MİRZӘ HÜSEYN ZÜLALİ TӘXӘLLÜS

 

 

 

 

Mirzә Hüseyn Zülali әslәn şirvanlıdır. Tәrcümeyi-halına dair mәlumat cәm edә bilmәdik. Eşitdiyimizә görә, Zülalinin nәslindәn Şәmsәddin ismindә vә Zülalov familiyasında bir şәxs sabiqdә Gәncә şәhәrindә poçt-teleqraf kantorasında xidmәt edirmiş. Mumiileyhә kağız göndәrib Mirzә Hüseynin haqqında mәlumat istәdik, vәli cavabi-namә gәlmәdi. Zülalinin әsәrlәrindәn ancaq bir qәzәl tapdıq ki, zeyldә dәrc olunur:

 

Qәzәli-Mirzә Hüseyn Zülali:

 

Gülü gülzarı dünyanın cәfayi-xarına dәymәz,

Meyi-gülgun xumarı verdiyi azarına dәymәz.

 

Ola Qarun tәk gәncin, müsaid olsa iqbalın,

Çәkәn hәsrәt gedәn dәm dövlәtin idbarına dәymәz.

 

Güzidә mәkulatın lәzzәtin bilmәk fәna üzrә

Bәqa zәqquminin bir qәtrә zәhrimarına dәymәz.

 

Әgәr kamil ola ol meypәrәstin әqli başında,

Gәlib meyxanәnin hәr gün başi divarına dәymәz.

 

Qoyub xәllaqını mәxluqdәn hәr kim dilәr rizqin,

Onun amәntü billah etdiyi iqrarına dәymәz.

 

Zülali bәzmi-ürfanda әgәr lafü gәzaf etsә,

İnanman doğrudur göftarı, bu girdarına dәymәz.