Azərbaycan Respublikası prezidentinin Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqinda sərəncamı əsasında Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çap olunmuş əsərlər

 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatı

 

  Atalar sözü [Mətn] /tərt. ed. və ön sözün müəl. C. Bəydili (Məmmədov).- B.: Öndər, 2004.- 264 s.

 

  Azərbaycan bayatıları [Mətn] /tərt. ed. B.Abdulla, Q. Babazadə, E. Məmmədli; ön sözün müəl. İsrafil Abbaslı; red. Təhmasib Fərzəliyev, İsrafil Abbaslı.- B.: XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2004.- 304 s.

 

  Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] I cild /tərt. ed. M.Təhmasib, Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 392 s.
 

  Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] II cild /tərt. ed. M.Təhmasib, Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 448 s.
 

  Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə]  III cild/tərt. ed. Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 328 s.
 

  Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə]  IV cild /tərt. ed. M.Təhmasib; red. İ.Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 464 s.
 

  Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə]  V cild /Tərt. ed. Ə.Axundov; Red. M.Qasımlı, İ. Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 344 s.
 

  Azərbaycan folkloru [Mətn]: Məktəblilər üçün seçmələr /Tərt. edən və ön sözün müəllifi: B.Abdulla; Red.: İ.Abbaslı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] I cild /Tərt.ed.: Siyavuş Kərimi; Red.:Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 168 s

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] II cild /Tərt.ed. Siyavuş Kərimi; Red. Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 128 s.
 

  Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. I cild /toplayıb tərt.ed. H. Zeynallı; nəşrə hazırlayanlar. İ.Abbaslı, R. Xəlilov, M. Teymurov; red. İ.Abbaslı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.

 

  Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. II cild/Tərt.ed. M. Təhmasib; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

  Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. III cild /Tərt.ed. Ə. Axundov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

  Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə IV cild /Tərt.ed. Ə. Axundov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

  Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə V cild /Tərt.ed. N. Seyidov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 304 s.
 

Dastani-Əhməd  Hərami [Mətn] /tərt. ed., ön sözün və lüğətin müəl. Əlyar Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 120 s.

 

  Dədə Qorqud dünyası [Mətn]: məqalələr /tərtib edəni və red. Tofiq Hacıyev.- B.: Öndər , 2004.- 240 s.

 

  Dədə Qorqud kitabı [Mətn]: ensiklopedik lüğət /nəşrə haz. T.Hacıyev.- B., "Öndər nəşriyyat", 2004.- 368 s.

 

  El çələngi [Mətn]: xalq şerindən seçmələr /tərt. ed. Q.Namazov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

 

Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər /tərt. ed. A. Acaloğlu, C.Bəydili; ön sözün və şərhlərin müəl. A. Acaloğlu; red. İ.Abbaslı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 304 s.

 

Kitabi-Dədə Qorqud [Mətn]: əsil və sadələşdirilmiş mətnlər /tərt. ed. S.Əlizadə; red. T.Hacıyev.- B.: Öndər, 2004.- 376 s.

 

Koroğlu [Mətn] /Mətni hazırlayıb tərtib edənlər. İsrafil Abbaslı, Bəhlul Abdulla; Red. İsrafil Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 552 s.

 

Koroğlu [Mətn]: Paris nüsxəsi /nəşrə haz., ön söz, lüğət, qeyd və şərhlərin müəl. İ.Abbaslı; elmi red. B.Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 224 s.

 

  Qaçaq Nəbi [Mətn]: [Dastan] /ön sözün müəl. İ.Abbaslı.-B.: Lider, 2005.- 96 s.
 

  Qorqud ədəbiyyatı [Mətn]: bədii əsərlər /tərt.ed. və red. T.Hacıyev.-B.: Öndər, 2004.- 368 s.

Molla Nəsrəddin lətifələri [Mətn] /tərt. Məmmədhüseyn Təhmasib; red. Həmid Araslı.- B.: Öndər, 2004.- 304 s.

  Oğuznamə [Mətn] /tərt. ed., müqəddimə, lüğət və şərhlərin müəllifi: S.Əlizadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

  Tapmacalar [Mətn] /toplayanı və tərt. N. Seyidov; red. T.Fərzəliyev. B.: Şərq-Qərb, 2004.- 208 s.
 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved