Azərbaycan Respublikası prezidentinin “Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqinda” sərəncamı əsasında Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çap olunmuş əsərlər

 

Ədəbiyyat Antologiyası

 

  XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası [Mətn] /tərt. ed. və ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli; red. Bəkir Nəbiyev.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

  XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası [Mətn]: (1905-1920-ci illər) /tərt.ed.,ön söz və şərhlərin müəllifi. M.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 429s. 

  Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc.edən. H.Arzulu, Ə.Nəcəfov, A.Mollayeva, V.Hacıyev, A.Abbasova I cild.-   Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-  440 s.        

  Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc.edən. G.Həsənzadə, S.Hüseynova, T.Elçin II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 376 s.

 Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki cilddə /Tərtib edəni. Ə.Sultanlı; Ön söz. T.Novruzov I cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 496 s.

 Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: 2 cilddə /Tərtib ed. Ə.Sultanlı II cild.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 264 s.

  Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr [Mətn]: 2 cilddə. I cild /tərt. ed. Ə.Axundov, İ. Abbaslı, H.İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

  Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr [Mətn]: 2 cilddə. II cild /tərt. ed. Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: Dörd cilddə /Tərt. edəni, ön söz və bioq. müəllifi. D.Məmmədova I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 472 s.            

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. edəni və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [buraxı. məs. Ə.Güləliyev] II cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 511, [1] s.   

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. və bioq. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 543, [1] s.

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-           581, [3] s.                   

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: /tərt. ed., ön söz və biblioqr. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] V cild.- Bakı: Şərq-Qərq, 2007.- 301, [3] s.   

 Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: qaravəllilər, oyunlar və tamaşaları /tərt. ed. H.İsmayılov, T.Orucov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 312 s.

 Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: Üç cilddə. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri. I cild /Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: 3 cilddə. XIII-XVI əsrlər Azərbaycan şeri. II cild /tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

 Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: Üç cilddə. XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şeri. III cild /tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

 Azərbaycan qadın şairləri antologiyası [Mətn] /tərtib ed. Ə. Cəfərzadə; ön sözün müəl. N. Rəfibəyli; red. T. Qaraqaya, L. Əliyeva. B.: AVRASİYA PRESS, 2005.- 256 s.

Azərbaycan nəsri antologiyası beş cilddə /tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-312 s

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 368 s.  

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s.             

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli, M.Fərzəliyeva IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.     

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-  352 s.

Azərbaycan publisistikası antologiyası [Mətn] /tərt. ed. C.Bəydili (Məmmədov).- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-  687, [1] s.   

  Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. XX əsrə qədərki uşaq şeri [Mətn] I cild /Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.- 248 s.

  Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. XX əsr uşaq şeri [Mətn] II cild/Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2004.- 264 s.

  Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. Nəsr [Mətn] III cild /tərt. edən. Q.Namazov; red. T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.- 240 s.

 Dünya fantastika antologiyası [Mətn]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 462, [2] s.        

Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə /tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 430, [2] s.  

Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə /tərt. ed. H.Qoca, C.Bəydili II cild.- Bakı: Şərq- Qərb, 2007.- 397, [3] s.     

Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn] /[burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-406, [2] s.          

İngilis ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: 2 cilddə /tərt. ed. Z.Ağayev; tərc. ed. S.Mustafa, Ş.Nağıyeva, A.Hacıyev və b. I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 335, [1] s.       

İngilis ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: 2 cilddə /Tərtib ed. Z.Ağayev; Tərcümə ed. Z.Ağayev, E.Şıxlı, V.Musayev və b. II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 320 s.          

İspan ədəbiyyatı antologiyas /Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-  384 s.            

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı [Mətn] /tərc. ed. N.Səfərov, E.Ağaoğlu, İ.Vəliyev.-  Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-  672 s.       

Rus ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə  Poeziya /[tərt. edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, U.Rəhimoğlu] I cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.- 232 s.  

Rus ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə. Nəsr /[tərtib edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, Rəhimoğlu] II cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.- 408 s.                 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved