L

 

Laborator müayinələrin normal və patoloji göstəriciləri [Mətn]: qan və sidik mikroskopiyasının atlası /V.Ə. Əzizov, Ş. S. İbrahimova, X. İ. Qurbanova və b.; red. Ş. Səlimbəyli; elmi red. S.N. Alimetov; rəyçilər. A. Ə. Axundbəyli, A. M. Əfəndiyev.- B.: Avropa, 2005.- 214, [2] s.

 

Laçınsız Zahir. Bu belə dünyadır: Şerlər /Laçınsız, Zahir; Ön sözün müəllifi: Məmməd Araz; Red.: M.Qacar.-Bakı: Təfəkkür, 2001.- 108 səh. , portr. ; 20 sm.

 

Lafonten. Təmsilləri [Mətn] /Lafonten; red. İ. İlyaslı, P. Allahverdiyeva; rəssam. S. Eyvazova, Ş. Rüstəmova. B.: Qələm, 2008. 112 s.: ill
 

Lalayev Əliqismət Hümmət oğlu. Azərbaycan-Orta Asiya teatr əlaqələri [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.Lalayev; elmi red. İ.Kərimov; red. V.Qafarlı; [ön söz müəl. İ.Rəhimli]Bakı: [Nağıl Evi], 2009.- 195, [1] s. , portr. ; 20 sm.


Latın əlifbasını öyrənirik [Mətn] /Tərtib edənlər. V.Əziz, S. Səbih; Rəssam.N.Rəhimov.- Bı: Şərq-Qərb; 1992.- 54 s.
 

Latın əsaslı yeni türk əlifbası və I Bakı türkoloji qurultayı: Biblioqrafiya/Tərtibçilər: K.V. Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev, S. Abdullayeva, red.: M. Vəliyeva.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 40 s.

 

Layihələrin İdarə Edilməsi üzrə Beynəlxalq sertifikatlaşdırma proqramı İPMA-C /Red.: Ü. Zeynalova, L. Elyazova, Z. Hüseynova; Layihələrin İdarə Edilməsi Beynəlxalq Assosiasiyası; Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 36 s.

 

Laza: [Kataloq] Sponsor: Dağlar Səfərov.- B.: 2001.- 20 səh.

 

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 1.- B.: Azərnəşr, 1973.- XXVIII, 691, [3] s.: faksimile, cədv.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 2.- B.: Azərnəşr, 1974.- XVI, 722, [2] s.: portr., faksimile, cədv

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 3.- B.: Azərnəşr, 1974.- 193, [1] s.: cədv., portr.+ [4] v. qat. diaqram

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 4.- B.: Azərnəşr, 1975.- 606, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç ) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 5.- B.: Azərnəşr, 1975.XIX, 603, [1] s.: faksimile, cədv.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 6.- B.: Azərnəşr, 1975.671, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 7.- B.: Azərnəşr, 1976.- 663, [1] s. portr.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç ) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 8.- B.: Azərnəşr, 1976.- 716 s.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 9.- B.: Azərnəşr, 1976.-623, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç ) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 10 B.: Azərnəşr, 1977.- 610, [2] s. [1] v.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 11.- B.: Azərnəşr, 1977.- 625, [2] s. faks

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 12.- B.: Azərnəşr, 1977.- 603, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 13.- B.: Azərnəşr, 1977.- 634, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 14.- B.: Azərnəşr, 1978.- 608, [2] s. faksmile, cədv., + [2] v. qat. faksimile

 

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərin tam külliyyatı [Mətn] cild 15.- B.: Azərnəşr, 1978.- 631, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 16.- B.: Azərnəşr, 1978.- 750, [2] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 17.- B.: Azərnəşr, 1979.- 697, [2] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 18.- B.: Azərnəşr, 1979.- 547, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 19.B.: Azərnəşr, 1979.- 677, [2] s.

 

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 20.- B.: Azərnəşr, 1979.- 631, [1] s. faks

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə 1894-1900 / V.İ.Lenin ; Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Markizm-Leninizm İn-un Filialı I-ci cild.- B.: Azərnəşr, 1986.- 627, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Rusiyada kapitalizmin inkişafı / V.İ.Lenin; Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Markizm-Leninizm İn-un Filialı; bur. məs. İ.İ.Xəlilova 2-ci cild.- B.: Azərnəşr, 1986.- 695 s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə. 1905-1907 / V.İ.Lenin; Azərbaycan KP MK Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Marksizm-Leninzm İnstitutunun Filialı 3 cild.- B.: Azərnəşr, 1987.- 694, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə. 1905-1907 / V.İ.Lenin; Azərbaycan KP MK Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Marksizm-Leninzm İnstitutunun Filialı 4 cild.- B.: Azərnəşr, 1987.- 694, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Fəlsəfə dəftərləri: II hissə / V.İ.Lenin; Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutu.Sov.İKP MK yanında Markizm-Leninizm İnstitunun Filialı 5-ci cild.- B.: Azərnəşr, 1989.- 701,[2]s.

 

Leonardo Da Vinçi. Səməndər quşu [Mətn]: nağıllar, əfsanələr və ibrətamiz hekayələr /Leonardo Da Vinçi; İtalyancadan söyləyəni. A.Maxov; tərc. ed. Z.Cavanşirova; red. S.Həbibzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 100, [2] s.

 

Leonov Georgiy Pavloviç. Tarixi geologiya ali məktəblər üçün dərslik /G.P.Leonovc; [tərc. ed. S.Səmədov; red. Q.Sultanov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 365, [3] s.
 

Lermontov Mixail Yureviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Y.Lermontov; tərt. edəni və ön sözün müəll. T.Cəfərov.-B.: Öndər nəşriyyat, 2005. -520 s.
 

Lermontov Mixail Yuryeviç. Sevirəm Qafqazı mən [Mətn]: [şeirlər] /M.Y.Lermontov; tərc. ed. A.Hüseyn; red. V.Rüstəmzadə.- Bakı: Gənclik, 1977.- 53, [3] s.

 

Lev Tolstoy Azərbaycan mətbuatında [Mətn] : ədəbiyyatın biblioqrafik göstəricisi /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi ; tərt. ed. H. A. Zeynalova, O. A. Məmmədova ; red. B. Səfiyev.- B.: 1979.- 68 s.


Leviç Veniamin Qriqoryeviç. Nəzəri fizika kursu Elektromaqnit sahəsi nəzəriyyəsi. nisbilik nəzəriyyəsi. statistik fizika: ali məktəblilər üçün dərs vəsaiti /V.Q.Leviç; tərc. ed. A.Muxtarov (red.), İ.Nəcəfov, Ə.Cavadov I cild.- Bakı: Maarif, 1972.- 724 s.
 

Levin Aleksandr Borisoviç. Heyvandarlığın əsasları [Mətn]: texniki-peşə məktəbliləri üçün dərslik və dərs vəsaiti seriyasından /A.B.Levin; tərcümə ed. A.Novruzov, S.Nəcəfova; rəyçi. T.Kəsəmənli; Texniki peşə təhsili. Heyvandarlıq.- B.: Maarif, 1987.- 270, [1] s.

 

Ləman Fəridə. (Musayeva Fəridə Kamil qızı) Azərbaycan bədii dilinin epitetləri lüğəti [Mətn]/F.Ləman; Elmi red.: M.Məmmədov; Kitabın sponsorları: C.M.Əfəndiyev, İ.V.Quliyev.- B.: Elm, 1995.- 218 s.

 

Ləmbərani Fikrət. (Hacıyev Fikrət Mütəllim oğlu.) Xalq təbabəti [Mətn] /F.Ləmbərani; Red. M.Əmirova; Ön söz: M.S. SalihovB.: İşıq, 1994.- 288 s. 1portr

 

Ləmbərani Fikrət. (Hacıyev Fikrət Mütəllim oğlu.) Xalq təbabəti [Mətn] /F.Ləmbərani; Red.: M.Əmirova; Ön söz: M.S.Salihov.- B,: İşıq, 1998.- 330 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Lənkəran XXI əsrin astanasında: sosial-iqtisadi problemlər, elmi-praktik konfrans ( 1999 Bakı) Lənkəran XXI əsrin astanasında: sosial-iqtisadi problemlər: elmi-praktik konfransın materialları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Universiteti. Lənkəran: 1999. 104 s

 

Lətif Kərimov 1906-1991 [İzomaterial]: xalça sənəti lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. K.Əliyeva; ing. dilinə tərc. İ.Peart, S.İbrahimova, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; dizayner və komp. yığımı K.Bayramzadə.- B.: [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s. ill., portr., fotoşək. 24 sm.

 

Lətifov İsfəndiyar Məmməd oğlu. Mülkiyyətin iqtisadi reallaşdırılmasına sosial şəraitin təsiri [Mətn] /İ.M.Lətifov; ADİİ.- B.: 1991.- 28 s.

 

Lətifov İsfəndiyar Məmməd oğlu. Sosializmdə mülkiyyətin formaları [Mətn]: tədris vəsaiti /İ.M.Lətifov; RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı.- B.: [s.n.], 1990.- 36, [4] s.

 

Li Harper. Quşcuğaza qıymayın [Mətn]: roman /H.Li; [tərc. ed. R.Şıxəmirova; red. R.Hacıyeva].- B.: Gənclik, 1972.- 336, [4] s.: 20 sm.

 

Liberallaşma və Leninçi irslər [Mətn]: Demokratik keçidlər haqqında müqayisəli perspektivlər /Red.: B. Kruaford; A. Licfart; Azərbaycan dilindəki kitabın red. və layihə rəhbəri: V. Qazi; İngilis dilindən tərcümə edəni: T.Vəliyev.- B.: 2005.- 253 s.

 

Liferenko Qalina Nikolaevna. Müəssisənin maliyyə təhlili [Elektron resurs] Q.N.Liferenko; rus dil. tərc. ed. C.B.Namazova, R.N.Kazımov; tərc. red. C.B.Namazova.- B.: [İqtisad Un-ti] 2010.- 134 s.

 

Lifli materiallar və onlardan hazırlanmış məmulatların kriminalistik ekspertizası [Mətn]: metodik göstəriş /Azərb. SSR Ədliyyə Nazirliyi, Azərb. Elmi - Tədq. Məhkəmə Eksper. İn-tu ; məsul red. İ. Ə. Əliyev. B.: [s.n.], 1985. 11, [1] s

 

Lipkin Boris Yulieviç. Sənaye müəssisələri və qurğularının elektrik təchizatı [Mətn]: orta ixtisas məktəblilər üçün dərslik /B.Y.Lipkin ; tərc. ed. A.Hüseynov.- B.: Maarif, 1985.- 401, [3] s.

 

Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 16 s.

 

Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri və onları verən orqanlar [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 

Lisenziya üçün əlavə şərtlər: (2002-ci il 7 noyabr, 174 :-li Qərar): [Mətn] Azərbaycan Respublikasının qanun vericiliyi /burax. məsul. N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: [s.n.], 2002.- 12 s.

 

Lisenziyanın rüsumları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Burax. məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 9 səh.

 

Lissabon müqaviləsi: yeni dünya nizamına doğru ilk addım /K. Adığözəlov; Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. B.: [Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi], 2009.19 s. ill., fotoşək

 

 Lissabon sammiti 96 [Mətn] Buraxılışa məsul və ön söz: R.Mehdiyev; Tərt.ed.: Ə.Həsənov, Ş.Şahməmmədov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 312 s.

 

 Lizinq haqqında əsas müddəalar: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 9 səh.

 

 Lobbizm [Mətn] /Müəlliflər: R.Musabəyov, F.Musayev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

 

 Logistika terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /[müəl. və ön söz : Ə. T. Həzərxanov, V. İ. Sergeyev, E. M. Nəcəfov [və b.]] ; A. M. C. Paşayevin rəh. ilə ; N. A. Paşayevanın red. ilə ; baş red. V. M. Vəliyev ; red. S. A. Sadıqova ; "Azərb. Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akad., İqt. və Sənaye Naz., İqt. İslahatlar Elmi Tədq. İn-tu. [Bakı]: [Çaşıoğlu], [2015]. 488, [1] s

 

 Logos [Mətn] /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; red.: V.Sultanov; rəy. Y.Qəribova.- B.: Örnək, 1998.- 148 s.

 

London Cek. Martin İden roman /C.London; tərc. ed. və ön söz müəl. İ.İbrahimov; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizayn müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 397, [3] s.

 

London Cek. Martin İden [Mətn]: roman C.London; tərc. ed. İ.İbrahimov; [red. A.Hüseynova].- B.: Azərnəşr, 1985.- 436, [4] s.
 

London Cek. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /C.London; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev.- B.: Öndər, 2005.- 512 s.

 

Lord Paskal. Geopolitika /P.Lord, F.Tüal; Fransadan çevirəni: F.Həsənoğlu.- B.: 2001.- 168 s. ğ

 

Lukyanova . Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri. /.Lukyanova; Nəşrə hazırlayan və lüğətin müəllifi: .Həsənzadə; Red.: .Nağısoylu; Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu.-Bakı: Nurlan, 2002.- 32 s.

 

  Lütfəlibəyov Cəlil Əşrəf oğlu. Materiallar müqavimətindən laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.Ə.Lütfəlibəyov.- Bakı: Maarif, 1975.- 177, [3] s.

 

Lyalikov İ.N. SSRİ iqtisadi coğrafiyası orta məktəbin IX sinfi üçün /İ.N.Lyalikov.- Bakı: Dövlət tədris-pedaqogi ədəbiyyatı, 1962.- 292 s.

 

 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved 
\