağıl evi , 2000.- 202 səh.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi və inkişaf mərhələləri [Mətn] /İ.Kərimov; elmi red. M.L.Seyidov.- B.: Maarif, 2002.- 576 s.

 

Kərimov İnqilab. Gənclik və gözəllik teatrı. [Mətn].- B.: Yazıçı, 1978.- 93 s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Heydər Əliyev: Sənət, sənətkarlar və sənətkarlıq haqqında /İnqilab, Kərimov.- Bakı: ULU İKF, 2005.- 228 s.


Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Məqalələr II kitab /İ.S.Kərimov; Red.: N.Ağayeva.- Bı: Tural-Ə, 2003.- 304 s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Sənət yolu-dostluq yolu: rus-Azərbaycan teatr əlaqələri tarixindən səhifələr /İ. Kərimov ; xüsusi red. M. Allahverdiyev B.: Yazıçı , 1981.- 109, [3] s.

 

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Şuşa Ağdam teatrı /İ.Kərimov; Elmi red.: N.Ağayeva.-Bakı: Elm, 2002.- 140 səh


Kərimov Kərəm. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və milli oftalmologiyamız [Mətn] /K. Kərimov; red. A. Bayramova, Ş. Hüseynova.- B.: [Parni iz Baku Nəşriyyat Evi], 2009.- 104 s., şək., portr.

 

Kərimov Kərəm Təbriz oğlu. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və müasir oftalmologiya [Mətn] /K.Kərimov; [red. A.Bayramova, Ş.Hüseynova; məsul red. E.Rəşidəlizadə; dizayner. A.İbrahim]Bakı: Parni iz Baku, 2010.- 182, [2] s.

 

Kərimov Kərim. Səmaya aparan yol [Mətn] : kosmik uçuşlar üzrə SSRİ Dövlət Komissiyası sədrinin qeydləri /K. Kərimov ; red. A. Paşayev ; rus dilindən tərc. M. Axundlu ; Milli Aviasiya Akademiyası, Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu. Stokholm: CA&CC PRESS, 2009. 343, [1] s., [12] v. fotoşək., portr

 

Kərimov Kərim. Soyqırım [İzomaterial]: siyasi karikaturalar /K.Kərimov.- B.: [s.n.], 2006.- 32 s. portr., ill

 

Kərimov Kərim Əbülfət oğlu. Talış dilinin tədrisinə dair [Mətn]: Metodik vəsait K.Ə.Kərimov; Elmi red. N.X.Məmmədov.- B.: Maarif, 1991.- 168 s.

 

Kərimov Kərim Rəhim oğlu. Ali riyaziyyat [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /K.Kərimov; Elmi red.: M.Yaqubov.-B.: Maarif.- 1998.- 412 s.

 

Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu. Azərbaycanın neft-qaz potensialı [Mətn]: [monoqrafiya] Kərim M.Kərimov.- B.: [Oğuz-Eli] 2012.- 871, [1] s.

 

Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu. Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin dərinlik quruluşu və nefrlilik-qazlılığı /K.M.Kərimov, N.Ö.Vəliyev.- B.: Elm, 2003.- 240 s.

 

Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu. Terrorizmə yox [Mətn]: [Albom-kitab] /.Kərimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 256 s. , ill., portr. ; 24 sm.

 

Kərimov Lətif Həsən oğlu. Bitişik, yoxsa ayrı? lüğət /L. H. Kərimov, Ə. M. Mahmudov, Ə. C. Rəhmanov ; elmi red. Ə. Əfəndizadə.B.: Azərnəşr, 1987.- 252, [2] s.

 

Kərimov Lətif Niftalı oğlu. Qeyri-müəyyən və müəyyən inteqral [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Kərimov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tuKirovabad: [s. n.], 1985.-133, [3] s. şək

 

Kərimov M. Z. Neft və qaz layihələrinin idarə olunmasının riyazi təminatı [Mətn] /M. Z. Kərimov. B.: Elm, 2000. 397 s.: cədvəl, şəkil, qrafik

 

Kərimov Məcid Zahid oğlu. Texniki biliklərin əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti M.Z.Kərimov, T.B.Abdullayev; Rəyçilər: R.Y.Əmənzadə, V.C.Hacıyev.- Bakı Universiteti, 1997.- 368 s.

 

Kərimov Məcid Zahid oğlu. Tətbiqi mexanika məsələlərinin həlli: Dərs vəsaiti. Materiallar müqaviməti.- I hissə /M.Z.Kərimov; Rəyçilər: M.F.Mehdiyev, F.B.Nağıyev, V.C.Hacıyev.- B.: Azərbaycan, 2001.- 268 s.

 

Kərimov Məcnun Təbriz oğlu. Müasir elektron musiqi texnikasının və kompüter texnologiyalarının əsasları [Mətn] Cild I hissə.-B.: [Letterpress], 2009.- 360 s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Kərimov Nazim Baxış oğlu. Beynəlxalq riyaziyyat olimpiadaları [Mətn]: (1959-1997) /N.B.Kərimov, Ə.F.Quliyev, V.S.Mirzəyev; rəy verən. R.V.Hüseynov.- B.: BDU, 1998.- 264 s.

 

Kərimov Nazim Baxış oğlu. Riyaziyyatdan testlər [Mətn]: Ümumi testlər, mövzular üzrə testlər, zəruri nəzəri məlumatlar /N.B.Kərimov, R.A.Amanov; Rəyçilər: S.Y.Əliyev, Ə.C.Həsənov; Elmi red. B.İ.Musayev.- B.: Kür, 1997.- 162 s.; 20 sm.

 

Kərimov Raqub Şahmar oğlu. Farsdilli Azərbaycan poeziyası [Mətn]: XIX əsrin ikinci yarısı /Raqub Kərimov; Elmi red.: M.Nağıyev, S.Rəhimova. B.: Azərbaycan 1999. 158 s

 

Kərimov Raqub Şahmar oğlu. Qasım bəy Zakir və müasirləri [Mətn] /R.Ş.Kərimov; elmi red. M.Nağısoylu, Z.Əsgərli; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: "Elm və təhsil", 2013.- 249, [2] s.

 

Kərimov Raqub Şahmar oğlu. Şərq xalqlarının maariflənməsində klassik Azərbaycan şairlərinin rolu [Mətn] /R.Kərimov; [elmi red. Ə.Cəfərzadə]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 1981.- 40, [2] s.: 20 sm.

 

Kərimov Sabir. Niyazi [Mətn]: həyatı və yaradıcılığı/S.Kərimov; red. T.Quliyev; [tərc. ed. A.Qəhrəmanov]Bakı: Yazıçı, 1982.- 87, [5] s.

 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları və korporativ informasiya sistemləri [Mətn]: dərslik /S.Q.Kərimov; red. N.N.Vəliyev; rəyçi. R.M.Əliquliyev, Ə.Ə.Əliyev, İ.İ.İbrahimzadə.- Bakı: [ADNA], 2010.- 427 s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazaları [Mətn] /S.Q.Kərimov; red. N.Vəliyev; rəy ver. T.Əliyev, T.Qurbanov.- B.: Elm, 1999.- 209, [2] s.

 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformasiya sistemləri [Mətn] /S.Q.Kərimov; red. N.Vəliyev.- Bakı: Elm, 2008.-674, [2] s.

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik/S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə; rəyçilər T.A.Əliyev, Ə.Ə.Əliyev.- B.: [Təhsil], 2009.- 434, [1] s.

 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik. /S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə; rəyçi T.A.Əliyev, Ə.Ə.Əliyev.- B.: [UniPrint], 2010.- 434, [2] s.

 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. Kompyuter elminin nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /S. Q. Kərimov, Y. B. Sərdarov; rəyçilər. R. Əliquliyev, Ə. Əliyev.-Bakı: [s. n.], 2009. -289, [1] s.

 

Kərimov Səyyad. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Kommentariya [Mətn] /Səyyad Kərimov, Günəş Vəliyeva.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 464 s.

 

Kərimov Ş. Sali Süleyman. [Mətn]: Sənədli povest. Bakı: Azərnəşr, 1983.- 91 s.

 

Kərimov Rafail Məşədi Musa oğlu. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən. Musiqi təhsili [Mətn] /R. Kərimov; Bakı: [Azərnəşr], 2012.- 159, [1] s.: fotoşək., portr., faksim., 20 sm.

 

Kərimov Vahid Məcid oğlu. Fəlsəfədə və təbiətşünaslıqda varlıq və materiya problemi [Mətn]: [Monoqrafiya] /V. Kərimov; Elmi red.: Ə. B. Məmmədov.- B.: Təhsil NPM, 2003.-488 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. 11 sinfin "Azərbaycan dili" dərsliyinə metodik rəhbərlik [Mətn] /Y.Ş.Kərimov, Ə.S.Məmmədov; Elmi red.: A.N.Rəhimov.- B.: 1996.- 48 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. II sinifdə Azərbaycan dili dərsləri [Mətrn] Y.Ş.Kərimov, E.Y.Kərimova; Elmi red.: Ə.M.Abbasov.- B.: Nasir, 2005.- 74 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Ana dili [Mətn]: üçillik ibtidai məktəbin I-ci sinfi üçün dərslik /Y. Kərimov, M.Ə.Həmzəyev.- B.: Maarif, 1989.- 263, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Ana dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: Dərslik /Y.Ş.ərimov; Red. B..Əhmədov.- B.: Naşir, 2003. -519 s

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Ana dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri /Y.Kərimov; Elmi red.: Ə.Abbasov.- B.: Nasir, 2005.- 274 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: Dördillik ibtidai məktəbin III sinfi üçün dərslik /Y.Ş.Kərimov, N.M.Laçınov; elmi red.: Ə.R.Əfəndizadə.- B.: Maarif, 1989.- 143, [2] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: onbirillik məktəbin II sinfi üçün sınaq dərsliyi /Y.Ş.Kərimov, R.Ə.Mehdiyev; elmi red. Ə.Əfəndizadə.- B.: Maarif, 1989.- 110, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Dilimizi öyrənək [Mətn]: Milli azlıqların I sinif şagirdləri üçün dərslik /Yəhya Kərimov; Elmi red.: N.Nəcəfov; Rəyçilər: K.Kərimov, Abdullayev, Məhəmməd.- B.:Aspoliqraf, 2006.-128 səh.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Əlifba [Mətn]: I sinif. dördillik ibtidai məktəb üçün dərslik /Y.Ş.Kərimov.- B.: rif, 1989.- 159, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Əlifba [Mətn]: 1-ci sinif üçün dərslik Yəhya Kərimov. Rəyçi. V. Həsənova, F. Hüseynova.- B.: Pedaqogika, 2007.- 104 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Əlifba [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərin 1-ci sinfi üçün dərslik Y.Kərimov; elmi red. Ə.Q.Quliyev.- Bı: Azərbaycan, 2000.- 237 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. "Əlifba" dərsliyinə metodik göstərişlər [Mətn] /Y. Kərimov; Red.: Ə. Abbasov.- B.: 1998.- 86 s.: 21 sm.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. "Əlifba" dərsliyinə metodik göstərişlər [Mətn] Y.Ş.Kərimov; Elmi red.: Ə.M.Abbasov; Rəyçi: M.Q.Məmmədov, A.R.İbrahimova.- B.: Nasir, 2002.- 80 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Əlifba təliminin təşkilinə dair metodik göstərişlər izahlı planlaşdırma/Y.Ş.Kərimov; elmi red. A.N.Rəhimov.- B.: 1996.- 47 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Hüsnxət təliminin metodikası [Mətn]: Dərs vəsaiti /Y. Ş. Kərimov, S.İ. Abbasov; Rəyçilər: M.R. Musayev, F. Mürsəlova.- B.: Nasir, 2004.- 54 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası [Mətn] /Y.Ş.Kərimov; Rəyçi: B.A.Əhmədov; Elmi red.: H.B.Balıyev.- B.: Maarif, 1997.- 476 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İlk addımlar [Mətn] Y.Ş.Kərimov, Ə.Ə.Əlizadə; xüs. red. M.Muradxanov.- B.: Maarif, 1968.- 204, [4] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İş dəftəri [Mətn]: 6 yaşdan təlimə başlayan I sinif üçün (əlifba təliminə hazırlıq dövrü) /Y.Ş.Kərimov 1.- B.: Maarif, 1989.- 30 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İş dəftəri [Mətn]: 6 yaşdan təlimə başlayan I sinif üçün (əlifba təliminə hazırlıq dövrü) Kərimov, Yəhya Şəfi oğlu 1.- B.: Maarif, 1991.- 30 s

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İş dəftəri [Mətn]: 6 yaşdan təlimə başlayan I sinif üçün (əlifba təlimi dövrü) Y.Ş.Kərimov 2.- B.: Maarif, 1987.- 34, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İş dəftəri [Mətn]: 6 yaşdan təlimə başlayan I sinif üçün (əlifba təlimi dövrü) /Y.Ş.Kərimov 2.- B.: Maarif, 1989.- 34 s.

 

 Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İş dəftəri [Mətn]: 6 yaşdan təlimə başlayan I sinif üçün (əlifba təlimi dövrü) /Y.Ş.Kərimov 3.- B.: Maarif, 1989.- 34s.

 

 Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İş dəftəri [Mətn]: 6 yaşdan təlimə başlayan I sinif üçün (əlifba təliminə hazırlıq dövrü) Kərimov, Yəhya Şəfi oğlu 3.- B.: Maarif, 1991.- 30 s

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Qönçə [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin hazırlıq sinifləri və məktəbəqədər müəssisələrin böyük (hazırlıq) qruplarının müəllim və tərbiyəçiləri üçün vəsait Y.Ş.Kərimov; elmi red. Ə.Əfəndizadə; rəyçi. B.Vahabzadə.- B.: Maarif, 1989.- 176 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; elmi red. E.Kərimova; rəyçilər. L.Əmrahlı, L.Cəfərova.- B.:[s.n.];2009.- 319, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası [Mətn] /Y.Ş.Kərimov; Rəyçilər: M.Ə.Həmzəyev, B.A.Əhmədov, A.N.Rəhimov.- B.: 1997.- 218 s., portr.; 21 sm.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Məktəblinin orfoqrafiya lüğəti [Mətn]: I-IV siniflər üçün /Y.Kərimov; Red.: Ə.Abbasov; Rəyçilər: A.Hacıyev, B.Abbasov.- B.: Nasir, 2002.- 163 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Oxu [Mətn]: 2-ci sinif üçün dərslik Oxu [Mətn]: 2-ci sinif üçün dərslik. [Yeddiyaşlılar üçün] /Y.Ş.Kərimov, M.T.Səfərov.- B.: Maarif, 1989.- 213, [2] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Oxu [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin II sinfi üçün dərslik /Y.Ş.Kərimov, M.Ə.Həmzəyev.- B.: Maarif, 1989.- 223, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Oxu [Mətn]: onbirillik məktəbin III sinfi üçün sınaq dərsliyi /Y.Ş.Kərimov, M.T.Cəfərov; rəyçi. M.İ.Pirimova; elmi red. Z.X.Abdulla oğlu.- B.: Maarif, 1989.- 223, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Pedaqoji tədqiqat metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; elmi red. Ə.X.Paşayev; məsləhətçi. Ə.Ə.Ağayev, A.N.Abbasov.- B.: [Azərnəşr], 2009.- 279, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Savad təliminin metodikası [Mətn] /Y.Ş.Kərimov.- B.: 1996.- 50 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]İbtidai təhsilin nəzəri problemləri /Y.Kərimov; Tərt. ed. F.Rüstəmov, E.Kərimova II cild.- B.: Pedaqogika, 2007.- 431[1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Təlim metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; elmi red. Ə.Ə.Ağayev; məsləhətçi. Ə.M.Abbasov, S.İ.Abbasova.- B.: [s.n.], 2009.- 279, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Təlim metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; Elmi red. Ə.Ə.Ağayev; Məsləhətçi. Ə.X. Paşayev.- B.: [RS Poliqraf], 2007.- 271 s.

 

Kərimov Y. Ş. Uşaq bağçasının məktəbə hazırlıq qrupunda təlim və tərbiyə proqramı [Mətn] /Y. Ş. Kərimov; red. S. Məmmədov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Proqram - Metodika İdarəsi.- B.: [s.n.], 1982.- 79, [1] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İlk addımlar kitabına metodik göstərişlər [Mətn]Y.Ş.Kərimov[xüsusi red. M.Muradxanov].- B.: Maarif, 1967.- 21, [2] s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Yazı nümunələri [Mətn]: 1-ci sinif Y.Ş.Kərimov.- B.: Maarif 1984.- 52 s.

 

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Yazı nümunələri [Mətn] Y.Ş.Kərimov; Rəyçi: B.A.Əhmədov; Elmi red.: H.B.Balıyev.- B.: Maarif, 1992.- 56 s.

 

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Geodinamika [Mətn] /Kərimov Zahid Hacıbala oğlu; Elmi red.T.Ə. Səmədov; Rəyçi. O.C. Hüseynzadə.- B.: Azərnəşr, 2007.- 158 s.

 

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Maşın hissələri və yükqaldırıcı -nəqledici maşınlar: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /Z.H.Kərimov; İxtisas red.: R. . Bədəlov.- B.: Maarif, 2002- 596 səh., 376 şək., cədvəl.

 

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Maşın hissələrinin uzunömürlüyü [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z. H. Kərimov; resenzent. A. H. Abdullayev.- B.: Elm, 2009.- 113, [1] s., cədv., şək.

 

Kərimov Z.H. Texniki dizayn /Z.H.Kərimov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 2003.- 37 səh. , ill. ; 20 sm.

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Z.H.Kərimov; ixtisas red. R..Bədəlov.- Bakı: Maarif, 1985.- 416 s. , şək., cədv. ; 27 sm.

 

Kərimova Ellada Abdulla qızı. Azərbaycan aviasiyasının yaranması və inkişafı tarixi [Mətn] E.Kərimova; elmi red. İ.M.Hüseynova; red. Y.A.Kərimov.- B.: [Hərbi nəşriyyat], 2013.- 208 s.

 

Kərimova Flora Qəzənfər qızı. Azərbaycan təmsili: Ali məktəblərin filologiya fakultələri üçün dərs vəsaiti /F.Q.Kərimova; Elmi red.: S.X.Əliyev; Gəncə Dövlət Universiteti.- Gəncə: Təhsil, 2003.- 220 s.

 

Kərimova Həqiqət. Görkəmli iqtisadçı alim Aqil Əliyev [Mətn]: /H.Kərimova., Natiq Allahverdiyev.; Red. Ş.Əliyeva.- B.: Nurlan, 2006.- 120 s. portr., [9] s. fotoşək

 

Kərimova Leyla Rəhim qızı. Cərrahi ginekologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /L.R.Kərimova; red. N.M. Kamilova; rəyçilər. N.M.Şəmsəddinskaya, C.M.Cəfərov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B.: "Təhsil" NPM, 2009.- 509, [1] s.

 

Kərimova Rəfiqə Kərim qızı. Azərbaycan sovet portret boyakarlığı [monoqrafiya] /R.K.Kərimova; red. M.Nəcəfov; AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B..: AzSSR EA; 1964.- 178, [2] s.

 

Kərimova Sevil Mirağa qızı. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazlarının rolu [Mətn] /Sevil Kərimova; Elmi red. M. Ə. İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 192 s.

 

Kərimova Sevil. Kazım Kazımzadə [Mətn] /S. Kərimova ; ön söz Ç. Fərzəliyev. Bakı: [Time print], 2014.- 303, [1] s.: portr,

 

Kərimova Sədaqət - 50. Sədaqət Kərimovanın yaradıcılığının Mədəni-Maarif müəssisələrində təbliği: Metodik vəsait M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; Tərtibçi müəllif: B.Ələsgərov; Red.: L.Qafurova. B.: 2003.- 31 səh.

 

Kərimova Tahirə Məmməd qızı. Ana folkloru [Mətn]: Laylalar, oxşamalar, bəsləmələr /T.Kərimova; Məsləhətçilər. S.N. Alyamovskaya, O.F.Kərimov; Rəssam. Y.Y.Dontsova; Red. Ü.İ.İmanova; Sponsor. AİLASBANK.- B.: Azərbaycan, 1994.- 48 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların görəcəyi işlər: Metodik vəsait. -B., 2006.- 19 s.

 

Kərimzadə Fərman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə F.Kərimzadə; tərt. ed. Q.Kərimzadə; red. Ə.Ələkbərli; məsləhətçilər. A.Məhərrəmov, N.Cəfərov, K.Abdullayev. Xudafərin körpüsü: roman I cild.- B.: Ağrıdağ, 2002.- 390 s.

 

Kərimzadə Fərman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. Çaldıran döyüşü: roman /F.Kərimzadə; tərt. ed. Q. Kərimzadə; red. Ə.Ələkbərli; məsləhətçilər. A.Məhərrəmov, N.Cəfərov, K.Abdullayev II cild.- B.: Ağrıdağ, 2003.- 326, [1] s.

 

Kərimzadə Pərvin. Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) [Mətn] /P.Kərimzadə; red. S.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.- B.: Nurlan, 2008.- 246, [2] s.

 

Kərkük sevdalı elm adamı [Mətn]: [məqalələr toplusu] /tərt. edən A. Paşayeva; red. N. Cəfərov, S. Saatçı, M. Naqib; ön söz S. Rüstəmxanlı.-Bakı: Təhsil, 2013.- 231, [1] s.

 

Kərimzadə Fərman. Qarlı aşırım [Mətn]: buklet F.Kərimzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 3 s.

 

Kəsəmənli İsmət. XX əsrin ən böyük terror hadisələri [Mətn] /İ.T.Kəsəmənli; red. İ.Sadıq.- 1 Kitab.- B.: Azərnəşr, 2003.- 164 s.

 

Kəsəmənli İsmət. XX əsrin ən böyük terror hadisələri [Mətn] /İ.T.Kəsəmənli; red. İ.Sadıq.- 2 Kitab.- B.: Azərnəşr, 2004.- 140 s.

 

Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlu. Heyf, o sevgiyə...: [Şerlər] Nüsrət Kəsəmənli; Red.: Ə.Əliyev.- B.: Gənclik, 2000.- 368 səh.

 

Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlu. Heyf, o sevgiyə... [Mətn]: şeirlər N.Kəsəmənli; nəşriyyat red. İ.Nərimanoğlu Bakı Maarif, 2006.- 196, [4] s.

 

Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Nüsrət Kəsəmənli; Tərtib edəni: R. Kəsəmənli; Ön sözün müəll.: N. Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 256 s.

 

Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlu. Təklikdə danışaq [Mətn] Nüsrət Kəsəmənli; Red. Ç.Əlioğlu.- B.: Gənclik, 1983.- 188, [4] s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Kitabxanalarda Nüsrət Kəsəmənlinin anadan olmasının 60 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər: Metodik vəsait/Tərt. ed. S.İsayeva.- B., 2006.- 12 s.

 

Kəskin zəhərlənmələrin təsnifatı [Mətn]: metodik tövsiyələr /Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi; müəl. V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, A.S.Maqsudov, İ.R.Bağırova.- B.: [s.n.], 2007.- 40 s.

 

Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 9 səh.

 

Kiçikyaşlı məktəblilərin düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi [Mətn]: Metodik tövsiyə /Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Tərt. edən: Ə.Ə.Mustafayev; Elmi red.: Y.Ş.Kərimov; Rəyçilər: H.M.Əhmədov, M.B.Həsənov, A.Abdullayev.- Bakı: ADPU, 1998.- 34 s. ; 20 sm.

 

Kiçik yaşlı məktəblilərin ictimai fəallıq tərbiyəsi [Mətn]: metodik tövsiyələr AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu; tərt.ed. R.Əliyev; red. A.Abbasov.- B.: [s.n.] 1984.- 21, [1] s.


Kiknadze Aleksandr Vasleviç. Kimdir qapını döyən [Mətn]: iki kitabdan ibarət roman /A.Kiknadze; tərcümə ed. A.Əliyev.- B.: Yazıçı, 1989.- 476, [2] s.

 

Kikoin İsaak Konstantinoviç. Fizika [Mətn]: 8-ci sinif üçün dərslik /İ.K.Kikoin, A.K.Kikoin; tərc.ed. M.H. Rahmanzadə.- B.: Maarif, 1989.- 255, [1] s.

 

Kimdir? Nədir? [Mətn]: məktəblinin stolüstü kitabı M hərfindən Ş hərfinə qədər suallara cavab /[tərc. ed. Ə.Cəfərzadə [və b.]; red. M. Ələsgərov, [K.Mehdiyev, Ş.Quliyeva] II kitab.- B.: Gənclik, 1976.- 421, [3] s.

 

Kimya [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /İ.Lətifov, X.Zeynalova, B.Nəbiyev; Xəzər Universitəsi.- B.: Azərbaycan, 1993.- 399 s.

 

Kimya [Mətn]: abituriyentlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /V.M.Abbasov, M.M.Abbasov, T.N.Xanlarov və b.; elmi red. O.H.Əkbərov; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: [s.n.], 2005.- 622 s. ; 21 sm.

 

 Kimya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin təbiət elmlərinə istiqamətlənmiş sinifləri və kimya təmayüllü liseylər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, R.Ə.Əliyeva, T.Ə.Mahmudov, F.M.Çıraqov; Elmi red. E.İ.Əhmədov; Rəy verənlər. M.Irmak, M.Yılmaz, R.İ.Süleymanov; Ön söz. M.Quliyev [I cild]Bakı: [Bakı Universiteti], 2007.- 480 s.

 

Kimya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik /V.Abbasov (red. ) [və b.]; rəyçi. F.Sadıqov, Ə.Əzizov, Ş.Atayeva, X.İsmaylov.- Bakı: Aspoliqraf, 2010.- 143, [1] s. , cədv., şək. ; 24 sm.

 

Kimya 9 [Mətn]: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti [V.M.Abbasov, Q.Z.Həsənzadə, A.H.Batıyeva; Elmi red. V.M.Abbasov; Rəyçi. A.H.Əliyev, X.İ.Əliyeva; TQDK]Bakı [TQDK-"Abituriyent"] 2007.- 221 s.

 

Kimyadan məsələ və çalışmalar [Mətn]: Abituriyentlər və hazırlıq şəbələrinin dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /N.A.Verdizadə, K.Ə.Quliyev, Ə.Z.Zalov, T.İ.Əmrahov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, T.Ə.Ağdamski; Naşir: T.H.Cəfərov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Mütərcim, 1998.- 573 s.

 

Kimyanın əsas anlayışları və qanunlarına aid metodik işləmə [Mətn]: hazırlıq şöbə dinləyiciləri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika kabineti; V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Un-ti; tərt. ed. R.Y.Əliyev, B.N.Mardaxayev; elmi red. B.H.Həsənov.- B.: [s.n.], 1987.- 65, [1] s.

 

Kimyanın tədrisi prosesində ekoloji biliklərin öyrədilməsi yolları [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Proqram-Metodika İdarəsi; hazır. R.Babayev, T.Tağıyev; red. Z.Qaralov.- B.: [s. n.], 1985.- 35, [1] s.

 

Kimyəvi xarakterli kütləvi zəhərlənmələr zamanı və digər fövqəladə hallarda toksikoloji yardım [Mətn]: metodik tövsiyələr /V.Ə.Əzizov, F.C.Tağızadə, İ.N.Əfəndiyev, L.Q.Əmrahova; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 2008.- 61, [1] s. , cədv. ; 21 sm.

 

Kino Ensiklopediyasının sözlüyü [Mətn]: Layihə: müzakirə üçün Tərtibçi: A.Kazımov, İ.Xəlilov, R.Bədəlov; Elmi məsləhətçi: O.Mirqasımov, İ.Vəliyev; "Azərbaycan Kino Ensiklopediyası" redaksiyası "Azərkinovideo" İstehsalat Birliyi,"AzərbaycanEnsiklopediyası"- NPB.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası- NPB, 1998.- 168 s.

 

Kino sənəti məsələləri. [Mətn]: məqalələr, portretlər, oçerklər /elmi red.: A. Babayev; red.: Ə. Hüseynov, G. Mahmudova; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, "Azərkinovideo" İstehsalat Birliyi. B.: 1999. 130 s

Kirill. Azadlıq və məsuliyyət: harmoniya axtarışında İnsan hüquqları və şəxsiyyətin ləyaqəti /Kiril; elmi red. və ön söz Ş.A.Paşazadə.- Bakı: Qoliaf qrup, 2012.- 367, [1] s. , portr., fotoşək. ; 25 sm.

 

Kirovabad bədii ədəbiyyatda [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1986.- [8] s. 20 sm.

 

Kirovabad şəhərinin tarixi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1986.- [4] s.

 

Kişiyev Alxas Xalıq oğlu. Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayət işlərinin istintaq xüsusiyyətləri [Mətn]: (metodik tövsiyələr) /A. X. Kişiyev; rəyçilər. İ. U. Milman, D. Q. Mövsümov, R.İsgəndərov; AzSSR Daxili İşlər Nazirliyi İstintaq İdarəsi.- B.: 1989.- 35, [2] s.

 

Kişvəri Nemətullah. Əsərləri [Mətn] /Kişvəri; tərt. ed., şərh və lüğətin müəl. C. Qəhrəmanov; ön sözün müəl. Ə. Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 176 s.

 

 Kitab istehsalının texnologiyası proqramı /Bakı Dövlət Universiteti; Tərt. edəni: İ.Ö.Vəliyev; Red.: B.V.Allahverdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 14 s.

 

Kitabxana fondu" fənni üzrə praktiki məşğələlər [Mətn]:metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; tərc. ed. M.Həsənov, S.Mustafayeva; red. A.A.Xələfov.- Bakı: ADU, 1986.- 66, [2] s.


Kitabxana fondlarının məzmunca köhnəlmiş ədəbiyyatdan təmizlənməsi və mühafizəsi [Mətn]: normativ sənədlər toplusu. /tərtib ed. . . Tahirov; ixtisas red. L. Y. Qafurova; red. D. Bayramov, . Həsənov, S. Məcidli; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B., 2002.- 2 s.; 20 sm.

 

Kitabxana-informasiya terminlərinin qısa lüğəti [Mətn] /tərtibçi L.Məmmədova, M.Əhmədov, S.Abbasov; elmi məsləhətçi S.Məmmədəliyeva; burax. məs. F.Babayev; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; " "; .- B.: Nurlar, 2010.- 143, [1] s.

 

Kitabxana işçisinə kömək [Mətn] / M.F.Axundov adına Azərb. Döv. Kitabxanası; red. M.Bəşirov.- Bakı; 1992.- 134 s.

 

Kitabxana işi və biblioqrafiyanın əsasları [Mətn]: mədəni-maarif fakultəsinin "kulub işinin təşkilatçı metodisti" bölməsində təhsil alan tələbələr üçün proqram /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt.ed. Ə.T.Əfəndiyev; red. Q.R.Bağırov; rəyçilər. R. Ağayev, G.Məmmədova.- B.: [s.n.], 1989.- 10 s.

 

Kitabxana işinə dair normativ aktlar: Qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu / Tərtib edən: K.M.Tahirov; Red: Ş.Əhmədova, S.Mehrəliyeva, Z.Qulamova, S.Məcidli; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 2001.- 52 səh. ;20 sm.

 

Kitabxana işinin təşkili, iqtisadiyyatı və idarə edilməsi [Mətn]: kitabxanaçılıq fakültələri üçün proqram /Tərtibçi. X.İ.İsmayılov; Red. A.A.Xələfov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaşünaslıq kafedrası.- B.: Bakı Universiteti, 1994.- 23 s.

 

Kitabxana işinin təşkili və idarə olunması fənninin proqramı: Bakalavr hazırlığı üçün: İxtisas: HS 151700 Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya /Tərtibçi: X.İ.İsmayılov; Red.: A.A.Xələfov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 24 s.


 Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində. ikidilli Azərbaycan-Rusiya layihəsi. Bakı : Nurlar NPM , 2006.-520 s.

 

 Kitabxanalarda kənd təsərrüfatı ədəbiyyatının təbliği [Mətn]: metodik göstərişlər /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov Adına Azərbaycan Resp. Dövlət Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; tərt. ed. D.Ə.Bayramov; red. M.Y.Nəcəfova.- Bakı: [M.F.Axundov adına kitabxana], 1978.- 30, [2] s.

 

Kitabi-Dədəm Qorqud [Mətn]: əla lisani-taifeyi-oğuzan [Yersiz]: [s.n.], [196?].- 304 s.

 

Kitabi Dədə Qorqud: [mətn] / "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası. B.: Yeni Nəşrlər Evi, Elm, 1999. 172 s

 

Kitabi-Dədə Qorqud - 1300: filoloji araşdırmalar IX kitab /Elmi red: V.Sultanlı; Ön söz müəllifi: Q.S.Təbrizi; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B., 1999.- 190 s.

 

"Kitabi -Dədə Qorqud" dilinin statistik təhlili [Mətn]: İlkin nəticələr K.A.Vəliyeva, M.Ə.Mahmudov, B.Y.Pines, C.Ə.Rəhmanov, V.S.Sultanov; Red.: A.A.Axundov, M.Ə.Mahmudov; Rəyçilər: K.N.Vəliyev, F.Z.Əhmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 248 s.

 

Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Drezden və Vatikan əlyazma nüsxələri və M.Erginin nəşri əsasında tərt. edib çapa haz. S.Əlizadə; Red.şurası: Anar (sədr), A.Axundov, B.Vahabzadə, B.Nəbiyev və b.; AMEA; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi; TÜRKSOY; Azərb. Respub-sı "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası; Layihənin rəhbəri: O. Ələkbərli, T.Həsənov I cild.- B.: Yeni Nəşrlər Evi, 2000.-623 s.

 

Kitabi - Dədə Qorqud ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /red. şurası. Anar (sədr), A.Axundov, B.Vahabzadə, B.Nəbiyev və b.; AMEA; Azərbaycan Yazıçılar Birliyi; TÜRKSOY; Azərb. Respub-sı "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası; Layihənin rəhbəri. O.Ələkbərli, T.Həsənov II cild.- B.: Yeni Nəşrlər Evi, 2000.-567 s.

 

"Kitabi-Dədə Qorqud"un biblioqrafiyası [Mətn] /hazırlayan. K. V. Nərimanoğlu, H. M. Məmmədov, F. N.Vəliyev və b. B.: Maarif, 1999. 56 s

 

"Kitabi-Dədə Qorqud"un biblioqrafiyası [Mətn] /Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu; tərt. ed. və ön sözün müəl. A. C. Xəlilov; elmi red. M. M. Adilov; rəyçi. Ş. A. Cəmşidov. B.: Örnək, 2000. 260 s

 

Kitabi Dədəm Qorqud [Mətn]: əla lisani-taifeyi-oğuzan Tərtib edəni, çapa hazırlayanı, ön sözün və lüğətin müəll.: S.Əlizadə; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 704 s.

 

Kitabi-Dədəm Qorqud [Mətn]: əla lisane-tayifeyi-oğuzan Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş mətni əsasında tərtib edəni. Ş.A.Cəmşidov; Elmi red. S.V.Qəhrəmanov, N.Səfalı; Rəssam R.Sadıxzadə.- B.: Göytürk, 1995.- 175 s.

 

"Kitabi-Dədəm Qorqud" aşiqi [Mətn] /tərtibçi. H.Achmed Schmiede, Süleyman Əliyarlı, Roza Arazova; red. H.İsaxanlı.- B.: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 213 s.

 

 Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi - 60 [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Azərb. Respub.-sı Təhsil Nazirliyi, BDU; tərt. N.İ.İsmayılov, S.A.Sadıqova; red. X.İsmayılov.- B.: [Bakı Universiteti], 2008.- 271, [1] s.

 

 Kitabxanaşünaslıq mədəniyyət institutları və kitabxanaçılıq fakultələri üçün proqram /red. K.İ.Abramov, Z.N.Ambarsumyan, Y.V.Qriqoryev; burax. məsul. D.A.Kuvardina; tərc. red. A.A.Xələfov.- Bakı: [s.n.], 1971.- 65, [2] s.

 

Kitayev Valentin Yevgenyeviç. Sənaye elektronikası əsasları ilə birlikdə elektro texnika peşə-texnika məktəbləri üçün dərs vəsaiti /V.Y.Kitayev, L.S.Şlyapintox; [tərc. ed. K.Mehrəliyev; red. S.Həşimzadə].- Bakı: Maarif, 1965.- 413, [3] s.

 

Kısakürək Nəcip Fazil. Həzrət Əli [Mətn]: elm şəhərinin qapısı /Nəcip Fazil Kısakürək; Red. S.Ağayev; Türk dil. çevirən. və Ön söz. H.M.K.Mirsadıq oğlu.- B.: Avropa, 2007.- 304 s., fotoşək., il.; 20 sm.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: 2 cilddə. A-L [Mətn] /tərt. ed. B. Abdullayev, M. Əsgərli, H. Zərinzadə; elmi red. M. Adilov I cild. - B.: Şərq-Qərb, 2005. - 416 s.

 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: 2 cilddə M-Z [Mətn] /tərt. ed. B. Abdullayev, M. Əsgərli, H. Zərinzadə; elmi red. M. Adilov II cild. - B.: "Şərq-Qərb", 2005. - 472 s.

 

Klinik cərrahlıq [Mətn]: tibb institutu uçün dərslik /red. Ə.M.Əlizadə.- B.: Maarif, 1974.- 408, [4] s.; 20 sm.

 

 Klyonov Aleksandr Vladimiroviç. Kitabxana texnikası /A.V.Klyonov; [tərc. ed. U.Hacıyev, Ş.Axundov; red. A.Xələfov, Ə.Rəcəbov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 370, [2] s.

 

 Klub müəssisələrində mühazirə təbliğatının təkmilləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: Mədəni-maarif işi fakültəsinin tələbələri üçün tövsiyə Hazırl. G.C.Məmmədova; Red. A.Adilov; M.A.Əliyev adına ADİİ.- B.: 1990.- 15 s. 20 sm.


Klubşünaslıq [Mətn]: [mədəniyyət, incəsənət və pedaqoji institutların mədəni-maarif işi fakültələri üçün dərs vəsaiti] /red.: S.N.İkonnikova, V.İ.Çepelevin; tərc. edəni A.Adilov; ixtisas red. E.Əfəndiyev.- B.: Maarif, 1984.-382, [2] s.

 

Köçərli Tofiq Qasım oğlu. Erməni saxtakarlığı [Mətn] /T.Köçərli.- B.: Şəq-Qərb, 2002.- 80 s.

 

Köçərli Tofiq Qasım oğlu. İstiqlal və suverenlik [Mətn]: /Tofiq Köçərli; Naşir: N.Hüseynli; Red.: N.Hacızadə.- Bakı: Diplomat, 1998.- 42 s. ; 20 sm.

 

Koalisiya və onun fəaliyyəti: Qeyri-hökümət təşkilatlarına kömək ücün Buraxılışa məsul: R.Əliyev, Ş.Sərdarov.- B.: 2001.- 32 səh.

Koelyo Paulo. On bir dəqiqə [Mətn]: roman /Paulo Koelyo; tərcüməçi N.Əbdülrəhmanlı.- Bakı: Qanun, [2011].299 s.

 

Kolho Paolo. Kimyagər [Mətn]: roman /Paolo Kolho; naşir Qoşqar İsmsyıloğlu; çevrən Nadir Qoçabəyli; red. Xanəmir.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 128 s.


Kolin Vladimir. Qonur ayı nağıllar. -B.: 1966.- 11 s.

 

Kolosov Mixail Makaroviç. Ədib Sayan Yıxılmazovun həyatından hekayələr [Mətn] /M.M.Kolosov; tərc. Z.Bünyadov.- B.: Yazıçı, 1984.- 140, [4] s.

 

Qalina Koltunova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

 

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları dərslik /K.P.Paşayev (red.) [və b.]; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.- B.: İqtisad Univrsiteti Nəşriyyatı, 2010.- 470, [1] s.

 

"Kommersiya" ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr tələbələr üçün ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı kursunun proqramı [Elektron resurs]: Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU, Azərb. Kooperasiya Un-ti; tərt. ed. M.Q.Ağamalıyev, T.Ş.Şükürov, H.M.Əsgərov; elmi red. A.H.Səmədov; rəy ver. N.C.Qafarov, N.M.Kərimov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2010.- 24 s.

 

Kommersiya hüququ /Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası; Red: İntiqam Əliyev; Müəl: Qaib Cənnətov, Rəşid Hacıyev, Vidadi Mirkamal.- B.: İsmayıl NPM, 2001.- 280 s.

 

"Kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə düzəlişlərin müavinətlərlə əvəz olunması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 4 səh.

 

Kompleks birləşmələr kimyası üzrə xüsusi kurs və praktikum: 2122 "kimya əlavə biologiya ixtisasları üçün" /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. B.H.Həsənov, R.Y.Əliyev, A.C.Quliyev; məsul red. R.Y.Əliyev.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1980.- v. 16, [2] s.

 

Konçalovski M.P. Daxili xəstəliklər /M.P.Konçalovski; tərtib ed. N.S.Baqon [və b.]; red. M.Ə.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1949.- 668, [2] s., ill.; 27 sm.

 

Kontrastiv leksikologiya [Mətn]: Elmi əsərlərin mövzu toplusu /Red.hey. M.İ. Adilov, V.Ə.Mərdanov, Ş.V.Qasımova və b.; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 1990.- 76 s.: 21 sm.

 

Kontrastiv sintaksis [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti; red. hey. A.A.Axundov, M.İ.Adilov, V.Ə.Mərdanov [və b.]Bakı: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1988.- 93, [3] s.

 

Kooperativlər haqqında müddəalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 16s.

 

Korinskaya Valentina Aleksandrovna. Materiklər coğrafiyası [Mətn]: orta məktəbin VI sinfi üçün dərslik /V.A.Korinskaya, L.D.Prozorov, V.A.Şenev; tərc. ed. A.M.Qəmbərov.- B.: Maarif, 1989.- 274, [1] s.

 

Korkmazov Bahauddin Maciroviç. Histologiya [Mətn]: Dərslik. Qısa kurs /B.M.Korkmazov, S.M.Əliyev; Rəyçilər: R.A.Əsgərov, İ.A.Həsənov; Elmi red.: K.İ.Mazitov.- B.: Mütərcim, 1995.- 300 [52] s.

 

Koroğlu [Mətn] /tərt. F. Q. Fərhadov; [Q. Vəkilov].-Bakı: Maarif, 1975.- 314, [2] s.

 

Koroğlu dastanı [Mətn] Təbriz: 1994.- 168 s.: ill

 

"Koroğlu" dastanı [Mətn]: Əli Kamali arxivindəki variantlar AMEA, Folklor İn-tu; layihənin rəhbəri. H.İsmayılov; elmi red. Ə.Əsgərov; çapa hazırlayan və ön söz. Ə.Şamil; nəşrə məsul. Ə.Ələkbərli.- B.: Nurlan, 2009.- 396 s.

 

Korolenko Vladimir Qalaktioniviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /V. Q. Korolenko; [Tərcümə edən. Ə. Əylisli, Ə. Ağayev, H. Şərif, E. Borçalı, Ə. Babayeva; Buraxılışa məsul. Ə. Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006. 304 s.

 

 Korporativ idarəetmə: Seçilmiş məqalələr toplusu /Ön söz: Con D.Sallivian; Tərcüməçi: F.Musayev; Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- B.: 2001.- 88 s.

 

Korrektorun yaddaş kitabçası /AzərbaycanSovet Ensiklopediyası Baş Redaksiya; [red. R.Ə.İmaməliyev].- Bakı: [s. n.], 1966.- 17, [2] s.


Korrupsiya: ağacı içindən yeyən qurd [Mətn]: Məqalələr və çıxışlar toplusu /Tərtibçi və ön söz: S. Bağırov; Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- Bakı: 1999.- 108 s. ; 20 sm.

 

Korrupsiya: anlayışı əsas xüsusiyyətləri və istintaqı [Mətn] /Azərb. Resp. Baş Prokurorluğu; hazırlayan və ön söz. K.Əliyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 207 s.

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə (Dövlət proqramı): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 17 səh.

 

Koseriu E. Ümumi dilçiliyə giriş /E.Koseriu; Alman dilindən tərcümə edəni, giriş məqaləsinin və qeydlərin müəllifi: F.Y.Veysəlli; Elmi red.: C.S.Əhmədov. Bakı Slavyan Universiteti.- B.: Mütərcim, 2006.- 252 s.

 

Kosmik geologiyanın əsasları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /V. M. Babazadə, E. A. Məmmədova, B. H. Qələndərov, M. İ. Mansurov ; elmi red. N. Ə. İmamverdiyev. Bakı: Politex MMC, 2015.- 350, [2] s.: şək., cədv., xəritə, 25 sm.

 

Kosmonavtikanın əsasları kursu üzrə metodik göstəriş [Mətn]: ikinci hissə /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. R.Ş.Yəhyayev, A.Y.Mehdiyev.- B.: [s.n], 1989.- 43, [1] s.

 

Koster Şarl de. Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi [Mətn]: Onların Flandriya və başqa ellərdəki şücaəti, qoçaqlığı, məzəli macəraları /Şarl de Koster; Tərcümə edən: B. Musayev.- B.: Öndər, 2005.- 656 s.

 

Koşkin Nikolay İvanoviç. Elementar fizikadan məlumat kitabı /N.İ.Koşkin, M.Q.Şirkeviç; [tərc. ed. Ə.Cavadov; red. Ş.Şükürlü].- B.: Maarif, 1965.- 256 s.

 

Kotler Filip. Marketinq menecment [Mətn]: Ekspress-kurs /F.Kotler; tərc. ed. T.İ.İmanov, X.M.Məmmədyarov, E.N.Quliyev, tərcümənin elmi red. T.İ.İmanov.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 469 s.

 

Kotler Filip. Marketinq menecment [Mətn]: [dərslik] /F.Kotler; Rəyçi. S.Məmmədov, A.Allahverdiyev; Buraxılışa məsul. N.Qaramanlı; Tərc. R.Hacıyev, R.Məmmədov.- B.: Ergün, 1993. 560 s.

 

Kovalyov Aleksandr Antonoviç. Müasir beynəlxalq dəniz hüququ və onun tətbiqi praktikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /A.A.Kovalyov; Red., ön söz. müəl. və azərb. dil. tərc. ed.: R.Məmmədov, E.Əliyev, A.Məhərrəmov; Burax. məsul. R.Məmmədov.- B.: Qanun, 2006.- 330 s.

 

Kovalyov Nikolay İvanoviç. Xörəklərin hazırlanması texnologiyası [Mətn]: tədris vəsaiti N.İ.Kovalyov, P.D.Qrişin; [tərc. ed. M.Miriyev; red. N.Alxasov, Z.Qiyasbəyli].- B.: Azərnəşr, 1961.- 343, [1] s.

Köçərli Esmira Ərşad qızı. Müstəqil cinayət-prossesual fəaliyyətin subyekti kimi: Nəzəri problemlər /E.Ə.Köçərli.- B.: Adiloğlu, 2004.- 160 s.

 

Köçərli Firudin bəy Əhmədağa oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: 2 cilddə /F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R. Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 560 s.

 

Köçərli Firudin bəy Əhmədağa oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: 2 cilddə /F.Köçərli; tərt. ed., müqəddimə, izah və qeydlərin müəl. R.Qənbərqızı; red. Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 464 s.

 

Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə.-B.: Elm.-21sm. 1-ci cild.-1978.-599 s.

 

Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə.-B.: Elm.-21sm. 2-ci cild, 1981.-460 s.

 

Köçərli Firudin bəy Əhmədağa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Firidun bəy Köçərli; Tərt. və qeydlər: K.Talıbzadə, N.Məmmədov; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: 1963.- 342 s.

Köçərli Firudin Qasım oğlu. Sovet ailəsi necə olmalıdır [Mətn] F.Q.Köçərli; red. H.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1962.- 19, [1] s.

Köçərli Firudin Qasım oğlu. "Molla Nəsrəddin"çi Ömər Faiq [Mətn]/F.Köçərli; red. F.Vahidov.- B.: Elm, 1995.- 76 s.

 

Köçərli İradə Tofiq qızı. Aşıq sənəti: musiqili-poetik janrlar [Mətn] /İ. Köçərli; elmi red. T. Məmmədov. B.: 2010. 217, [1] s.: not

 

Köçərli Tofiq Qasım oğlu. Qarabağ: Yalan və həqiqət [Mətn] /Tofiq Köçərli; red. R.Əliyev; zA, İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu; "İrşad" İslam araşdırmaları mərkəzi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 244 s.: 21 sm.

 

"Köməkçi tarix fənləri" fənninin proqramı [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008-tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti;tərt.ed. A.T. Nikolayeva və b.; məsul red. Y.İ.Kamentseva; tərcümə ed. N.G. Məmmədov, Ə.A. Baxşıyev; rəyçilər. Q.Ə.Qeybullayev, F.M.Əliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 44, [2] s.

 

Kramer Samuel Noy. Tarix Şumerdən başlanır [Mətn] /S.N.Kramer; elmi red. A.A.Xələfov; tərc. ed. P.F.Kazımi; tərc. red. N.Z.Məmmədov; [ing. dilindən rus dilinə tərc. ed. F.L.Endelson; ön söz və şərhlər V.K.Afanasyeva]Bakı: [s.n.], 2009.- 280 s.

 

Kredit təşkilatların lisenziyalaşdırılması: Azərbaycan Respublikasının qanunları.- B.: 1999.- 20 səh.

 

Kreve Vintsas. Azəristan ölkəsi [Mətn]: hekayələr, məqalə, xatirələr /V.Kreve; tərc. və giriş məqaləsi M. Həmzəyev.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 123, [1] s.

 

Kreyndlin Lev Naumoviç. Dülgər işləri [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərslik L.N.Kreyndlin; tərc. N.Ağabəyov.- B.: Maarif, 1984.- 196 s. şək. 22 sm.

Kriminalistik texnika [Mətn]: Dərs vəsaiti /K.Q.Sarıcalinskaya, F.M.Cavadov, A.M.Mahmudov və b.; Elmi red. F.M.Cavadov; Rəy verənlər. C.Süleymanov, N.Həsənov, K.Səlimov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. Polis Akademiyası.- B.: 2006.- 282 s

 

Kriminalistika [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının müəllif kollektivi: İ.S.Abbasova, Abdullayev, Y.S., Babayev, O.S. və b.; Red.: K.Q.Sarıcalinskaya; Rəyçilər: R.Ə.Əliyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 716 s.

 

Kriminalistika [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /müəl. kol. [K.Sarıcalinskaya və b].; müəl. kol. rəhbəri və məs. red. B. Əliyev; elmi red. F.Cavadov; rəyçilər C.Süleymanov, B.Zahidov, M.Cəfərquliyev; naşir Ş.Xuduoğlu; Azərb. Resp. Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akad.- B.: Qanun, 2010.- 751, [1] s.

 

"Kriminalistika" fənni üzrə mühazirələr toplusu [Mətn] /A.Mahmudov və b.; Red. F.Cavadov; Polis Akademiyası "Kriminalistika" kafedrası.- B.: 2007.-456 s.

 

Kristalloqrafiya və kristallokimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.İ.Çıraqov, K.Q.Rəhimov, F.F.Şirinova; rəyçilər. M.S.Salahov, S.T.Əmirov, H.R.Nuriyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 531, [1] s. , şək., cədv. ; 23 sm.

Kristi Aqata. Baş nazirin oğurlanması [Mətn]: [tərcümələr toplusu kitabı] /A.Kristi; tərc. ed. C. Zeynaloğlu Bakı: Yazıçı, 2011. - 131, [1] s.

 

Kristi Aqata. Mavi qatarın sirri [Mətn] Aqata Kristi; ruscadan tərc. A.Mustafa [Bakı] [Qanun] [2014].- 323 s.

 

Kristi Qriqoriy Vladimiroviç. Stanislavski məktəbi əsasında aktyor tərbiyəsi [Mətn] Q.V.Kristi; tərc. et. Ə.Quliyev; ixtisas red. M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1979.- 473, [3] s.

 

Krılov İvan Andreyeviç. Cırcırama və qarışqa /İ.A.Krılov.- Bakı: Gənclik, 1976.- 18 s. , portr., şək. ; 20 sm.

Krılov İvan Andreyeviç. Təmsillər [Mətn] /İvan Andreyeviç Krılov; tərt. ed. T.İbrahimova; [buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev; tərc. ed. A.Şaiq, M.Seyidzadə, H.Ziya].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 144 s.

 

Kunanbayev Abay. Şeirlər və poemalar/A.Kunanbayev; [red. S.Almazov]Bakı: Azərnəşr, 1970.- 206, [2] s. , 1 portr. ; 14 sm.

Kuper Ceyms Fenimor. Ləpirçi /C.F.Kuper; Tərc edəni: Ə.Zeynalov; Ön sözün müəllifi və red.: C.Nağıyev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 336 s.

 

Kuper Ceyms Fenimor. Ləpirçi [Mətn] /C.F.Kuper; Tərc. Ə.Zeynalov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 384 s.

 

Kuper Ceyms Fenimor. Sonuncu mogikan [Mətn]: [Roman] /Ceyms Fenimor Kuper; Tərc.: Ə.Zeynalov; Red.: C.Nağıyev (ön sözün müəllifi), S.Mustafayev.- B.: Öndər, 2005.- 376 s.

 

Kuprin Aleksandr İvanoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.İ. Kuprin; Tərcüməçi. İ. Yaqubov.- B.: Avrasiya press, 2006. 312 s.

 

Kurani Əli. Zühur əsri [Mətn]: Həzrət Höccət İbnil-Həsən Məhdi (ə.t.f.ş.)-in zühuru zamanı baş verəcək hadisələrin bəyanı /Ə. Kurani; mütərcim: M.Əlizadə; red. İ.Məhəmmədov[Yersiz]: [Dinin fəxri], [2009]352 s.

Kurs və diplom layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodik Mərkəzi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Poltexnik İnstitutu; tərt. ed. A.M.Qafarov, T.P.Mövsümov, O.X.Əhmədov; elmi red. S.Ə.Quliyev; rəy verənlər. A.A.Qasımov, R.A.Babayev.- B.: Ç.İldırım adına AzPİ, 1990.

 

Kurs və diplom işlərinin yazılmasına dair metodik göstəriş [Mətn]: turist-ekskursiya işinin metodikası üzrə /S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Geologiya - coğrafiya fakültəsi Xarici Ölkələrin İqtisadi və Siyasi Coğrafiyası Kafedrası; tərt. ed.G.A.Hacıyeva, A.İ.İbrahimov; red. T.Q.Həsənov; rəy verənlər.Ç.H.İsmayılov, O.Ə.Əliyev.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- 19, [2] s.

 

Kuzık B.H. Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərslik :[rus dilindən tərc.] B.H.Kuzık, V.İ.Kuşlin, B.Yakoveç.- Bakı İqtisad Universiteti, 2010.- 541 s.

 

Kültəpədə arxeoloji tədqiqatlar [Mətn] : (2013-2016) /V. Baxşəliyev, C. Marro, R. Berthon [və b.] ; elmi red. Q. İsmayılzadə ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu ; [dizayn Z. Məmmədov] Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 163, [1] s.: şək., 24 sm.

 

Kürdəxanı [Mətn] /Hazırlayanlar. A.H.S.H.Əlizadə, H.C.Ə.Muxtarov; Red.H.A.Buzovnalı.-Bakı : Qarabağ , 2008.- 432 s.

 

Kürdəxanı [Mətn] /Hazırlayanlar.A.H.S.H.Əlizadə, H.C.Ə.Muxtarov; Red.H.A.Buzovnalı - B.: Qarabağ, 2009.- 480 s., şək.

 

Kürdəxanı [Mətn] /kitabı hazırlayan. H. C. Ə. Muxtarov (toplayıcı), A. H. S. H. Əlizadə; red. K. Ə. Nəzərli; toplayıcı. N. N. Quliyev.- B.: [Ozan], 2012.-451, [1] s.

 

Kürdoğlu Hüseyn. Sənə könül bağladım [Mətn] /H. Kürdoğlu, F. Alışanlı ; red. İ. Alışanlı. Bakı: Sabah, 2009.- 98, [2] s., [4] v. fotoşək., portr.: 20 sm.

 

Kürdoğlu Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : iki cilddə /H. Kürdoğlu ; tərt. ed. Ş. Alışanlı (red.), İ. Alışanlı ; ön söz müəl. T. Hacıyev. Cild 1 Şeirlər (1953-2003) Bakı: Sabah, 2011.- 450, [2] s.: portr., 22 sm.

 

Kürdoğlu Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : iki cilddə /H. Kürdoğlu ; tərt. ed. Ş. Alışanlı (red.), İ. Alışanlı ; ön söz müəl. Q. Qasımzadə, Y. Qarayev, B. Nəbiyev. Cild 2 İkiliklər. Üçlüklər. Bayatılar. Dördlüklər. Qəzəllər. Poemalar. Bakı: Sabah, 2011.- 505, [3] s.: portr., 22 sm.

 

Kürdoğlu Hüseyn. Ziyalımız-Ziyamız[Mətn]: İthaflar /Hüseyn Kürdoğlu; Red.: Asif Rüstəmli.- B.: Ozan ;1999.- 100 s.

 

Kürçaylı Əliağa Həsənağa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Kürçaylı; ön sözün müəl. B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004. -400 s.

 

Kürsoy Telman. Axan ulduzlar: [məqalələr və şerlər] /Telman Kürsoy; Red.: Q. Namazov.B.: Ağrıdağ, 2001.- 347 s.

 

"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.Bakı BUSİNESSPRESS 2002.- 20 səh.

 

Kütləvi informasiya vasitələri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 24 səh.

 

Kütləvi kitabxanalar üçün kitabxana təsnifatı cədvəlləri /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Respublika Mədəni-Maarif İşləri Elmi Metodik Kabinəsi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respub. Kitabxanasının Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq Şöbəsi; [tərc. ed. A.Məmmədov; red. B.A.Abdullayev].- B.: [s. n.], 1965.- 204, [2] s.

 

Kuznetsov Mixail İvanoviç. Elektro texnikanın əsasları texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M.İ.Kuznetsov ; [tərc. ed. Z. Kazımzadə, S. Məmmədxanlı; red. N.Quliyev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 567, [1] s.


Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi [Mətn]: Dərslik /[müəllif. kol. N.R.Məmmədov (red.) və başqaları]; Rəy verənlər. N.H.Fərzanə, M.H.Fərzəliyeva; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Elm, 2007.- 326 s.

 

Kvant mexanikasından metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. İ.H.Cəfərov, R.Ş.Yəhyayev, Q.H.Nəzərov.- B.: [s.n.], 1988.- 79 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved